Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2194. Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (ZLPPOD)
2258. Zakon o dopolnitvah zakona o skladu Republike Slovenije za sukcesijo (ZSSuk-B)
2259. Zakon o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (ZDMPNU)

Odloki

2195. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2196. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu
2197. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2268. Sklep o spremembi o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Hong Kongu

Drugi akti

2260. Soglasje k cenam zemeljskega plina

MINISTRSTVA

2198. Odredba o odprodaji terjatev Republike Slovenije
2261. Odredba o pogojih za odkup pšenice in rži letine 1997
2262. Odredba o oblikah žigov za označevanje pravilne sestave in čistote predmetov iz plemenitih kovin in o načinu označevanja čistote na predmetih iz plemenitih kovin
2263. Odredba o dopolnitvi odredbe o videzu in uporabi certifikacijskega znaka za označevanje proizvodov, ki jih je treba certificirati
2264. Pravilnik o nadzoru izvajanja postopkov preskušanja in certificiranja
2265. Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah
2266. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic

USTAVNO SODIŠČE

2199. Mnenje o ustavnosti Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani
2200. Odločba o ugotovitvi skladnosti 67. člena zakona o zadrugah z ustavo, odločba o zavrnitvi zahteve za oceno ustavnosti 73. člena zakona o denacionalizaciji

BANKA SLOVENIJE

2201. Sklep o dopolnitvi sklepa o obvezni uskladitvi rokov dospelosti naložb z roki dospelosti sredstev

SODNI SVET

2202. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto namestnika predstojnika Okrajnega sodišča v Krškem
2203. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
2204. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2205. Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti
2267. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za junij 1997

OBČINE

Bled

2211. Odlok o pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz omrežja na območju Občine Bled
2212. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2213. Program priprave sprememb in dopolnitev (CTP) prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2214. POdločba o ugotovitvi splošnega interesa za razlastitev Vile Rikli na Bledu
2215. Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Bled

Cerknica

2216. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Cerknica-Loška dolina (Cerknica)

Črenšovci

2217. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem (Črenšovci)

Divača

2218. Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne gospodarske javne službe "urejanje in vzdrževanje površin za pešce in zelenih površin" (Divača)

Dol pri Ljubljani

2219. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1997

Gornji Petrovci

2220. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Novine (Gornji Petrovci)

Idrija

2221. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija

Jesenice

2222. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 1997

Kamnik

2223. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 1997

Kočevje

2224. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 1996

Ljubljana

2206. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 1/9 Ob Koseškem bajerju (Ljubljana)
2207. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 Šiška (Ljubljana)
2208. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M1 Zelena jama - Nove Jarše (Ljubljana)
2209. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Trnovo-Tržaška cesta (Ljubljana)
2210. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana ter o zamenjavi stanovanj Mestne občine Ljubljana

Medvode

2225. Sklep o ukinitvi javnega dobra (Medvode)

Metlika

2226. Odlok o lokacijskem načrtu za bencinski servis v Metliki

Novo mesto

2227. Sporazum o delitvi premoženja (Novo mesto)

Puconci

2228. Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Puconci
2229. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Puconci

Radeče

2230. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radeče, dopolnjen 1997 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov)

Ribnica

2231. Odlok o ustanovitvi in izdajanju uradnega glasila Rešeto (Ribnica)
2232. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Ribnica)
2233. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka odloka o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske soseske R6 - S6 Mali Humec (Ribnica)
2234. Sklep o javnem dobrem (Ribnica)
2235. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica
2236. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica

Rogašovci

2237. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Rogašovci za leto 1997

Rogatec

2238. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Rogatec)

Slovenj Gradec

2239. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec
2240. Sklep o javnem dobrem (Slovenj Gradec)

Slovenske Konjice

2241. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola V parku (Slovenske Konjice)

Šentjernej

2242. Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 1997
2243. Odlok o ureditvenem načrtu potok Kobila v Šentjerneju
2244. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Beta Šentjernej

Šentjur pri Celju

2245. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Šentjur pri Celju)

Škocjan

2246. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan

Škofja Loka

2247. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Vojnik

2248. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki (Vojnik)

Vrhnika

2249. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log Dragomer (Vrhnika)
2250. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-varstvenega zavoda Antonije Kucler Vrhnika
2251. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja (Vrhnika)
2252. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vrhnika
2253. Sklep o dopolnitvi sklepa o uvedbi samoprispevka za investicije v šolstvo za območje Občine Vrhnika
2254. Sklep o ukinitvi javnega dobra (Vrnika)

Žalec

2255. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (Žalec)
2256. Odlok o razglasitvi dendroloških spomenikov in spomenikov oblikovane narave v Občini Žalec
2257. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti