Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2329. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje, stran 3858.

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in na podlagi 12. in 104. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96, 1/97) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 16. junija 1997 sprejel
O D L O K
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji).
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti Občine Žalec in v upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Za priključitev na javni vodovod se investitorjem oziroma prosilcem zaračuna obvezni prispevek v višini:
1.  – za eno gospodinjstvo do 16m3/mesec              60.000 SIT
   – za vikend, klet, zidanico do 16m3/mesec            90.000 SIT
   – za samostojne garaže do 3m3/mesec
    kjer je nujen samostojni priključek              60.000 SIT
2.  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
    do povprečne porabe 3m3/mesec                 60.000 SIT
   – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
    do povprečne porabe 6m3/mesec                 90.000 SIT
   – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
    do povprečne porabe 9m3/mesec                120.000 SIT
   – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
    do povprečne porabe 12m3/mesec                150.000 SIT
   – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in gostinstvo
    s porabo nad 12m3/mesec                  150.000 SIT +
   za vsak m3 vode nad 12m3/mesec                 5.000 SIT
3. – za kmetijstvo do povprečne porabe
   12 m3/mesec                          90.000 SIT
  – za kmetijstvo s porabo
   nad 12m3/mesec                        90.000 SIT+
   za vsak m3 vode nad 12m3/mesec                 5.000 SIT
4. člen
Prispevek je investitor – prosilec dolžan plačati glede na namembnost in kapaciteto priključka objekta. Če investitor – uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka, plača le razliko prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter izdajo novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljalca javnega vodovoda na osnovi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne vodovodne instalacije,
– namena porabe vode.
6. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede upravljalec omrežja na osnovi plačanega prispevka.
7. člen
Investitor – uporabnik, ki se naknadno priključuje na javno vodovodno omrežje, ki so ga v določenem deležu sofinancirali občani ali krajevna skupnost, mora od bivšega investitorja predložiti ustrezno soglasje.
8. člen
Upravljalec javnega vodovodnega omrežja enkrat letno ugotovi dejansko povprečno mesečno porabo vode v enem letu. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode na mesec v enem letu, si mora pridobiti novo soglasje za povečan odjem vode in doplačati prispevek v skladu z 3. členom – 2. in 3. točka tega odloka. Dopustna toleranca je 0,9m3/mesec povprečno za eno leto.
9. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz 8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z upravljalcem javnega vodovoda v tem času ne dogovori o načinu poravnave, upravljalec javnega vodovoda prekine dobavo pitne vode, če je prekoračenje večje od 50% s soglasjem dovoljene količine in sproži tožbo zoper uporabnika. V primeru, da je prekoračenje manjše od 50% od s soglasjem dovoljene količine ter uporabnik in upravljalec v roku dveh mesecev ne dosežeta soglasja o poravnavi obveznosti iz 8. člena tega odloka, upravljalec sproži tožbo zoper uporabnika.
10. člen
V primeru odklopa vode na eni lokaciji je plačan prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Žalec glede na tehnične pogoje in presojo upravljalca javnega vodovoda. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljalca javnega vodovoda pridobiti za ta prenos soglasje.
11. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta prenos mora biti izvršen pisno pri upravljalcu javnega vodovoda. Če dosedanji lastnik soglasja prenese prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost prispevka glede na odobreno porabo.
12. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
13. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni prispevek za 12m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si mora pri upravljalcu javnega vodovodnega sistema pred priključitvijo na javni vodovodni sistem pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
14. člen
Investitorji plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja za priključitev na javni vodovod pred izdajo gradbenega dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javni vodovod plača investitor na žiro račun upravljalca vodovoda.
15. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na javni vodovod so prihodek proračuna Občine Žalec in se izključno uporabljajo za pridobitev novih vodnih virov, za novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve vodovodov s pripadajočimi objekti na območju Občine Žalec. Upravljalec javnih vodovodov je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javni vodovod mesečno odvajati v proračun Občine Žalec.
16. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat letno občinski svet na osnovi podatkov o rasti cen na drobno v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije v Uradnem listu RS. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati sklep o višini obveznega prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje (Uradni list RS, št. 54/93).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355/0002/97
Žalec, dne 16. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost