Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2246. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan, stran 3739.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in 7., 66. in 67. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 29/95) je Občinski svet občine Škocjan na seji dne 26. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občini Škocjan (v nadaljevanju: občina) in ureja način njihovega opravljanja.
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga, čiščenje javnih površin in urejanje objektov javne komunalne rabe,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. gasilska služba,
9. zimska služba,
10. vzdrževanje in varstvo lokalnih in nekategoriziranih cest.
3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
2. pokopališke dejavnosti,
– urejanje pokopališč,
– odajanje grobov oz grobnih prostorov v najem,
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebnih storitev,
3. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naselju,
4. gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti,
5. urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš,
6. urejanje ulic, trgov in lokalnih cest v naseljih,
7. razvoj upravljanje in vzdrževanje sistemov za kabelski prenos signalov,
8. plakatiranje in obveščanje,
9. urejanje prometne in neprometne signalizacije,
10. deratizacija,
11. javni promet (mestni, primestni, medkrajevni), ki obsega javni prevoz potnikov z javnimi prevoznimi sredstvi.
4. člen
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z javnimi službami so pod enakimi pogoji dostopne vsem občanom (vsakomur).
5. člen
Gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Opravljanje posamezne gospodarske javne službe iz 2. in 3. člena tega odloka se podrobneje uredi z odlokom, v katerem se določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja po vrsti in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– in druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
6. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v naslednjih oblikah:
– v režiskem obratu, kadar je zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj,
– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinej,
– z drugo obliko organiziranja na osnovi splošnega akta iz svoje pristojnosti.
7. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne funkcije javnih gospodarskih služb opravlja občinska uprava.
Za opravljanje strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih funkcij javnih gospodarskih služb v občini se lahko ustanovi direkcija javnih služb.
Občina lahko prenese posamezne naloge iz prvega odstavka na izvajalce javnih služb.
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge so:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– usklajevanje razvoja in priprava razvojnih programov,
– vodenje investicij na področju gospodarskih javnih služb,
– vodenje postopka razpisovanja in oddaje koncesij,
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb,
– vodenje informacijske baze podatkov za potrebe gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij in dovoljenj za posege v prostor,
– določanje pogojev za dovoljenja za priključitev novih uporabnikov na infrastrukturne objekte in naprave.
8. člen
Za varstvo uporabnikov dobrin se oblikuje svet uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet uporabnikov).
Svet uporabnikov imenuje občinski svet.
Svet uporabnikov šteje pet članov.
Člani sveta uporabnikov so predstavniki uporabnikov.
9. člen
Sestavo, delovno področje, pristojnosti in pravice telesa iz prejšnjega člena določi akt o njegovi ustanovitvi.
Občina zagotavlja pogoje za delo sveta uporabnikov.
10. člen
Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe, predloge, pobude in vloge sveta uporabnikov.
Občinski svet in župan sta dolžna svet uporabnikov obvestiti o svojih stališčih in ukrepih v roku 30 dni oziroma v skladu z poslovnikom.
11. člen
Gospodarske javne službe se financirajo s prihodki od proizvodov in storitev in iz proračunskih sredstev občine. Za financiranje gospodarskih javnih služb se lahko uvedejo davki in takse.
Infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb se lahko financirajo tudi iz sredstev, dobljenimi s kratkoročnimi ali dolgoročnimi krediti in z izdajo vrednostnih papirjev.
Pod zakonsko določenimi pogoji se lahko za objekte in naprave, namenjene izvajanju gospodarskih javnih služb v občini pridobijo tudi sredstva tujih oseb in tujih mednarodnih organizacij in mednarodnih posojil.
12. člen
Z odlokom, ki opredeljuje način in obliko opravljanja posamezne ali več javnih služb se lahko predpiše tudi drugačen način financiranja.
13. člen
Občinski svet mora ustanoviti svet uporabnikov javnih dobrin v roku enega leta od dneva uveljavitve tega odloka.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati za področje Občine Škocjan odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 71/94) in odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94).
Št. 248-97
Škocjan, dne 26. maja 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan
Marija Halas l. r.

AAA Zlata odličnost