Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2229. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Puconci, stran 3712.

Na podlagi 1., 3. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90 – prečiščeno besedilo, 33/90, 20/91-I, 12/92 in 22/97), 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 26/97), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 20. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Puconci na seji dne 12. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Puconci
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za spise in dejanja v občinskih upravnih stvareh ter za druge predmete in dejanja (v nadaljevanju: spisi in dejanja) določi obveznost plačevanja občinskih upravnih taks (v nadaljevanju: takse).
S tem odlokom se določa tudi zavezance za plačilo takse, višina in način plačila takse.
2. člen
Za občinske upravne takse se smiselno uporabljajo določila zakona o upravnih taksah, kakor tudi predpisi izdani na podlagi tega zakona.
Takse se smejo predpisati samo za spise in dejanja, v višini kot je to določeno v tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na zahtevo katerih se opravijo dejanja predvidena v taksni tarifi.
5. člen
Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah.
III. DOLOČITEV OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS
6. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka znaša 13,50 SIT in se tekoče usklajuje z višino vrednosti točke, določene za republiške upravne takse po zakonu o upravnih taksah, ki jo objavlja Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednost točke, ki velja na dan nastanka obveznosti.
IV. NAČIN PLAČILA TAKS
7. člen
Takse se plačujejo v gotovini, takrat, ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane:
– za vloge – takrat, ko se izročijo; če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi,
– za odločbe, dovoljenja in druge listine – takrat, ko se vloži zahteva, naj se izdajo,
– za upravna dejanja – takrat, ko se vloži zahteva, naj se opravijo.
8. člen
Naravnost od strank se ne sme sprejeti vloga ali zahtevek, za katero ni bila plačana taksa.
Če prispe vloga po pošti, se pošlje taksnemu zavezancu pismen opomin, naj v 10 dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
Pristojni organ vzame v postopek tudi vlogo in zahtevek, za katero ni bila plačana taksa ali je bila plačana v premajhnem znesku, vendar odločbe oziroma drugega akta ne vroči stranki, preden ta ne plača takse po opominu.
9. člen
Kdo je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal večjo takso kot je predpisana, ima pravico do vračila preveč plačane takse.
10. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti, kot jih imajo slovenski državljani.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan Občine Puconci.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-12/97
Puconci, dne 12. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.
             TAKSNA TARIFAI. VLOGE                             Taksa v točkah

Tarifa št. 1

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi
predpisana kakšna druga taksa                         5

Opomba: Taksa se ne plača za poznejše vloge, ki se navezujejo na že vloženo
vlogo.

Tarifa št. 2

Za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo               120

Tarifa št. 3

Za vloge o odkupu, menjavi, prenosu
ali najemu družbene lastnine v splošni rabi
in za vloge o odkupu, menjavi, prenosu
ali najemu nepremičnin družbene lastnine
z imetnikom pravice uporabe oziroma
lastninske pravice                             100

Tarifa št. 4

Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju
obratovalnega časa za gostinske dejavnosti                  20

Tarifa št. 5

Za vlogo o izdaji soglasja za prireditve                   20

Tarifa št. 6

Za vloge za izdajo drugih mnenj in soglasij                 20

Tarifa št. 7

Za pritožbo zoper odločbo ali sklep,
izdan v upravni zadevi                            20


II. POTRDILA, OGLEDI

Tarifa št. 8

Za potrdila, izdana na podlagi uradnih
evidenc, če ni drugače določeno                       10

Tarifa št. 9

Za potrdila, izdana na podlagi posebnega
ugotovitvenega postopka                           20

Tarifa št. 10

Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišč
po veljavnem družbenem planu in prostorskih
izvedbenih aktih občine                           20

Tarifa št. 11

Za ogled na terenu ob postopkih pri
posegih v prostor                              100

Tarifa št. 12

Za vsa potrdila, za katera ni predpisana
posebna taksa                                20


III. ODLOČBE

Tarifa št. 13

Za izdajo odločbe o obratovalnem času
trgovin in dovoljeno prodajo izven
poslovnih prostorov                             20

Tarifa št. 14

Za vse odločbe, za katere ni predpisana
posebna taksa                                20


IV. OPOMIN

Tarifa št. 15

Za opomin za plačilo takse od zneska
neplačane takse:

- od 75 točk                                 15

- nad 75 točk                                20AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti