Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2306. Sklep o razpisu dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Pečarovci v KS Mačkovci, stran 3829.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in statuta Krajevne skupnosti Mačkovci je Svet Krajevne skupnosti Mačkovci na seji, dne 23. 5. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Pečarovci v KS Mačkovci
1. člen
Za območje vasi Pečarovci v KS Mačkovci se razpiše referendum za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka v denarju za sofinanciranje asfaltiranja lokalne ceste Sebeščan-Gorenjšček ter ureditev pokopališča.
2. člen
Z dodatnim krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 3 milijone SIT.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 27. julija 1997 od 7. do 19. ure na glasovalnem mestu, ki ga določi volilna komisija.
4. člen
Sredstva dodatnega samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Mačkovci št. 51900-842-097-82112.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru krajanov o porabi zbranih sredstev.
5. člen
Dodatni krajevni samoprispevek se uvede za obdobje 1. 9. 1997 do 31. 12. 1998.
6. člen
Dodatni samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju vasi Pečarovci, in sicer:
– 1% od neto plač, nadomestil plač in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 4% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 1% od povprečne plače v Republiki Sloveniji v tekočem letu za delavce, ki so na začasnem delu v tujini,
– samostojni podjetniki oziroma obrtniki – 5.000 SIT,
– lastniki traktorjev do 30 KS – 2.000 SIT,
– lastniki traktorjev od 30 – 50 KS – 4.000 SIT,
– lastniki traktorjev nad 50 KS – 5.000 SIT,
– lastniki osebnih avtomobilov, registriranih v RS – 5.000 SIT,
– lastniki hiš neposredno ob omenjeni cesti – 30.000 SIT,
– lastniki hiš v zaselku Gorenjšček – 5.000 SIT,
– vaščani stari do 18 let – 500 SIT,
– vaščani stari nad 18 let – 1.000 SIT.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil.
Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Mačkovci dostavi seznam zaposlenih, za katere se nakazuje samoprispevek.
Samoprispevek se ne plačuje od socialno-varstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij, učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.
Samoprispevek od pete do devete točke se razdeli na štiri obroke, kateri morajo biti poravnani do 31. 12. 1998.
Samoprispevek iz desete in enajste točke se obračuna v letu 1998 v dveh polletnih obrokih.
Samoprispevek bo obračunal Svet KS Mačkovci.
8. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v vasi Pečarovci in so starejši od 18 let oziroma 15 let, če so v delovnem razmerju.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Mačkovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST MAČKOVCI
                  G L A S O V N I C A
Na referendumu dne 27. julija 1997 za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 9. 1997 do 31. 12. 1998 za sofinanciranje asfaltiranja lokalne ceste Sebeščan–Gorenjšček ter ureditev pokopališča
g l a s u j e m
ZA                  (štampiljka)             PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži »ZA«, če se z uvedbo dodatnega samoprispevka strinja, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Mačkovci.
12. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-5/97
Murska Sobota, dne 23. maja 1997.
Predsednik
Sveta KS Mačkovci
Dezider Obal l. r.

AAA Zlata odličnost