Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2238. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Rogatec), stran 3722.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94 in 57/94) ter 17. in 49. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95 in 19/96) je Občinski svet občine Rogatec na seji dne 24. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
1. člen
Občinska uprava in upravni organi oziroma njihove notranje organizacijske enote opravljajo na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, upravne in strokovne naloge, naloge v zvezi z informatiko, vodijo evidence ter opravljajo druge naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi.
2. člen
Občinsko upravo sestavljata urad župana in občinski urad.
V okviru občinskega urada se ustanovijo oddelki za izvajanje določenih nalog uprave.
3. člen
Urad župana vodi župan.
Urad župana:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključnega računa proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
– skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
– usmerja in nadzoruje dela občinskega urada,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi,
– odloča o pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave,
– skrbi za protokolarne zadeve,
– opravlja tudi vse druge naloge, ki so v pristojnosti župana v skladu z zakoni, statutom občine in drugimi akti občinskega sveta.
V okviru urada župana je organizirana pravna služba, ki:
– opravlja splošne pravne naloge za župana, občinski svet in občinsko upravo,
– opravlja sekretarska dela za občinski svet,
– sodeluje z oddelki pri pripravi pravnih aktov in drugih pravnih zadev občinske uprave,
– organizira izvensodno poravnavo sporov,
– opravlja strokovna opravila v zvezi s premoženjsko-pravnimi zadevami in vodi evidenco nepremičnin občine,
– opravlja strokovna opravila za pravni promet z nepremičninami občine,
– opravlja kadrovske zadeve,
– opravlja druge splošne pravne naloge občine.
4. člen
Občinski urad vodi tajnik. Tajnik je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev občinskega sveta ter za pravilno in zakonito delovanje občinskega urada odgovoren županu.
V okviru občinskega urada se ustanovita dva oddelka, in sicer:
1. oddelek za družbene dejavnosti in finance,
2. oddelek za gospodarstvo, okolje in prostor.
Občinski urad skupaj z ustanovljenima oddelkoma opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti občine.
5. člen
Oddelek za družbene dejavnosti in finance:
– pripravlja in uresničuje akte občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega skrbstva,
– pripravlja in uresničuje programe razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
– zagotavlja sredstva za vzgojno-varstvene ustanove, krije materialne stroške za osnovno šolstvo,
– organizira mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti in mrliške ogledne službe,
– vodi postopke za podeljevanje koncesij v okviru svojih pristojnosti in v skladu z zakoni,
– izvaja oziroma organizira svetovanje občanom glede osebne pomoči, pomoči družinam na domu in subvencioniranje najemnin,
– skrbi in izvaja nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju,
– pospešuje in izvaja financiranje kulturne dejavnosti in ustanov,
– skrbi za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine,
– pospešuje šport in rekreacijo,
– sodeluje z odborom za družbene dejavnosti in drugimi pristojnimi delovnimi telesi občinskega sveta,
– pripravlja predpise s svojega delovnega področja,
– spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev sredstev s področja družbenih dejavnosti,
– opravlja druge naloge s področja družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave,
– pripravlja občinski proračun in zaključni račun proračuna,
– opravlja računovodstvo in knjigovodstvo,
– opravlja finančno in blagajniško poslovanje.
6. člen
Oddelek za gospodarstvo, okolje in prostor opravlja naslednje upravne naloge:
a) s področja gospodarstva:
– upravlja občinsko premoženje,
– skrbi za vzdrževanje, popravila in obnovo nepremičnega premoženja občine,
– omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
– zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva; pospešuje razvoj malega gospodarstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
– opravlja naloge na področju kmetijstva,
– opravlja naloge, ki se nanašajo na določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in turizma v okviru zakonsko določenih pristojnosti,
– spremlja gospodarska gibanja,
– sodeluje s stanovanjskim skladom pri pripravljanju strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij,
– opravlja analitično in statistično dejavnost,
– vodi postopke podeljevanja koncesij v okviru svojih pristojnosti in v skladu z zakoni,
– pripravlja osnove in strokovne podlage ter razvojne dokumente in skrbi za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj (demografsko ogrožena območja),
– sodeluje z odborom za gospodarstvo in z odborom za kmetijstvo,
– pripravlja predpise s svojega delovnega področja,
– spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev sredstev s področja gospodarstva,
– planira in izvaja nadzor nad porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravlja druge naloge iz občinske pristojnosti na področju gospodarske dejavnosti.
b) s področja okolja in prostora:
– ureja in skrbi za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb; oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti in poti za pešce, urejanje javnega prevoza, urejanje javnih parkirišč, urejanje trgov in ulic, dimnikarska služba, pokopališka in pogrebna služba,
– vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem gospodarskih javnih služb,
– opravlja naloge potrebne za gradnjo, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, rekreacijskih in drugih javnih površin,
– opravlja naloge potrebne za gradnjo komunalnih objektov in naprav,
– pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti, napravami ipd.,
– skrbi za vodenje katastra infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih služb,
– pripravlja strokove podlage, organizira priprave ter sprejemanje prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov,
– predstavlja in zagovarja prostorske izvedbene akte na pristojnih organih,
– nadzoruje kakovost in izdelavne roke prostorskih izvedbenih aktov,
– oblikuje razpisne pogoje za pridobivanje ponudb,
– pripravlja in izvaja ukrepe s področja varstva okolja oziroma ekologije iz pristojnosti občine,
– vodi postopke podeljevanja koncesij v okviru svojih pristojnosti in v skladu z zakoni,
– opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– organizira komunalno-redarstvene službe in skrbi za javni red in mir v občini,
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišča za potrebe občine,
– vodi evidenco stavbnih zemljišč,
– določa pogoje za uporabo stavbnih zemljišč oziroma sodeluje s skladom stavbnih zemljišč,
– izvaja obračun in nadzor nad prispevki oziroma nadomestili s področja urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč in njegovega koriščenja,
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih nesreč,
– sodeluje z odborom za komunalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo okolja ter odborom za razpolaganje s sredstvi sklada stavbnih zemljišč,
– pripravlja predpise s svojega delovnega področja,
– pripravlja akte, ki določajo prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in jih predloži v sprejem občinskemu svetu,
– spremlja uradne objave razpisov in natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– planira in izvaja nadzor nad porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravlja druge naloge iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora.
7. člen
Oddelke in službe vodijo vodje služb, ki so višji upravni delavci.
Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik, višji upravni, upravni in strokovno-tehnični delavci. Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
Župan imenuje v skladu s sistemizacijo višje upravne delavce ter odloča o sklenitvi delovnega razmerja z delom v občinski upravi.
8. člen
Višji upravni, upravni in strokovno-tehnični delavci so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom, drugimi predpisi in sistematizacijo določi župan.
9. člen
Občinska uprava pripravlja gradivo za občinski svet, izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdajata občinski svet in župan.
10. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka do izdaje odločbe (variantni dodatek: in za odločanje v upravnih stvareh).
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.
11. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih določenimi z zakonom.
12. člen
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.
Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.
13. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
Administrativna dela v organih in službah občine lahko opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
14. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.
15. člen
O izločitvi župana v upravnih zadevah odloča občinski svet.
O izločitvi tajnika v upravnih zadevah odloča župan.
O izločitvi uradne osebe v upravnih zadevah odloča tajnik.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-40/97
Rogatec, dne 24. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost