Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2323. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, stran 3846.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), določil zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96), zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 24. seji dne 20. junija 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Trebnje, Goliev trg 5 (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, (v nadaljnjem besedilu: zavod) za opravljanje izobraževalne in kulturne dejavnosti na območju Občine Trebnje.
Ustanoviteljske pravice občine izvršuje občinski svet.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Skrajšano ime zavoda: CIK Trebnje.
Sedež zavoda: Trebnje, Kidričeva 2.
V zavodu se organizirata dve organizacijski enoti:
– CIK – enota Ljudska univerza,
– CIK – enota Knjižnica “Pavla Golie”.
III. PEČAT ZAVODA
3. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.
Direktor zavoda sprejme sklep, v katerem določi število posameznih pečatov, njihovo hrambo in uporabo ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOST
4. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje naslednje dejavnosti:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M80/22 Srednješolsko tehnično in poklicno izobraževanje,
– M/80/30 Visokošolsko izobraževanje,
– M/80.422 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje,
– 0/92.511 Dejavnost knjižnic,
– K/70.20 Oddajanje prostorov v najem,
– 0/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– K/74.84 Organizacija razstav,
– G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, in pisalnimi potrebščinami,
– G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic,
– K/74.12 Računovodske in knjigovodske dejavnosti,
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/74.83 Tajniška dela in prevajanje,
– DE/22.11 Izdajanje knjig,
– DE/22.15 Drugo založništvo,
– DE/22.22 Drugo tiskarstvo, d.n.,
– DE/22.24 Priprava tiskovnih sestavkov,
– 0/92.32 Obratovanje objektov za kuturne prireditve,
– 0/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
V. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE
5. člen
Zavod opravlja dejavnosti, ki so določene kot javna služba in dejavnosti, ki niso določene kot javna služba. Nacionalni program izobraževanja odraslih določa javno službo v izobraževanju odraslih, Nacionalni kulturni program določa javno službo na področju kulture.
Enota Ljudska univerza opravlja kot javno službo izvajanje javnih izobraževalnih programov za odrasle.
Enota Knjižnica “Pavla Golie” opravlja kot javno službo dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti. Knjižnica opravlja dejavnost na sedežu in na izposojevališčih na Mirni, v Šentrupertu in v Mokronogu.
Organizacijski enoti v pravnem prometu nimajo pooblastil.
VI. ORGANI
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni organi.
Zavod ima lahko v skladu z zakonom tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
7. člen
Svet zavoda sestavljajo: dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika delavcev in en predstavnik zainteresirane javnosti oziroma uporabnik knjižnice.
Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Trebnje.
Predstavnika delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnika uporabnikov knjižnice imenuje Občinski svet občine Trebnje na predlog zavoda in ostalih kulturnih združenj.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
1. Svet zavoda
8. člen
Svet zavoda:
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– odloča o uvedbi nadstandardnih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni, knjižničarski in galerijski problematiki,
– sprejema pravila zavoda in druge splošne akte, ki niso v pristojnosti direktorja zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– odloča o pritožbah mladoletnih udeležencev izobraževanja in odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu,
– odloča o pritožbah delavcev zavoda v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, povezanimi z delovnim razmerjem v zavodu,
– sprejema program razreševanja presežkov delavcev,
– razpisuje volitve članov sveta zavoda,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– odloča o najemanju kreditov, po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom in drugimi splošnimi akti zavoda.
2. Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
9. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred iztekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
10. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
11. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da zagotavljajo tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno voliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
12. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo.
O poteku volitev se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
3. Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
13. člen
Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
14. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb.
4. Direktor
15. člen
Poslovodni organ zavoda in andragoški vodja zavoda je direktor.
Direktor zavoda poleg nalog, ki jih določajo predpisi organizira in vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
16. člen
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda ter predlog letnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za trženje storitev,
– pripravlja strokovne podlage za splošne akte, ki jih sprejema svet zavoda,
– vodi načelne dogovore z matičnimi šolami, ostalimi poslovnimi partnerji in državnimi organi glede sodelovanja,
– oblikuje predlog dodatnih storitev,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– vodi delo andragoškega zbora,
– prisostvuje pri izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši mladoletnih udeležencev izobraževanja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornostih delavcev zavoda iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem,
– skrbi za permanentno kvaliteto in razširitev obsega dejavnosti ter razvoj novih programov,
– vodi izobraževalne oblike v skladu s planom,
– sodeluje pri delu organov zavoda,
– skrbi za izvedbo odločitev organov zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
17. člen
Direktorja na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z Ministrstvom za šolstvo in šport. Mandat direktorja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti mnenje andragoškega zbora in mnenje ustanovitelja.
Andragoški zbor o mnenju glasuje tajno.
Če andragoški zbor ali ustanovitelj ne poda mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda imenuje direktorja brez tega mnenja.
Za direktorja je lahko imenovan kdor izpolnjuje splošne in posebne, z zakonom določene pogoje. Imeti mora visokošolsko izobrazbo, pedagoško-andragoško izobrazbo, strokovni izpit in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata direktorju, svet zavoda ne imenuje niti direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh minister.
Vodja enote
18. člen
Enoto Ljudsko univerzo vodi vodja enote, ki ga imenuje in razrešuje direktor zavoda izmed delavcev enote in ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo enote,
– zaznava potrebe in interese po izobraževanju,
– predlaga direktorju program razvoja enote,
– prisostvuje pri izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– sodeluje s starši mladoletnih udeležencev izobraževanja,
– sodeluje z matičnimi šolami in uporabniki,
– skrbi za razvijanje sodobnih metod in oblik dela,
– proučuje skupaj z andragoškim zborom vsebino in kvaliteto dejavnosti enote,
– načrtuje, organizira in analizira izobraževanje,
– opravlja druge naloge določene s pravili zavoda oziroma ga pisno pooblasti direktor.
Za vodjo enote je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje za delo strokovnega delavca v enoti in ima pet let delovnih izkušenj na področju izobraževanja odraslih.
19. člen
Enoto Knjižnica “Pavla Golie” vodi vodja enote, ki ga imenuje in razrešuje direktor zavoda izmed delavcev enote in ima naslednje pristojnosti:
– organizira vodi delo knjižnice,
– predlaga direktorju organizacijo sistema knjižnic v občini,
– sodeluje z vsemi, ki so zainteresirani ali soodgovorni za delo knjižnic,
– vodi nabavno politiko knjižnega gradiva,
– sodeluje pri klasifikaciji knjižnega gradiva,
– skrbi za informacijsko službo knjižnice,
– skrbi za strokovno izpopolnjevanje knjižničnih delavcev,
– organizira zbiranje domoznanskega gradiva z območja občine,
– proučuje skupaj s strokovnim svetom vsebino in kvaliteto dejavnosti enote,
– skrbi za izboljšanje oblik in metod dela in povezavo z okoljem,
– skrbi za mentorstvo knjižničarskim delavcem,
– predlaga razvojne usmeritve enote,
– izvršuje odločitve in sklepe, ki se nanašajo na knjižnico in jih je sprejel svet CIK in strokovni svet,
– izvaja druge naloge določene s pravili zavoda oziroma ga pisno pooblasti direktor.
Za vodjo enote je lahko imenovan, kdor ima visoko izobrazbo, strokovni izpit in pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva.
5. Strokovni organi
a) Andragoški zbor
20. člen
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji javnega zavoda, ki izvajajo izbraževalne programe za odrasle.
Andragoški zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o imenovanju direktorja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
b) Strokovni aktiv
21. člen
Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci – organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznih izobraževalnih področjih.
Strokovni aktiv obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja, usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in drugega dela, daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela, obravnava pripombe udeležencev izobraževanja ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
c) Vodja izobraževalnega področja
22. člen
Vodja izobraževalnega področja vodi delo strokovnega aktiva, načrtuje in organizira izobraževanje, analizira izobraževalno delo in njegove rezultate, spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja, opravlja in organizira svetovalno delo in opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
č) Strokovni svet
23. člen
Strokovni svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed knjižničarskih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela enote.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje vodji enote, direktorju in svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata članov in naloge strokovnega sveta natančneje določajo pravila zavoda.
VII. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
24. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jih je zavod Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje poslovno leto.
Premoženje s katerim upravlja zavod je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakoni in statutom Občine Trebnje, iz plačil za storitve ter iz drugih virov v skladu z zakoni.
Z odlokom proračuna Občine Trebnje se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda.
26. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod za plačilo materialnih stroškov, za investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA
27. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale pri izvajanju dogovorjenega programa v okviru standardov in normativov, neomejeno solidarno do višine zneska, ki se v proračunu občine zagotavlja za izvajanje dogovorjenega programa, ko so izčrpane vse druge možnosti za poplačilo upnikov.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
28. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno. Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
X. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
29. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo zlasti:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena, se uporabljajo določbe zakona.
Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok ter drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz tretjega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
XII. NADZOR
31. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela javnega zavoda in nadzor nad izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela se opravlja v skladu z zakonom o šolski inšpekciji.
Porabo javnih sredstev nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Nadzor nad delom zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem in drugem odstavku tega člena, izvajajo institucije, določene z zakonom.
Nadzor nad gospodarjenjem s sredstvi ustanovitelja izvaja občinski svet s svojimi organi.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
33. člen
Direktor zavoda opravlja funkcijo direktorja do izteka sedaj veljavnega mandata.
34. člen
Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu, pod št. 1-258/06 in prevzame vse pravice in obveznosti zavoda.
35. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 74/94) in statut sprejet na svetu zavoda 8. 7. 1993.
36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zavod ustanovljen s tem odlokom je pravni naslednik zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje.
Št. 026-9/97-1
Trebnje, dne 20. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost