Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2217. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem (Črenšovci), stran 3698.

Na podlagi 4. in 111. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95, 17/96 in 16/97) je Občinski svet občine Črenšovci na 23. seji dne 18. 6. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o oddaji službenih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za dodeljevanje službenih stanovanj, minimalni stanovanjski standardi ter postopek oddaje službenih stanovanj v najem.
2. člen
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Črenšovci, ki so namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb kadrov zaposlenih v zavodih, gospodarskih družbah, službah lokalne skupnosti in državnih organih ter ima občina za njihovo delo poseben interes.
3. člen
Službena stanovanja oddaja v najem župan Občine Črenšovci.
II. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE SLUŽBENIH STANOVANJ
4. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem prosilcem, ki niso lastniki stanovanj ali stanovanjskih hiš, niti niso lastniki stanovanj ali stanovanjskih hiš njihovi zakonci oziroma izvenzakonski partnerji ter so v delovnem razmerju in za katere je pisno izkazana posebna potreba delodajalca, da kader nujno potrebuje ter na podlagi kriterija
stopnje dejanske                      število točk
strokovne izobrazbe
– doktorat                              30
– magisterij in visoka izobrazba s specializacijo           25
– visokošolska izobrazba                       20
– višješolska izobrazba                        15
– srednješolska izobrazba, VKV                    10
– manj kot V. stopnja                         5
V primeru, da imata dva ali več kandidatov enako število točk, ima prednost kandidat, ki ima večje število ožjih družinskih članov. Če ob upoštevanju tudi tega kriterija zbereta dva ali več kandidatov enako število točk, ima prednost kandidat za katerega ima glede na njegovo delovno mesto občina večji interes.
III. STANOVANJSKI STANDARDI
5. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se glede na razpoložljiva stanovanja po možnosti upoštevajo naslednji minimalni standardi:
-----------------------------------------------------------
število druž. članov          stan. površina v m2
-----------------------------------------------------------
1                    32
2                    45
3                    58
4                    70
-----------------------------------------------------------
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 15 m2. Stanovanjska površina se nanaša samo na bivalno površino, ki vključuje sobe, kuhinjo, kabinete, shrambo, WC, kopalnico in predsobo.
Župan občine lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi večje stanovanje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanja po normativu in prosilec s tem soglaša.
IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
6. člen
Uprava Občine Črenšovci pripravi razpis za oddajo službenih stanovanj v najem v primeru pridobitve ali sprostitve službenega stanovanja na podlagi sklepa župana občine.
Razpis se javno objavi na krajevno običajen način.
7. člen
Razpis za dodelitev službenih stanovanj mora vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj;
– upravičence do najema službenih stanovanj;
– dokazila, ki morajo biti priložena prijavi;
– rok, do katerega je treba vložiti prijave;
– način in rok objave odločitve o oddaji službenega stanovanja;
– naslov, na katerega se pošlje prijava.
8. člen
Vlogi za najem službenega stanovanja je potrebno priložiti v razpisu zahtevana dokazila, sicer se vloga zavrne kot nepopolna.
9. člen
Prispele vloge zbere uprava Občine Črenšovci ter pripravi ob upoštevanju kriterijev določenih v 4. členu tega pravilnika predlog razdelitve, ki ga posreduje županu v odločanje.
10. člen
Uprava Občine Črenšovci na podlagi odločitve župana izda sklep o dodelitvi službenega stanovanja v najem in o tem obvesti vse prijavljene kandidate.
Na izdani sklep je možno vložiti pritožbo pri županu Občine Črenšovci v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa.
11. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o oddaji službenega stanovanja v najem, sklene župan Občine Črenšovci z najemnikom pogodbo, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.
Najemna pogodba za službeno stanovanje se sklene za določen čas, ki se objavi v razpisu.
12. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno pogodbo.
O višini najemnine odloči občinski svet.
13. člen
Najemna pogodba se lahko najemniku odpove iz razlogov navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona in po tem pravilniku.
14. člen
Če upravičenci do službenih stanovanj nimajo potreb po dodelitvi službenih stanovanj, ostanejo ta nedodeljena. Občina Črenšovci lahko ta stanovanja dodeli v najem drugim upravičencem za reševanje stanovanjskih potreb, vendar le za določen čas.
V. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom se direktno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 141/97
Črenšovci, dne 18. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.

AAA Zlata odličnost