Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2285. Pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov znanja, stran 3764.

Na podlagi 22. člena zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo in 39/85 – popravek), izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov znanja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa programe strokovnih izpitov (v nadaljnjem besedilu: izpit), sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, način opravljanja izpitov in vodenje evidence o izpitih ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpitov.
Ta pravilnik določa tudi programe preizkusa strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku in preizkusa znanja o pravilih pisarniškega poslovanja in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva ter način opravljanja preizkusov znanja. Določa tudi sestavo in oblikovanje komisij za preizkus, način opravljanja preizkusov in vodenje evidence o preizkusih in druga vprašanja v zvezi z opravljanjem preizkusov.
II. STROKOVNI IZPIT
Obseg izpita
2. člen
Izpit obsega splošni in posebni del. Izpit se opravlja po programih, določenih v tem pravilniku. Splošni del izpita je enak za vse kandidate z enako stopnjo izobrazbe.
Posebni del izpita je prilagojen delovnemu mestu, za katerega se je kandidat usposabljal oziroma delo, ki ga opravlja.
3. člen
Program splošnega dela izpita obsega:
– ustavno ureditev, s poudarkom na temeljnih izhodiščih ustavne ureditve, človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, gospodarskih in socialnih razmerjih, oblikah naposredne in posredne demokracije, organizaciji državne oblasti in ustavnem sodstvu;
– organizacijo izvršilne oblasti, s poudarkom na funkcijah in organizaciji vlade in uprave in o položaju zaposlenih v državnih organih;
– organizacijo in funkcijo lokalne samouprave;
– položaj in organizacijo organov pravosodja, sodstva, odvetništva in notariata;
– varstvo osebnih podatkov;
– temelje pisarniškega poslovanja in dolžnosti upravnih organov do dokumentarnega gradiva.
Posebni del izpita
4. člen
Kandidat, ki se usposablja za delovno mesto ali dela na delovnem mestu v upravnih organih, organih lokalnih skupnosti ter pooblaščenih organizacijah in skupnostih razen kandidata iz drugega odstavka tega člena, opravlja posebni del izpita iz splošnega upravnega postopka ter iz materialnih in procesnih predpisov s področja oziroma podpodročja, za katerega se je usposabljal oziroma na katerem dela.
Kandidat, ki se usposablja za delovno mesto oziroma dela na delovnem mestu manipulativnega, tehnično-servisnega delavca in podobno, opravlja posebni del izpita s pripravo pisne ali praktične naloge z delovnega področja, na katerem se je usposabljal oziroma dela in z zagovorom pisne oziroma praktične naloge. Praktično nalogo praviloma izvaja v svojem delovnem okolju.
5. člen
Del posebnega dela izpita pri kandidatu iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika so materialni in procesni predpisi s področja, na katerem se je usposabljal oziroma na katerem dela.
Kadar je področje razdeljeno na več podpodročij, opravlja kandidat izpit s podpodročja, za katerega se je usposabljal oziroma na katerem dela.
Področja in podpodročja so:
I. področje: organizacija in pristojnosti uprave, delovna razmerja, pisarniško poslovanje in protokolarne zadeve
podpodročja:
– organizacija in pristojnosti uprave,
– delovna razmerja, izpopolnjevanje in usposabljanje v organih državne uprave,
– pisarniško poslovanje,
– protokolarne zadeve,
– splošne upravne zadeve, organizacija in naloge uprave in lokalnih skupnosti.
II. področje: lokalna samouprava
podpodročji:
– lokalna samouprava,
– priprava splošnih pravnih aktov občine.
III. področje: normativna dejavnost v državni upravi
podpodročje:
– priprava zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov.
IV. področje: delo, družina in socialne zadeve
podpodročja:
– delovna razmerja in pravice iz dela,
– zaposlovanje in poklicno izobraževanje,
– socialno varstvo in družina,
– vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja.
V. področje: zdravstvo
podpodročja:
– zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje,
– zdravstveni nadzor in inšpekcija,
– zdravstvena ekologija.
VI. področje: upravne notranje zadeve
podpodročja:
– upravne zadeve javnega reda in javnih listin,
– upravne zadeve tujcev,
– upravne zadeve prometa,
– osebna stanja.
VII. področje: policija
podpodročji:
– dejavnost kriminalistične policije,
– dejavnost uniformirane policije.
VIII. področje: gospodarske dejavnosti
podpodročja:
– energetika in energetska inšpekcija,
– industrija,
– obrt in malo gospodarstvo,
– turizem in gostinstvo,
– rudarstvo in rudarska inšpekcija,
– gradbena inšpekcija.
IX. področje: kmetijstvo, gozdarstvo, prehrana, lov in ribolov
podpodročja:
– kmetijstvo, ribištvo in inšpekcija,
– gozdarstvo, lovstvo in inšpekcija,
– prehrana, živilstvo in inšpekcija,
– veterinarstvo in veterinarska inšpekcija.
X. področje: okolje in prostor
podpodročja:
– urejanje prostora in graditev objektov,
– varstvo okolja, narave in vodnega gospodarstva – inšpekcijsko nadzorstvo in monitoring,
– vodno gospodarstvo in hidrologija,
– metereologija in agrometeorologija,
– kakovost meritev,
– jedrska in radiološka varnost,
– stanovanjske zadeve in stanovanjska inšpekcija,
– premoženjsko pravne zadeve,
– geofizika,
– mednarodno sodelovanje na področju okolja in prostora,
– varstvo narave,
– varstvo okolja,
– stanovanjske zadeve.
XI. področje: geodetska dejavnost
podpodročja:
– katastrska klasifikacija in bonitiranje zemljišč,
– mreže, topografija, kartografija,
– katastri, registri, zemljiška knjiga,
– geodetska dejavnost.
XII. področje: promet in zveze
podpodročja:
– ceste in inšpekcija,
– cestni promet in inšpekcija,
– železnice in želežniški promet ter inšpekcija,
– pomorski promet in inšpekcija ter promet na notranjih vodah in inšpekcija,
– zračni promet in letališča ter inšpekcija,
– poštni promet in telekomunikacijske zveze ter inšpekcija.
XIII. področje: finance in državno premoženje
podpodročja:
– sistem javnih financ in državni proračun,
– finančno in materialno poslovanje – računovodstvo,
– zavarovalni nadzor,
– javna naročila,
– preprečevanje pranja denarja,
– upravljanje s finančnim premoženjem in javni dolg,
– devizna inšpekcija,
– carinski sistem,
– davčni sistem in davčna politika,
– finančni in devizni sistem,
– nadzor prirejanja iger na srečo.
XIV. področje: davčna dejavnost
XV. področje: zunanje zadeve
podpodročje:
– mednarodna razmerja in zunanja politika.
XVI. področje: ekonomski odnosi in razvoj
podpodročja:
– tržišče,
– ekonomski odnosi s tujino in gospodarska promocija Slovenije,
– nacionalni in regionalni razvoj, privatizacija in ekonomska politika,
– tržna inšpekcija.
XVII. področje: znanost in tehnologija
podpodročja:
– temeljne in aplikativne raziskave ter tehnološki razvoj,
– intelektualna lastnina,
– standardizacija in meroslovje.
XVIII. področje: vzgoja in izobraževanje ter šport
podpodročja:
– vzgoja in izobraževanje,
– šport,
– vloga in položaj mladih v družbi.
XIX. področje: kulturne vrednote in kulturna dediščina
podpodročja:
– kulturne vrednote, ustvarjanje in posredovanje kulturnih vrednot,
– kulturna dediščina in kulturne vrednote – inšpekcija,
– varstvo kulturne dediščine in kulturnih vrednot na področju naravne dediščine,
– kulturna dediščina in kulturne vrednote.
XX. področje: pravosodje
podpodročji:
– pravosodje in zakonodajni postopek,
– varstvo osebnih podatkov.
XXI. področje: izvrševanje kazenskih sankcij
podpodročja:
– izvrševanje kazenskih sankcij,
– psihološka dejavnost,
– socialno delo,
– pedagoška dejavnost.
XXII. področje: obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
podpodročja:
– obramba in vojaške dolžnosti ter inšpekcija,
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom,
– obramba in vojaška dolžnost.
XXIII. področje: državna statistika
XXIV. področje: informatika in telekomunikacije
podpodročja:
– informatika v državni upravi,
– informacijski sistemi za podporo odločanju,
– telekomunikacijski sistemi.
XXV. področje: informiranje
podpodročje:
– javno obveščanje.
XXVI. področje: nadziranje javne porabe
XXVII. področje: nacionalna varnost
podpodročje:
– obveščevalno varnostna dejavnost.
Programi izpita
6. člen
Programi so podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za splošni in posebni del izpita. Podrobnejše vsebine vsebujejo materialne in procesne predpise, pravne vire in literaturo, potrebno za pripravo na izpit.
Te vsebine določi, glede na stopnjo izobrazbe, organizacijska enota, zadolžena za izpite in preizkuse znanj, v ministrstvu pristojnem za upravo, na predlog pristojnih ministrstev, in morajo biti dostopne vsem kandidatom.
Način opravljanja izpita
7. člen
Splošni del izpita kandidat opravlja ustno. Posebni del izpita opravlja kandidat pisno in ustno.
Posebni del izpita za kandidata iz drugega odstavka 4. člena obsega pisno ali praktično nalogo z ustnim zagovorom.
Izpitna komisija
8. člen
Izpit se opravlja pred izpitno komisijo, ki šteje od tri do pet članov. Predsednika in člane izpitne komisije za posamezna področja imenuje minister, pristojen za upravo, na predlog pristojnih državnih organov in organizacij ter pristojne zbornice izmed izkušenih upravnih in drugih strokovnjakov.
V odločbi o imenovanju predsednikov in članov izpitnih komisij se določi, iz katerih področij in podpodročij oziroma delovnega področja lahko izprašujejo.
9. člen
Ministrstvo, pristojno za upravo, z mesečnim razporedom določi sestavo izpitnih komisij za posamezne kandidate, datum in kraj opravljanja izpita ter zapisnikarja. Razpored se pošlje vsem članom izpitne komisije in zapisnikarjem.
Izpraševalec na izpitu mora imeti najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot jo ima kandidat.
Predsednik izpitne komisije
10. člen
Predsednik izpitne komisije, ki je praviloma izpraševalec za splošni del, skrbi za pravilen potek izpita.
Zapisnikar
11. člen
Zapisnikarje, ki vodijo zapisnik o poteku izpita in opravljajo druge naloge določene s pravilnikom, določi minister, pristojen za upravo, izmed delavcev, zaposlenih v državnih organih. Imeti morajo najmanj srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo.
12. člen
Ministrstvo, pristojno za upravo, skrbi za:
– nemoten potek izpita v skladu s predpisi,
– uporabo enotnih kriterijev na izpitih,
– spremljanje in usklajevanje dela izpitnih komisij,
– zagotavljanje materialnih pogojev za delo izpitnih komisij,
– opravljanje strokovnega in administrativno-tehničnega dela za izpitne komisije.
Prijava k izpitu
13. člen
Kandidat, ki želi opravljati izpit, vloži prijavo na predpisanem obrazcu pri organu oziroma organizaciji, kjer je v delovnem razmerju, v roku šestdesetih dni pred potekom pripravništva.
Organ oziroma organizacija pošlje prijavo ministrstvu, pristojnemu za upravo, najkasneje v osmih dneh od prijave. Prijavi priloži potrdilo o izobrazbi pripravnika, program pripravnikovega dela in morebitno odločbo o skrajšanju pripravniške dobe.
Ministrstvo, pristojno za upravo, ugotovi ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita. O tem izda odločbo in jo vroči kandidatu.
V odločbi, s katero se dovoli pristop k izpitu, se določi čas, kraj in vsebina izpita. Odločbo in obvestilo o datumu izpita, se pošlje kandidatu najmanj petnajst dni pred dnem, določenim za izpit.
Organ, kjer je kandidat-pripravnik opravljal pripravništvo, pošlje pristojnemu ministrstvu, najmanj sedem dni pred izpitom, dokumentacijo o usposabljanju pripravnika, določeno s pravilnikom, ki ureja program in organizacijo pripravništva v državni upravi.
Opravljanje izpita
14. člen
Predsednik komisije pred pričetkom izpita ugotovi prisotnost članov komisije in zapisnikarja.
Predsednik komisije prične izpit tako, da ugotovi istovetnost kandidata in pojasni potek izpita.
15. člen
Kandidat najprej odgovarja na vprašanja iz splošnega dela izpita. Če komisija pozitivno oceni kandidatovo znanje iz tega dela izpita, lahko kandidat nadaljuje z opravljanjem posebnega dela izpita.
Splošni in posebni del izpita ni možno opravljati isti dan, vendar razmak med njima ne sme biti daljši od sedmih dni.
Naloga za pisni oziroma praktični del izpita
16. člen
Nalogo za pisni del oziroma praktično nalogo iz posebnega dela izpita določi član izpitne komisije, ki je izpraševalec za posebni del izpita. Naloga za pisni del izpita oziroma praktična naloga, se mora nanašati na področje – podpodročje oziroma na delovno mesto, na katerem se kandidat usposablja oziroma na katerem dela.
Izpraševalec za posebni del izpita mora predsedniku komisije pred začetkom izpita posredovati naslov pisne naloge oziroma vsebino praktične naloge.
Predsednik seznani člane komisije z vsebino naloge ter pojasni kandidatu, katere predpise lahko uporablja pri pisnem delu izpita.
Če opravlja pisni del izpita hkrati več kandidatov, dobi vsak kandidat drugačno nalogo.
Pisna naloga za kandidate, ki opravljajo posebni del izpita po prvem odstavku 4. člena tega pravilnika, je lahko sestava odločbe prve ali druge stopnje, izdelava pritožbe ali drugega pravnega sredstva, opis določenega postopka, izdelava informacije, analize ipd.
Pisni oziroma praktični del izpita
17. člen
Pisni oziroma praktični del izpita opravlja kandidat praviloma naslednji dan po splošnem delu izpita.
Pisni del izpita opravlja kandidat pod nadzorom zapisnikarja oziroma delavca organizacijske enote, pristojne za izvajanje izpitov. Pred začetkom pisnega dela izpita zapisnikar ugotovi ali so prisotni vsi prijavljeni kandidati. Kandidatom izroči naloge in nadzoruje potek pisnega dela izpita. Po poteku časa določenega za pisno nalogo prevzame od kandidatov naloge in na vsaki nalogi označi čas prevzema.
Praktični del izpita opravlja kandidat pod nadzorom člana izpitne komisije, ki mu je določil praktično nalogo.
Kandidat s srednjo izobrazbo in srednjo strokovno izobrazbo odda pisno nalogo po poteku največ treh ur, kandidat z univerzitetno izobrazbo ali z visoko in višjo strokovno izobrazbo pa po poteku največ šestih ur.
Praktično nalogo je dolžan kandidat izdelati v roku največ petih ur.
Izpitni red
18. člen
Kandidata, ki se pri ustnem oziroma pisnem delu izpita ne ravna po navodilih komisije oziroma zapisnikarja, predsednik komisije ali zapisnikar opomni. Če kandidat opomina ne upošteva, ga predsednik komisije oziroma član izpitne komisije odstrani.
Komisija odloči, ali sme kandidat nadaljevati izpit. Če komisija odloči, da kandidat ne sme nadaljevati izpita, se šteje, da izpita ni opravil.
19. člen
Uspeh kandidata pri pisnem oziroma praktičnem delu izpita oceni komisija na obrazložen predlog člana komisije, ki je predlagal in pregledal pisno oziroma praktično nalogo.
20. člen
Ustni del izpita se opravlja praviloma naslednji dan po pisnem oziroma praktičnem delu izpita.
Vprašanja, ki jih postavijo izpraševalci kandidatu pri ustnem delu izpita, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov nanje oceniti kandidatovo znanje s celotnega področja, za katerega se je usposabljal oziroma na katerem dela.
Pri kandidatu, ki opravlja praktično nalogo, je to ustni zagovor praktične naloge.
Izpraševalci in predsednik komisije lahko postavljajo kandidatu dodatna vprašanja, ki so povezana z vsebino vprašanj iz prejšnjih odstavkov. Dodatna vprašanja se morajo nanašati na področje dela, na katerem se je kandidat usposabljal oziroma na katerem dela.
Trajanje izpita
21. člen
Splošni del izpita lahko traja največ 30 minut, ustni del posebnega dela izpita pa največ 45 minut.
Ocena uspeha in razglasitev izida izpita
22. člen
Uspeh kandidata ocenjuje komisija iz vsakega dela izpita z oceno “uspešno” ali “neuspešno”.
Na podlagi ocenitve posameznih delov izpita, komisija oceni, ali je kandidat izpit opravil ali izpita ni opravil.
Izid izpita razglasi predsednik komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije, kandidata in zapisnikarja takoj po končanem celotnem izpitu.
Potrdilo o izpitu
23. člen
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o izpitu. Potrdilo podpiše predsednik komisije.
Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je izpit opravil.
Odstop od izpita
24. člen
Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju izpita ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.
O opravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloči komisija na podlagi pisne obrazložitve organa ali organizacije, ki je kandidata prijavil k izpitu. Organ oziroma organizacija mora posredovati pisno obrazložitev v roku sedmih dni od dneva določenega za opravljanje izpita.
V primeru, da komisija odloči, da so razlogi opravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k izpitu.
Javnost izpita
25. člen
Splošni del izpita in ustni del posebnega dela izpita sta javna.
III. PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ZA DEJANJA V UPRAVNEM POSTOPKU
Obseg preizkusa
26. člen
Program preizkusa strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku (v nadaljnjem besedilu: preizkus iz upravnega postopka) obsega določbe splošnega upravnega postopka ali splošnega in posebnih upravnih postopkov ter drugih predpisov, ki jih uradna oseba neposredno uporablja pri opravljanju dejanj v upravnem postopku.
27. člen
Program preizkusa iz upravnega postopka obsega:
– temeljna načela,
– pristojnost za odločanje v upravnem postopku,
– stranka in njeno zastopanje v upravnem postopku,
– občevanje organov in strank v upravnem postopku,
– vročanje spisov v upravnem postopku,
– roki v upravnem postopku in vrnitev v prejšnje stanje,
– vzdrževanje reda v upravnem postopku,
– stroški upravnega postopka,
– uvedba upravnega postopka in zahtevki strank,
– postopek do izdaje odločbe,
– odločba in sklep,
– pravna sredstva,
– upravni spor,
– izvršba.
Komisija za preizkus iz upravnega postopka
28. člen
Preizkus iz upravnega postopka se opravlja pred tričlansko komisijo. Predsednika in člane komisije za preizkus iz upravnega postopka imenuje z odločbo minister, pristojen za upravo, na predlog pristojnih državnih organov in organizacij iz vrst strokovnjakov za upravni postopek.
Zapisnikar
29. člen
Za zapisnikarje se uporablja določba 11. člena tega pravilnika.
Opravljanje preizkusa iz upravnega postopka
30. člen
Preizkus iz upravnega postopka se opravlja ustno ali pisno.
31. člen
Kandidat, ki je opravil preizkus iz upravnega postopka, ne opravlja dela posebnega dela izpita iz splošnega upravnega postopka.
Trajanje preizkusa
32. člen
Preizkus iz upravnega postopka lahko traja za posameznega kandidata največ 40 minut.
Ocena uspeha kandidata
33. člen
Uspeh kandidata ocenjuje komisija za preizkus iz upravnega postopka z oceno “uspešno” ali “neuspešno”. V primeru, da kandidat ni opravil preizkusa, komisija za preizkus določi rok, v katerem lahko kandidat ponovno opravlja preizkus.
Opravljanje preizkusa iz posebnih upravnih postopkov
34. člen
Program preizkusa iz posebnih upravnih postopkov obsega znanja, potrebna za opravljanje dejanj v upravnem postopku in drugih predpisov, ki jih uradna oseba neposredno uporablja pri opravljanju dejanj v upravnem postopku.
35. člen
Za potek preizkusa iz posebnih upravnih postopkov se smiselno uporabljajo določbe 28.–33. člena III. poglavja tega pravilnika.
36. člen
Programi so podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za preizkus iz upravnega postopka. Podrobnejše vsebine vsebujejo pravne vire in literaturo, potrebno za pripravo na preizkus in morajo biti dostopne vsem kandidatom.
Te vsebine določi, glede na stopnjo izobrazbe, organizacijska enota, pristojna za izpite in preizkuse znanja, ministrstva, pristojnega za upravo.
IV. PREIZKUS ZNANJA O PRAVILIH PISARNIŠKEGA POSLOVANJA IN O DOLŽNOSTIH UPRAVNIH ORGANOV DO DOKUMENTARNEGA GRADIVA
Obseg preizkusa
37. člen
Program preizkusa znanja o pravilih pisarniškega poslovanja in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja iz pisarniškega poslovanja) je določen posebej za kandidate z univerzitetno izobrazbo ter z visoko in višjo strokovno izobrazbo in posebej za kandidate s srednjo in srednjo strokovno izobrazbo.
Program preizkusa znanja iz pisarniškega poslovanja obsega:
– pravila o pisarniškem poslovanju,
– sprejemanje in pregledovanje pošte,
– evidenca zadev in dokumentov,
– sejno gradivo,
– rokovnik,
– odprava pošte,
– dokumentarno gradivo,
– upravne takse,
– odbiranje in izročanje arhivskega gradiva.
Komisija za preizkus znanja iz pisarniškega poslovanja
38. člen
Preizkus znanja iz pisarniškega poslovanja se opravlja pred tričlansko komisijo.
Predsednika in člane komisije za preizkus znanja iz pisarniškega poslovanja imenuje z odločbo minister, pristojen za upravo, na predlog pristojnih državnih organov in organizacij iz vrst strokovnjakov za pisarniško poslovanje.
Zapisnikar
39. člen
Za zapisnikarja se uporablja določba 11. člena tega pravilnika.
Opravljanje preizkusa iz pisarniškega poslovanja
40. člen
Preizkus iz pisarniškega poslovanja kandidat opravlja v pisni obliki, pod nadzorstvom zapisnikarja, ali v ustni obliki, pred komisijo za preizkus znanja iz pisarniškega poslovanja.
V primeru, da kandidat opravlja preizkus znanja v pisni obliki, pregleda nalogo komisija za preizkus znanja iz pisarniškega poslovanja. Glede na uspeh pisne naloge, lahko komisija za preizkus znanja iz pisarniškega poslovanja, kandidatu postavi še dodatna ustna vprašanja.
Pisni preizkus znanja traja največ dve uri, ustni pa največ 40 minut.
Ocena uspeha kandidata
41. člen
Komisija za preizkus znanja iz pisarniškega poslovanja oceni pisno nalogo oziroma odgovore na vprašanja z oceno “uspešno” ali “neuspešno”.
42. člen
Kandidat, ki je opravil preizkus znanja iz pisarniškega poslovanja, ne opravlja dela posebnega dela strokovnega izpita s področja: organizacija in pristojnosti uprave, delovna razmerja, pisarniško poslovanje in protokol, podpodročje: pisarniško poslovanje.
43. člen
Program je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za preizkus znanja iz pisarniškega poslovanja. Podrobnejše vsebine morajo vsebovati tudi pravne vire in literaturo, potrebno za pripravo na preizkus, in morajo biti dostopne vsem kandidatom.
Te vsebine določi organizacijska enota, pristojna za strokovne izpite in preizkuse znanja, ministrstva, pristojnega za upravo.
V. EVIDENCA O IZPITIH IN PREIZKUSIH
Zapisnik
44. člen
O poteku izpita ali preizkusa iz upravnega postopka oziroma iz znanja pravil pisarniškega poslovanja, se za vsakega kandidata vodi zapisnik.
Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik, člana komisije in zapisnikar.
Dosje o kandidatu
45. člen
Za vsakega kandidata se vodi dosje, ki vsebuje prijavo k izpitu oziroma preizkusu iz upravnega postopka oziroma znanja o pravilih iz pisarniškega poslovanja s prilogami, obvestilo o dnevu opravljanja izpita oziroma preizkusa, zapisnik o poteku izpita oziroma preizkusa in potrdilo o opravljenem izpitu oziroma preizkusu.
Evidence izpitov in preizkusov
46. člen
Ministrstvo, pristojno za upravo, vodi evidence: izpitov, preizkusov iz upravnega postopka, preizkusov znanja o pravilih iz pisarniškega poslovanja, ki vsebujejo:
– zaporedno številko,
– priimek in ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– številko izpitnega dosjeja,
– stopnjo in vrsto izobrazbe,
– datum opravljanja izpita oziroma preizkusa,
– uspeh na izpitu oziroma preizkusu.
Plačilo izpitne komisije in komisije za preizkus
47. člen
Predsedniku in članom izpitne komisije oziroma komisije za preizkus in zapisnikarjem, pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji, v višini, ki jo z odločbo določi minister, pristojen za upravo.
Za kandidate, ki se usposabljajo oziroma delajo v državnih organih, se zagotavljajo sredstva za delo izpitne komisije oziroma komisije za preizkus znanja v republiškem proračunu.
Drugi kandidati, ki pristopijo k izpitu ali k preizkusu znanja, plačajo stroške po ceniku, ki ga določi minister, pristojen za upravo ter ga usklajuje z rastjo življenskih potrebščin in cen na drobno.
48. člen
Obrazce, kot prijava k izpitu in k preizkusu, potrdilo o opravljenem izpitu oziroma preizkusu, zapisnik o poteku izpita oziroma preizkusa, določi minister, pristojen za upravo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Kandidati, ki z dnem uveljavitve oziroma uporabe tega pravilnika izpolnjujejo pogoje za opravljanje izpita oziroma opravljajo pripravništvo, katerega zaključek je izpit, nadaljujejo usposabljanje in opravljajo izpit po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega pravilnika.
50. člen
Z dnem, uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov za delavce v državni upravi in pravosodju (Uradni list SRS, št. 27/80, 8/86, Uradni list RS, št. 22/91).
51. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. oktobrom 1997.
Št. 0051/5-012/9-97/37
Ljubljana, dne 20. junija 1997.
Minister
Mirko Bandelj l. r.

          PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA
     ZA KANDIDATE Z VIŠJO IN VISOKO STROKOVNO TER
           UNIVERZITETNO IZOBRAZBO

    POSEBNI DEL PROGRAMA IZ MATERIALNIH IN PROCESNIH
           PREDPISOV PO PODROČJIH

I. PODROČJE: ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOSTI UPRAVE, DELOVNA
RAZMERJA, PISARNIŠKO POSLOVANJE IN PROTOKOLARNE ZADEVE

Podpodročje: - Organizacija in pristojnosti uprave

- Izhodišča urejanja državne uprave,

- Funkcija uprave in vlade in njihova medsebojna razmerja,

- Razmerja ministrstev do organov v sestavi, do lokalnih
skupnosti in do izvajalcev javnih služb,

- Funkcionalna in teritorialna organizacija uprave,

- Sistem financiranja državne uprave.

Podpodročje: - Delovna razmerja, izpopolnjevanje in usposabljanje
v organih državne uprave

- Delovna razmerja v organih državne uprave,

- Določitev splošnih in posebnih pogojev za zasedbo delovnih mest
in sistemizacija delovnih mest,

- Vloga in naloge kadrovskih služb,

- Sistem plač zaposlenih v državnih organih ter možnosti
napredovanja v višji plačilni razred,

- Izpopolnjevanje in usposabljanje v državnih organih.

Podpodročje: - Pisarniško poslovanje

- Pisarniško poslovanje in dolžnosti upravnih organov do
dokumentarnega gradiva,

- Upravne takse,

- Overitev podpisov, pisave in prepisov,

- Varstvo osebnih podatkov.

Podpodročje: - Protokolarne zadeve

- Obiski visokih predstavnikov tujih držav v Republiki Sloveniji
in obiski visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini,

- Državne proslave in drugi protokolarni dogodki državnega
pomena,

- Slovesnosti ob vročanju odlikovanj,

- Slovesnosti ob predaji akreditivnih pisem in podpisih
meddržavnih listin,


II. PODROČJE: LOKALNA SAMOUPRAVA

Podpodročje: - Lokalna samouprava

- Pojem lokalne skupnosti in lokalne samouprave,

- Naloge občine, organi občine in njihove pristojnosti,

- Krajevne, vaške, četrtne skupnosti kot ožji deli občine,

- Sistem financiranja občin,

- Odločanje o upravnih zadevah iz občinske in prenesene
pristojnosti,

- Postopek za ustanovitev občine ter druge teritorialne spremembe
občin,

- Pokrajine, skupnosti ter zveze občin,

- Občinski funkcionarji,

- Občinska uprava,

- Lokalne volitve,

- Razmerja med upravno enoto in občino.

Podpodročje: - Priprava splošnih pravnih aktov občine

- Formalni pravni viri občinskega (avtonomnega)
prava,

- Splošni pravni akti občine v pravnem sistemu, poudarek na
statutu občine,

- Struktura splošnega pravnega akta,

- Jezikovni vidiki splošnega pravnega akta,

- Postopek za sprejem občinskega statuta in občinskega odloka,

- Objava in začetek veljavnosti splošnih pravnih aktov občine.


III. PODROČJE: NORMATIVNA DEJAVNOST V DRŽAVNI UPRAVI

Podpodročje: - Priprava zakonov, drugih predpisov in splošnih
aktov

- Uresničevanje načela ustavnosti in zakonitosti,

- Uporaba pravne tehnike pri izdelavi predlogov zakonov in drugih
pravnih aktov,

- Postopek sprejemanja zakonov in drugih predpisov, faze,

- Vloga in naloge državnega zbora, državnega sveta in vlade ter
njihovih delovnih teles,

- Akti državnega zbora, vlade in ministrov,

- Razmerja med državnim zborom, državnim svetom, vlado ter
upravnimi organi.


IV. PODROČJE: DELO, DRUŽINA IN SOCIALNE ZADEVE

Podpodročje: - Delovna razmerja in pravice iz dela

- Delovna razmerja,

- Pokojninsko in invalidsko varstvo,

- Varstvo pri delu,

- Inšpekcija dela,

- Plače in kolektivne pogodbe.

Podpodročje: - Zaposlovanje in poklicno izobraževanje

- Zaposlovanje doma in v tujini,

- Zavarovanje za primer brezposelnosti,

- Ukrepi aktivne politike zaposlovanja,

- Poklicno izobraževanje,

Podpodročje: - Socialno varstvo in družina

- Zakonska zveza in druga družinska razmerja,

- Razmerja med starši in otroci,

- Posvojitev, rejništvo in skrbništvo,

- Družinski prejemki in nadomestilo za invalidnost,

- Socialno varstvo - organizacije, izvajalci pravice,

- Mladoletniki v kazenskem postopku,

- Pomoč obsojencem med in po prestani kazni.

Podpodročje: - Vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega
nasilja

- Varstvo in pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev
vojnega nasilja,

- Vojna grobišča.


V. PODROČJE: ZDRAVSTVO

Podpodročje: - Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

- Zdravstveno varstvo prebivalcev,

- Zdravstvena dejavnost (zdravstvena služba),

- Zdravstveno zavarovanje.

Podpodročje: - Zdravstveni nadzor in inšpekcija

- Nadzorstvo nad uvozom, proizvodnjo in prometom živil in
predmetov splošne rabe,

- Nadzorstvo nad pitno vodo in vodopreskrbnimi objekti,

- Nadzorstvo nad preprečevanjem in zatiranjem nalezljivih
bolezni,

- Nadzorstvo nad zdravstvenimi ustanovami, naravnimi zdravilišči
in zasebnimi zdravstvenimi ordinacijami,

- Nadzorstvo nad javnimi in komunalnimi obljekti, šolami,
kopališči in kopalnimi vodami, vključno z obalnim morjem,

- Nadzorstvo nadi viri ionizirajočih in neionizirajočih sevanj in
delom z njimi,

- Nadzorstvo nad uvozom, proizvodnjo in prometom zdravil,

- Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov in ukrepov za varstvo
zdravja delavcev pri delu,

- Nadzorstvo nad urejanjem prostora in graditvijo objektov,

- Nadzorstvo nad proizvodnjo in prometom strupov,

- Nadzorstvo nad imisijami v okolje.

Podpodročje: - Zdravstvena ekologija

- Zdravstvena dejavnost, zdravstveno varstvo v zvezi z
življenjskim okoljem,

- Strupi in druge nevarne snovi,

- Živila in predmeti splošne rabe,

- Pitna voda, kopalne vode, odpadne vode,

- Imisije,

- Ionizirajoča in neionizirajoča sevanja in valovanja,

- Kemizacija in onesnaženje tal.


VI. PODROČJE: UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

Podpodročje: - Upravne zadeve javnega reda in javnih listin

- Orožje in eksplozivne snovi,

- Prijava in odjava prebivališča,

- Interesno združevanje občanov,

- Javno zbiranje občanov,

- Verske skupnosti,

- Javne listine.

Podpodročje: - Upravne zadeve tujcev

- Pravica do vstopa v državo,

- Vizumi,

- Prebivanje in odpoved prebivanja tujcev,

- Prisilna odstranitev tujca,

- Prehodni dom za tujce,

- Potne in druge listine tujcev,

- Politična dejavnost tujcev, tuja društva, orožje.

Podpodročje: - Upravne zadeve prometa

- Registracija vozil,

- Vozniška dovoljenja,

- Varstveni ukrepi in kazni prepovedi vožnje,

- Avto šole,

- Prevoz nevarnih snovi v cestnem prometu,

- Športne in druge prireditve.

Podpodročje: - Osebna stanja

- Osebno ime,

- Matične knjige,

- Zakonska zveza in družinska razmerja,

- Državljanstvo.


VII. PODROČJE: POLICIJA

Podpodročje: - Dejavnost kriminalistične policije

- Organiziranost kriminalistične policije in organizacija dela v
njej,

- Metode oziroma način dela v kriminalistični policiji (vsebina
in pomen),

- Zaznava kaznivega dejanja,

- Ukrepi kriminalistične policije,

- Pomen indicev pri preiskovanju kaznivih dejanj,

- Posebnosti pri preiskovanju določenih vrst kriminalitete,

- Kriminalistična tehnika,

- Mednarodno sodelovanje, tiralična služba.

Podpodročje: - Dejavnost uniformirane policije

- Področja policijskega dela,

- Policijska pooblastila,

- Medosebni odnosi in odnosi do državljanov (z javnostjo),

- Opravljanje policijskih nalog ob izrednih stanjih in v vojni
ter pri zagotavljanju notranje zaščite.


VIII. PODROČJE: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Podpodročje: - Energetika in energetska inšpekcija

- Energetska dejavnost,

- Sistem oskrbe z električno in toplotno energijo in plinom,

- Energetske bilance,

- Pravice, obveznosti in varstvo uporabnikov,

- Racionalna proizvodnja in obnovljivi viri,

- Tehnični predpisi,

- Energetska inšpekcija.

Podpodročje: - Industrija

- Opredelitev industrije in gradbeništva,

- Pomen in vloge industrije in gradbeništva,

- Instrumenti za spodbujanje indrustrije in gradbeništva,

- Strategija povečanja konkurenčne sposobnosti slovenske
indrustrije,

- Gospodarske družbe,

- Kazalniki uspešnosti oziroma ugotavljanje bonitete gospodarske
družbe,

- Poznavanje resorne zakonodaje.

Podpodročje: - Obrt in malo gospodarstvo

- Gospodarske družbe,

- Podjetnik posameznik,

- Pomen in vloga malega gospodarstva v Republiki Sloveniji,

- Vrsta in oblika pomoči za spodbujanje razvoja malega
gospodarstva,

- Obrt in primerjava obrti z drugimi oblikami dejavnosti.

Podpodročje: - Turizem in gostinstvo

- Turistično posredovanje, opredelitev pojmov,

- Strategija razvoja turizma: razvojni cilji in področja
aktivnosti ter vrsta ukrepov,

- Vloga občin in uprave na področju turizma,

- Gostinska dejavnost.

Podpodročje: - Rudarstvo in rudarska inšpekcija

- Raziskovanje in izkoriščanje rudnin, pridobivanje drugih
rudnin,

- Naloge direkcije RS, za rudna bogastva in upravnega organa
pristojnega za rudarstvo,

- Nadzor in posebne določbe rudarskega zakona in varstvo pri
delu,

- Eksplozivne snovi in potrebna dovoljenja in nevarne snovi ter
varstvo pred ionizirajočimi sevanji na področju rudarstva,

- Ureditev enotnega načina ugotavljanja, evidentiranja in
zbiranja podatkov o rezervah rudnin v talnih vodah,

- Tehnično vodenje in nadziranje del pri raziskovanju in
izkoriščanju rudnin.

Podpodročje: - Gradbena inšpekcija

- Gradbena inšpekcija,

- Gradbena izvajalska dejavnost,

- Proizvodnja gradbenega materiala in izvedbe gradbenih
konstrukcij,

- Proizvodnja gradbenih proizvodov,

- Tehnični predpisi in standardizacija,

- Kakovost proizvodov,

- Konstrukcija in storitve v gradbeništvu.


IX. PODROČJE: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, PREHRANA, LOV IN RIBOLOV

Podpodročje: - Kmetijstvo, ribištvo in inšpekcija

- Kmetijska zemljišča in dedovanje kmetijskih gospodarstev,

- Živinoreja,

- Semena, sadike in mineralna gnojila,

- Vino in drugi proizvodi iz grozdja in vina,

- Zakonska zaščita kmetijskih proizvodov in intervencijska
sredstva,

- Varstvo rastlin in inšpekcija,

- Ribištvo.

Podpodročje: - Gozdarstvo, lovstvo in inšpekcija

- Pravna ureditev gozdarstva,

- Načrtovanje, gospodarjenje in vlaganje v gozdove,

- Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture,

- Javna gozdarska služba in njeno financiranje,

- Organiziranost lovstva,

- Lovskogojitveno načrtovanje in območja ter lovskogospodarsko
načrtovanje,

- Upravljanje in varstvo divjadi ter njenega okolja,

- Vrste divjadi, na katere je lov dovoljen pod posebnimi pogoji
oziroma splošnimi pogoji ter škoda od divjadi in na divjadi,

- Inšpekcija.

Podpodročje: - Prehrana, živilstvo in inšpekcija

- Standardizacija,

- Kakovost proizvodov,

- Merske enote in merila,

- Zunanja trgovina,

- Zdravstveno nadzorstvo nad živili in predmeti splošne rabe.

Podpodročje: - Veterinarstvo in veterinarska inšpekcija

- Pravna ureditev veterinarstva,

- Veterinarskosanitarna preventiva,

- Veterinarska služba,

- Pristojnosti državnih organov,

- Veterinarska inšpekcija,

- Naloge policije, carinske službe in civilne zaščite,

- Posebnosti v upravnem postopku.


X. PODROČJE: OKOLJE IN PROSTOR

Podpodročje: - Urejanje prostora in graditev objektov

- Inštrumenti urejanja prostora,

- Stavbna zemljišča,

- Dovoljenja za posege v prostor,

- Varstvo okolja v zvezi s posegi v prostor,

- Graditev objektov,

- Inšpekcijsko nadzorstvo na področju posegov v prostor in na
področju graditve objektov.

Podpodročje: - Varstvo okolja, narave in vodnega gospodarstva -
inšpekcijsko nadzorstvo in monitoring

- Vode, vodni režim in kakovost voda,

- Kakovost zraka in emisije snovi v zraku,

- Hrup,

- Odpadki,

- Opredelitev varovanja tal, opredelitev varstva narave,

- Elektromagnetno sevanje,

- Izredni dogodki (naravne in druge nesreče),

- Organizacija opazovanja okolja,

- Podatki in baze podatkov.

Podpodročje: - Vodno gospodarstvo in hidrologija

- Vode in vodni režim,

- Načrtovanje in informacijski sistem,

- Organizacija vodnogospodarske javne službe,

- Varstvo vodnih količin in kakovosti voda,

- Varstvo pred škodljivim delovanjem voda,

- Koncesije na vodah,

- Vodnogospodarska soglasja in dovoljenja,

- Hidrometrija, meritve, opazovanja,

- Parametrska tehnologija in prognoza vodnega stanja,

- Parametrska hidrologija.

Podpodročje: - Meteorologija in agrometeorologija

- Meteorološke meritve in opazovanja,

- Klimatologija in klimatske razmere,

- Agrometeorologija in fenologija,

- Prognoza vremena in prognostični modeli.

Podpodročje: - Kakovost meritev

- Kalibriranje meteoroloških, hidroloških in ekoloških
instrumentov,

- Vzdrževanje elektronske merilne opreme za merilno mrežo,

- Observatorijske meritve.

Podpodročje: - Jedrska in radiološka varnost

- Opredelitev jedrske in radiološke varnosti in odgovornost za
jedrsko škodo,

- Radiološki monitoring in zgodnje obveščanje o jedrskih in
radioloških nesrečah,

- Upravne pristojnosti, sistem dovoljenje in inšpekcija za
jedrsko varnost,

- Bilateralno in multilateralno sodelovanje na področju jedrske
varnosti,

- Promet, prevoz in ravnanje z jedrskimi in radioaktivnimi
materiali in odpadki,

- Varovanje in fizična zaščita jedrskih materialov,

- Šolanje in usposobljenost operaterjev reaktorja,

- Zagotovitev kvalitete.

Podpodročje: - Stanovanjske zadeve in stanovanjska inšpekcija

- Lastninskopravna razmerja v večstanovanjskih hišah,

- Upravljanje v večstanovanjskih hišah,

- Stanovanjska najemna razmerja,

- Lastninjenje in privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš v
družbeni lastnini.

Podpodročje: - Premoženjsko pravne zadeve

- Temeljni pojmi o lastnini in lastninski pravici,

- Lastninska pravica na nepremičninah,

- Omejitve in odvzem lastninske pravice (prisilna ustanovitev
služnosti, razlastitev),

- Promet z nepremičninami (omejitve),

- Denacionalizacija,

- Kataster in zemljiška knjiga.

Podpodročje: - Geofizika

- Splošno o potresih,

- Značilnosti nihanja tal na lokaciji,

- Osnove obdelave seizmografov,

- Seizmičnost,

- Potresne opazovalnice,

- Seizmografi,

- Potresno varna gradnja.

Podpodročje: - Mednarodno sodelovanje na področju okolja in
prostora

- Mednarodni odnosi v Evropi in mesto Slovenije v njih,

- Mednarodno pravo, mednarodne pogodbe na področju varstva
okolja,

- Temelji diplomacije in metode dela,

- Procesi mednarodnega sodelovanja na področju varstva okolja in
prostorskega planiranja,

- Bilateralno sodelovanje Slovenije na področju varstva okolja in
vodnega gospodarstva,

- Mednarodne finančne institucije in programi tehnične pomoči.

Podpodročje: - Varstvo narave

- Organiziranost in razmejitev pristojnosti na področju varstva
narave in naravne dediščine,

- Pravne osnove in postopki za zavarovanje narave,

- Sistem vodenja dokumentacije in osrednjega registra zavarovanih
območij, metode strokovnega dela,

- Strokovne osnove za varstveno delo in pripravo zavarovalnih
predlogov ter ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih
vplivov,

- Strokovne in nevladne organizacije na področju varstva narave v
Sloveniji in v mednarodnem merilu,

- Mednarodne pogodbe in mednarodna priporočila s področja varstva
narave.

Podpodročje: - Varstvo okolja

- Načrtovanje,

- Spremljanje stanja okolja in sanacijski programi,

- Financiranje,

- Presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno so-
glasje,

- Ravnanje z odpadki,

- Varstvo zraka in varstvo pred hrupom,

- Varovanje tal.


XI. PODROČJE: GEODETSKA DEJAVNOST

Podpodročje: - Katastrska klasifikacija in bonitiranje zemljišč

- Delovanje geodetske službe,

- Določanje vzorčnih parcel in izdelava elaborata vzorčne
parcele,

- Katastrska klasifikacija,

- Katastrski dohodek,

- Bonitiranje zemljišč,

- Izračunavanje vrednosti zemljišča pri komasacijah.

Podpodročje: - Mreže, topografija, kartografija

- Delovanje geodetske službe,

- Osnovne izmeritve zemljišč,

- Temeljne in izmeritvene geodetske mreže,

- Topografske in tematske karte,

- Izdelava, vsebina in uporaba kart.

Podpodročje: - Katastri, registri, zemljiška knjiga

- Delovanje geodetske službe,

- Izmeritev zemljišč,

- Zemljiški kataster in kataster komunalnih naprav,

- Zemljiška knjiga,

- Register območij teritorialnih enot in evidenca hišnih številk.


XII. PODROČJE: PROMET IN ZVEZE

Podpodročja: - Ceste in inšpekcija

- Cestno gospodarstvo in investicije v cestnem gospodarstvu,

- Konkretni cestni projekti,

- Upravljanje, vzdrževanje, gradnja, rekonstrukcija in
modernizacija cest,

- Tehnična regulativa,

- Banka cestnih in prometnih podatkov,

- Gospodarske javne službe.

Podpodročja: - Cestni promet in inšpekcija

- Delovanje in razvoj integralnega transporta,

- Register licenc, prevoznikov oseb in stvari v mednarodnem
cestnem prometu ter domačih in mednarodnih rednih avtobusnih
linij,

- Izdelava obrazcev, dovoljenj in dovolilnic,

- Izmenjava letnih kvot dovolilnic s pristojnimi tujimi
ministrstvi in delitvijo dovolilnic za prevoz oseb in stvari v
mednarodnem cestnem prometu,

- Razpis voznih redov,

- Obratovanje žičniških naprav.

Podpodročja: - Železnice in železniški promet ter inšpekcija

- Investicije na področju železniškega gospodarstva,

- Železniški transport potnikov, kombinirani transport in
sofinanciranje železniškega transporta potnikov ter kombiniranega
transporta,

- Vprašanja varnosti železniškega prometa,

- Železniška infrastruktura,

- Gospodarske javne službe.

Podpodročja: - Pomorski promet in inšpekcija ter promet na
notranjih vodah in inšpekcija

- Pomorski promet in promet na notranjih vodah ter investicije na
področju pomorskega prometa,

- Pristaniška infrastruktura,

- Promet ladij in čolnov, dovoljenja za plovbo,

- Ladijske knjige in pristaniški red, pomorski registri,

- Varnost plovbe po morju, rekah, jezerih, zaščita morja pred
onesnaževanjem, reševanje na morju,

- Gospodarske javne službe.

Podpodročja: - Zračni promet in letališča ter inšpekcija

- Letališka infrastruktura,

- Letalske službe in gradnja, načrtovanje ter obratovanje
letališč,

- Varovanje civilnega zračnega prometa pred dejanji nezakonitega
vmešavanja,

- Zračni prevoz (stalne in mobilne naprave in sistemi ter
organizacija),

- Zračni promet (stalne in mobilne naprave in sistemi ter
organizacija) in olajšave v zračnem prometu,

- Varnost in rednost zračnega prometa.

Podpodročja: - Poštni promet in telekomunikacijske zveze ter
inšpekcija

- Investicije na področju pošte in telekomunikacij ter izdajanje
koncesij in telekomunikacijske in poštne storitve,

- Radiodifuzne, fiksne, satelitske, mobilne radijske postaje in
radijske postaje kratkega dosega,

- Ustreznost telekomunikacijskih naprav,

- Radijske zveze in elektromagnetna združljivost,

- Tehnične meritve in nadzor radijskega spektra,

- Spremljanje dela izvajalcev gospodarskih javnih služb in
njihovih hčerinskih služb.


XIII. PODROČJE: FINANCE IN DRŽAVNO PREMOŽENJE

Podpodročje: - Sistem javnih financ in državni proračun

- Javne finance,

- Državni proračun,

- Uporaba osnovnega analitskega aparata.

Podpodročje: - Finančno in materialno poslovanje - računovodstvo

- Vodenje predpisanih in enotnih evidenc,

- Določitev letnih stopenj odpisa materialnih in nematerialnih
naložb,

- Delitev letnih stopenj odpisa,

- Odpisovanje finančnih naložb,

- Trajni odpis kratkoročnih obveznosti,

- Obračunavanje obresti in tečajnih razlik iz plasmajev terjatev
in obveznosti.

Podpodročje: - Zavarovalni nadzor

- Zavarovalni izravnalni procesi,

- Finančna poročila zavarovalnic in revizije,

- Izračuni solventnosti in virov garancijskih skladov,

- Naložbe,

- Sanacije v zavarovalnicah,

- Organizacija in obratovanje zavarovalnic,

- Pozavarovalni procesi.

Podpodročje: - Javna naročila

- Načrtovanje naročila,

- Pridobivanje ponudb,

- Sklepanje in upravljanje pogodb,

- Pravno varstvo in nadzor nad naročanjem.

Podpodročje: - Preprečevanje pranja denarja

- Aktivnosti mednarodnih organizacij na področju preprečevanja
pranja denarja,

- Značilnosti slovenskega sistema preprečevanja in odkrivanja
kaznivih dejanj pranja denarja,

- Posebne operativne metode in sredstva, ki se uporabljajo za
odkrivanje in raziskovanje kaznivega dejanja pranja denarja,

- Bančna tajnost.

Podpodročje: - Upravljanje s finančnim premoženjem in javni dolg

- Zakladnica,

- Likvidnost proračuna in denarni tokovi,

- Likvidnostno zadolževanje,

- Odnosi zakladnice s centralno banko in drugimi finančnimi
institucijami.

Podpodročje: - Devizna inšpekcija

- Devizna kontrola,

- Devizni inšpektorat in njegova pooblastila,

- Plačilni promet s tujino,

- Vrste kazenskih sankcij,

- Opravljanje storitev tujih oseb v Sloveniji,

- Kreditni posli s tujino,

- Oblike tujih vlaganj.

Podpodročje: - Carinski sistem

- Organizacija in delovno področje carinske službe,

- Carinski sistem in carinski postopki,

- Carinska tarifa,

- Zunanjetrgovinski in devizni sistem.

Podpodročje: - Davčni sistem in davčna politika

- Temelji davčnega sistema,

- Vrste davkov, taks in drugih prihodkov za financiranje javne
porabe ter njihove osnovne značilnosti.

Podpodročje: - Finančni in devizni sistem

- Denarni sistem,

- Bančni sistem,

- Devizni sistem,

- Zavarovalništvo,

- Vrednostni papirji in borza,

- Naložbe v tujini,

- Tuje naložbe.

Podpodročje: - Nadzor prirejanja iger na srečo

- Vrste iger na srečo,

- Občasno prirejanje klasičnih iger na srečo,

- Prepovedane igre na srečo,

- Pogoji za pridobitev koncesije za klasične in za posebne igre
na srečo, koncesijske dajatve,

- Udeležba pri posebnih igrah na srečo - omejitve,

- Posebna določila za delavce v igralnici,

- Uporaba igralnih avtomatov zunaj igralnic,

- Nadzor nad prirejanjem iger na srečo ter vrste davkov od iger
na srečo.


XIV. PODROČJE: DAVČNA DEJAVNOST

- Odmerjanje, obračunavanje, pobiranje in izterjava davkov in
drugih dajatev,

- Opravljanje davčnega nadzora nad davčnimi zavezanci,

- Vodenje davčnih postopkov,

- Vodenje in vzdrževanje davčnega registra in davčnih evidenc.


XV. PODROČJE: ZUNANJE ZADEVE

Podpodročje: - Mednarodna razmerja in zunanja politika

- Mednarodni odnosi,

- Zunanja politika Slovenije,

- Zgodovina diplomacije,

- Diplomatsko pravo,

- Bilateralna in multilateralna diplomacija,

- Diplomatski instrumenti, stil in jezik,

- Protokol in ceremonial,

- Konzularni odnosi.


XVI. PODROČJE: EKONOMSKI ODNOSI IN RAZVOJ

Podpodročje: - Tržišče

- Blagovni promet in trgovina,

- Varstvo potrošnikov,

- Varstvo konkurence,

- Kontrola cen,

- Preskrba in blagovne rezerve.

Podpodročje:- Ekonomski odnosi s tujino in gospodarska promocija
Slovenije

- Splošna načela mednarodne trgovinske politike,

- Zunanja trgovinska politika Republike Slovenije in zunanje
trgovinsko poslovanje,

- Sodelovanje z mednarodnimi ekonomskimi organizacijami Republike
Slovenije in evropske ekonomske integracije,

- Promocija slovenskega gospodarstva in možnosti za tuje
investicije.

Podpodročje: - Nacionalni in regionalni razvoj, privatizacija in
ekonomska politika

- Nacionalne razvojne strategije,

- Značilnosti regionalne politike v Sloveniji,

- Lastninsko preoblikovanje v Republiki Sloveniji,

- Sistem letnega in razvojnega načrtovanja v Sloveniji,

- Tekoča makroekonomska situacija in razvojne perspektive
Slovenije,

- Zaključni računi kot vir podatkov za strukturno analizo
slovenskega gospodarstva,

- Metode, analize, diagnoze in prognoze.

Podpodročje: - Tržna inšpekcija

- Opravljanje pridobitne dejavnosti,

- Trgovinska in gostinska dejavnost,

- Varstvo konkurence,

- Standardizacija,

- Merila, merske enote in kontrola cen,

- Varstvo intelektualne in industrijske lastnine,

- Računovodstvo,

- Varstvo potrošnikov.


XVII. PODROČJE: ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Podpodročje: - Temeljne in aplikativne raziskave ter tehnološki
razvoj

- Nacionalni raziskovalni program,

- Raziskovalni sistem in raziskovalna politika v Republiki
Sloveniji,

- Organizacija in pristojnosti strokovnih teles.

Podpodročje: - Intelektualna lastnina

- Pravo industrijske lastnine

- Patent

- Model oziroma vzorec

- Znamka

- Označba porekla blaga

- Obligacijska razmerja

- Avtorsko pravo

Podpodročje: - Standardizacija in meroslovje

- Sprejemanje in izdajanje standardov,

- Tehnični predpisi in standardi,

- Postopki za ugotavljanje skladnosti proizvodov, storitev in
sistemov zagotavljanja kakovosti,

- Homologacija vozil,

- Meroslovni sistem v Republiki Sloveniji,

- Kontrola predmetov iz plemenitih kovin.


XVIII. PODROČJE: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE TER ŠPORT

Podpodročje:- Vzgoja in izobraževanje

- Predšolska vzgoja,

- Osnovnošolsko izobraževanje,

- Vzgoja in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših
polnoletnih oseb s posebnimi potrebami,

- Osnovno glasbeno izobraževanje,

- Nižje in srednje poklicno izobraževanje,

- Srednje strokovno in tehnično izobraževanje ter srednje splošno
izobraževanje,

- Višje in visokošolsko strokovno izobraževanje ter univerzitetno
izobraževanje,

- Vzgoja in izobraževanje v domovih za učence in v dijaških
domovih,

- Izobraževanje odraslih.

Podpodročje: - Šport

- Vrhunski šort,

- Šport za vse,

- Šport otrok in mladine,

- Komercialni šport,

- Inšpekcija na področju športa.

Podpodročje: - Vloga in položaj mladih v družbi

- Prosti čas,

- Socialno-ekonomski problemi mladih in preventivno delo,

- Izvenšolske oblike vzgoje in izobraževanja,

- Mladinska politika,

- Avtonomija in socialna integracija mladih,

- Participacija mladih v družbenem in političnem življenju,

- Prostovoljno delo,

- Organiziranost mladih in mobilnost.


XIX. PODROČJE: KULTURNE VREDNOTE IN KULTURNA DEDIŠČINA

Podpodročje: - Kulturne vrednote, ustvarjanje in posredovanje
kulturnih vrednot

- Scenske umetnosti,

- Likovne ustvarjalnosti,

- Knjižna dejavnost,

- Ljubiteljska kulturna dejavnost,

- Raziskovalna dejavnost na področju kulture.

Podpodročje: - Kulturna dediščina in kulturne vrednote -
inšpekcija

- Varstvo nepremične kulturne dediščine,

- Varstvo kulturnih vrednot na področju naravne dediščine,

- Arhivi in arhivsko gradivo,

- Druga področja varstva premične kulturne dediščine.

Podpodročje: - Varstvo kulturne dediščine in kulturnih vrednot na
področju naravne dediščine

- Temeljna načela varstva in prepoznavanje kulturne dediščine in
kulturnih vrednot,

- Varstveni ukrepi za ohranjanje in varovanje kulturne dediščine
in kulturnih vrednot,

- Organiziranost in razmejitev pristojnosti na področju varstva
kulturne dediščine in kulturnih vrednot,

- Pravno varstvo in mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine
in kulturnih vrednot.


XX. PODROČJE: PRAVOSODJE

Podpodročje: - Pravosodje in zakonodajni postopek

- Sodišča in sodniška služba,

- Državno tožilstvo,

- Organi za postopek o prekršku,

- Državno pravobranilstvo,

- Opravljanje notariata kot javne službe in značilnosti
odvetniškega poklica,

- Mednarodna pravna pomoč,

- Pomilostitve in amnestija.

Podpodročje: - Varstvo osebnih podatkov

- Ustavna opredelitev varstva osebnih podatkov,

- Mednarodni dokument za zagotavljanje varstva osebnih podatkov,

- Zakonska ureditev varstva osebnih podatkov.


XXI. PODROČJE: IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

Podpodročje: - Izvrševanje kazenskih sankcij

- Vrste kazenskih poboljševalnih zavodov,

- Organizacija, pristojnosti in naloge organov pristojnih za
izvrševanje kazni zapora,

- Naloge strokovne skupine sprejemnega oddelka,

- Naloge strokovne skupine pri vzgoji in prevzgoji obsojencev,

- Resocializacija in tretman obsojencev,

- Pooblastila pooblaščenih uradnih oseb kazensko-poboljševalnega
zavoda,

- Pravice in dolžnosti obsojencev,

- Ugodnosti in njihov pomen,

- Vzgoja in prevzgoja obsojencev,

- Vzdrževanje reda in discipline v kazensko-poboljševalnem domu,

- Odlog, začetek in prekinitev izvrševanja kazni zapora,

- Pravica obsojenca do splošnega in strokovnega izobraževanja,

- Kodeks penološke etike.

Podpodročje: - Psihološka dejavnost

- Osnove psihodiagnostike v pogojih kazensko-poboljševalnega
zakona,

- Psihološki vidiki specifičnih oblik tretmana obsojencev,

- Vrste kazenskih poboljševalnih zavodov,

- Organizacija, pristojnosti in naloge organov pristojnih za
izvrševanje kazni zapora,

- Resocializacija in tretman obsojencev,

- Kodeks penološke etike.

Podpodročje: - Socialno delo

- Osnove socialne diagnostike v pogojih kazensko-poboljševalnega
zavoda,

- Metode socialnega dela v pogojih kazensko-poboljševalnega
zavoda,

- Socialna in postpenalna obravnava posebnih kategorij
obsojencev,

- Določila družinske zakonodaje, kot osnova za socialno pomoč in
svetovanje obsojencu ter delo s svojci,

- Vrste kazenskih poboljševalnih zavodov,

- Organizacija, pristojnosti in naloge organov pristojnih za
izvrševanje kazni zapora,

- Resocializacija in tretman obsojencev,

- Kodeks penološke etike.

Podpodročje: - Pedagoška dejavnost

- Osnove pedagoške dejavnosti v pogojih kazensko-
-poboljševalnega zavoda,

- Metode pedagoškega dela v pogojih kazensko-poboljševalnega
zavoda,

- Vrste kazenskih poboljševalnih zavodov,

- Organizacija, pristojnosti in naloge organov pristojnih za
izvrševanje kazni zapora,

- Resocializacija in tretman obsojencev,

- Kodeks penološke etike.


XXII. PODROČJE: OBRAMBA TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI

Podpodročje: - Obramba in vojaške dolžnosti ter inšpekcija

- Obrambni sistem,

- Dolžnosti in pravice državljanov pri obrambi države,

- Obrambni ukrepi,

- Slovenska vojska,

- Civilna obramba,

- Naborna dolžnost,

- Služenje vojaškega roka,

- Dolžnost služiti v rezervni sestavi.

Podpodročje: - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
varstvo pred požarom

- Temeljne naloge varstva pred naravnimi ter drugimi nesrečami,

- Pravice in dolžnosti državljanov in oblike njihovega
sodelovanja,

- Pristojnosti države in lokalnih skupnosti,

- Opazovanje, obveščanje in alarmiranje,

- Zaščitni ukrepi,

- Sile za zaščito, reševanje in pomoč,

- Naloge sistema varstva pred požarom in naloge ter status
gasilstva,

- Pomen in vsebina nacionalnega programa varstva pred požarom.


XXIII. PODROČJE: DRŽAVNA STATISTIKA

- Pravne osnove državne statistike,

- Pregled osnovnih statističnih standardov,

- Metode zbiranja, odbelave, analize in posredovanja podatkov,

- Informatika na področju statistike,

- Statistični registri.


XXIV. PODROČJE: INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Podpodročje: - Informatika v državni upravi

- Splošno o informatiki,

- Strojna oprema,

- Lokalne mreže,

- Standardno okolje,

- Elektronska pošta, Internet, RIP,

- Glavne obdelave v državni upravi.

Podpodročje: - Informacijski sistemi za podporo odločanju

- Poslovni sistemi in njihovo okolje,

- Sodobni koncepti managementa,

- Vloga informacij v procesih managementa,

- Podpora informatike procesom managementa,

- Osnovni cilji in namen SPM.

Podpodročje: - Telekomunikacijski sistemi

- Osnove radijske tehnike,

- Žične zveze,

- Sistemi radijskih zvez,

- Žične telekomunikacije v MNZ,

- Terminalna in merilna oprema radijskih zvez,

- Terminalna in merilna oprema žičnih zvez.


XXV. PODROČJE: INFORMIRANJE

Podpodročje: - Javno obveščanje

- Normativna ureditev tiska,

- Normativna ureditev elektronskih medijev,

- Mednarodni pravni akti s področja javnega obveščanja,

- Pravne podlage za zagotavljanje javnosti dela v upravi,

- Odnosi z javnostmi.


XXVI. PODROČJE: NADZIRANJE JAVNE PORABE

- Financiranje javne porabe v državi in lokalnih skupnostih,

- Načela izvrševanja proračuna Republike Slovenije,

- Temeljna načela plačilnega prometa v državi,

- Vrednostni papirji in njihova vloga pri financiranju javne
porabe,

- Javna naročila - postopki in načela,

- Naloge Računskega sodišča,

- Postopki in način dela ter pristojnosti Računskega sodišča.


XXVII. PODROČJE: NACIONALNA VARNOST

Podpodročje: - Obveščevalno varnostna dejavnost

- Organizacija in delovno področje Posebne oblike pridobivanja
informacij,

- Parlamentarni nadzor nad obveščevalnimi in varnostmi službami,

- Varovanje človekovih pravic,

- Varovanje tajnih in zaupnih podatkov,

- Zunanje zadeve in mednarodne organizacije.
          PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA
   ZA KANDIDATE S SREDNJO IN SREDNJO STROKOVNO IZOBRAZBO

        POSEBNI DEL PROGRAMA IZ MATERIALNIH
        IN PROCESNIH PREDPISOV PO PODROČJIH

I. PODROČJE: ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOSTI UPRAVE, DELOVNA
RAZMERJA, PISARNIŠKO POSLOVANJE IN PROTOKOLARNE ZADEVE

Podpodročje: - Splošne upravne zadeve, organizacija in naloge
uprave in lokalnih skupnosti

- Organizacija državne uprave (vlada, ministrstva, organi v
sestavi, upravne enote),

- Razmerja državne uprave do lokalne samouprave,

- Sklenitev, prenehanje delovnega razmerja in disciplinska ter
odškodninska odgovornost delavcev v državni upravi,

- Organizacija in sistemizacija delovnih mest.

Podpodročje: - Delovna razmerja, izpopolnjevanje in usposabljanje
v organih državne uprave

- Sklenitev, prenehanje delovnega razmerja in disciplinska ter
odškodninska odgovornost delavcev v državni upravi,

- Organizacija in sistemizacija delovnih mest,

- Sistem plač zaposlenih v državni upravi,

- Vloga in naloge kadrovskih služb.

Podpodročje: - Pisarniško poslovanje

- Pisarniško poslovanje in dolžnosti upravnih organov do
dokumentarnega gradiva,

- Upravne takse,

- Overitev podpisov, pisave in prepisov,

- Varstvo podatkov.

Podpodročje: - Protokolarne zadeve

- Obiski visokih predstavnikov tujih držav v Republiki Sloveniji
in obiski visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini,

- Državne proslave in drugi protokolarni dogodki državnega
pomena,

- Slovesnosti ob vročanju odlikovanj,

- Slovesnosti ob predaji akreditivnih pisem in podpisih
meddržavnih listin.


II. PODROČJE: LOKALNA SAMOUPRAVA

Podpodročje: - Lokalna samouprava

- Naloge občin,

- Organi občine in njihove pristojnosti,

- Sistem financiranja občin,

- Delovno pravni status zaposlenih v občinski upravi.


VI. PODROČJE: UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

Podpodročje: - Upravne zadeve javnega reda in javnih listin

- Orožje in eksplozivne snovi,

- Prijava in odjava prebivališča,

- Interesno združevanje občanov,

- Javno zbiranje občanov,

- Verske skupnosti,

- Javne listine.

Podpodročje - Upravne zadeve tujcev

- Pravica do vstopa v državo,

- Vizumi,

- Zavrnitev vstopa v državo in zavrnitev izdaje vizuma,

- Prebivanje tujcev,

- Prisilna odstranitev tujca,

- Prehodni dom za tujce,

- Potne in druge listine tujcev,

- Politična dejavnost tujcev, tuja društva, orožje.

Podpodročje: - Upravne zadeve prometa

- Registracija vozil,

- Tehnični pregledi vozil,

- Vozniško dovoljenje.

Podpodročje: - Osebna stanja

- Državljanstvo,

- Osebno ime,

- Matične knjige,

- Zakonska zveza in družinska razmerja.


VII. PODROČJE: POLICIJA

Podpodročje: - Dejavnost uniformirane policije

- Organizacija dela na policijski enoti in v UNZ,

- Dejavnosti policijske enote,

- Področja policijskega dela,

- Policijska pooblastila,

- Medosebni odnosi in odnosi do državljanov (z javnostjo),

- Opravljanje policijskih nalog ob izrednih stanjih in v vojni
ter pri zagotavljanju notranje zaščite.


X. PODROČJE: OKOLJE IN PROSTOR

Podpodročje: - Urejanje prostora in graditev objektov

- Inštrumenti urejanja prostora,

- Dovoljenje za posege v prostor,

- Varstvo okolja v zvezi s posegi v prostor.

Podpodročje: - Vodno gospodarstvo in hidrologija

- Načrtovanje in spremljanje stanja voda in okolja,

- Koncesije na vodah,

- Gospodarske javne službe na vodah ter na področju varstva
okolja, financiranje.

Podpodročje: - Kakovost meritev

- Kalibriranje meteoroloških, hidroloških in ekoloških
instrumentov,

- Vzdrževanje elektronske in merilne opreme za merilno mrežo.

Podpodročje: - Stanovanjske zadeve

- Lastninskopravna razmerja v večstanovanjskih hišah,

- Upravljanje v večstanovanjskih hišah,

- Stanovanjska najemna razmerja,

- Lastninjenje in privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš v
družbeni lastnini.

Podpodročje: - Geofizika

- Splošno o potresih,

- Značilnosti nihanja tal na lokaciji,

- Osnove obdelave seizmografov,

- Potresne opazovalnice.

Podpodročja: - Varstvo narave

- Organiziranost in razmejitev pristojnosti na področju varstva
narave in naravne dediščine,

- Pravne osnove in postopki za zavarovanje narave,

- Sistem vodenja dokumentacije in osrednjega registra zavarovanih
območij, metode strokovnega dela,

- Strokovne osnove za varstveno delo in pripravo zavarovalnih
predlogov ter ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih
vplivov,

- Strokovne in nevladne organizacije na področju varstva narave v
Sloveniji in v mednarodnem merilu.

Podpodročje: - Varstvo okolja

- Vode, vodni režim in kakovost voda,

- Kakovost zraka in emisije snovi v zraku,

- Organizacija opazovanja okolja,

- Metodologija vzorčenja in analize voda in zraka,

- Splošno o bazah podatkov,

- Kontrola in obdelava podatkov.


XI. PODROČJE: GEODETSKA DEJAVNOST

Podpodročje: - Geodetska dejavnost

- Delovanje geodetske službe,

- Izmeritev zemljišč: osnovni pojmi in geodetska dela,

- Zemljiški kataster,

- Kataster komunalnih naprav,

- Zemljiška knjiga: vloga, glavni deli in vrste vpisov,

- Register območij teritorialnih enot.


XIII. PODROČJE: FINANCE IN DRŽAVNO PREMOŽENJE

Podpodročje: - Finančno materialno poslovanje - računovodstvo

- Vodenje predpisanih evidenc o stanju in gibanju premoženja in
terjatev,

- Obračunavanje amortizacije,

- Obračunavanje revalorizacije.

Podpodročje: - Javna naročila

- Splošno o javnih naročilih,

- Načrtovanje naročila,

- Pridobivanje ponudb,

- Upravljanje pogodb,

- Pravno varstvo in nadzor nad naročanjem.

Podpodročje: - Preprečevanje pranja denarja

- Definicija pranja denarja,

- Pristojnosti, naloge in pooblastila Urada RS, za preprečevanje
pranja denarja,

- Naloge organizacij - zavezancev glede izvajanja določil zakona
o preprečevanju pranja denarja,

- Posebne operativne metode in sredstva, ki se uporabljajo za
odkrivanje in raziskovanje tega kaznivega dejanja,

- Bančna tajnost.

Podpodročje: - Upravljanje s finančnim premoženjem in javni dolg

- Zakladnica,

- Likvidnost proračuna in denarni tokovi,

- Javni dolg,

- Proračun RS,

- Dolgovi in poroštva.

Podpodročje: - Carinski sistem

- Splošno o carinskem sistemu,

- Carinske stopnje in druge uvozne in izvozne dajatve,

- Carinsko dovoljene izrabe in uporabe blaga,

- Obračunavanje in zaračunavanje carine,

- Carinska služba.


XIV. PODROČJE: DAVČNA DEJAVNOST

- Odmerjanje, obračunavanje, pobiranje in izterjava davkov in
drugih dajatev,

- Opravljanje davčnega nadzora nad davčnimi zavezanci,

- Vodenje davčnih postopkov,

- Vodenje in vzdrževanje davčnega registra in davčnih evidenc.


XIX. PODROČJE: KULTURNE VREDNOTE IN KULTURNA DEDIŠČINA

Podpodročje: - Kulturne vrednote, ustvarjanje in posredovanje
kulturnih vrednot

- Scenske umetnosti,

- Likovne ustvarjalnosti,

- Knjižna dejavnost,

- Ljubiteljska kulturna dejavnost,

- Raziskovalna dejavnost na področju kulture.

Podpodročje: - Kulturna dediščina in kulturne vrednote

- Varstvo nepremične kulturne dediščine,

- Varstvo kulturnih vrednot na področju naravne dediščine,

- Arhivi in arhivsko gradivo,

- Druga področja varstva premične kulturne dediščine.

Podpodročje: - Varstvo kulturne dediščine in kulturnih vrednot na
področju naravne dediščine

- Temeljna načela varstva in prepoznavanje kulturne dediščine in
kulturnih vrednot,

- Varstveni ukrepi za ohranjanje in varovanje kulturne dediščine
in kulturnih vrednot,

- Organiziranost in razmejitev pristojnosti na področju varstva
kulturne dediščine in kulturnih vrednot,

- Pravno varstvo in mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine
in kulturnih vrednot.


XXI. PODROČJE: IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

Podpodročje: - Izvrševanje kazenskih sankcij

- Vrste kazenskih poboljševalnih zavodov,

- Začetek izvrševanja kazni zapora,

- Pravice in dolžnosti obsojencev,

- Premeščanje obsojencev,

- Vzdrževanje reda in discipline v kazensko-poboljševalnih
zavodih,

- Ugodnosti in njihov pomen,

- Pooblastila pooblaščenih uradnih oseb kazensko-poboljševalnega
zavoda,

- Odpust obsojenca s prestajanja kazni zapora,

- Resocializacija kot osnovni namen izvrševanja kazenskih
sankcij,

- Vloga posameznih strokovnih služb v zaporu pri prevzgoji
obsojencev in problemi koordinacije njihovega dela,

- Kodeks etike slovenskih penoloških delavcev.


XXII. PODROČJE: OBRAMBA TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI

Podpodročje: - Obramba in vojaška dolžnost

- Obrambni sistem,

- Dolžnosti in pravice državljanov pri obrambi države,

- Slovenska vojska,

- Naborna dolžnost,

- Služenje vojaškega roka,

- Dolžnost služiti v rezervni sestavi.

Podpodročje: - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
varstvo pred požarom

- Temeljne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- Pravice in dolžnosti državljanov in oblike njihovega
sodelovanja,

- Opazovanje, obveščanje in alarmiranje,

- Zaščitni ukrepi,

- Sile za zaščito, reševanje in pomoč,

- Naloge sistema varstva pred požarom in naloge ter status
gasilstva.


XXIII. PODROČJE: DRŽAVNA STATISTIKA

- Pravne osnove državne statistike,

- Metode zbiranja, obdelave, analize in posredovanja podatkov,

- Informatika na področju statistike in registri.


XXIV. PODROČJE: INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Podpodročje: - Informatika v državni upravi

- Splošno o informatiki,

- Strojna oprema,

- Lokalne mreže,

- Standardno okolje,

- Elektronska pošta, Internet, RIP,

- Glavne obdelave v državni upravi.

Podpodročje: - Telekomunikacijski sistemi

- Osnove radijske tehnike,

- Žične zveze,

- Sistemi radijskih zvez,

- Žične telekomunikacije v MNZ,

- Terminalna in merilna oprema radijskih zvez,

- Terminalna in merilna oprema žičnih zvez.


XXVII. PODROČJE: NACIONALNA VARNOST

Podpodročje: - Obveščevalno varnostna dejavnost

- Organizacija in delovno področje,

- Posebne oblike pridobivanja informacij,

- Parlamentarni nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi
službami,

- Varovanje človekovih pravic,

- Varovanje tajnih in zaupnih podatkov.

AAA Zlata odličnost