Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2320. Odlok o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 3842.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96), 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91) ter 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na seji dne 27. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Odlok o plakatiranju v Občini Slovenska Bistrica ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati in transparenti);
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta).
Določila tega odloka veljajo za celotno območje Občine Slovenska Bistrica.
2. člen
Na območju Občine Slovenska Bistrica opravljajo dejavnost plakatiranja naslednji izvajalci:
– v mestu Slovenska Bistrica opravlja dejavnost plakatiranja javno podjetje ali koncesionar;
– v nemestnih krajevnih skupnostih opravljajo dejavnost plakatiranja krajevne skupnosti vsaka na svojem območju;
– dejavnost oglaševanja na oglasnih panojih velikega formata opravlja koncesionar.
II. PLAKATIRANJE
3. člen
Plakatna mesta so stalna ali premična. Za plakatna mesta manjšega formata se opredelijo plakatna mesta velikosti do 3 m2, za plakatna mesta večjega formata se opredelijo plakatna mesta velikosti od 3 m2 do 12 m2.
Stalna plakatna mesta so samostojno stoječe ali na stene pritrjene vitrine in table.
Plakatna mesta po tem odloku so tudi table, pritrjene na drog javne razsvetljave.
Premična plakatna mesta pa so panoji manjšega formata in transparenti.
4. člen
Plakatna mesta se postavljajo na javnih in zasebnih površinah. Postavljajo se kot objekti, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje.
Lokacijo za postavitev plakatnih mest potrdi urbanistična komisija po predhodno izdelani podrobni urbanistični presoji. Sestavni del urbanistične presoje so vsa potrebna soglasja z dokazilom o razpolaganju z zemljiščem, na katerem bo objekt stal.
Dovoljenje za postavitev plakatnih mest izda Upravna enota Slovenska Bistrica, po predhodnem pozitivnem mnenju urbanistične komisije.
Vrsto, obliko in velikost plakatnih mest potrdi občinski svet na predlog komisije za določitev lokacij in postavitev panojev na območju Občine Slovenska Bistrica.
Lepaki morajo ustrezati po jezikovni plati.
5. člen
Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so določena s tem odlokom in jih lahko namešča oziroma odstranjuje samo pooblaščeni izvajalec.
Prepovedano je poškodovati plakatna mesta in sporočila, ki jih le-ta vsebujejo.
6. člen
Plakati se lepijo praviloma ob torkih in četrtkih, v izrednih primerih pa tudi ob drugih delovnih dneh. Plakati morajo biti dostavljeni izvajalcu najkasneje do 8. ure zjutraj na dan lepljenja.
Plakati se lepijo na plakatna mesta za obdobje 4 oziroma 8 dni. Po tem roku je izvajalec dolžan odstraniti plakate. Plakatiranje za daljši čas se obračuna v skladu s cenikom izvajalca, ki ga potrdi občinski svet.
Razporeditev plakatov na plakatna mesta določa izvajalec.
Plakatov ter drugih obvestil ni dovoljeno prelepiti ali odstraniti pred končano prireditvijo oziroma pred zaključkom dogodka, ki so mu namenjeni, vendar samo do dneva plačane objave.
7. člen
S plakatnimi mesti gospodari izvajalec plakatiranja. Izvajalec mora skrbeti:
1. da so plakati, ki jih namešča na plakatna mesta, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu;
2. da so plakati na plakatnem mestu primerno razvrščeni;
3. da poškodovane plakate odstrani v najkrajšem času, najkasneje v roku dveh dni;
4. da odstranjuje plakate, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom izvajalca;
5. da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena;
6. da po preteku datuma veljavnosti sporočila plakat odstrani, najkasneje v roku dveh dni;
7. da mesečno poravnava z odlokom določene pristojbine Občini Slovenska Bistrica;
8. da izdela kataster postavljenih plakatnih mest in ga redno dopolnjuje.
8. člen
Za predvolilno in politično delovanje se postavijo posebna plakatna mesta in določi način uporabe z navodilom, ki ga predpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampaniji.
9. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge fizično pravne osebe, v katere korist je plakatirano.
III. TAKSE ZA PLAKATIRANJE
10. člen
Za plakatiranje v smislu tega odloka se plačuje komunalna taksa. Zavezanci za plačilo takse so izvajalci za plakatiranje v skladu z 2. členom odloka.
Taksa na območjih posameznih krajevnih skupnosti je dohodek posameznih krajevnih skupnosti, ki izvajajo dejavnost plakatiranja.
Višina takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke je 8 tolarjev in se revalorizira polletno v skladu z indeksom rasti cen na drobno s sklepom župana občine.
11. člen
Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se plača taksa od velikosti:
1. če so trajnega značaja – letno glede na velikost:
----------------------------------------------------------
           točk enostransko   točk dvostransko
----------------------------------------------------------
– do 3 m2            2000         4000
– od 3 m2 do 12 m2        4000         8000
----------------------------------------------------------
2. za plakate, za vsakega 5 točk za obdobje 8 dni,
3. za transparente za vsak dan 150 točk.
12. člen
Takse za plakatiranje ne plačuje Občina Slovenska Bistrica in krajevne skupnosti vsaka na svojem območju za svoje potrebe.
Humanitarna, ljubiteljska kulturna in športna društva ne plačujejo takse samo v zadevah iz njihove osnovne dejavnosti.
IV. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba občinske uprave Slovenska Bistrica, ki odredi odpravo nepravilnosti in kršitelje predlaga sodniku za prekrške.
V. PREHODNI DOLOČBI
14. člen
Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščene objekte in naprave za plakatiranje, morajo v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka zaprositi za izdajo ustreznega dovoljenja, sicer pooblaščena oseba odredi odstranitev objekta ali naprave za plakatiranje na stroške lastnika. Lastnik se predlaga sodniku za prekrške v skladu z določili tega odloka.
15. člen
Določbe tega odloka ne veljajo za nameščanje plakatov, reklam in drugih obvestil v poslopjih in izložbenih oknih.
VI. KAZENSKI DOLOČBI
16. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje izvajalec, od 10.000 do 25.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki krši določila 6. člena tega odloka.
17. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba, od 10.000 SIT do 25.000 SIT njena odgovorna oseba, ki krši določila 14. člena in prvega odstavka 5. člena ter od 10.000 SIT do 50.000 SIT fizična oseba. ki krši določila 14. člena in drugega odstavka 5. člena.
VII. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ureditvi plakatiranja v Občini Slovenska Bistrica (Medobčinski uradni vestnik, št. 11/79 in 20/80).
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/21-11-1/97
Slovenska Bistrica, dne 30. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

AAA Zlata odličnost