Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2230. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radeče, dopolnjen 1997 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov), stran 3714.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 13. in 14. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je Občinski svet občine Radeče na 25. seji dne 27. 5. 1997 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radeče, dopolnjen 1997 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov)
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg strokovnih podlag in nalog, subjekti, ki sodelujejo ter njihove naloge in obveznosti, določijo roki za posamezne faze priprave potrebnih sestavin ter sredstva, potrebna za pripravo in sprejemanje sprememb in dopolnitev planskih aktov.
2. člen
Spremembe in dopolnitve planskih aktov se nanašajo na:
– razmejitev območja in obstoječe dokumentacije med sedanjo Občino Radeče in Občino Laško;
– dopolnitev veljavne prostorske planske dokumentacije v obsegu varstva vodnih virov, območja komunalne deponije, območja plazov, male HE, podrobnejša spomeniško-varstvena izhodišča;
– uskladitev z republiškimi obveznimi izhodišči s področja infrastrukture (RTP Radeče 110/20 kV, železnica…);
– spremembe mej ureditvenih območij naselij pomembnejših oskrbnih središč Vrhovo, Jagnjenica, Svibno in drugih ureditvenih območij naselij ter mej stavbnih zemljišč za potrebe poselitve na podlagi posameznih pobud za gradnjo.
– opredelitev namembnosti zemljišča za obrtno cono Obrežje.
3. člen
Pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov sodelujejo:
– Javno podjetje Komunala Radeče,
– Elektro Krško, Trbovlje,
– Eles, Elektro Slovenije,
– Telekom Slovenije PE Trbovlje,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– MOP Uprava RS, za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest Celje,
– Zavod za ribištvo Ljubljana,
– Slovenske železnice Ljubljana,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS, za ceste,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištvo in drugi.
4. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti v zvezi s pripravo strokovnega gradiva za spremembe in dopolnitve planskih aktov se vzpostavi z neposrednim naročilom strokovnih organizacij iz 69. člena ZUNDPP. Za koordinatorja se določi župan Občine Radeče oziroma pooblaščeni predstavnik občinske uprave.
5. člen
Terminski plan
– s pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov se prične v maju 1997;
– osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov se predloži občinskemu svetu v roku 2 mesecev po prejemu vseh strokovnih podlag in pogojev;
– občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka na prvi seji po prejemu gradiva,
Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– občinski svet sprejme stališče do pripomb v roku enega meseca po javni razgrnitvi;
– uveljavljanje izjemnih posegov na kvalitetna kmetijska zemljišča;
– usklajeni osnutek planskih aktov občine se predloži MOP za pridobitev mnenja o usklajenosti z republiškimi obveznimi izhodišči;
– odlok o spremembi in dopolnitvi planskih aktov sprejme občinski svet v skladu s poslovnikom.
6. člen
Sredstva za spremembo in dopolnitev planskih aktov Občine Radeče se predvidijo v proračunu občine.
Št. 352-1/97
Radeče, dne 27. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radeče
Matjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost