Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

48. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine (BARK), stran 691.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V KULTURI IN IZOBRAŽEVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ARGENTINE (BARK)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine (BARK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. junija 1997.
Št. 001-22-68/97
Ljubljana, dne 4. julija 1997
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V KULTURI IN IZOBRAŽEVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ARGENTINE (BARK)
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine, podpisan 4. maja 1994 v Buenos Airesu.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in španskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
O SODELOVANJU V KULTURI IN IZOBRAŽEVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ARGENTINE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Argentine, v nadaljevanju pogodbenici, sta se:
v želji, da bi poglobili vzajemno poznavanje dosežkov na področju kulture, znanosti in izobraževanja,
prepričani, da bo sodelovanje v omenjenem smislu pripomoglo k še večji poglobitvi vezi med obema državama,
dogovorili naslednje:
1. člen
Pogodbenici se bosta v okviru svojih sposobnosti in možnosti trudili, da bosta v kulturi, znanosti in izobraževanju razširili obstoječe sodelovanje in izmenjave.
2. člen
Pogodbenici bosta spodbujali:
a) Sodelovanje med kulturnimi, znanstvenimi, tehničnimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami obeh držav.
b) Izmenjavo delegacij, strokovnjakov, znanstvenikov, docentov in študentov.
c) Izmenjavo informacij in gradiva, ki je v zvezi s kulturo, znanostjo, izobraževanjem, tehniko in raziskovanjem.
d) Izmenjavo knjig, časopisov, revij in kulturnih, znanstvenih, ter izobraževalnih publikacij.
e) Izmenjavo videokaset in izobraževalnih, znanstvenih in umetnostnih, nekomercialnih filmov.
f) Organizacijo umetnostnih razstav in drugih kulturnih manifestacij.
g) Organizacijo koncertov, recitalov in uprizoritve dramskih del, plesov in baleta.
h) Organizacijo konferenc, seminarjev, ter tečajev kulturnega, znanstvenega in izobraževalnega značaja.
i) Prevode in izdajo znanstvenih, literarnih in umetnostnih del avtorjev obeh pogodbenic.
3. člen
Obe pogodbenici bosta na univerzah, izobraževalnih ustanovah in v raziskovalnih centrih svojih držav spodbujali študij jezika, literature in kulture argentinskega in slovenskega naroda.
4. člen
Vsaka pogodbenica bo spodbujala dodeljevanje štipendij državljanom druge pogodbenice za študij in izpopolnjevanje na univerzah svoje države.
5. člen
Vsaka od pogodbenic bo v skladu s svojimi možnostmi in notranjo zakonodajo sodelovala s skupnostjo izseljencev druge pogodbenice na njenem ozemlju z namenom zadovoljiti kulturne in izobraževalne potrebe te skupnosti.
6. člen
Pogodbenici bosta spodbujali neposredno sodelovanje med tiskovnimi agencijami, informativnimi, televizijskimi in radijskimi sistemi, kot tudi izmenjavo novinarjev, ki delajo na področju vseh sredstev obveščanja.
7. člen
Pogodbenici bosta določili pogoje za medsebojno priznavanje enakovrednosti diplom, naslovov, akademskih stopenj in ostalih študijskih spričeval, veljavnih na ozemlju druge pogodbenice.
8. člen
Vsaka od pogodbenic bo v skladu s svojo notranjo zakonodajo ustvarila potrebne pogoje, ki bodo državljanom druge strani omogočili izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma.
9. člen
Pogodbenici, katerih cilj je izpolnjevanje tega sporazuma, bosta urejali program sodelovanja po diplomatski poti in sicer za določena obdobja, ki bodo vključevala dejavnosti kot tudi finančne pogoje za njegovo izvajanje.
10. člen
Ta sporazum bo začel veljati z dnem izmenjave instrumentov ratifikacije.
Veljal bo pet (5) let in njegova veljavnost se bo samodejno podaljšala za naslednja petletna (5) obdobja, če ga nobena od pogodbenic po diplomatski poti ne odpove šest (6) mesecev pred iztekom tega obdobja.
Sestavljeno v Buenos Airesu, dne 4. maja 1994, v dveh izvirnikih, vsak od njih v slovenskem in španskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado Republike
Slovenije
Lojze Peterle l. r.
Za Vlado Republike
Argentine
Guido di Tella l. r.
C O N V E N I O
DE COOPERACION CULTURAL Y EDUCATIVA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ESLOVENIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
El Gobierno de la República de Eslovenia y el Gobierno de la República Argentina, en adelante denominadas las Partes;
Deseosos de incrementar el conocimiento mutuo de los logros en el campo de la cultura, la ciencia y la educación,
Convencidos de que la cooperación entre ambos países en dicho sentido habrá de servir para estrechar aún más los vínculos que los unen;
Convienen lo siguiente:
Artículo 1
Las Partes se esforzarán, dentro del marco de sus facultades y posibilidades, por extender la colaboración y el intercambio existentes en el ámbito de la cultura, la ciencia y la educación y el intercambio existentes en el ámbito de la cultura, la ciencia y la educación.
Artículo 2
Las Partes estimularán:
a) La colaboración entre organizaciones culturales, científicas, técnicas, educativas y de investigación de ambos países.
b) El intercambio de expertos, profesionales, científicos, docentes y estudiantes.
c) El intercambio de información y material relacionado con la cultura, la ciencia, la educación, la técnica y la investigación.
d) El intercambio de libros, periódicos, revistas y publicaciones culturales, científicas y educativas.
e) El intercambio de videos y películas cinematográficas educativas, científicas y artísticas no comerciales.
f) La organización de exposiciones de arte y otras manifestaciones culturales.
g) La organización de conciertos, recitales y la presentación de obras de teatro, danza y ballet.
h) La organización de conferencias, seminarios y cursos de carácter cultural, científico y educativo.
i) La traducción y edición de obras científicas, literarias y artísticas de autores de ambas Partes.
Artículo 3
Ambas Partes estimularán el estudio del idioma, la literatura y la cultura del pueblo argentino y del esloveno respectivamente, en Universidades, Instituciones Educativas y Centros de Investigación de cada país.
Artículo 4
Cada Parte incentivará el otorgamiento de becas a los nacionales del país de la otra, para realizar estudios y perfeccionamientos en sus Universidades.
Artículo 5
Cada una de las Partes cooperará, de acuerdo a sus posibilidades y a su legislación interna, con las comunidades de inmigrantes de la otra Parte que residan en su territorio, a fin de satisfacer sus necesidades culturales y educativas.
Artículo 6
Las Partes estimularán la cooperación directa entre las agencias de noticias, los sistemas informativos, televisivos y radiales, como asimismo el intercambio de periodistas de todos los medios de comunicación.
Artículo 7
Las Partes determinarán las condiciones y la medida en que podrán reconocerse recíprocamente las equivalencias de diplomas, títulos, grados académicos y de los demas certificados de estudios reconocidos en el territorio de la otra Parte.
Artículo 8
Cada una de las Partes, de acuerdo con su legislación interna, creará las condiciones necesarias para que los ciudadanos de la otra Parte puedan cumplir las tareas resultantes de este Convenio.
Artículo 9
Las Partes, con el objeto de cumplir con el presente Convenio, acordarán por la vía diplomática los Programas de Cooperación por períodos determinados, que contendrán las actividades a desarrollar, como asimismo las condiciones financieras para su ejecución.
Artículo 10
El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha del canje de los instrumentos de ratificación.
Tendrá una duración de cinco (5) ańos y su vigencia se prorrogará automáticamente por períodos consecutivos de cinco (5) ańos si ninguna de las Partes lo denunciare por la vía diplomática seis (6) meses antes de la expiración del período respectivo.
Hecho en Buenos Aires, el 4 de mayo de mil novecientos noventa y cuatro en dos originales, cada uno de ellos en los idiomas esloveno y espańol, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la
República de Eslovenia
Lojze Peterle fdo.
Por el Gobierno de la
República Argentina
Guido di Tella fdo.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/97-16/1
Ljubljana, dne 26. junija 1997
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost