Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2231. Odlok o ustanovitvi in izdajanju uradnega glasila Rešeto (Ribnica), stran 3714.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 20. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in 41/96) je Občinski svet občine Ribnica na seji dne 5. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju uradnega glasila Rešeto
1. člen
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje uradnega glasila Občine Ribnica (v nadaljnjem besedilu: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: Rešeto.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
5. člen
Glasilo izhaja praviloma enkrat mesečno. Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Ribnica. Izhaja v nakladi najmanj števila gospodinjstev v občini na formatu A4 in v slovenskem jeziku.
6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov, opravlja nalogo informatorja o delu občinskega sveta, župana, drugih organov občine, njenih javnih zavodov, podjetij, društev, političnih strank in krajevnih skupnosti.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela Občine Ribnica.
7. člen
Glasilo ureja tričlanski uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in dva člana, ki jih imenuje in razrešuje občinski svet.
8. člen
Programsko zasnovo in uredniško politiko oblikuje uredniški odbor v soglasju z ustanoviteljem.
9. člen
Administrativno tehnična opravila za glasilo opravlja občinska uprava.
10. člen
Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga administrativno-tehnična opravila v zvezi z izdajo glasila drugi pravni osebi, registrirani za opravljanje tiskarske in založniške dejavnost.
11. člen
Izdajatelj zagotavlja za redno izdajanje časopisa materialne in druge pogoje. Potrebna finančna sredstva se zagotavljajo vsakoletno v proračunu Občine Ribnica.
12. člen
Izdajatelj je dolžan pred pričetkom izdajanja priglasiti časopis pristojnemu organu zaradi vpisa v evidenco javnih glasil.
13. člen
Ta odlok stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-612-1/96
Ribnica, dne 5. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

AAA Zlata odličnost