Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2337. Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu, stran 3865.

Na podlagi šestega odstavka 23. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o pogojih za občasno varovanje otrok na domu
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje, ki veljajo za občasno varovanje otrok na domu, ki ga organizira vrtec.
Občasno varovanje otrok na domu obsega varstvo za vse predšolske in osnovnošolske otroke, ki ga vrtec na željo staršev ali otrokovih skrbnikov (v nadaljnjem besedilu: naročnika) opravi na naročnikovem domu kot storitev.
I. ORGANIZIRANJE OBČASNEGA VAROVANJA OTROK NA DOMU
2. člen
Vrtec organizira storitve občasnega varovanja otrok na domu glede na lastne možnosti in interese ter glede na potrebe in interese v svojem okolju. Odločitev o tem sprejme svet vrtca.
Občasno varovanje otrok na domu lahko v skladu z zakonom opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci vrtca in zunanji sodelavci (v nadaljnjem besedilu: osebe, ki občasno varujejo otroke).
V skladu z zakonom morajo zunanji sodelavci imeti najmanj srednjo izobrazbo ali pet let izkušenj v vzgojno-izobraževalnem delu.
Strokovni delavci vrtca lahko občasno varovanje otrok na domu opravljajo samo na lastno željo.
Osebam, ki občasno varujejo otroke na domu pripada za opravljeno storitev denarno plačilo.
3. člen
Strokovne delavce vrtca, ki so pripravljeni opravljati storitve varovanja otrok na domu, pridobi vrtec z internim obvestilom, po tem, ko sprejme odločitev, da bo organiziral storitve občasnega varovanja otrok na domu. Zunanje sodelavce pridobi vrtec na podlagi vabila, objavljenega v javnih sredstvih.
V obvestilu oziroma v vabilu iz prejšnjega odstavka navede vrtec predvsem naslednje:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje občasnega varovanja otrok na domu,
– okvirno opredelitev krajevnega območja, na katerem bi se izvajale storitve,
– opredelitev starostnega razpona otrok, za katere bi se izvajale storitve,
– opredelitev letnega, tedenskega in dnevnega časa, v katerem naj bi vrtec zagotavljal izvajanje varovanja otrok na domu,
– rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov,
– podrobnejšo vsebino prijave kandidata (npr. navedba možnosti kandidatove pripravljenosti za opravljanje varovanja otrok na domu glede na opredelitve pod četrto alineo, opis njegovih posebnih znanj).
4. člen
Po pretečenem roku za prijavo vrtec opravi izmed kandidatov izbiro za zunanje sodelavce vrtca. Pred izbiro je vrtec dolžan pri ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo preveriti, če prijavljeni kandidat ni vpisan v evidenci oseb, ki jim je bilo z odločbo prepovedano občasno varovanje otrok na domu.
5. člen
S strokovnimi delavci in z zunanjimi sodelavci sklene vrtec pogodbo o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu.
V pogodbi iz prejšnjega odstavka morajo biti opredeljena medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem občasnega varovanja otrok na domu, zlasti pa:
– način medsebojnega dogovarjanja za izvajanje storitve (opredelitev tedenskega in dnevnega časa, ko je oseba pripravljena varovati otroke na domu, potek obveščanja osebe, da opravi varovanje otrok na domu, obseg pripravljenosti za izpeljavo storitve itd.),
– način in roke plačila strokovnim delavcem in zunanjim sodelavcem za opravljeno storitev,
– pogodbene sankcije v primeru neizvajanja storitev.
Oseba, ki je vpisana v evidenco oseb, ki jim je bilo z odločbo prepovedano občasno varovanje otrok na domu, ne more z vrtcem skleniti pogodbe o občasnem varovanju otrok na domu, že sklenjena pogodba pa postane nična.
Pogodba iz drugega odstavka tega člena preneha v osmih dneh potem, ko jo odpove katera od obeh strank.
6. člen
Na podlagi izbranih kandidatov za zunanje sodelavce in prijavljenih strokovnih delavcev vrtca, ki želijo opravljati storitve občasnega varovanja otrok na domu, pripravi vrtec v skladu z drugim odstavkom 24. člena zakona o vrtcih evidenco oseb, ki občasno varujejo otroke na domu.
Osebam iz prejšnjega odstavka vrtec izda izkaznico osebe, ki občasno varuje otroke na domu (v nadaljevanju: izkaznico).
Izkaznica vsebuje naslednje:
– ime, sedež in žig vrtca,
– ime, priimek in datum rojstva osebe, ki varuje otroke na domu ter
– fotografijo osebe, ki občasno varuje otroke na domu.
II. IZVAJANJE STORITEV OBČASNEGA VAROVANJA OTROK NA DOMU
7. člen
Vrtec, ki izvaja občasno varovanje otrok na domu, oblikuje svojo ponudbo posameznih vrst teh storitev. Iz ponudbe mora izhajati:
– krajevno območje izvajanja občasnega varovanja otrok na domu,
– starost otrok, za katere se zagotavlja občasno varovanje otrok na domu,
– spodnja in zgornja meja trajanja posamezne storitve varovanja otrok na domu,
– opredelitev letnega, tedenskega in dnevnega časa, v katerem vrtec zagotavlja izvajanje občasnega varovanja otrok na domu,
– pogoje, pod katerimi vrtec naročniku zagotavlja izvedbo storitve,
– splošna navedba, da so osebe, ki varujejo otroke na domu strokovni delavci vrtca oziroma njegovi zunanji sodelavci.
Možnost izvajanja občasnega varovanja otrok na domu navede vrtec v svoji publikaciji.
8. člen
Naročnik, ki potrebuje varovanje otrok na domu, to sporoči vrtcu. V svojem sporočilu navede kraj, čas in predviden obseg trajanja varovanja, lahko pa navede tudi konkretno osebo, ki naj bi storitev opravila. Če je sporočilo vrtcu posredovano v skladu s pogoji, pod katerimi vrtec naročniku zagotavlja izvedbo storitve, je vrtec na vsebino naročnikovega sporočila vezan, razen zagotovitve osebe, za katero naročnik želi, da opravi storitev.
V primeru, ko naročnik želi izmed oseb, ki so vpisane v evidenco iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, izbrati konkretno osebo, mu lahko vrtec v ta namen omogoči vpogled v naslednje podatke teh oseb:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol in
– posebna znanja.
9. člen
Oseba, ki bo opravila varovanje otrok pri naročniku, potrdi svojo identiteto z izkaznico.
10. člen
Podatki o opravljenem varovanju otrok na domu se vpišejo v obrazec napotnice, ki ga določi vrtec.
Napotnica mora vsebovati naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov naročnika,
– ime in priimek osebe, ki je opravila varovaje otrok na domu,
– datum in čas pričetka in zaključka varovanja otrok na domu in
– druge podatke, ki jih določi vrtec.
Podatke o začetku in koncu izvajanja storitve vpiše naročnik, ostale podatke pa oseba, ki je storitev opravila. Izpolnjeno napotnico podpišeta naročnik in oseba, ki je opravila storitev.
11. člen
Za opravljeno storitev vrtec naročniku na podlagi napotnice izstavi račun. Plačilo temelji na ceniku storitev občasnega varovanja otrok na domu, ki ga sprejme svet vrtca.
12. člen
Osebe, ki občasno varujejo otroke na domu, so dolžne varovati zaupnost vseh podatkov o družini in njihovih članih, kot tudi o vseh ostalih dejstvih in okoliščinah, ki kažejo na to, kako družina živi.
13. člen
Vrtec mora pretrgati pogodbo z osebo, ki občasno varuje otroke na domu takoj, ko izve, da je zoper njo uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper življenje ali telo, zoper spolno nedotakljivost, zoper človekovo zdravje ali zaradi drugega kaznivega dejanja, za katerega je zagrožena zaporna kazen.
Prav tako mora vrtec takoj pretrgati pogodbo, ko ugotovi oziroma utemeljeno sumi:
– da oseba izvaja fizično ali psihično nasilje nad otroki,
– da je oseba zasvojena z alkoholom ali drogami.
Če iz pritožb naročnikov izhaja, da je oseba neprimerna za varovanje otrok na domu, lahko vrtec po ugotovitvi teh dejstev iz navedenega razloga, pogodbo pretrga.
III. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-10/97
Ljubljana, dne 8. julija 1997.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

AAA Zlata odličnost