Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2218. Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne gospodarske javne službe "urejanje in vzdrževanje površin za pešce in zelenih površin" (Divača), stran 3700.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97), 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 1. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradne objave PN, 5/97) in 18. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na 29. redni seji dne 26. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o organiziranosti in izvajanju lokalne gospodarske
javne službe “urejanje in vzdrževanje površin za pešce in zelenih površin”
1. člen
S tem odlokom kot koncesijskim aktom občina določa:
– dejavnost, ki je predmet lokalne gospodarske javne službe,
– območje izvajanja,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec,
– začetek in čas trajanja,
– način financiranj,
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– sklenitev koncesijske pogodbe.
2. člen
Opravljanje gospodarske javne službe “urejanje in vzdrževanje površin za pešce in zelenih površin” se na območju Občine Divača zagotavlja z oddajo koncesije osebam zasebnega prava.
3. člen
Gospodarska javna služba “urejanje in vzdrževanje površin za pešce in zelenih površin” se izvaja na celotnem območju Občine Divača. Koncesija se podeli za celotno območje občine ali za posamezno naselje.
4. člen
Koncesionar mora za opravljanje gospodarske javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba zasebnega prava, vpisana v sodni register ali samostojen podjetnik,
– da je registriran in ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje gospodarske javne službe.
5. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja najmanj 5 let. Natančna določila glede trajanja koncesijskega razmerja se določijo s pogodbo. Po preteku pogodbenega roka se lahko koncesijska pogodba podaljša.
6. člen
Koncesionarju zagotavlja sredstva za opravljanje gospodarske javne službe koncedent iz proračuna. Cena za posamezno storitev se določi s pogodbo. Vsako spremembo cene odobri ustrezni organ občinske uprave občine.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojen organ občinske uprave, kateremu mora koncesionar kadarkoli med delovnim časom dovoliti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi izvajanja gospodarske javne službe.
8. člen
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
Določila glede prenehanja in odvzema koncesije se določijo v pogodbi.
9. člen
Izbiro izvajalca gospodarske javne službe opravi občinska uprava. O izbiri se izda upravna odločba.
10. člen
Z izbranim izvajalcem gospodarske javne službe sklene pogodbo o koncesiji župan Občine Divača.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 29/01
Divača, dne 26. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

AAA Zlata odličnost