Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2317. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Radio Sevnica, stran 3839.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 16. in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 2. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Radio Sevnica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Za opravljanje nalog s področja informiranja, kulture, izobraževanja in drugih neprofitnih dejavnosti, ki se izvajajo v okviru radijskih oddaj, ustanavlja Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, javni zavod Radio Sevnica.
Radio Sevnica je pravna oseba. Ustanoviteljske pravice in obveznosti zavoda izvršuje Občina Sevnica.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je Radio Sevnica.
Sedež zavoda Radio Sevnica je v Sevnici, Naselje heroja Maroka 14.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
3. člen
Dejavnosti zavoda Radio Sevnica so:
92.20 – radijska, televizijska dejavnost.
IV. ORGANI ZAVODA
4. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– odgovorni urednik.
5. člen
Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki, ki jih imenuje ustanovitelj, trije predstavniki zainteresirane javnosti in trije predstavniki iz vrst zaposlenih delavcev zavoda. Pristojnosti sveta zavoda se opredelijo v statutu zavoda.
6. člen
Direktor zavoda organizira in vodi strokovno delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
7. člen
Zavod ima odgovornega urednika, ki ga imenuje in razrešuje direktor zavoda v soglasju s svetom zavoda.
Odgovorni urednik je odgovoren za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN DELO ZAVODA
8. člen
Za ustanovitev zavoda so sredstva zagotovljena v vrednosti premoženja, ki na dan ustanovitve znašajo 4,211.000 SIT in se nahajajo v prostorih radia Sevnica, Naselje heroja Maroka 14 in na lokaciji oddajnika na Lazah.
VI. FINANCIRANJE
9. člen
Sredstva za izvajanje dejavnosti pridobiva zavod:
– iz proračuna Občine Sevnica,
– z lastno dejavnostjo in
– z donacijami fizičnih in pravnih oseb.
10. člen
O načinu razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
11. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
12. člen
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
13. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe do višine vrednosti premoženja, s katerim zavod upravlja.
VIII. KONČNI DOLOČBI
14. člen
Občinski svet občine Sevnica imenuje v.d. direktorja, ki mora v roku treh mesecev pripraviti vse potrebno za konstituiranje organov zavoda in izpeljati druge postopke v zvezi z ustanovitvijo zavoda.
15. člen
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Radio Sevnica začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00600-0002/97
Sevnica, dne 2. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost