Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2232. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Ribnica), stran 3715.

Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90), 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 7. in 18. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 35/95) ter 20. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in 41/96), je Občinski svet občine Ribnica na 21. seji dne 5. junija 1997 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Ribnica (v nadaljnjem besedilu: koncedent) s tem odlokom kot koncesijskim aktom določa predmet, območja, pogoje za podelitev koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način financiranja, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, organ, ki opravi izbor koncesionarja ter organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in druge pomembne elemente za podelitev koncesije za izvajanje obvezne lokalne službe pregledovanja, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje obvezne javne službe iz prvega člena tega odloka na celotnem območju Občine Ribnica oziroma na njenem delu.
3. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa za celotno območje Občine Ribnica oziroma za njen del.
II. POGOJI ZA KONCESIONARJA
4. člen
Na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev dimnikarske službe, se lahko prijavi fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v RS,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da pripravi in predloži organizacijsko shemo izvajanja dejavnosti, ki so predmet koncesije ter pogoje in načine upravljanja z infrastrukturnimi objekti, potrebnimi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da predloži ustanovitveni akt,
– da pripravi in predloži oceno cene za svoje storitve,
– da predloži potrebne reference in garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.
III. POOBLASTILA
5. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesionirane javne službe na celotnem območju Občine Ribnica oziroma na njenem delu območju občine naslednja pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesije na območju celotne Občine Ribnica oziroma na njenem delu,
– pravico oblikovati predloge storitev in po soglasju koncedenta le-teh, jih tudi zaračunavati,
– druga javna pooblastila v skladu z zakonom.
6. člen
Koncesionar mora izvajati koncesionirano javno službo tako, da zagotavlja uporabnikom svoje storitve neprekinjeno in kvalitetno, da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje vseh infrastrukturnih objektov v skladu z drugimi pogoji, ki jih prepiše koncedent.
7. člen
Koncesionar je na področju celotne Občine Ribnica oziroma na njenem delu edini izvajalec dejavnosti, ki so predmet koncesije pod naslednjimi pogoji:
– da opravlja storitve dimnikarske službe v skladu s ceno, ki jo potrjuje koncedent in v skladu s postopkom, ki ga opredeljuje koncesijska pogodba,
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev, kot je to opredeljeno v programu izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije,
– da na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpekcijskih organov omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela,
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za opravljanje storitev dimnikarske službe,
– koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugega, razen v primerih, določenih z zakonom ali iz razlogov, določenih v koncesijski pogodbi.
8. člen
Koncesija za območje celotne Občine Ribnica oziroma njenega dela prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe ter je podeljena za dobo petih let.
Koncesionar je na območju celotne Občine Ribnica oziroma njenega dela dolžan pričeti opravljati storitve dimnikarske službe z dnem uveljavitve koncesijske pogodbe.
IV. VIRI FINANCIRANJA DIMNIKARSKE SLUŽBE
9. člen
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene za storitve dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
10. člen
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plačati koncedentu plačilo za koncesijo v višini 5% od prometa, ustvarjenega z izvajanjem dimnikarske službe.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna občine in se uporabljajo za razvoj lokalnih javnih služb varstva okolja.
V. IZBOR KONCESIONARJA
11. člen
Koncesija za dejavnost iz prvega člena tega odloka se podeli na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za pridobitev koncesionarja se objavi v Uradnem listu RS. Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka, ki ni krajši od 60 dni.
Javni razpis je uspešen tudi v primeru, če se prijavi samo en ponudnik.
Javni razpis za pridobitev koncesionarja izvede na podlagi tega odloka župan Občine Ribnica, ki za izbor koncesionarja imenuje posebno komisijo.
12. člen
O izbiri koncesionarja odloči na predlog komisije iz 11. člena tega odloka občinski svet. Koncesija se podeli z upravno odločbo.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
13. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo pristojni inšpekcijski organi (požarni, sanitarni).
Nadzor nad finančnim poslovanjem koncesionarja izvršujejo pristojni organi državne uprave.
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni upravni organ (oddelek za gospodarstvo), kateremu mora koncesionar, kadarkoli med delovnim časom, posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem pristojnega upravnega organa občinske uprave vpogled v poslovne knjige in evidence v vzvezi z izvajanjem dimnikarske službe.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor izvajanja dimnikarske službe pooblasti tudi druge organe občinske uprave.
VII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
14. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha zaradi neopravljanja storitev dimnikarske službe, v skladu s predpisi ali zaradi kršenja določil koncesijske pogodbe.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju, če s spremembo odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe predpiše, da se na posameznem področju preneha izvajati dimnikarska služba kot koncesionirana javna služba. Odpovedni rok za razdrtje pogodbe v tem primeru je 6 mesecev po uveljavitvi odloka iz prejšnjega stavka.
Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas sporazumno prekiniti. V koncesijski pogodbi se določijo razlogi za sporazumno prekinitev, odpovedni rok ter medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.
VIII. ODGOVORNOST ZA ŠKODO
15. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo povzroči pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dimnikarske službe uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o rokih in načinu čiščenja kurilnih naprav, dimnikov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge energije kurišč (SDL, št. 19/76).
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-354-5/97
Ribnica, dne 5. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

AAA Zlata odličnost