Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2293. Merila za odlog, zmanjšanje ali odpis prispekov za obvezno zdravstveno zavarovanje določenim zavezancem, stran 3801.

Na podlagi prvega odstavka 60. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/92 in 9/96) in 10. točke prvega odstavka 14. člena statuta zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95), je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 21. seji dne 30. 6. 1997 sprejela
M E R I L A
za odlog, zmanjšanje ali odpis prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje določenim zavezancem
1. člen
Merila za odlog, zmanjšanje ali odpis prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje določenim zavezancem (v nadaljevanju: merila) določajo kriterije in pogoje, pod katerimi lahko zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod) določenim zavezancem za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, plačilo le-tega odloži, zmanjša ali odpiše.
2. člen
Zahtevek za odlog, zmanjšanje ali odpis prispevka lahko vložijo le zavarovanci in njihovi delodajalci, ne pa tudi drugi zavezanci za plačilo prispevka iz 48. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
3. člen
Predmet zahtevka iz 2. člena teh meril so lahko le dospeli prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela, ne pa tudi za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
4. člen
Zavezancu za plačilo prispevka iz 2. člena teh meril se lahko odloži (največ za obdobje treh mesecev), zmanjša ali odpiše plačilo enomesečnega predpisanega prispevka, kolikor:
– dohodek zavezanca začasno ne omogoča izplačila zajamčenih plač zaradi prehodnih likvidnostnih težav (navedba podatkov o trajanju blokade žiro računa zavezanca);
– je začasni izpad dohodka zavezanca posledica elementarne nesreče (neurje, poplava, požar itd.), ki je povzročila večjo materialno škodo na gospodarskih in proizvodnih objektih.
5. člen
Zavezancem kmetom, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic ter kmetijskim proizvodnim organizacijam, se lahko prispevke odloži, zmanjša ali odpiše, kolikor je bil donos na posamezni ali na več obdelovalnih kmetijskih parcelah manjši zaradi:
– ugotovljene I. kategorije invalidnosti edinega nosilca zavarovanja na kmetiji;
– posledic naravnih nesreč (poplava, požar, toča, neurje, pozeba, suša, premikanje zemlje, žled, snegolom), pogina živine, rastlinskih bolezni in škodljivcev;
– daljše bolezni, ki ima za posledico nezmožnost za delo, ali smrti edinega nosilca zavarovanja;
– drugih izrednih dogodkov, ki jih zavezanec ni mogel preprečiti.
6. člen
Ob odločanju o zmanjšanju ali odpisu prispevkov iz 5. člena teh meril se upoštevajo kriteriji, določeni za znižanje oziroma odpis davka iz kmetijske dejavnosti iz drugega odstavka 31. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95 in 44/96).
7. člen
Višino škode v primerih iz 5. člena teh meril oceni pristojna občinska komisija in jo ovrednoti v odstotku od celotnega katastrskega dohodka prizadetega kmetijskega zemljišča.
Kolikor ocenjena škoda predstavlja 80% do 100% zmanjšanje katastrskega dohodka, se zavezancu prispevek odpiše do konca koledarskega leta, v katerem je nastala škoda.
Kolikor ocenjena škoda predstavlja manj kot 80% zmanjšanje katastrskega dohodka, se prispevek zavezanca zmanjša za odstotek ocenjenega zmanjšanja katastrskega dohodka v koledarskem letu.
8. člen
Zavezanec iz 2. člena teh meril lahko uveljavlja odlog, zmanjšanje ali odpis plačila prispevkov s posebno zahtevo v 30 dneh od nastanka razlogov iz 4. člena oziroma po ocenitvi obsega škode iz 5. člena teh meril.
V primeru, da zahteva zavezanca za odlog, zmanjšanje ali odpis obveznosti ne vsebuje vseh potrebnih podatkov, jo je zavezanec v roku, ki ga določi zavod, dolžan ustrezno dopolniti.
Kolikor zavezanec vloge ne dopolni v postavljenem roku, se le-ta zavrže kot nepopolna.
9. člen
V primeru odloga plačila prispevka, se zavezancu za čas od dneva dospelosti plačila do dne poravnave obveznosti, obračunajo zamudne obresti po veljavni obrestni meri. Zavod lahko od zavezanca zahteva, da predloži ustrezna materialna in druga premoženjska poroštva za zavarovanje terjatve (akceptni nalog, vknjižba hipoteke na nepremičninah, cesijska pogodba o odstopu terjatev do tretjih oseb) skladno z zakonom o obligacijskih razmerjih oziroma zakonom o davkih občanov.
10. člen
O zahtevku za odlog, zmanjšanje ali odpis prispevkov odloča:
– upravni odbor zavoda, kadar je znesek terjatev za posameznega zavezanca skupaj z obrestmi višji od 25,000.000 SIT;
– generalni direktor zavoda, kadar je znesek terjatev za posameznega zavezanca skupaj z obrestmi manjši od 25,000.000 SIT.
O svojih odločitvah o odpisih generalni direktor poroča na prvi naslednji seji upravnega odbora zavoda.
11. člen
Odlog, zmanjšanje ali odpis plačila prispevkov opravi, na podlagi sklepa upravnega odbora oziroma generalnega direktorja zavoda, po obvestilu zavoda, pristojni organ za obračunavanje, nadzor plačevanja in izterjavo prispevkov (APP, izpostava DURS).
12. člen
Z dnem pričetka uporabe teh meril preneha veljati sklep o merilih in pogojih za odlog, zmanjšanje ali odpis prispevka za obvezno zdravstevno zavarovanje določenim zavezancem št. 414-4/9-93 z dne 11. 2. 1993.
Ta merila začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0201/21-8/97
Ljubljana, dne 30. junija 1997.
Predsednik
Skupščine Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Erih Šerbec l. r.

AAA Zlata odličnost