Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2301. Odlok o zazidalnem načrtu – Pri Pošti, stran 3815.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 18. in 84. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 26. seji dne 23. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu – Pri Pošti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt Grosuplje – Pri Pošti, v planski celoti I/2, KS Grosuplje za ožje ureditveno območje UZ:G5 – Grosuplje – center, ki ga je izdelal ARHE Inženiring, cunsulting, zunanja trgovina d.o.o., Židovska steza 4, 1000 Ljubljana pod številko 142/96 v decembru 1996.
2. člen
Sestavni deli odloka so:
A/   Tekstualni del
I/   Dolgoročni in srednjeročni plan občine Grosuplje
II/   Rešitve in pogoji za realizacijo načrtovanih posegov v prostor
1.   Zazidalna situacija
1.1.  Opis meje območja
1.2.  Razporeditev in namembnosti predvidenih objektov ter rušitve
1.2.1. Rušeni objekti
1.2.2. Nova zazidava
1.2.3. Podzemni program
1.2.4. Horizontalni gabariti
1.2.5. Vertikalni gabariti
1.2.6. Tolerance
1.3.  Razporeditev, namembnost in ureditev nepozidanih površin
1.4.  Funkcionalne površine objektov
1.5.  Etapnost radnje
2.   Funkcionalne rešitve objektov
3.   Oblikovalske rešitve objektov
4.   Kapacitete
5.   Seznam gradbenih in javnih parcel s površinami
6.   Opis zakoličbenih elementov
7.   Seznam lastnikov parcel
8.   Prometno urejanje
8.1.  Obodne ceste
8.2.  Mirujoči promet
8.3.  Kolesarski in peš promet
8.4.  Mestni – primestni potniški promet
8.5.  Urgenca
9.   Idejna višinska regulacija
10.   Komunalno urejanje
10   Idejne rešitve komunalnih vodov
10.1.  Vodovod
10.2.  Kanalizacija
10.3.  Električna energija
10.4.  PTT omrežje
10.5.  Ogrevanje
10.6.  Javna razsvetljava
10.7.  Kabelsko omrežje
10.8.  Odvoz smeti
10.9.  Ocena ureditve komunalnih vodov
11.   Prostorske ureditve po posameznih področjih
11.1.  Varovanje in izboljšanje bivalnega okolja
11.1.1. Osončenje
11.1.2. Hrup
11.1.3. Zelene površine
11.1.4. Zaščita vodnih virov
11.1.5. Zaščita ozračja
11.2.  Zaščita
11.2.1. Zaklanjanje
11.2.2. Zaščita pred požarom
III.  Ocena stroškov
IV.   Mnenja in soglasja
B/   Grafični del:
1.   Geodetska situacija M 1 : 500
2.   Geodetska situacija z višinsko regulacijo M 1 : 500
3.   Zazidalna situacija M 1 : 500
4.   Pritličje M 1 : 500
5.   Klet M 1 : 500
6.   Prerezi M 1 : 500
7.   Prometno tehnična ureditev M 1 : 500
8.   Zbirni načrt komunalnih vodov M 1 : 500
9.   Elementi zakoličbe in idejno višinska regulacija M 1 : 500
10.   Idejni načrt parcelacije M 1 : 500
11.   Katastrski načrt M 1 : 1000
12.   Katastrski načrt in idejni načrt parcelacije M 1 : 1000
13.   Urgenca M 1 : 500
14.   Prostorski prikaz M 1 : 500
15.   Klet – faznost M 1 : 500
16.   Pritličje – faznost M 1 : 500
17.   Zazidalna situacija – funkcionalno zemljišče M 1 : 500
18.   Razdelitev parcele med TPC in TPH
19.   Prikaz rabe površin
20.   Zazidalna situacija – varianta nadzidave
21.   Prerezi – varianta nadzidave
22.   Prostorski prikaz – varianta nadzidave
II. OPIS MEJE OBMOČJA
3. člen
Območje se nahaja v k.o. Grosuplje – Naselje.
Meja območja se začne na severnem delu območja v severnem oglišču parcele št. 1313 ob Kolodvorski cesti. Od tu poteka proti jugozahodu po severozahodnem robu parcele 1313 do parcele 1314 in v isti smeri in ob isti strani, vzporedno s Kolodvorsko cesto, do oglišča parcele 1314 ob Kolodvorski cesti. Iz JZ oglišča parcele 1314 meja obrne proti JV in v presečišču parcele 1316/3 obrne proti J, JV po JZ robu parcele 1316/3. V isti smeri in ob isti strani teče meja po robu parcele 1311/1 in po 15 m obrne proti JZ po robu parcele 1311/1 do njenega oglišča v podaljšku opisane smeri do oglišča parcele 1318/3, kjer pravokotno obrne v smeri J, JV in teče po JZ robu parcele 1318/3 vzporedno s Taborsko cesto mimo SV fasade objekta »Policije«. V oglišču parcele 1318/3 ta obrne v smeri proti Taborski cesti – smer JZ in nadaljuje v isti smeri preko oglišča parcele 1317/3 po njenem SZ robu. V bližini Taborske ceste obrne v smeri Z po robu parcele 1317/3, do njenega oglišča ob taborski cesti. V oglišču obrne v smer J, JV in teče po robu parcele 1317/3 in preko oglišča v isti smeri in vzporedno s taborsko cesto po robu parcele 1322/2, do njenega južnega konca, kjer po južnem robu parcele polkrožno obrača v smer V, SV, preko oglišča s parcelo 1323/2 (skrajna J točka) in teče po JV robu parcele 1323/2, JV robu 1323/5 in JV robu parcele 1323/3 v isti smeri vzporedno s Trubarjevo cesto. V skrajni V točki v oglišču parcele 1323/3 ob Trubarjevi cesti meja obrne nazaj proti Z po S in SV robu parcele 1323/3 do sečišča s točko parcele 1320/2. Meja nadalje poteka po V robu parcele 1320/2, 1309, 1310/2 in 1310/1. V SV oglišču parcele 1310/1 meja obrne proti SZ, tako da poteka po SV robu parcele 1310/1, 1312 in 1313. Na parceli 1313 v vogalu gospodarskega objekta hiše Kolodvorska 9, obrne proti S po V robu parcele 1313 do izhodiščne točke ob Kolodvorski cesti.
Površina območja obdelave je enaka velikosti parcele in znaša 8313 m2.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE IN TOLERANCAMI
4. člen
(rušeni objekti)
V območju objekta A – trgovsko poslovni center s stanovanji
odstranitev treh dotrajanih lesenih vrtnih lop v skupni izmeri 36 m2.
V območju objekta B – trgovsko poslovna hiša s stanovanji rušitev nekvalitetnega pomožnega objekta ob hiši na Kolodvorski 11, katerega namembnost je delno poslovna delno pa shramba, v skupni izmeri 111 m2 b.e.p. Adaptacija ali rušitev stanovanjske hiše Kolodvorska 11, v kateri so stanovanja in trgovina.
5. člen
(nova zazidava)
Na celotnem zemljišču se zgradi:
A – trgovsko poslovni center s stanovanji s 4926 m2 b.e.p. nad terenom in 2605 m2 b.e.p. pomožnih in parkirnih površin pod terenom
B – trgovsko poslovna hiša s stanovanji s 1568 m2 b.e.p. nad terenom in 1071 m2 b.e.p. pomožnih in parkirnih površin pod terenom
Objekt A je v pritličju namenjen za večjo samopostrežno trgovino, za trgovske lokale, gostinstvo, uslužnostne dejavnosti, poslovne in pisarniške dejavnosti ter zdravstvo. V mansardi so stanovanja, orientirana na jugozahod.
Objekt B je namenjen v pritličju za trgovsko dejavnost (lokali), gostinsko dejavnost (kavarna) in poslovno dejavnost (banka), v 1. nadstropju za poslovno pisarniško dejavnost, v mansardi pa za stanovanja.
Pod objektoma A in B je klet s parkirišči in servisnimi prostori, ki delno segajo iz gabarita objekta A in B, in ima 3676 m2 b.e.p. V njej se nahaja 88 parkirnih mest za zaposlene, obiskovalce in stanovalce.
Za objekt A je namenjeno 70 PM. V klet vodi dovozna pokrita rampa širine 7 m, desno od nje so instalacijski prostori.
Za objekt B je namenjeno 18 PM. V območju objekta B je klet namenjena za njegove pomožne prostore.
V območju zazidalnega načrta je predvideno skupno 10170 m2 brutoetažnih površin, od tega nad terenom 6494 m2 za trgovsko poslovni in stanovanjski program, pod terenom pa 3676 m2 za parkirišča in servisne prostore.
Ob površini območja 8313 m2 je ob upoštevanju samo nadzemnih površin faktor izrabe FSI = 6494m2 /8313m2 = 0.78
Dopustne so tolerance ±110%.
6. člen
(zunanja ureditev)
Jugozahodni, južni del obravnavanega območja med Taborsko in Trubarjevo cesto, se uredi kot ploščad s parkiri-šči in zazelenitvijo. Del obravnavanega območja med objektoma A in B v osnovni zazidalni liniji se uredi kot TRG – tlakovana in bogato opremljena ter dodatno osvetljena javna površina z manjšo zeleno ureditvijo in drevoredom, nivojskim parkingom, klopmi, fontano in skulpturami. Del obravnavanega območja na SV strani nad dovozom gospodarske ceste, je namenjen za obračališče in parkiranje. Površine so delno tlakovane, asfaltirane, z zeleno ureditvijo in drevoredom ob parcelni meji. V tem delu je trafopostaja z asfaltnim dostopom, in prostor za smeti (pokrit prostorski element oblikovan skladno z objektom).
Med Kolodvorsko in Trubarjevo cesto je v širini 5 m bogato opremljena tlakovana površina z javno razsvetljavo in dodatno osvetlitvijo na objektu A in B in je glavna dostopna žila do vhodov v omenjena objekta.
Na severni strani objekta A je večja pokrita zunanja površina s kvalitetno talno obdelavo in osvetlitvijo.
Na južni strani je na vhodu v zgornjo trgovsko ulico v objekt A ploščad, delno pokrita v širini notranjega hodnika.
Vzhodna povezava med Kolodvorsko in Trubarjevo cesto se pri hiši Kolodvorska 9 konča ob robu parcele vendar je ob parcelni meji speljana široka povezava – prehod ob vzhodni strani objekta B.
7. člen
(funkcionalne površine objektov)
Objektoma TPC in TPH pripada površina celotne gradbene parcele. Razmejitev funkcionalne površine med objektoma TPC in TPH je v osi B objekta TPC 2 m od roba vhodne pokrite ploščadi TPC, v smeri proti trgu (list 17). Na pokriti ploščadi je zunanja uporabna površina pred lokali 5 m od linije fasade. Lokali proti zahodu imajo zunanjo uporabno površino 1m od linije fasade.
Uporabna površina se uporablja le v času obratovanja, ostali čas je pospravljena.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE S TOLERANCAMI
8. člen
(horizontalni gabariti)
Horizontalni gabariti so odmiki in smeri zazidave, definirani z osnovno zakoličbeno mrežo. Možne so tolerance ±1 m.
A – trgovsko poslovni center je stavba izrazito podolgovate pravokotne oblike s krožno formo na južnem vogalu, ki prehaja v rahlo poševno steno, paralelno s Trubarjevo cesto. Proti severni strani (trgu) je stavba ravno odsekana. Objekt je zasnovan na pravokotnem gradbenem rastru.
Osnova je tloris površine 78/29 m, ki je na oglišču proti Trubarjevi cesti zaobljen – raster zmanjšan za 3 m.
Tloris v 1. nadstropju in pritličju se stopničasto zmanjša za 1 m (skupaj 2 m) na jugozahodni fasadi, tako da je tloris pritličja zmanjšan na JZ in JV fasadi za 2 m po celi dolžini.
Po gradbeni črti (pravokotni na osnovno smer zazidave), v liniji objekta policije, teče po severni (SZ) fasadi stena preko vseh etaž (P+1+M). Predstavlja portal pred glavnim vhodom. V koordinatnem sistemu je desno objekt 78/29 m, levo pa zunanji pokrit prostor – ploščad pred vhodom 10/27 m.
Zunanji urejen prostor je TRG dimenzij 21,5/27 m. Od stene (gradbene črte) je v razdalji 31,5 m objekt B.
B – trgovsko poslovna hiša s stanovanji leži ob Kolodvorski cesti in je dimenzijsko prilagojena v celoten sistem zazidave. Objekt je pravokotne oblike dim. 25/21,5 m, odmaknjen od osnovne smeri zazidave 0,5 m in od gradbene linije 31,5 m. Gradbeni raster je pravokotne oblike. Osnovni lameli sta širine 10 m, vezni člen pa 5 m. Gabarit proti Kolodvorski ulici je fiksen – ostane dosedanja gradbena linija.
Klet sega izven gabarita objekta A in B. Osnova je podolgovat pravokoten tloris 114/27 m in manjši pravokotnik pod objektom B 28,5/21,5 m.
Možne so tolerance ±1m.
9. člen
(zakoličbeni elementi)
Osnova zakoličbe je koordinatni sistem, ki ga tvorita gradbena črta (y) in osnovna črta zazidave (x). Presečišče koordinat je osnovna točka zakoličbene mreže. Vogalna točka (SV) objekta policije je oddaljena 15,5 m (y) in vogalna točka pošte (JV) je oddaljena 9,0 m (x).
Osnovna smer zazidave je za 27 stopinj proti zahodu odklonjena od severa.
Gradbena črta je za 63 stopinj proti vzhodu odklonjena od severa.
10. člen
(vertikalni gabariti)
Etažnost objektov:
A – trgovsko poslovni center s stanovanji je K+P+1N+M
A – varianta K+P+1N+dupleks
B – trgovsko poslovna hiša s stanovanji je K+P+1N+M
Etažne višine objekta A:
klet 3 m, pritličje 4 m, 1. nadstropje 4 m, mansarda 4 m na južnem robu (naklon 14%),venec objekta A =14 m na JZ strani, 6 m na JV strani
Etažne višine objekta B:
klet 3 m, pritličje 3,5 m, 1. nadstropje 3,5 m, mansarda 3 m.
Venec – sleme objekta B je na višini 12 m proti kolodvorski cesti in 10 m proti notranjem Trgu.
Možne so tolerance ±1m.
11. člen
(idejna višinska regulacija)
Zunanja ureditev je prilagojena višinskim potekom obstoječih obodnih cest: Kolodvorske, Taborske in Trubarjeve ceste in notranjim povezovalnim in dostavnim cestam. Objekti imajo nulto koto pritličja 10 cm nad nivojem terena.
objekt A na koti: 333 m, objekt B na koti: 333,80 m
12. člen
(oblikovanje objektov)
Arhitekturno oblikovanje izhaja iz arhitektonske zasnove, ki je integralni del urbanistične zasnove, zato je obvezno zagotoviti sodelovanje avtorja tudi v nadaljnjih fazah arhitekturnega oblikovanja.
Stavba je oblikovana kot pomembna mestotvorna stavba v centru mesta Grosuplje. S svojo pojavnostjo bo dvignila pretežno stanovanjsko obarvano podobo na višji nivo in vnesla v njen prostor novo identiteto. Kljub tenu pa se s svojimi gabariti podreja kontekstu na vzhodni strani ležečih stanovanjskih stolpičev.
Stavba je postavljena v prostor tako, da čimbolj tvori mestni prostor in vzpostavlja nove zaokrožene celote. Ohranja in poudarja ulično fasado proti Kolodvorski cesti, izgrajuje ulično fasado na Trubarjevi cesti, vzpostavi nove prostore – trg, poveže z notranjo ulico celotno območje in poudari prečni pretok proti avtobusni in železniški postaji.
Steno ob severnem vstopu v objekt A močno poudari TRG, definira prostor in usmeri gradbeno linijo, steklena streha in vhod v osni smeri pa definirata ulično smer.
Južna (JZ) fasada objekta A se stopničasto dviga in predstavlja arkadno pot in zaščito izložb proti soncu, mansardo, kjer so stanovanja pa približa le temu.
Zaobljena forma in poševna stena južnega vhoda omili dvovišinsko povezavo vhodov.
Zahtevana je visoka kvaliteta graditve in uporaba kvalitetnih materialov. Fasade so izvedene v kombinaciji stekla, aluminija in kamna. Strehe novih objektov so v naklonu 14%. Strehi objektov sta bakreni + nerefleksno steklo.
V. POGOJI GLEDE PROMETNEGA UREJANJA
13. člen
(ceste)
Obodne ceste so Kolodvorska cesta, Taborska cesta in Trubarjeva cesta.
Taborska cesta je glavna napajalna cesta obravnavanega območja. S »T« priključkom je dovozna pot vezana na Taborsko cesto. Zaradi bližine križišča s Trubarjevo cesto, je izvoz na Taborsko cesto izveden v smislu obvezne smeri – desno. Po notranjih dovoznih cestah je možen urgenten prehod na Kolodvorsko cesto.
S Trubarjeve ceste je na skrajnem JV delu obravnavanega območja gospodarski uvoz namenjen za dostavna vozila, dovoz do TP, do zunanjega objekta za smeti in manjšega dela parkirišč. Možen je urgenten prehod na Kolodvorsko cesto.
Kolodvorska cesta je na severnem robu obravnavanega območja. Kolodvorska cesta je enosmerna proti Taborski cesti. Z nje je možen urgenten dostop in dostop za dostavo namenjeno za novo trgovsko hišo Kolodvorska 11. Izvoz na Kolodvorsko cesto mora upoštevati enosmeren prometni režim.
Napajanje obravnavanega območja s Taborske ceste in Trubarjeve ceste omogoča nadaljnjo zmanjševanje prometa na Kolodvorski cesti in spremembo le-te v peš cono.
14. člen
(mirujoči promet in dostava)
Po normativu je zahtevano 1 PM na 30 m2 neto etažnih površin.
Parkiranje za zaposlene in obiskovalce je v kletni etaži in na terenu.
Klet =                           88 PM
Zunanja parkirišča =                   104 PM
Skupaj =                         192 PM
Skupna bruto etažna površina objekta A + B =       6494 m2
Faktor neto/bruto je 0,85
Skupna neto etažna površina objekta A + B =       5520 m2
Predpisano število parkirnih mest =           184 PM
(5520 m2/30 m2)
Dovoz na glavno parkirišče je s Taborske ceste. Uvozno izvozna pokrita rampa leži v južnem delu območja.
I. faza objekta TPC ima uvoz in izvoz začasnega značaja iz Trubarjeve ceste za potrebe dostave in parkiranja, v okviru parcel navedenih v točki 1.5. – Etapnost izgradnje.
II. faza objekta TPC obsega 3372 m2 b.e.p. nad terenom. Faktor neto/bruto = 0,85 = 2866 m2; 2866/30 = 95 PM; klet I. faza ima 44 PM. Parcele navedene v točki 1.5.- Etapnost izgradnje (I. faza TPC) nam zagotavljajo 52 zunanjih PM.
15. člen
(kolesarski in peš promet)
Kolesarski promet poteka po obodnih cestah po cestišču. Pred vhodi v objekta je potrebno predvideti stojala za kolesa.
Peš promet se odvija po obrobnih ulicah po pločnikih. V notranjosti območja je glavna peš pot vzdolž zahodne fasade in se preko stopnišča dvigne na nivo Trubarjeve ceste. Peš promet je tudi v notranjosti prodajne ulice, ki povezuje višinski prehod na Trubarjevo cesto. Pri dostopu iz Taborske ceste je pločnik podaljšan ob parkingu do vhoda v objekt.
16. člen
(mestni in medmestni potniški promet)
Mestni in medmestni potniški promet poteka po Taborski cesti, kjer je avtobusno postajališče in za njim železniška postaja.
VI. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA
17. člen
(kanalizacija)
V območju zazidalnega kompleksa potekajo trije kanali, ki odvajajo fekalne in meteorne vode iz centra Grosuplja preko kolektorja “S” do centralne čistilne naprave Grosuplje. Obstoječi kanal 17 premera Ø 30 bo potrebno med jaškom 199 in jaškom 197 ukiniti in prevezati na novo predvideni kanal v betonski izvedbi Ø 50, ki bo potekal po dostavni poti proti Trubarjevi ulici. Prav tako se obstoječi kanal 8 premera Ø 40 med jaškoma 176 in 2 ukine in naveže na novo predvideni kanal, ki bo potekal po dostavni gospodarski poti. Obstoječi kanal 88 v betonski izvedbi premera Ø 40 se od uvoza na gospodarsko pot do obstoječega jaška 2 na kanalu 8 poglobi in nadomesti s kanalom v betonski izvedbi premera Ø 70. Na ta kanal se navežeta oba ostala že prestavljena kanala.
Meteorne vode iz kleti se bodo preko kanala, ki bo potekal vzdolž kleti in preko ustrezno dimenzioniranih peskolovov, lovilcev olj in maščob prečrpale v javni kanal Ø 70 ob Trubarjevi cesti, ki bo potekal preko parkirišča na Taborsko cesto.
Poslovni objekt ob Kolodvorski ulici se bo priključil na kanal 18 premera Ø 40 v betonski izvedbi, ki poteka po Kolodvorski ulici.
Kanalizacija mora biti izvedena v vodotesni izvedbi SBC ali tesal.
Vrsta in profili cevi, objekti in revizijski jaški ter odmiki od ostalih komunalnih objektov bodo določeni s projektom za odvod sanitarne in požarne vode.
18. člen
(vodovod)
Napajanje poteka preko salonitnega voda Ø 100, ki poteka preko zelenice Vzgojno-varstvenega zavoda proti objektu GPG, preko PE voda DN 110, ki poteka po Taborski cesti in preko litoželeznega voda Ø 60, ki poteka po Kolodvorski ulici. Hidrantna mreža je nadtalna, obstoječi hidranti pa so locirani: ob pošti Grosuplje, v zelenici vrtca, ob upravni stavbi GPG in ob Taborski cesti.
Izvede se priklop, ki bo potekal od obstoječega voda PE DN 110 na Taborski cesti paralelno z uvozom iz Taborske ulice do predvidene zelenice pred vhodom objekta, kjer bo lociran vodomerni jašek in nov nadtalni hidrant, ki bo dopolnil že obstoječo hidrantno mrežo.
Poslovni objekt ob Kolodvorski ulici se bo napajal preko obstoječega vodovodnega priključka, ki ga bo potrebno obnoviti in povečati na predvidene razširitve.
Profili cevi za priključke ter interno mrežo bodo določeni s posebnim projektom za izgradnjo vodovoda.
19. člen
(elektro omrežje)
Območje zazidalnega načrta se napaja preko nizkonapetostnega omrežja iz transformatorske postaje pri sodišču. Iz transformatorske postaje potekata vzporedno mimo Občine Grosuplje ter objekta Kolodvorska 5 nizkonapetostni in visokonapetostni vod. Za objektom Kolodvorska 5 se nizkonapetostni vod odcepi in usmeri proti objektu pošte, visokonapetostni vod pa nadaljuje v ravni liniji proti Levstikovi cesti.
Predvidi se novo transformatorsko postajo, ki bo locirana v zelenici ob parkirišču na Levstikovi cesti. Potrebno je obnoviti visokonapetostni vod IPO 133 × 150 med TP sodišče in novo TP in navezavo na obstoječi 20 kV. Trasa obnovljenega VN voda naj bi potekala po obstoječi trasi.
Območje zazidalnega načrta pa prečka tudi nizkonapetostni vod PP 41 A 4 × 150 m2, ki ga bo potrebno obnoviti in prestaviti od novo zgrajene transformatorske postaje do objekta pošta, kjer se bo navezal na obstoječe omrežje. Prestavljeni vod bo potekal v pohodni kineti, ki bo potekala od nove TP čez trg do pošte.
V I. fazi je možno objekt TPC začasno napajati iz obstoječega omrežja.
20. člen
(ogrevanje)
Območje zazidalnega kompleksa se ogreva iz kontejnerske toplovodne kotlovnice zmogljivosti 350 kW. Toplovodno omrežje poteka po Levstikovi cesti do Kolodvorske ulice.
Zazidalni kompleks se preko novega sekundarnega toplovoda, ki poteka po servisni cesti od Trubarjeve do Kolodvorske naveže na sistem centralnega toplovodnega omrežja, ki se bo napajalo iz centralne kotlovnice ob Grosupeljščici.
V primeru, da ob izgradnji objektov znotraj ZN Pri pošti priklop na kotlovnico ob Grosupeljščici ni mogoč, se obstoječo kotlovnico in deponijo prestavi v klet poslovno stanovanjskega kompleksa med pokrito klančino in Trubarjevo cesto. Predvideti je potrebno povečanje moči kotlovnice še za novo predvideni objekt, prilagoditev avtomatske kotlovnice in varnostnih elementov. Obenem je potrebno dograditi toplovodno omrežje od sedanje lokacije kotlovnice, do objekta.
V idejnem projektu toplovodnega omrežja za naselje Grosuplje se predvideva, da se to območje naveže na sistem centralnega toplovodnega omrežja, ki se bo napajalo iz centralne kotlovnice ob Grosupeljščici.
Po izgradnji centralnega toplovodnega omrežja, so se nanj dolžni priključiti vsi objekti znotraj območja urejena.
21. člen
(ptt omrežje)
Obstoječa telefonska kabelska kanalizacija poteka od objekta pošta po pločniku na Taborski cesti do uvoza na Trubarjevo cesto, nato po Trubarjevi cesti, kjer poteka ob robu pločnika do uvoza za vrtec, kjer prečka Trubarjevo cesto.
Zmogljivosti telefonske kanalizacije so zadostne tudi za predvideni poslovno stanovanjski kompleks, zato se iz obstoječega telefonskega jaška na Taborski cesti izvede priključni vod TKCL 110 × 103, 6 × 600 × 3 do kompleksa z zaključkom v priključni omarici.
22. člen
(kabelsko omrežje)
Po projektu kabelskega omrežja za naselje Grosuplje poteka kabelska kanalizacija po Taborski cesti, na katero se predvideva tudi priključitev poslovno stanovanjskega kompleksa.
23. člen
(javna razsvetljava)
Predvidi se novo prižigališče ob novi transformatorski postaji. Javna razsvetljava bo potekala po predvideni gospodarski poti in predvideni peš poti med Kolodvorsko ulico in Trubarjevo cesto ter po območju trga med obema objektoma.
24. člen
(odvoz smeti)
TPC ima centralni prostor za odvoz smeti na robu izvozno uvozne rampe.
Elementi dovozne poti ustrezajo tipskim vozilom za odvoz smeti.
Smeti se odvažajo na cestralno deponijo.
VII. REŠITVE IN POGOJI V ZVEZI Z VAROVANJEM OKOLJA
25. člen
(usmeritve in ukrepi za zaščito)
V predvidenem trgovsko poslovnem centru in trgovsko poslovni hiši, gradnja zaklonišč ni obvezna, je pa obvezna ojačitev plošče nad delom kleti, ki bo namenjena za zaščito ljudi. Plošča mora biti tako ojačana, da bo zdržala rušenje objekta nanjo. Debelina plošče mora biti vsaj 16 cm. Pri obtežbi plošče je potrebno povečati koristno obtežbo še z dodatnimi 2,0 kN/m2.
26. člen
Dostopi za intervencijska vozila do predvidenega TPC so zagotovljeni z vseh štirih strani: z južne strani objekta po Trubarjevi cesti, z zahodne strani objekta preko dovoza iz Taborske ceste in parkirišča je ob vsej dolžini objekta A in B utrjena pot širine 5 m z intervencijo do Kolodvorske ceste. Intervencijska pot širine 5 m je preko notranjega trga in na vzhodni strani ob celotnem objektu A in B s pričetkom na Trubarjevi in koncem na Kolodvorski cesti.
V območju je izvedena obstoječa hidrantna mreža, ki se dopolni z novim nadtalnim hidrantom. Protipožarni hidranti so krožno povezani in locirani ob zunanji strani intervencijskih poti. Za celoten sistem protipožarnega hidrantnega omrežja je potrebno zagotoviti zadostne količine vode za gašenje požarov, kar mora biti v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.
27. člen
(zaščita ozračja)
Prezračevanje objektov je treba speljati nad strehe.
28. člen
(zaščita vodnih virov)
Skladno s pogoji in navodili JKP Grosuplje (Uradni list SRS, št. 43/86) je potrebno vse meteorne vode s streh in manipulativnih utrjenih površin (parkirni prostori, dovozne in intervencijske poti) speljati v javno kanalizacijo preko peskolovov in skupinskih lovilcev olj pred izlivom v javni kanal. Zaradi enostavnejše in kvalitetnejše kontrole naj se izvedejo centralni lovilci. Vsi kanalizacijski sistemi morajo biti vodonepropustni. Zagotoviti je treba vodotesno izvedbo tal in sten kletne etaže. Hladilno olje v TP mora biti bio-razgradljivo. Lovilna jama mora biti vodotesna.
29. člen
(zelene površine)
Nova zazidava v območju objekta A iz odprte površine ustvari mestno okolje – središče krajevnega dogajanja. Zelene površine definira in kultivira. V, JV obrobje ob dovozni cesti se v celotni potezi zasadi z drevesi – nov drevored, ki preide v prostor med objektoma A in B, to je trg s pravokotno oblikovanim drevoredom in zeleno ureditvijo.
JZ dostopni del je parking, kjer se med parkirnimi mesti v urejenem rastru zasadi drevesa, manjši drevored je ob Tolstojevi cesti in V od objekta policije. Klančina med parkingi in Trubarjevo cesto se intenzivno zasadi z grmovnicami. Ob objektu B ob Kolodvorski cesti se ohrani obstoječa drevesa uličnega drevoreda.
30. člen
(etape izvajanja)
TPC je možno graditi v dveh fazah: I. faza je od osi D do J, s krajšo stranico proti vzhodu in daljšo proti zahodu, skladno s parcelno mejo v okviru naslednjih parcel: 1311/1, 1309, 1319, 1320/2, 1321/3, 1321/2, 1321/1, 1321/4, 1323/5, 1318/3
TPH je možno graditi v 3 fazah:
1. faza – kletni del garaž in kletni del JV objekta
2. faza – JV del objekta
3. faza – SZ del objekta ob Kolodvorski cesti
VIII. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Odlok o zazidalnem načrtu je stalno na vpogled pri:
– Upravni enoti Grosuplje in
– Občini Grosuplje, Uradu za prostor.
32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-58/96
Grosuplje, dne 16. aprila 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost