Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2228. Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Puconci, stran 3710.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93), 20. in 81. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95) ter 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Puconci na seji dne 12. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o plakatiranju in reklamiranju v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji, načini in obveznosti za postavljanje objektov za plakatiranje in objektov za oglaševanje ter izvajanje dejavnosti plakatiranja, reklamiranja in drugih oblik javnega oglaševanja.
Objekti za plakatiranje (plakatna mesta) služijo za reklamiranje proizvodov in storitev.
Plakatiranje je dejavnost javnega pomena in se lahko izvaja le z dovoljenjem pristojnega upravnega organa.
II. PLAKATNA MESTA
2. člen
Plakatna mesta so stalna in premična.
Stalna plakatna mesta so oglasni stebri in samostojno stoječe ali na stene pritrjene vitrine in table. Premična plakatna mesta pa so panoji, prapori in transparenti. Plakatna mesta niso samostojno stoječi mega panoji.
3. člen
Dovoljenje za postavitev plakatnih mest izda upravni organ, pristojne upravne enote za izdajo lokacijskega dovoljenja, na podlagi urbanističnega mnenja, ki ga izda občinski organ, pristojen za urejanje prostora.
Pristojni organ Občine Puconci izdela kataster vseh plakatnih mest, ki ga mora tudi redno dopolnjevati. V katastru mora biti določeno mesto, velikost in izgled plakatnega mesta.
4. člen
Za nameščanje plakatov, ki imajo značaj profitne dejavnosti si mora naročnik pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.
Za potrebe oglaševanja političnih strank, društev, zvez in gibanj se določijo posebna stalna oglasna mesta, s katerimi ravnajo stranke, društva, zveze in gibanja v skladu s tem odlokom.
5. člen
Organ Občine Puconci, pristojen za urejanje prostora, izbere na podlagi javnega razpisa izvajalca za opravljanje dejavnosti plakatiranja na območju Občine Puconci.
6. člen
Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so določena s tem odlokom in jih lahko namešča in odstranjuje samo pooblaščeni izvajalec.
Prepovedano je poškodovati plakatna mesta in sporočila, ki jih le-ta vsebujejo.
7. člen
S plakatnimi mesti gospodari pooblaščeni izvajalec.
Izvajalec mora skrbeti:
1. da so plakati, ki jih namešča na plakatna mesta opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu,
2. da so plakati na plakatnem mestu primerno razvrščeni,
3. da poškodovane plakate odstrani v najkrajšem času, najkasneje pa v roku dveh dni,
4. da odstranjuje plakate, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom,
5. da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena,
6. da prijavlja komunalnemu redarju nepravilno nameščanje plakatov in
7. da po preteku datuma veljavnosti sporočilo le-to odstrani, najkasneje pa v roku dveh dni.
III. OGLASNA MESTA
8. člen
Oglasna mesta služijo za obveščanje o javnih zborovanjih, prireditvah, manifestacijah in dejavnostih političnih strank.
9. člen
Dovoljenje za postavitev oglasinh mest izda upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja, na podlagi urbanističnega mnenja, ki ga izda občinski organ, pristojen za urejanje prostora.
Pristojen organ Občine Puconci izdela kataster vseh oglasnih mest, ki ga mora tudi redno dopolnjevati. V katastru mora biti določeno mesto, velikost in izgled oglasnega mesta.
10. člen
Krajevne skupnosti in društva na območju Občine Puconci lahko sama nameščajo in odstranjujejo plakate in obvestila za potrebe svojih neprofitnih dejavnosti.
Krajevne skupnosti in društva so dolžna, da po preteku datuma veljavnosti sporočila le-to odstranijo, najkasneje pa v roku dveh dni.
IV. REKLAMNI OBJEKTI IN REKLAMIRANJE
11. člen
Reklamni objekti, stalni ali premični, služijo za reklamiranje proizvodov in storitev.
12. člen
Med reklamne objekte ne sodijo napisi, znaki oziroma drugi simboli, ki so postavljeni na objektih ali ob objektih in označujejo naziv podjetja, društva, trgovine, šole, itd. in ne reklamirajo proizvodov oziroma storitev. Prav tako ne sodijo med reklamne objekte: table, vitrine, ipd., ki objavljajo sporočila javnih institucij.
13. člen
Z reklamnimi objekti in objekti iz 12. člena tega odloka, gospodarijo lastniki oziroma pooblaščeni izvajalci. Lastniki oziroma pooblaščeni izvajalci reklamnih objektov in objektov iz 12. člena tega odloka, so dolžni le-te vzdrževati tako, da izpolnjujejo pogoje, ki so bili določeni o dovoljenju za njihovo postavitev.
Dovoljenje za postavitev reklamnih objektov izda upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja, na podlagi urbanističnega mnenja, ki ga izdela občinski organ, pristojen za urejanje prostora.
14. člen
Višino ter način plačevanja takse za uporabo plakatnega mesta in ostale oblike reklamiranja na premičnih objektih, ter za postavitev in uporabo reklamnih objektov, se ureja skladno z odlokom o komunalnih taksah.
Sem ne sodijo reklame na ponjavah, spojlerjih ali nadgradnjah vozil in so trajnega značaja ter nimajo omejenega gibanja glede na cestno prometne predpise.
Taksa se plačuje v celoti v naprej. Občina Puconci, krajevne skupnosti, društva in javni zavodi občine za objavljanje sporočil v svojem imenu in za svoj račun ne plačujejo taks, če objavljajo na neprofitnih mestih.
Neprofitna in profitna plakatna mesta določi organ Občine Puconci, pristojen za urejanje prostora.
V. NADZOR
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba Občine Puconci, ki odredi odpravo nepravilnosti.
VI. PREHODNA DOLOČBA
16. člen
Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščena plakatna in oglasna mesta ter reklamne objekte, morajo v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka, zaprositi za izdajo ustreznega dovoljenja, ki je naveden v 3., 9. in 13. členu, sicer pooblaščena oseba odredi odstranitev plakatnega oziroma oglasnega mesta ali reklamnega objekta na stroške lastnika, lastnik pa se kaznuje tudi za prekrške po 17. členu tega odloka.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje pooblaščeni izvajalec, lastnik reklamnega objekta in plakatnega oziroma oglasnega mesta in lastnik objektov iz 12. člena tega odloka, od 5.000 SIT do 25.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma lastnik reklamnega objekta in plakatnega oziroma oglasnega mesta ter odgovorna oseba lastnika objektov iz 12. člena tega odloka, ki krši: 4. člen, drugi odstavek 7. člena, 10. ter 13. in 16. člen.
18. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba, od 5.000 SIT do 25.000 SIT njena odgovorna oseba in od 5.000 SIT do 50.000 SIT fizična oseba, ki krši 1. člen in prvi odstavek 6. člena.
19. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje fizična oseba, na mestu prekrška, če krši drugi odstavek 6. člena in 7. člen.
Denarno kazen iz prejšnjega odstavka tega člena na mestu samem izterja pooblaščena oseba Občine Puconci. O plačani denarni kazni se izda potrdilo.
VIII. KONČNI DOLOČBI
20. člen
V času 30 dni pred volitvami se način plakatiranja določi s posebnim odlokom.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 233/97-1
Puconci, dne 12. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost