Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2314. Pravilnik o določitvi plač in drugih prejemkov funkcionarjev občine in članov delovnih teles občinskega sveta, stran 3835.

Na podlagi 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS), 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), 19. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96) začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) ter 74. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je občinski svet na seji dne 19. 6. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o določitvi plač in drugih prejemkov funkcionarjev občine in članov delovnih teles občinskega sveta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
l. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plače in druge prejemke, ki v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih, pripadajo poklicnim in nepoklicnim občinskim funkcionarjem v Občini Radeče.
2. člen
V skladu s statutom Občine Radeče opravljajo svojo funkcijo nepoklico naslednji funkcionarji; župan, podžupan, predsednik občinskega sveta, člani občinskega sveta.
Poklicno opravlja svojo funkcijo tajnik Občine Radeče (z dnem imenovanja).
Določila tega pravilnika se smiselno uporabljajo za plačilo nagrad (sejnin) za člane NO in delovnih teles Občinskega sveta občine Radeče.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
3. člen
Občinski funkcionarji, ki nepoklicno opravljajo funkcijo imajo v skladu z zakonom pravico do nadomestila plače, oziroma izgubljenega zaslužka, pravico do dela plače, določene za funkcijo ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom, na podlagi zahtevka, o katerem odloča komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo imajo pravico do plače, prejemkov iz sredstev skupne porabe, nadomestila plače ter pravico do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom v skladu s pravilnikom, ki velja za delavce v občinski upravi.
4. člen
Pravice, ki so določene z zakonom in tem pravilnikom imajo funkcionarji od dneva izvolitve ali imenovanja.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE
5. člen
Funkcionarjem se za nepoklicno opravljanje funkcije prizna del plače – nagrade, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela in lahko znaša največ 33% plače, ki bi pripadala funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni čas.
6. člen
Za funkcionarje občine in člane delovnih teles so količniki naslednji;
– župan 6,5;
– podžupan 5,0;
– tajnik 6,0;
– predsednik občinskega sveta 6,5;
– podpredsednik občinskega sveta, 3,0;
– člani občinskega sveta 0,24;
– predsednik in člani NO 0,24;
– drugi predsedniki komisij in odborov 0,17;
– člani odborov in komisij 0,09.
7. člen
Plača funkcionarjev je sestavljena iz osnovne plače, delovne uspešnosti in dodatka na delovne izkušnje. Osnova za obračun je izhodiščna plača prvega tarifnega razreda, dogovorjenega s kolektivno pogodbo za negospodarstvo.
Plača se določi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za določanje plače in poveča za % za vrednotenje delovnih izkušenj in za % vrednotenja delovne uspešnosti.
8. člen
Delovne izkušnje se vrednotijo tako, da se plača funkcionarja v mesečnem znesku poveča za (0,5%) za vsako začeto leto delovne dobe, vendar skupaj največ za (20%).
9. člen
Višino dela plače za delovno uspešnost določi občinski svet. Delovno uspešnost tajnika določi župan.
10. člen
Višina nadomestila za delovno uspešnost oziroma dodatno delovno obremenjenost določi poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinski svet.
Izplačila so mesečna.
11. člen
Člani občinskega sveta sprejemajo nagrado v obliki sejnine v odvisnosti od prisotnosti na seji občinskega sveta.
Predsednikom delovnih teles in predsedniku nadzornega odbora se za opravljanje funkcije prizna nagrada v obliki sejnine v odvisnosti od prisotnosti na seji.
Članom delovnih teles se za opravljanje funkcije prizna nagrada v obliki sejnine v odvisnosti od prisotnosti na seji.
Seštevki vseh nagrad za posameznika ne sme presegati 33% iz dela plače, ki pripada za delo.
12. člen
Sejnina se obračunava na podlagi ugotovljene prisotnosti na seji.
IV. DRUGE PRAVICE
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi.
14. člen
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice za službeno potovanje in povračilo stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški se povrnejo v skladu z zneski povračil, ki jih določi Vlada RS in so mesečno objavljeni v Uradnem listu RS.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji se zagotavljajo v proračunu Občine Radeče.
l6. člen
Plače profesionalnim in neprofesionalnim funkcionarjem se obračunavajo in izplačujejo mesečno.
Sejnine se članom občinskega sveta in članom delovnih teles izplačajo na podlagi evidence o prisotnosti na seji.
17. člen
Zneski prejemkov, ki jih določa ta pravilnik se usklajujejo skladno z zneskom, ki je izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Nagrade in sejnine, ki jih določa pravilnik se izplačujejo od 1. 7. 1997 dalje.
19. člen
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 141-1554/97
Radeče, dne 19. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radeče
Matjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost