Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2235. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica, stran 3717.

Na podlagi 9. člena zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92), 100.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95) ter 21. člena statuta Občine Ribnica je Občinski svet občine Ribnica na seji dne 17. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Občina Ribnica, Ribnica, Gorenjska cesta 3 (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja s tem odlokom javni zavod (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje lekarniške dejavnosti za Občino Ribnica in Loški Potok.
Dejavnost zavoda je javna služba in je del zdravstvene dejavnosti.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Lekarna Ribnica.
Sedež zavoda: Ribnica, Majnikova 1.
3. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
4. člen
Zavod je organiziran kot samostojna lekarna, lahko organizira podružnice lekarne v skladu z mrežo javne zdravstvene službe in v soglasju z ustanoviteljem.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost v skladu z 2. členom zakona o lekarniški dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov z zdravili.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja in vodi posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določita ta odlok oziroma statut zavoda:
– sveta zavoda,
– direktor zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
1. Svet zavoda
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavnik delavcev zavoda, zavarovancev in drugih uporabnikov in ustanovitelja in občine zunaj sedeža zavoda.
Svet zavoda šteje pet članov, ki jih sestavljajo:
– dva delavca zavoda,
– en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov,
– en predstavnik ustanovitelja,
– en predstavnik Občine Loški Potok.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in načinu, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
V statutu zavoda se določi, da so med člani sveta predstavniki zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnika ustanovitelja in Občine Loški Potok imenujeta oba občinska sveta v skladu s statutoma občin.
8. člen
Mandat članom sveta traja štiri leta. Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.
9. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov,
– daje soglasja k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem aktom.
2. Direktor
10. člen
Direktorja imenuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Za direktorja je lahko imenovna, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom in statutom zavoda.
11. člen
Direktor zavoda:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in odgovornost dela zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe do višine, ki jo določa statut,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
– sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.
VI. DELOVNA RAZMERJA
12. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.
VII. SREDSTVA ZA DELO LEKARNE
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve,
– iz proračuna ustanovitelja in Občine Loški Potok,
– s prodajo blaga in storitev,
– z dotacijami, darili in drugimi viri.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
14. člen
Zavod je dolžan upravljati in uporabljati s premoženjem ustanovitelja kot dober gospodar. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za razvoj in izvajanje svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
15. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu, krije ustanovitelj in Občina Loški Potok le, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico dispariteto med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zavod dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občin ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
16. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljenih iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.
17. člen
Če zavod v medletnem ali letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače, najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju, razen če dokaže, da financer še ni izpolnil svoje obveznosti v celoti.
18. člen
Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet osnovnih dejavnosti (lastne realizacije), je prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga, če v celoti in realno pokrije stroške take dejavnosti, ki bremenijo osnovno dejavnost.
Prihodke in prvega odstavka tega člena zavoda se ne more razporejati v investicije ali za druge namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ne da soglasja ustanovitelj.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI LEKARNE V PRAVNEM PROMETU
19. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga.
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
20. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
21. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOST ZAVODA
22. člen
Ustanovitelj skupaj z Občino Loški Potok odgovarja za obveznosti zavoda, ki jih zavod prevzame ali se zanje obveže le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zavoda, določene s tem odlokom ter na osnovi programa dela zavoda, h kateremu so dali predhodno soglasje.
XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
23. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju in Občini Loški Potok najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanovitelja.
24. člen
Ustanovitelj je skupaj z Občino Loški Potok dolžan zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa po dinamiki, ki jo z zavodom dogovorijo ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zavoda zagotavlja ustanovitelj skupaj z Občino Loški Potok.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
25. člen
Zavod mora od ustanovitelja:
– pridobiti soglasje k določbam statuta,
– pridobiti soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– pridobiti soglasje k statutarnim spremembam in
– pridobiti soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti.
Če ustanovitelj ne odloči o izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka, se šteje, da je soglasje izdal.
XII. PREHODNA DOLOČBA
26. člen
Občina Ribnica in Občina Loški Potok skleneta pogodbo, ki ureja njune medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
XIII. KONČNI DOLOČBI
27. člen
Ustanovitelj mora pridobiti od Občine Loški Potok soglasje k temu odloku v roku 30 dni od vložitve zahtevka.
28. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga sprejmeta ustanovitelj in Občina Loški Potok. Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 01-523-1/97
Ribnica, dne 17. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti