Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2211. Odlok o pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz omrežja na območju Občine Bled, stran 3684.

Na podlagi 3. in 9. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (Uradni list RS, št. 65/94) in druge alinee četrtega odstavka 20. člena člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 21. seji dne 29. maja 1997 sprejel
O D L O K
o pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz omrežja na območju Občine Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se uredijo pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja (v nadaljevanju: odlok) ter oskrba s plinom oziroma pravice, obveznosti in odgovornosti dobavitelja in odjemalca plina za:
– naprave dobavitelja in odjemalcev,
– dobavo in kvaliteto plina,
– priključitev na plinovodno omrežje,
– plinomere,
– prijavo, odjavo in obračun porabe plina in
– prekinitev dobave plina.
2. člen
Dobavitelj plina in upravljalec plinovodnega omrežja na območju Občine Bled je javno podjetje Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica, (v nadaljevanju: dobavitelj), ki prejema zemeljski plin po posebni pogodbi od Geoplina Ljubljana.
Odjemalec plina je po tem odloku vsaka fizična in pravna oseba, ki ji dobavitelj na podlagi pisne pogodbe dobavlja plin po plinovodnem omrežju.
II. NAPRAVE DOBAVITELJA PLINA
3. člen
Naprave dobavitelja plina so:
– primarni plinovodi,
– primarne regulacijske postaje,
– sekundarne regulacijske postaje,
– sekundarni razvodni plinovodi,
– hišni priključek,
– odorirne naprave.
Naštete naprave so osnovna sredstva v upravljanju dobavitelja.
4. člen
Primarni plinovodi so del omrežja za dovod plina do primarnih regulacijskih postaj oziroma do posameznih večjih porabnikov (nad 50 kW) tlaka do 8 barov oziroma 3 barov.
5. člen
Primarne regulacijske postaje praviloma znižujejo tlak plina z 8 barov na 3 bare in so namenjene za oskrbo sekundarnega plinovodnega omrežja in večjih porabnikov zemeljskega plina.
6. člen
Sekundarne regulacijske postaje praviloma znižujejo tlak plina z 3 barov na 100 mbarov in so namenjene za oskrbo sekundarnega plinovodnega omrežja.
7. člen
Sekundarni razvodi so del omrežja za razvod plina tlaka praviloma 100 mbarov.
8. člen
Hišni priključek je odcepni cevovod za dovod plina od primarnega ali sekundarnega plinovoda do zgradbe, vključno s požarno pipo.
Hišni priključek zajema fazonski kos vgrajen na primarnem ali sekundarnem plinovodu ter zaporni organ na začetku odcepnega plinovoda, če je ta zaradi izvedbe potreben.
Hišni priključki so dimenzionirani samo za potrebe priključene zgradbe.
9. člen
Požarna pipa je glavni zaporni organ s katerim se zapre dovod plina v zgradbo oziroma razvod v hiši.
Požarna pipa je lahko nameščena izven zgradbe na odcepu plinskega priključka od primarnega ali sekundarnega plinovoda, ali pa v zgradbi neposredno za vstopom hišnega priključka v zgradbo.
Požarna pipa mora biti nameščena na vedno dostopnem mestu in vidno označena s trajnim napisom. Če je požarna pipa nameščena v zgradbi potem mora biti dostop do nje označen s trajnimi oznakami.
Mesto namestitve in vrsto zapornega organa, ki služi kot požarna pipa, določi projektant plinske inštalacije po navodilih in s soglasjem dobavitelja.
10. člen
Odorirna naprava je namenjena za dodajanje odorirnega sredstva v zemeljski plin z namenom hitrejšega zaznavanja prisotnosti zemeljskega plina z vohom. Nameščena je na prostoru za merno postajo v lasti Geoplina pred vstopom v primarni razvod. Mesto in velikost odorirne naprave določi projektant in je nameščena na mestu, kjer ne onesnažuje bivalnega okolja.
III. NAPRAVE ODJEMALCA
11. člen
Naprave odjemalca so:
– regulacijska postaja pri odjemalcu,
– plinomer,
– notranja plinska inštalacija,
– plinska trošila.
Navedene naprave so last odjemalca zemeljskega plina in z njimi upravlja. Izjema je plinomer s katerim upravlja dobavitelj.
12. člen
Regulacijska postaja pri odjemalcu je lahko:
– regulacijska postaja pri večjih odjemalcih (nad 50 kW inštalirane moči),
– hišna regulacijska postaja,
– stanovanjski regulator tlaka.
Navedene naprave so namenjene za znižanje tlaka s tlaka v primarnem ali sekundarnem omrežju na delovni tlak pri posameznem odjemalcu zemeljskega plina.
13. člen
Plinomeri so naprave za merjenje porabe plina in jih dobavi dobavitelj plina na stroške porabnika.
14. člen
Notranja plinska inštalacija zajema vso plinovodno napeljavo od požarne pipe do posameznih plinskih trošil.
15. člen
Plinska trošila so vse naprave, ki so priključena na plinsko inštalacijo in trošijo plin.
IV. DOBAVA IN KVALITETA PLINA
16. člen
Dobavitelj dobavlja odjemalcu zemeljski plin neprekinjeno in mu zagotavlja potrebni obratovalni tlak na odcepu za hišni priključek in za inštalirano moč navedeno v pogodbi za dobavo zemeljskega plina.
17. člen
Dobavitelj dobavlja odjemalcu zemeljski plin take kvalitete kot ga prevzema od glavnega dobavitelja Geo- plina Ljubljana in s spodnjo kurilno vrednostjo HS (=)9,46 kWh/Sm3.
V. PRIKLJUČITEV NA PLINSKO OMREŽJE
18. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti svoj objekt na plinovodno omrežje ali spremeniti priključno moč plinskih trošil mora dobavitelja s pisno vlogo zaprositi za naslednja soglasja:
I. Za nove objekte:
A) Za soglasje k lokaciji:
1. Vlogi je potrebno priložiti:
– situacijo objekta z oceno priključne moči objekta in
– navedbo namena uporabe zemeljskega plina.

B) Soglasje h gradnji in priključitvi objekta za pridobitev gradbenega dovoljenja:
1. Vlogi je potrebno priložiti:
– lokacijsko dovoljenje oziroma potrdilo, da lokacijsko dovoljenje ni potrebno za gradnjo objekta in priključitev,
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekte za izvedbo (PZI) notranje plinske inštalacije, plinske kotlovnice in hišnega plinskega priključka.

C) Soglasje k uporabi zgrajenega objekta:
1. Vlogi je treba priložiti:
– atest o sposobnosti plinske inštalacije za obratovanje,
– projekt izvedenih del oziroma izjavo investitorja, da ni odstopanj od predloženih projektov (PZI).
Vris hišnega priključka v kataster podzemnih napeljav izvede dobavitelj pred izdajo soglasja.

II. Za obstoječe objekte:
A) Soglasje za priključitev na plinsko omrežje:
1. Vlogi je potrebno priložiti:
– situacijo objekta z oceno priključne moči,
– za posamezno stanovanje naslov stanovanja ter priimek in ime lastnika oziroma najemnika ter
– opis namena uporabe plina.

B) Soglasje h gradnji in priključitvi objekta:
1. Objekti s priključno močjo nad 50 kW
Vlogi je treba priložiti:
– lokacijsko dovoljenje,
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekte za izvedbo notranje plinske inštalacije (PZI), plinske kotlovnice in hišnega plinskega priključka,
– soglasje dimnikarske službe,
– soglasje prizadetih lastnikov ali stanovalcev v več stanovanjskih hišah,
– soglasje upravljalca objekta.

2. Objekti s priključno močjo do 50 kW
Vlogi je potrebno priložiti:
– potrdilo, da lokacijsko dovoljenje za gradnjo hišnega priključka in notranje plinske inštalacije ali plinske kotlovnice ni potrebno, ki ga izda upravni organ,
– projekte, v obliki PGD in PZI, plinske kotlovnice, notranje plinske inštalacije in hišnega plinskega priključka, ki jih potrdi dobavitelj,
– soglasje dimnikarske službe,
– soglasje prizadetih lastnikov ali stanovalcev v več stanovanjskih hišah,
– soglasje upravljalca objekta.

C) Soglasje k uporabi zgrajenih plinskih naprav:
Vlogi je treba priložiti:
– atest, ki ni starejši od 1 leta, o sposobnosti plinske inštalacije za obratovanje,
– projekte izvedenih del oziroma izjavo investitorja, da med izvedbo ni bilo odstopanj od predloženih projektov (PZI).
Vris hišnega priključka v kataster podzemnih napeljav izvede dobavitelj pred izdajo soglasja.
19. člen
Investitor mora na podlagi vloge in soglasij iz 18. člena z dobaviteljem skleniti pogodbo o priključitvi in plačati prispevek za hišni priključek.
Višino prispevka za hišni priključek določi dobavitelj plina na osnovi investicijskega programa.
20. člen
Soglasja vsebujejo pogoje za priključitev ali spremembo priključne moči. Priključna moč je določena s pogodbo o priključitvi na plinovodno omrežje.
Soglasje predstavlja dobaviteljevo obvezo za dobavo plina šele potem, ko je investitor oziroma odjemalec izpolnil vse pogoje iz soglasij.
Dobavitelj plina daje splošne pogoje za izvedbo priključka in nabavo ter izvedbo plinskih naprav in napeljav, ki jih investitor mora upoštevati.
21. člen
Hišnih plinskih inštalacij se ne sme uporabljati vse dotlej, dokler investitor ne pridobi od izvajalca atesta o sposobnosti plinskih inštalacij za obratovanje, od pooblaščenega serviserja zapisnika o funkcionalnosti plinskih trošil in enega od naslednjih dokumentov:
a) uporabno dovoljenje od pristojnega upravnega organa (razen za kotlovnice priključne moči do 50 kW) ali
b) dokument o pričetku preizkusnega obratovanja od pristojnega upravnega organa (razen za kotlovnice priključne moči nad 50 kW).
Dovoljenje za odvzem zemeljskega plina za naprave do 50 kW izda dobavitelj.
Določbe prvega odstavka tega člena se nanašajo na celotno plinsko inštalacijo, vsa plinska trošila, kot tudi na posamezno tehnološko samostojne enote (npr.: plinske kotlovnice, industrijski porabniki plina itd.).
22. člen
Ne glede na določbe 21. člena lahko dobavitelj plina dovoli časovno omejeno porabo plina zaradi preizkusa delovanja priključnih plinskih trošil pod določenimi pogoji in v pristojnosti predstavnika dobavitelja plina.
23. člen
Hišne priključke in notranje plinske inštalacije do plinomera lahko izvede le dobavitelj, z njegovim soglasjem pa tudi inštalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni ter razpolagajo s potrebnim strokovnim kadrom (v nadaljnjem besedilu: drugi izvajalci).
24. člen
Drugi izvajalci, ki izvajajo hišne inštalacije ali njene posamezne dele, so pri dobavitelju plina dolžni naročiti strokovni nadzor nad izvajanjem v vseh fazah dela. Dobavitelj plina je naročeni nadzor dolžan izvajati. Po končanih delih je izvajalec dolžan izvesti vse predpisane preizkuse na tesnost in kontrolo tehnične neoporečnosti plinske inštalacije. O rezultatih preizkusa izda pisni atest, o funkcionalnem preizkusu plinskih trošil pa pooblaščeni serviser.
25. člen
Po končani izvedbi plinske inštalacije morajo biti izvedeni vsi preizkusi inštalacije na trdnost in tesnost, preizkusi dimnovodnih in prezračevalnih naprav na funkcionalnost, pridobljena izjava izvajalca del po 12. členu zakonu o varstvu pri delu in 58. členu zakonu o graditvi objektov ter predloženi vsi atesti in zapisniki o preizkusih.
26. člen
Če izvajalec del ne naroči pri dobavitelju nadzora po 24. členu ali če ne upošteva pripomb in zahtev dobavitelja v zvezi z izvedbo del lahko dobavitelj odkloni dobavo plina, dokler njegove zahteve niso izpolnjene.
27. člen
Če so ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju del ali funkcionalnem preizkusu v nasprotju s predpisi ali splošnimi pogoji ali take, da bi lahko ogrožale premoženje ali zdravje uporabnikov ali okolice, mora dobavitelj odkloniti dobavo plina.
28. člen
Dobavitelj ima izključno pravico in dolžnost v predpisanih rokih na stroške lastnika ali upravljavca zgradbe izvesti preizkus sposobnosti plinske inštalacije za obratovanje ter od lastnika oziroma upravljavca zgradbe zahtevati predložitev atesta o funkcionalnem preizkusu priključenih plinskih trošil.
Roke za redne preizkuse predpiše pristojni inšpekcijski organ.
To pravico in dolžnost ima dobavitelj tudi v primerih, ko obstaja utemeljen sum o nepravilnostih na plinski inštalaciji ali funkcionalnosti plinskih trošil.
Če so pri preizkusih iz prvega in drugega odstavka tega člena ugotovljene nepravilnosti take narave, da bi lahko ogrožale premoženje ali zdravje uporabnikov ali okolice, mora dobavitelj prekiniti dobavo plina dokler ni zagotovljeno varno obratovanje.
VI. MERILNE NAPRAVE
29. člen
Merilne naprave za ugotavljanje dobavljenih količin plina so plinomeri in korektorji in jih odčitava dobavitelj:
– za obračun dobavljene količine plina,
– za kontrolo odčitkov,
– ob spremembi cene zemeljskega plina,
– na posebno zahtevo odjemalca, vendar na stroške odjemalca.
30. člen
Odjemalec je dolžan dobavitelju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja plinomera in drugih dejavnosti v zvezi varnostjo in delovanjem.
31. člen
Če dobavitelj, zaradi odsotnosti odjemalca, ni mogel odčitati plinomera, je odjemalec dolžan na osnovi dobaviteljevega obvestila javiti pravilen odčitek v roku in na način, ki ga določi dobavitelj. Če odjemalec ne javi odčitka plinomera, mu dobavitelj obračuna dobavljeno količino plina glede na dobavo plina v preteklem obdobju z upoštevanjem dinamike dobave.
32. člen
Če se ugotovi, da so zaradi okvar merilne naprave, ki so nastale brez krivde odjemalca, količine dobavljenega plina nepravilno registrirane, se na podlagi dokumentiranih podatkov, izmerjena količina sporazumno popravi za čas od zadnje kontrole plinomera do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 12 mesecev od dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene.
33. člen
Plinomere maksimalnega pretoka do 10 m3/h dobavitelj dobavi in namesti vsakemu novemu odjemalcu na njegove stroške. Tip, velikost in mesto namestitve plinomera določi projektant s soglasjem in po navodilu dobavitelja. Vsi plinomeri morajo imeti veljaven žig od pristojnega urada za kontrolo meril in plemenitih kovin.
Po namestitvi morajo biti plinomeri plombirani tako, da je onemogočena njihova demontaža brez poškodbe plombe.
34. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem, popravili in zamenjavo plinomerov, lahko opravlja samo dobavitelj plina ali od njega pooblaščena oseba.
35. člen
Redne preglede plinomerov v zakonitem roku in zamenjavo dotrajanih plinomerov opravlja dobavitelj plina v skladu z veljavno zakonodajo.
Stroške, ki nastanejo v zvezi z deli iz prejšnjega odstavka tega člena pri gospodinjskih plinomerih maksimalnega pretoka do 10 m3/h, pokriva dobavitelj.
36. člen
Če je pri potrošniku zaradi inštaliranja novih plinskih naprav treba zamenjati plinomer z novim večje kapacitete, nosi stroške nabave in zamenjave plinomera odjemalec.
37. člen
Dobavitelj in odjemalec imata poleg rednih pregledov po 35. členu tega odloka vedno pravico kontrolirati točnost plinomera. Če se pri preizkusu izkaže, da je točnost plinomera izven dopustnih meja, plača stroške dobavitelj, v nasprotnem primeru pa tisti, ki je preizkus zahteval.
VII. PRIJAVA IN ODJAVA DOBAVE PLINA, OBRAČUN IN NAČIN PLAČEVANJA PLINA
38. člen
Odjemalci plina po tem odloku so pravne ali fizične osebe, ki jim dobavitelj dobavlja plin:
1. na osnovi pogodbe o dobavi in odjemu plina za določen ali nedoločen čas (nad 50 kW priključne moči),
2. na osnovi pogodbe o priključitvi na plinovodno omrežje in atesta iz 21. člena tega odloka.
39. člen
Odjemalec je dolžan osebno sporočati spremembe svojega statusa, naslova ali spremembo odjemalca najkasneje v 3 dneh po nastali spremembi pisno, s predložitvijo ustreznih dokumentov.
40. člen
Odjemalec je dolžan pisno javiti dobavitelju odjavo plina 3 dni pred prekinitvijo odjema, kolikor ni s pogodbo določen drugačen odpovedni rok.
Če odjemalec tega ne stori, se vse obveznosti odjemalca prenesejo na lastnika ali upravljavca prostorov, kjer se nahaja plinomer.
Dobavitelj je dolžan odčitati plinomer v 3 dneh od prejema prijave.
Odjemalec, ki je odjavil plin, je dolžan plačati vse stroške dobave do tega odčitka.
Novi odjemalec plača ves porabljeni plin in stroške dobave od zadnjega odčitka plinomera.
41. člen
Obračun dobavljenega plina se izvede na podlagi odčitka plinomera.
Če je plinomer nameščen v delu plinovoda, kjer je tlak večji od 30 mbarov se za obračun uporabi korekturni faktor. Korekturni faktor upošteva spremembo v tlakih. Obračun zemeljskega plina se izvede v SIT/Sm3 (Sm3 je standardni m3 pri 288,15 K in 1,01325 bar).
42. člen
Obračunsko obdobje je:
– pri velikih pogodbenih porabnikih z inštalirano močjo nad 50 kW mesečno, z mesečnimi plačili pavšala, ali pa mesečno po dejanski porabi zemeljskega plina;
– pri ostalih odjemalcih letno z mesečnimi plačili pavšala preko celega leta.
43. člen
Cene zemeljskega plina se oblikujejo po določilih tarifnega sistema, ki ga pripravi dobavitelj v soglasju z občinskim svetom Občine Bled.
Odjemalec zemeljskega plina, ki eno leto po izdaji soglasja za odvzem zemeljskega plina le-tega ne odvzema, plača dobavitelju neodvisni del cene iz tarifnega pravilnika.
44. člen
Odjemalcem plina, ki imajo letno obračunsko obdobje, določi dobavitelj višino letnega zneska za prihodnje obračunsko obdobje z upoštevanjem dobavljenih količin plina v preteklem obdobju.
Novim odjemalcem pa se višina mesečnega zneska določi sporazumno na podlagi inštalirane moči.
Spremembe cene plina med obračunskim obdobjem uveljavlja dobavitelj sproti.
45. člen
Če odjemalec ne plača zneska računa za obračunani zemeljski plin v določenem roku, mu dobavitelj zaračuna zamudne obresti in stroške izterjave v skladu z zakonskimi predpisi.
46. člen
Kolikor odjemalec ne poravna zneska računa mu dobavitelj po predhodnem opominu prekine dobavo plina. Prekinitev dobave traja do poravnave zneska računa, zakonskih obresti in stroškov izterjave.
47. člen
Reklamacija na prejeti račun za porabljeni plin, ki mora biti podana pisno najkasneje v 8 dneh po prejemu računa, ne zadrži plačila nespornega dela računa.
VIII. NEUPRAVIČENI ODJEM PLINA
48. člen
Za neupravičeni odjem plina se šteje vsaka poraba plina, ki ni merjena s plinomerom, ki je opremljen z veljavnim žigom urada za kontrolo meril in plemenitih kovin.
49. člen
Če po krivdi odjemalca ni mogoče ugotoviti časa trajanja neupravičenega odjema plina, se neupravičeni odjem obračuna od dneva, ko je bila uporaba tehnično mogoča.
50. člen
Količina neupravičeno porabljenega plina se izračuna iz polne priključitve vrednosti plinskih trošil ob upoštevanju naslednjih ur dnevne uporabe plina:
– 6 ur dnevno za vse kuhalnike in štedilnike,
– 4 ure dnevno za vodne grelnike,
– 24 ur dnevno za hladilnike,
– 10 ur dnevno za razsvetljavo,
– 16 ur dnevno za obdobje od 1. oktobra do 1. maja za vsa trošila, ki služijo za ogrevanje prostorov,
– pri drugih trošilih v industriji v odvisnosti od števila delovnih izmen 8, 16 ali 24 ur.
IX. PREKINITEV DOBAVE PLINA
51. člen
Dobavitelj sme brez odškodnine znižati običajni tlak plina, omejiti ali prekiniti dobavo plina in spremeniti določeni sestav plina in kalorično vrednost v naslednjih primerih:
– pri rednih in izrednih vzdrževalnih delih na distribucijskem sistemu (regulacijske postaje, plinsko omrežje),
– pri priključevanju novih delov plinskega omrežja oziroma razširitvi distribucijskega sistema,
– pri okvarah na plinskem distribucijskem sistemu,
– če to zahtevajo dela pri gradnji in rekonstrukciji cest in drugih komunikacij, gradbenih objektov in drugih komunalnih napeljav,
– v primeru višje sile.
Znižanje tlaka plina in omejitev ali prekinitev dobave sme trajati le toliko časa, dokler ni odpravljen vzrok zaradi katerega je do teh ukrepov prišlo.
52. člen
Dobavitelj lahko na stroške odjemalca oziroma lastnika ali upravljavca zgradbe takoj in brez odpovedi prekine dobavo plina v naslednjih primerih:
– če naprave odjemalca ogrožajo življenje ali varnost okolice,
– če odjemalčeve naprave ovirajo redno dobavo plina drugim odjemalcem in odjemalec tega noče preprečiti,
– če odjemalec namerno poškoduje naprave dobavitelja,
– če se ugotovi, da so z vednostjo odjemalca na plinovodni napeljavi odcepi, ki omogočajo nemerjen odjem plina,
– če se neupravičeno odjema plin,
– če odjemalec ne dovoli dobavitelju dostopa do plinomera,
– če odjemalec ni izpolnil obveznosti iz tega odloka,
– če odjemalec prodaja plin drugemu potrošniku po višji ceni in brez vednosti dobavitelja,
– če je plomba na plinomeru poškodovana in nasilno odstranjena,
– če odjemalec v celoti ne plača dobavljenega plina ali ne poravna drugih finančnih obveznosti do dobavitelja,
– če odjemalec ne dovoli dobavitelju izvedbe funkcionalnega preizkusa plinske inštalacije,
– če odjemalec na zahtevo dobavitelja ne predloži izjave pooblaščenega serviserja o izvršenem pregledu in ugotovljeni usposobljenosti njegovih plinskih trošil za brezhibno in varno obratovanje.
X. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN ODJEMALCA
53. člen
Obveznosti dobavitelja so predvsem naslednje:
– stalna in zadostna dobava plina predpisane kalorične vrednosti,
– izdajanje soglasij, dajanje tehničnih smernic za izdelavo projektne dokumentacije za vse vrste plinskih naprav in inštalacij,
– nadzor nad izvajanjem del na plinskih napravah in napeljevanja pri tujih izvajalcih,
– preskušanje plinskih inštalacij na tesnost vseh trošil, na funkcionalnost in izdajanje atestov o sposobnosti inštalacij in trošil za obratovanje,
– odklop plina, če plinske naprave in napeljave ogrožajo življenje in premoženje odjemalcev ali okolice,
– pregled in kontrola plinomerov,
– zamenjava dotrajanih plinomerov,
– občasna kontrola in pregled plinskih inštalacij pri odjemalcih, ki plina ne uporabljajo, imajo pa vgrajeno plinsko inštalacijo,
– redni pregledi plinskih inštalacij in trošil na osnovi pogodb z lastniki ali upravljavci stavb,
– kontrola obratovalne sposobnosti plinskih inštalacij in funkcionalnosti plinskih trošil v predpisanih rokih,
– obveščanje odjemalcev o zmanjšanju tlaka plina in omejitvi ali prekinitvi dobave plina,
– seznanjanje odjemalcev z nevarnostmi plina in ravnanje s plinskimi trošili v okviru pristojnosti dobavitelja.
54. člen
Obveznosti odjemalca plina oziroma imetnika plinske inštalacije so predvsem naslednje:
– redna poravnava plačilnih obveznosti,
– skrb za redno in strokovno vzdrževanje plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so njegova last,
– preureditev oziroma sanacija plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so njegova last, če se spremeni vrsta plina,
– razumno trošenje plina kot vira energije,
– odprava napak in pomanjkljivosti na plinskih napravah, napeljavah in trošilih, ki so njegova last in ki ovirajo redno dobavo plina drugim odjemalcem,
– dobavitelju omogoča preglede in preizkus plinskih naprav, napeljav in trošil v njegovi lasti, ne glede na to če plin uporablja ali ne,
– dajanje podatkov dobavitelju o porabi plina, ki so potrebni za statistične in druge obdelave,
– zavarovanje in začepljenje inštalacij, če preneha uporabljati plin,
– javljanje vseh okvar na plinskih napravah, napeljavah in trošilih dobavitelju,
– obveščanje, če sumi na netesnost plinskih napeljav.
55. člen
Vsako ravnanje (storitev, opustitev, dopolnitev) odjemalca ali dobavitelja, ki je škodljivo ali nevarno za življenje in delo ter njegovo okolje, je nedopustno. Zaradi škodljivega ali nevarnega ravnanja sta odjemalec in dobavitelj odgovorna kazensko in odškodninsko po veljavnih predpisih.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
56. člen
Ta odlok se smiselno uporablja za vsa dobavna razmerja na območju Občine Bled.
57. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-1/97-1
Bled, dne 29. maja 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Matjaž Završnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost