Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2295. Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč mestne občine Ljubljana, stran 3803.

Na podlagi 29. in 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US RS, št. U-I-105/91-18) in 18. in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 17. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč mestne občine Ljubljana
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana ustanovi Sklad stavbnih zemljišč mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: sklad).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime sklada je: Sklad stavbnih zemljišč mestne občine Ljubljana, p.o.
Sedež sklada je: Tomšičeva 6, Ljubljana.
3. člen
Sklad je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in njegovim statutom.
Sklad odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu z vsemi sredstvi in premoženjem, s katerimi razpolaga in ki so v pravnem prometu (popolna odgovornost).
V okviru svoje dejavnosti posluje sklad v svojem imenu in za svoj račun.
III. ZASTOPANJE, PREDSTAVLJANJE IN PODPISOVANJE
4. člen
Sklad zastopa in predstavlja, vodi, usklajuje in organizira njegovo delo, direktor sklada (v nadaljnjem besedilu: direktor).
Direktor podpisuje akte, pogodbe in listine finančnega značaja.
Po predhodnem javnem razpisu Mestni svet mestne občine Ljubljana imenuje in razrešuje direktorja.
IV. ORGANI SKLADA
5. člen
Organ upravljanja sklada je upravni odbor, ki odloča na svojih sejah z večino glasov vseh članov.
Upravni odbor sklada šteje devet članov, ki ga sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in sedem članov.
Predsednika in člane upravnega odbora imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana izmed svojih članov na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Namestnika predsednika upravnega odbora imenuje upravni odbor sklada na svoji prvi seji.
Upravni odbor je imenovan za dobo dveh let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Upravni odbor opravlja naslednje naloge:
1. sprejme statut sklada v soglasju z Mestnim svetom mestne občine Ljubljana;
2. predlaga Mestnemu svetu mestne občine Ljubljana letni finančni načrt in razvojni plan sklada;
3. sprejema investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč;
4. ureja načine in pogoje ohranjanja realne vrednosti trajnega kapitala ter druge ukrepe v zvezi z zaščito pred riziki poslovanja sklada;
5. predlaga v sprejem Mestnemu svetu mestne občine Ljubljana zaključni račun in letno poročilo o poslovanju ter rezultatih dela sklada;
6. daje usmeritve direktorju;
7. opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom sklada.
Akte iz 2. točke prejšnjega odstavka tega člena potrjuje mestni svet.
Upravni odbor sklada najmanj enkrat letno poroča Mestnemu svetu mestne občine Ljubljana o delu sklada.
6. člen
Sklad ima komisijo za oddajo stavbnega zemljišča. Komisija ima predsednika in štiri člane, ki imajo vsak svojega namestnika.
Komisijo imenuje upravni odbor sklada iz vrst strokovnjakov s področja urejanja prostora, pridobivanja, priprave in opremljanja zemljišč ter premoženjsko-pravnih zadev.
Predsednik, člani komisije in njihovi namestniki so imenovani za dobo dveh let in so lahko po izteku te dobe ponovno imenovani.
Komisija o oddaji stavbnega zemljišča odloča o oddaji, najemu in nakupu zemljišča.
Pristojnosti in način dela komisije za oddajo stavbnega zemljišča določa statut sklada in poslovnik o delu sklada.
7. člen
Člani upravnega odbora ter njihovi ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki niso združljive s funkcijo pri skladu ali dejavnosti, ki so konkurenčne dejavnosti sklada.
V. DEJAVNOSTI SKLADA
8. člen
Sklad izvaja na podlagi planskih aktov in prostorskih dokumentov naloge v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94):
– K/70.10 poslovanje z lastnimi nepremičninami,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/70.30 poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– K/75.13 dejavnosti javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti,
– upravljanje in urejanje izrabe zemljišč.
V skladu z zakonom o stavbnih zemljiščih izvaja sklad na podlagi splošnih aktov občine mestno politiko na področju pridobivanja, urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč in drugih nepremičnin, zlasti pa opravlja naslednje naloge:
– financira pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč v naseljih in na drugih območjih, namenjenih za graditev;
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč za območja iz prejšnje alinee;
– skrbi za izvajanje investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč in odloča o oddaji investicijskih del izvajalcem;
– spremlja izvajanje investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč;
– upravlja s sredstvi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč;
– izvaja izgradnjo nadomestnih objektov v zvezi s pridobivanjem stavbnih zemljišč in urejanjem stavbnih zemljišč, kadar se urejajo na podlagi investicijskega programa.
Sklad upravlja z vsemi stavbnimi zemljišči, ki so v lasti (upravljanju) Mestne občine Ljubljana.
VI. SREDSTVA SKLADA
9. člen
Sklad upravlja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki se sestoji iz nepremičnin, pravic in finančnih sredstev.
Sklad pridobiva finančna sredstva s:
– sredstvi, zbranimi na osnovi obveznosti plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– sredstvi, pridobljenimi z oddajo in zakupom stavbnih zemljišč;
– sredstvi, zbranimi iz prispevkov investitorjev pred izdajo gradbenega dovoljenja;
– namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih ali fizičnih oseb;
– sredstvi, ustvarjenimi z izdajo vrednostnih papirjev sklada;
– prihodki, ustvarjenimi z lastnim poslovanjem.
10. člen
Sklad vodi premoženjsko bilanco nepremičnin.
Sklad upravlja s sredstvi, namenjenimi za opravljanje njegove dejavnosti.
VII. AKTI SKLADA
11. člen
Sklad ima svoj statut, s katerim se podrobneje določi organizacija in delovanje sklada.
12. člen
Strokovne, vodstvene, administrativne in tehnične naloge opravlja za sklad v breme sredstev sklada oddelek za stavbna zemljišča Mestne občine Ljubljana.
V skladu z 31. členom zakona o stavbnih zemljiščih lahko sklad s pogodbo odda posamezna strokovna dela zunanjim strokovno usposobljenim institucijam.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Sklad kot pravni naslednik Sklada stavbnih zemljišč mesta Ljubljane, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani na registrskem vložku številka 4/13/00 prevzame za območje Mestne občine Ljubljana vsa sredstva, pravice in obveznosti Sklada stavbnih zemljišč, ustanovljenega z odlokom o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 40/86).
Spremembo vpisa v sodni register predlaga predsednik upravnega odbora sklada.
14. člen
Za vsa sredstva, ki jih sklad stavbnih zemljišč mesta Ljubljane prenaša na Sklad stavbnih zemljišč mestne občine Ljubljana izdela Sklad stavbnih zemljišč mesta Ljubljane zaključno bilanco.
Sklad stavbnih zemljišč mestne občine Ljubljana izdela na podlagi zaključne bilance otvoritveno bilanco, na podlagi katere začne s programom nalog.
15. člen
Sklad stavbnih zemljišč mestne občine Ljubljana mora uskladiti svojo organizacijo in organe sklada v skladu s tem odlokom v roku 60 dni od dneva uveljavitve tega odloka.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 40/86) na območju Mestne občine Ljubljana.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-3/97
Ljubljana, dne 17. aprila 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost