Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2319. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana prostorskih del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 1996, stran 3840.

Na podlagi 6. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95), na podlagi zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na seji dne 27. 5. 1997 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E D O L G O R O Č N E G A I N S R E D N J E R O Č N E G A P L A N A
prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 1996
1. člen
Sprejme se sprememba in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjenega 1996.
2. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del (v nadaljevanju: plan, Uradni list RS, št. 42/92) se nanašajo na
1. Dopolnitev območij stavbnih zemljišč razpršene gradnje z območji, za katere so bile izdelane lokacijske dokumentacije za poseg v prostor. V to dopolnitev so vključena tudi območja stavbišč, ki do sedaj še niso bila evidentirana (ažuriranje stanja).
2. Širitev območij stavbnih zemljišč razpršene gradnje zaradi širitve funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov, stanovanjske in druge gradnje, širitve turistične ponudbe na kmečkih gospodarstvih in širitve proizvodnih dejavnosti.
3. Širitve ureditvenih območij naselij, za katere je ugotovljeno, da v okviru sedanjih meja nadaljnja gradnja ni možna. Za taka naselja so bile izdelane posebne strokovne podlage, ki predstavljajo osnovo za spremembo prostorskega plana v zvezi s širitvami ureditvenih območij naselij.
4. Prikaz območij namakanja in pripadajočih akumulacij, opredeljenih na podlagi idejno-tehnične zasnove namakanja kmetijskih površin, ki jo je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor v letu 1995.
5. Popravki v razvrstitvi kmetijskih zemljišč, izvedeni na podlagi stanja v naravi in v zemljiški knjigi (katastru).
6. Dopolnitev prostorskega plana na področju rudnin in sicer širitev območja za eksploatacijo gline in pohorskega kamna.
7. Urbanistični zasnovi za naselji Zg. Polskava in Laporje.
Sestavni del plana je sklep Vlade Republike Slovenije, št. 350-03/97-19 sprejet na podlagi mnenja Ministrstva za okolje in prostor RS, št. 35015/113/95 o usklajenosti predloga prostorskih sestavin sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, dopolnjenega 1996, z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega plana RS (Uradni list SRS št. 1/86, 41/87, 12/89 ter Uradni list RS, št. 36/90, 27/91 in 72/95).
3. člen
V besedilu dolgoročnega plana – prostorski del se v poglavju 1. Skupni interesi in cilji dolgoročnega družbenega razvoja občine in merila za doseganje teh ciljev v trinajstem odstavku naziv omrežje nadomesti z nazivom telekomunikacijsko in poštno prometno omrežje.
V poglavju 2. Usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru se črta šesti odstavek (že izvedeno).
V devetnajstem odstavku se navedba PTT omrežja nadomesti z navedbo telekomunikacijskega in poštno prometnega omrežja.
V poglavju 3. Zasnova razvoja dejavnosti v prostoru se podpoglavje 3.1. Zasnova organizacije dejavnosti spremeni tako, da se v sedmem odstavku črta zadnji stavek.
V osmem odstavku se prvi odstavek spremeni tako, da glasi: Največ stanovanj se bo gradilo v občinskem središču in v pomembnejših lokalnih središčih.
V petnajstem odstavku se navedba PTT zvez in telefonskega omrežja nadomesti z navedbo telekomunikacijskih in poštno prometnih zvez.
V podpoglavju 3.2. Zasnova namenske rabe prostora se četrti odstavek spremeni tako, da glasi:
Na področju kmetijstva bomo izkoristili naravne danosti najboljših kmetijskih zemljišč; teh je 8.448 ha od 15.533,73 ha vseh obdelovalnih površin.
V drugem stavku se za besedo Haloz besedilo nadaljuje: (od tega 1000 ha obnove in novih trajnih nasadov vinogradov na območju Ritoznoja, Zg. Polskave, Kovače vasi, Oplotnice, Studenic, Makol in Haloz ter 677 ha obnove in novih trajnih nasadov sadovnjakov na območju Črešnjevca, Oplotnice, Vrhole pri Laporju, Zg. Ložnice in Makole-Štatenberg).
Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek z besedilom:
Namakanje kmetijskih zemljišč bo potekalo v skladu z idejnotehnično zasnovo namakanja (1995) in v tem planu opredeljenih namakalnih površin. Skupna namakalna površina je 50,80 ha trajnih nasadov na območju Slovenske Bistrice, Oplotnice, Poljčan, Laporja in Vrhole-Preloge.
Namakalne površine poljedelskih kultur v površini 3.431 ha so v nacionalnem programu namakanja na območjih že izvedenih melioracij na povodju reke Polskave.
V šestem odstavku tega poglavja se prvi stavek spremeni tako, da glasi:
Gozdovi zavzemajo površino 19.221,82 ha ali 52% občinskega prostora.
Za enajstim odstavkom se doda dvanajsti odstavek: Za izboljšanje kakovosti in zagotovitev zadostnih količin pitne vode se bomo zavzemali za izgradnjo povezovalnih vodovodov za povezavo vodovodnih sistemov Boč, Dravsko polje in Vodarna na potoku Bistrica.
Kot zaključno fazo dogradnje in ureditve Vodarne na potoku Bistrica planiramo izgradnjo akumulacije gorvodno ob potoku Bistrica z možnostjo izrabe odvečnih količin vode za pridobitev električne energije v MHE.
V sedemnajstem odstavku se številka 28 nadomesti s številko 34,76.
V devetnajstem odstavku se navedba “bodo pripravljeni” nadomesti s “so sprejeti”.
Za enaindvajsetim odstavkom se doda dvaindvajseti odstavek: Za potrebe strelskega športa bomo v bližini glinokopa Pragersko razvijali centralno vadbeno in prireditveno območje.
V šestindvajsetem odstavku se, skladno s predvidenimi širitvami naselij, površine nekaterih ureditvenih območij naselij spremenijo in sicer:
Zg. Polskava                       154,05
Oplotnica                         83,24
Pragersko                         125,72
Poljčane                         194,60
Slov. Bistrica                      593,00
V poglavju 7. Program dodatnih raziskav, analiz in študij, ki so potrebne za spremljanje, uresničevanje in dopolnjevanje dolgoročnega plana se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: Pripravili bomo urbanistične zasnove za Slovensko Bistrico, Pragersko, Poljčane, Oplotnico in Makole.
V tretjem odstavku se črtata četrta in sedma alinea, ker sta organizacijski nalogi že izvedeni.
Doda se novo poglavje 10. Urbanistične zasnove
Sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica sta urbanistični zasnovi za naselji Zg. Polskava in Laporje. V njih je podrobneje razčlenjena zasnova dolgoročnega razvoja v ureditvenem območju naselja (zasnova razmestitve dejavnosti in namenska raba prostora) ter načini urejanja posameznih območij naselja s prostorskimi izvedbenimi akti.
V poglavju 10. (novo poglavje 11) Kartografski del plana in kartografska dokumentacija se prvi odstavek dopolni tako, da glasi: Sestavni del dolgoročnega plana sta kartografski del plana in kartografska dokumentacija, ki je hkrati tudi kartografski del srednjeročnega plana občine ter plan urejanja kmetijskih zemljišč v obdobju 1991–1995, ki ga je v letu 1991 pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sektor za urejanje in varstvo kmetijskih zemljišč.
V podpoglavju 10.1. Kartografski del plana v merilu 1:25000 se v petem odstavku besedilo spremeni tako, da se črta točka 10. Ureditvena območja naselij, druga ureditvena območja in njihove širitve, ker je ta tematika prikazana v kartografski dokumentaciji v merilu 1:5000.
V podpoglavju 10.2. Kartografska dokumentacija v merilu 1:5000 se besedilo spremeni tako, da se v tretjem odstavku številka 1993 nadomesti s številko 1996. V istem poglavju se v četrtem odstavku besedilo bilanca površin spremeni tako, da glasi:
--------------------------------------------------------------------------
             Razvrstitev   Sprememba   Plan (razvrstitev)
              1993 v ha     v ha          1996
--------------------------------------------------------------------------
1. obm. kmet. Zemljišč   8.489,60    – 41,70        8.447,90
2. obm. kmet. Zemljišč   7.101,09    + 15,26        7.085,83
gozd            19.254,34    – 32,52        19.221,82
stavbno zemljišče      2.067,35    + 73,19        2.140,54
neplodno            90,62    + 16,29         106,91
              37.003,00               37.003,00
--------------------------------------------------------------------------
Poglavje 11. (novo poglavje 12) Pregled širitev ureditvenih območij naselij in drugih ureditvenih območij in njihova obrazložitev se v celoti nadomesti z besedilom:
Dokumentacija k planu
Prostorski plan Občine Slovenska Bistrica ima v prilogi tudi dokumentacijo k planu, ki vsebuje informacije, potrebne za uporabo in boljše razumevanje vsebine sprememb in dopolnitev plana. To dokumentacijo sestavlja seznam sprememb in dopolnitev plana v letu 1996, kjer so navedene vse spremembe namenske rabe površin, območja namakanja in podrobnejši podatki o posegih (parcelna številka, katastrska občina, namen poseganja in kratka obrazložitev).
4. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana občine Slovenska Bistrica so stalno na vpogled v Oddelku za okolje in prostor občine Slovenska Bistrica.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/21-7-1/97
Slovenska Bistrica, dne 30. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

AAA Zlata odličnost