Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2305. Sklep o razpisu dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Moščanci v KS Mačkovci, stran 3828.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in statuta Krajevne skupnosti Mačkovci je Svet krajevne skupnosti Mačkovci na seji dne 23. 5. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Moščanci v KS Mačkovci
1. člen
Za območje vasi Moščanci v KS Mačkovci se razpiše referendum za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka v denarju za financiranje izgradnje javne razsvetljave v Moščancih.
2. člen
Z dodatnim krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 1,200.000 SIT letno.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 27. julija 1997 od 7. do 19. ure na glasovalnem mestu, ki ga določi volilna komisija.
4. člen
Sredstva dodatnega samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Mačkovci št. 51900-645-30101.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru krajanov o porabi zbranih sredstev.
5. člen
Dodatni krajevni samoprispevek se uvede za obdobje treh let in sicer od 1. 9. 1997 do 31. 8. 2000.
6. člen
Dodatni samoprispevek bodo plačevala gospodinjstva na območju vasi Moščanci, in sicer 1.500 SIT mesečno.
7. člen
Samoprispevek obračunava in odteguje Krajevna skupnost Mačkovci na podlagi izstavljenih položnic trimesečno.
8. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v vasi Moščanci in so starejši od 18 let oziroma 15 let, če so v delovnem razmerju.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Mačkovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet krajevne skupnosti.
10. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST MAČKOVCI
                  G L A S O V N I C A
Na referendumu dne 27. 7. 1997 za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka v denarju za dobo treh let, to je od 1. 9. 1997 do 31. 8. 2000 za izgradnjo javne razsvetljave v Moščancih
g l a s u j e m
ZA                   (štampiljka)              PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži »ZA«, če se z uvedbo dodatnega samoprispevka strinja, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Mačkovci.
12. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-4/97
Murska Sobota, dne 23. maja 1997.
Predsednik
Sveta KS Mačkovci
Dezider Obal l. r.

AAA Zlata odličnost