Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2325. Odlok o pokopališkem redu v Občini Turnišče, stran 3852.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 6. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96) in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Turnišče na 23. seji dne 30. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o pokopališkem redu v Občini Turnišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti na pokopališčih na območju Občine Turnišče.
S tem odlokom so okvirno določene tudi pogrebne svečanosti.
2. člen
Na območju Občine Turnišče so naslednja pokopališča:
– pokopališče Turnišče za območje naselja Turnišče,
– pokopališče Gomilice za območje naselja Gomilice,
– pokopališče Nedelica za območje naselja Nedelica,
– pokopališče Renkovci za območje naselja Renkovci.
3. člen
Pokopališča so namenjena pokopavanju umrlih ne glede na njihovo bivališče, veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
Na pokopališčih, določenih v 2. členu tega odloka, se pokopavajo vsi umrli v območju, za katerega je pokopališče namenjeno, razen, če je umrli pred smrtjo izrazil željo, da želi biti pokopan na pokopališču v drugem kraju, ali če tako želijo svojci umrlega.
4. člen
Pokopališko dejavnost Občina Turnišče prenese v upravljanje krajevni skupnosti in sicer:
1. za pokopališče Turnišče v upravljanje KS Turnišče;
2. za pokopališče Gomilice v upravljanje KS Gomilice;
3. za pokopališče Nedelica v upravljanje KS Nedelica;
4. za pokopališče Renkovci v upravljanje KS Renkovci.
Pogrebna dejavnost se lahko prenese v opravljanje koncesionarju.
II. UREJANJE POKOPALIŠČ
5. člen
Pokopališče se ureja v skladu z ureditvenim načrtom, ki je sestavni del pravilnika o pokopališkem redu. Ureditveni načrt je sestavljen iz situacije pokopališča z vrisanimi grobnimi polji, objekti in komunalnimi priključki v merilu 1 : 500 in situacije grobnih polj z vrisanimi in oštevilčenimi grobovi, potmi in zelenicami v merilu 1 : 100.
Upravljalec pokopališča sprejme pravilnik o pokopališkem redu.
Upravljalec pokopališča vodi:
– ureditveni načrt s situacijo grobov,
– knjigo pokopov s podatki o umrlih,
– kartoteko grobov,
– evidenco najemnih pogodb in vplačil najemnine za posamezne grobove.
6. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z zidom, ograjo ali živo mejo. Na pokopališki zid se ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.
Najemnik grobnega prostora mora urediti grob v skladu z načrtom ureditve pokopališča.
Spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja ter na grobu posajene rastline ne smejo segati preko grobnega prostora, v višino pa lahko segajo spomeniki največ 0,80 m, rastline pa 1,50 m.
7. člen
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni grobovi, dvojni grobovi, družinski grobovi, otroški grobovi in grobnice),
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztrositev pepela in
– skupna grobišča.
Gradnja novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
8. člen
Minimalne mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob je širina 1 m in dolžina 2,20 m,
– za dvojni grob je širina 2 m in dolžina 2,20 m,
– za trojni grob je širina 2,50 m in dolžina 2,20 m in
– za žarni grob je širina 0,80 m in dolžina 0,80 m.
Za otroški grob določi upravljalec ustrezne manjše mere. Na starih delih pokopališč se morajo grobovi prilagajati obstoječemu stanju.
9. člen
Jama za grob mora biti praviloma globoka 1,80 m. Jamo je dovoljeno poglobiti, da je v isti grob možno pred potekom mirovalne dobe izvršiti še en pokop. V takem primeru mora biti debelina plasti zemlje nad spodnjo krsto najmanj 0,10 m, nad zgornjo krsto pa najmanj 1,50 m.
Jama za žarni grob mora biti globoka 0,50 m.
10. člen
Obvezna mirovalna doba je 15 let.
Pred potekom mirovalne dobe se sme odpreti grob samo v primerih, ki so določeni v zakonu in v tem odloku.
11. člen
Najemnik grobnega prostora si mora pred ureditvijo groba pridobiti soglasje upravljalca pokopališča k načrtu ureditve groba.
Če upravljalec ugotovi, da grob ni urejen v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča, o tem najemnika pisno opozori in mu določi rok za preureditev groba. Če najemnik v določenem roku groba ne uredi v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča, ga uredi upravljalec na stroške najemnika.
III. NAJEM GROBNIH PROSTOROV
12. člen
Prostori za grobove se dajejo v najem.
Upravljalec pokopališča (najemodajalec) sklene najemno pogodbo z najemnikom grobnega prostora (najemojemalec) v skladu s tem odlokom.
Grobni prostori se dajejo v najem po vrstnem redu in za dobo 15 let.
Najemnik grobnega prostora lahko po preteku mirovalne dobe in najemne pogodbe podaljša najemno pogodbo.
13. člen
Najemna pogodba mora vsebovati:
– podatke o najemodajalcu in najemojemalcu,
– podatke o grobnem prostoru,
– dobo najema grobnega prostora,
– pravice in obveznosti najemodajalca in najemojemalca,
– višino in način plačevanja najemnine,
– ukrepe, če najemnik grobnega prostora ne bi uredil v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča in določili tega odloka,
– ukrepe v primeru neizvrševanja pogodbenih obveznosti,
– možnost podaljšanja najemne pogodbe in
– razloge za predčasno prekinitev pogodbenega razmerja.
14. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno.
Višino najemnine določi s posebnim sklepom občinski svet na predlog upravljalca pokopališča.
Z vplačilom najemnine za grobni prostor je plačano tudi vzdrževanje pokopališča in naprav.
15. člen
Upravljalec pokopališča lahko razveljavi pogodbo:
– če najemnik grobnega prostora kljub opozorilu ne plača najemnine za preteklo leto,
– če najemnik grobnega prostora kljub večkratnemu opozorilu ne vzdržuje groba in s tem spomenik ogroža varnost ljudi ali zanemarjen grob zelo kvari estetski videz pokopališča,
– kadar tako nujno zahteva načrt preureditve pokopališča.
16. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, ko se prekoplje in odda drugemu najemniku.
Najemnik grobnega prostora mora najkasneje v šestih mesecih po poteku ali razveljavitvi najemne pogodbe odstraniti opremo groba. Če tega, kljub opozorilu upravljalca pokopališča, ne stori, opremo groba odstrani upravljalec pokopališča na stroške najemnika grobnega prostora.
Za minimalno vzdrževanje opuščenih grobov skrbi upravljalec pokopališča.
17. člen
Po poteku mirovalne dobe in po poteku najemne pogodbe se grob prekoplje in grobni prostor odda novemu najemniku.
Posmrtni ostanki, pokopanih v prekopanem grobu, se lahko prenesejo v kostnico.
Upravljalec pokopališča je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov, ter jih shraniti. Najdene predmete mora upravljalec izročiti upravičencu.
IV. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU
18. člen
Najemniki grobnih prostorov in obiskovalci pokopališča morajo:
– na pokopališču in objektih pokopališča izražati pieteto do umrlih,
– redno vzdrževati grobove,
– odlagati odpadke v koše za smeti in v zabojnik za smeti,
– postavljati spomenike in urejati grobove v skladu z načrtom ureditve pokopališča,
– skrbeti, da ne poškodujejo grobov,
– obveščati upravljalca pokopališča o vseh pomembnejših spremembah v zvezi z najemom grobnega prostora.
Grobove umrlih, ki nimajo svojcev ali drugih zavezancev za urejanje groba, vzdržuje upravljalec pokopališča na stroške občine.
19. člen
Najemnikom grobnih prostorov in obiskovalcem pokopališča ter mrliške veže je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, razgrajanje, glasno smejanje, žvižganje ipd.,
– stati ali hoditi po grobovih,
– onesnaževanje in poškodovanje pokopališča in mrliške veže ter grobov, predmetov in nasadov,
– odlaganje in puščanje odpadkov na pokopališču, ob pokopališču ali v mrliški veži,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih in skupnih prostorih pokopališča,
– vožnja in puščanje koles in motornih vozil na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s pokopališkega prostora, tujih grobov in mrliške veže,
– sajenje rastlin izven okvirja pokopnega mesta,
– odlaganje zemlje, robnikov, spomenikov in drugega materiala, ki ostane ob prenavljanju grobov, v zabojnike ali koše za smeti,
– vodenje psov in drugih živali na pokopališki prostor in v mrliško vežo.
20. člen
Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljalec pokopališča.
Za red in vzdrževanje grobnih prostorov so odgovorni najemniki grobnih prostorov.
Upravljalec pokopališča in najemnik grobnega prostora lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.
V. POGREBNE STORITVE
21. člen
Pokopi umrlih so praviloma vsak dan.
Fizična ali pravna oseba, ki je dolžna poskrbeti za pokop umrlega, mora pokop prijaviti upravljalcu pokopališča najmanj 24 ur pred predvidenim pokopom.
Čas pokopa v soglasju z naročnikom določi upravljalec pokopališča.
22. člen
Čas, v katerem je odprta mrliška veža posameznega pokopališča, se določi v pravilniku o pokopališkem redu.
23. člen
Cene pogrebnih storitev določa s posebnim cenikom izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s koncesijsko pogodbo.
VI. POGREBNE SVEČANOSTI
24. člen
Način pokopa in pogrebne svečanosti se opravijo v skladu z željami pokojnika oziroma naročnika pogreba in domačimi krajevnimi običaji ter v skladu s tem odlokom.
25. člen
Pogrebna svečanost je praviloma javna.
Po volji umrlega ali na zahtevo naročnika pogreba je lahko umrli pokopan v ožjem družinskem krogu ali pa se opravi anonimen pogreb s pokopom krste ali žare oziroma z raztrositvijo pepela na posebej določenem prostoru.
26. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom krste ali žare z mrliškega odra in se konča s položitvjo krste ali žare v grob.
V primeru upepelitve pokojnika se lahko pogrebna svečanost opravi kot poslovitev pred upepelitvijo.
27. člen
Izvajalec pogrebne svečanosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje te dejavnosti.
28. člen
Izvajalec pogrebne svečanosti mora o javnem pogrebu na krajevno običajen način objaviti kraj in čas pogreba.
29. člen
O izvajalcih, načinu izvedbe, ceni in načinu plačila pogrebne svečanosti se dogovorita naročnik pogreba in izvajalec pogrebne svečanosti.
30. člen
Če se del pogrebne svečanosti izvaja na javnih prometnih površinah, mora izvajalec pogrebne svečanosti o tem obvestiti pristojno policijsko postajo.
VII. IZVAJANJE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI
31. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost je izbirna gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom in tem odlokom ter na krajevno običajen način, z dostojanstvom in s spoštovanjem do umrlih.
32. člen
Pokopališko dejavnost opravlja tričlanski pokopališki odbor, ki ga za dobo štirih let za posamezno pokopališče na predlog sveta krajevne skupnosti imenuje župan.
Pokopališki odbor je upravljalec pokopališča.
Izvajanje pokopališke dejavnosti obsega zlasti:
– pripravo in izvajanje ureditve pokopališč,
– oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah,
– skrb za red, čistočo in mir na pokopališču in v pokopaliških objektih,
– izvajanje drugih nalog upravljalca pokopališča, ki so določene z zakonom in tem odlokom in niso prenesene na izvajalca pogrebne dejavnosti.
33. člen
Izvajanje pogrebne dejavnosti opravlja koncesionar, ki ga na podlagi javnega razpisa ter v skladu s splošnim koncesijskim aktom in na predlog sveta krajevne skupnosti izbere občinski svet.
Izvajanje pogrebne dejavnosti obsega zlasti:
– urejanje in preverjanje dokumentacije v zvezi z umrlim občanom,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– zagotovitev uporabe mrliške veže,
– izkop in zasutje jame,
– prva ureditev groba,
– urejanje grobov po dogovoru z najemniki grobnih prostorov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– druga dela, ki so določena s koncesijsko pogodbo ali posebej dogovorjena z upravljalci pokopališč.
34. člen
Koncesija za izvajanje pogrebne dejavosti se podeli v skladu s splošnim koncesijskim aktom in naslednjimi pogoji:
– izvajanje pogrebne dejavnosti je izbirna javna služba za območje posamezne krajevne skupnosti v Občini Turnišče,
– koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti,
– koncesija se daje za dobo 10 let,
– koncesionar plačuje lastniku (krajevni skupnosti) najemnino za uporabo najetih prostorov, naprav in inventarja v višini, ki se za vsako leto določi z aneksom h koncesijski pogodbi.
35. člen
Viri za financiranje izvajanja pokopališke dejavno- sti so:
– najemnine grobnih prostorov,
– najemnina od uporabe prostorov, naprav in inventarja za izvajanje pogrebne dejavnosti,
– namenska sredstva občine in
– drugi viri.
Najemnine grobnih prostorov posameznega pokopališča morajo praviloma pokriti stroške primernega urejanja in vzdrževanja pokopališča. Najemnine od uporabe prostorov, naprav in inventarja posameznega pokopališča morajo praviloma pokriti stroške za redno vzdrževanje in obnovo prostorov, naprav in inventarja za pogrebno dejavnost.
Upravljalec pokopališča lahko predlaga občinskemu svetu uvedbo posebnega prispevka za financiranje večjih ureditvenih del in investicij posameznega pokopališča. O uvedbi, višini in zavezancih plačila prispevka odloči občinski svet.
36. člen
Upravljalci pokopališč morajo enkrat letno poročati občinskemu svetu o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 SIT se kaznuje za prekršek občan:
– če uredi grob v nasprotju z določili 6. člena,
– če ravna v nasprotju z določili 18. člena ali
– če stori dejanje iz 19. člena tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe, upravljalci pokopališč, izvajalci pogrebnih dejavnosti in redarji.
Občani, ki menijo, da izvajalci pokopališke ali pogrebne dejavnosti ne opravljajo javne službe v skladu z zakonom, določili tega odloka ali z določili koncesijske pogodbe, morajo svoje pripombe in predloge posredovati praviloma v pisni obliki upravljalcu pokopališča.
39. člen
Upravljalci pokopališč morajo v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka sprejeti pravilnik o pokopališkem redu.
40. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/23-97
Turnišče, dne 30. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost