Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2243. Odlok o ureditvenem načrtu potok Kobila v Šentjerneju, stran 3728.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Šentjernej na 26. seji dne 2. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu potok Kobila v Šentjerneju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt Potok Kobila v Šentjerneju (v nadaljevanju: ureditveni načrt), ki ga je izdelalo podjetje Acer Novo mesto, d.o.o. pod številko A – 8/95. Sestavni del ureditvenega načrta so tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Območje urejanja zajema odsek Kobile dolvodno od Rimskega mostu na cesti Šentjernej–Dol. Vrhpolje do zaključka pozidave v Šmalčji vasi. Širina tega pasu je opredeljena z vplivnim območjem visokih vod in s površinami, na katerih so predvidene novogradnje ter pripadajoče ureditve.
V območje urejanja so zajete parcele, ki so naštete v zaporedju s pričetkom na severu območja:
1637 (del), 1654 (del), 3003 (del), 3000 (del), 2998/1 (del), 2998/2, 4426 (potok), 4404/2 (cesta), 4414/2 (potok), vse k.o. Gradišče in 377/3, 377/1, 377/2, 377/4, 377/5, stp 381, stp 235/1, 382, 406/2, stp 492, 235/2, 389, 386, 406/5, stp 34, 387, 406/12, 406/6, stp 236, 394/2, 394/1, 406/8, stp 355, 394/3, 2905/1 (potok), 2898 (cesta), 404/1, 403/3, 403/1, 403/2, 404/2, stp 36, 2893/1, stp 367, 396/7, 415/1, stp 51, 415/3, 415/2, stp 47, 2892/7, 2892/9, 2892/8, stp 61, 431/6, 464/3, 431/1 (del), 464/2, 464/5, 464/4, 464/1, 2905/1 (potok), 429/24, stp 75, 429/4, 434/3, 435/1, stp 76, stp 63/1, 462/1, 461/2, stp 391, stp 382, 461/3, 461/4, 435/2, 461/1, 436/1, 436/2, 457/2, 457/5, stp 80, 437, stp 82, stp 81/1, 439/1, stp 81/2, 439/3, 438/4, 446, 447, 439/2, 442/1, 569/13, 569/1, 562/5, 562/3, 529/2, 535/3, 562/2, 558/4, stp 102, 535/2, 535/1, 562/4, 538/5, stp 101, 537/2, 537/5, 537/4, 537/3, 538/2, 553, 558/1, 538/11, 538/4, 558/5, stp 337, 537/1, 538/6, 538/13, stp 488, 538/16, 538/12, 538/14, 538/1 (del), 558/2, 558/3 (del), 552, 538/10, 538/7 (del), 538/8 (del), 559, 38/3 (del), 539/1 (del), 554 (del), 539/4, 541/1 (del), 541/4 (del), 550, 549, 542, 2710 (del), 548, 546, 547, 2709 (del), 2706, 2708 (del), 2707, 2646, 2629 (del), 2698 (del), 2644, 2642/5, 2643, 2647, 2697 (del), 2642/3, 2642/2, 2642/1, 2641, 2648, 2634 (del), 2902/1 (cesta), 2635/1 (del), 2635/2, 2649/1, 2649/6, 2649/5, 2449/4, 2649/2, stp 300, 2905/1 (potok), 2654/1, 2654/3, 2654/2, 2583, 2582, 2894/2 (cesta), 2902/1 (cesta), 2660/2 (del), stp 457, 2656/2, 2656/6, 2581/4 (potok), 2581/1, 2657 (del), 2656/1, 2581/3, 2656/3, 2656/4, 2568, 2566, 2573,
2656/5, 2570, 2575/1, 2575/2, 2575/3, stp 207, 2578, 2569/3, stp 208, 2569/2, 2569/1, 2568, 2571, 2559/2(del), 2555/2, 2555/1, 2559/1 (del), 2560/1 (del), 2561/1 (del), 2560/2, 2555/3, 2272 (del), 2271/1 (del), 2271/2 (del), 2267/2, 2267/1 (del), 2276 (del), 2553/2 (del), 2554, 2552/2 (del), 2280, 2281, 2547 (del), 2279, 2902/6 (cesta), stp 182, 2549, 2902/1 (cesta), 2902/5 (cesta), 2336, 2554, 2554/1 (del), 2541/1 (del), 2541/2, 2538/1 (del), 2538/2, 2532/3 (del), 2532/1 (del), 2532/2, 2535, 2902/7 (potok), 2338 (del), 2335 (del), 2334 (del), 2331/1 (del), 2332 (del), 2331/2 (del), 2330 (del), 2329 (del), 2328 (del), 2327/1 (del), 2327/2, 2327/5, 2326/2 (del), 22283/1 (del), 2325/5 (del), 2325/1 (del), 2324/1 (del), 2324/2 (del), 2302, 2894/2 (cesta), 2296 (del), 2287 (del), stp. 186 (del), 2903 (cesta), 2295, 2293, 2246/2, 2247 (del), 2248, 2251 (del), 2245/2 (del), 2242/2 (del), 2241 (del), 2238 (del), 2236/1 (del), 2235/2 (del), 2234 (del), 2232 (del), 2607, 2606, 2605, 2601, 2598, 2596, 2595, 2594, 2619 (del), 2897/1 (cesta), 2618 (del), 2617, 2616, 2615, 2614, 2613/1, 2613/2, 2612 (del), 616 (del), 619/1, 622, 623, 625, 627, 628/2, 628/1 (del), 629/1 (del), 647 (del), 655/2 (del), 648 (del), 2897/1 (cesta), 649 (del), 650 (del), 605/3 (del), 605/2 (del), 606/1 (del), 621 (del), 620 (del), 619/2 (del), vse k.o. Šentjernej.
3. člen
Območje ureditvenega načrta obsega:
– vodnogospodarske ureditve,
– novogradnje na območju ob Kobili,
– ureditvene posege v območju obstoječe pozidave,
– komunalne, prometne in druge infrastrukturne ureditve.
II. POGOJI ZA RABO ZEMLJIŠČA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Vodnogospodarske ureditve
Ureditvena situacija je pripravljena na podlagi geodetske podloge in katastrskega načrta, ki pa se glede prikazov Kobile in mlinščic ter okoliških zemljišč precej razlikujeta. Pri ureditvah, predvidenih s tem ureditvenim načrtom, je bilo upoštevano dejansko stanje na terenu, ki je prikazano tudi na geodetski podlogi. V času, ko še ne bo izveden mejno-ugotovitveni postopek, predstavlja meja posegov v potok Kobilo tudi novo parcelno mejo potoka in mlinščic, ki je prikazana v grafičnih prilogah.
V nadaljnjih postopkih priprave projektne dokumentacije za vodnogospodarske in druge ureditve bodo posamezne rešitve izdelane tudi glede na rezultate mejno-ugotovitvenega postopka, ki bo razmejil vodni svet od zasebnih in drugih javnih zemljišč.
5. člen
Vodnogospodarske ureditve na odseku od razdelilnega objekta med staro in novo Kobilo do ceste v Šmalčjo vas
Na spodnjem delu je potrebna le ureditev razbremenilnega objekta. Na gorvodnem naravnem odseku je predvidena sonaravna ureditev: smiselno se odstrani le del zarasti, ki ovira pretok oziroma zaradi preusmerjanja vode povzroča erozijo neodporne zemljine. Odstranjena zarast se nadomesti z novo, zajede se utrdi z lesenimi koli in vegetativno zaščito. Obstoječi most je smiselno nekoliko poglobiti s podbetoniranjem opornikov, tik nad mostom pa urediti stekanje poplavnih vod iz Šmalčje vasi.
6. člen
Vodnogospodarske ureditve na odseku skozi Šmalčjo vas do obstoječe regulacije pod (bivšo) Iskro
Spodnji del struge pod MHE se obojestransko razširi in poglobi na osnovno niveleto. Skladiščni prostori nad potokom se odstranijo, MHE pa preuredi. Korigirata se prečni profil in niveleta dna; predvidi se možnost dodatne poglobitve pod zapornico vse do sotočja z razbremenilnikom. Za visoke vode, ki jih ne prevajata ne Kobila ne razbremenilnik, se izvede razbremenitev levo ob Kobili dolvodno od Jamnikove hiše (znižani del sadovnjaka oziroma vrta). Zaradi poglobitve na naravno niveleto se prenovi perišče. Prepust se nadomesti z večjim; ta poseg zahteva preureditev križišča in uvoza k Jamnikovi hiši. Pod prerezom 28 se na desnem bregu izvede uvajalni nasip.
7. člen
Vodnogospodarske ureditve na odseku skozi (bivšo) Iskro.
Stari most se zamenja z večjim, odstrani oziroma preuredi se ograja v pretočnem prerezu Kobile in zagotovi preureditev kanalizacije in tirolskega zajetja.
8. člen
Vodnogospodarske ureditve na odseku skozi Šentjernej do Jereleta.
Na spodnjem delu tega odseka se do mostu osrednji del profila izvede z nizkimi zidovi; na smiselnih lokacijah se izvedejo stopnice in zatoni za perišča. Zunanji del profila nad temi zidovi se uredi tudi kot sprehajalna pot. Zidovi vzdolž Kobile pri Dolenjki s preuredijo. Izvede se sanacija mostne odprtine na regionalni cesti. Nad objektom Škufca se Kobila preusmeri na zahodno stran parcele; zidovi se zamenjajo in izvedejo se ureditveni posegi v strugo. Gorvodno od Kušljanove mlinščice se mestoma izvedejo korekcije obeh brežin, popolnoma na novo pa se uredi križanje mlinščice s Kobilo. Zamenja se most prek Kobile pri Jereletu. Ureditev Kušljanove mlinščice se izvede v simetričnem profilu s travnato brežino.
9. člen
Vodnogospodarske ureditve na odseku od Jereleta do Dolenje Brezovice
Tik nad prečkanjem z mlinščico se na Kobili izvedeta dve stopnji; spodnja se delno izvede kot ribja steza. Nad prerezom 71 se niveleta približa naravnemu padcu, gorvodno od prereza 74 pa se izvedejo manjši ureditveni posegi (ublažitev brežin, obnova in zamenjava vegetacije, mestoma zaščita z lomljencem). Popolnoma se preuredi zajem za Jereletovo mlinščico, zgornji del mlinščice se poglobi. Za odsek nad Jereletovo strugo je izbrana 10-letna varnost, površine na desni strani Kobile pa se dodatno ščitijo z obstoječim nasipom. Poplavne vode iz Kobile se lahko pretakajo v Radkovičevo mlinščico in po njej nazaj v Kobilo. Poglobitev Kobile se izvede z biotehničnimi utrditvami. Traktorske poti se obnovijo na novi niveleti dna, brv v prerezu 99 pa se izvede kot začasna z možnostjo porušitve. Zgornji del Radkovičeve mlinščice se tesni, usposobi pa se tudi zbirni jarek pod mlinščico, ki se izliva vanjo tik pod stopnjo.
10. člen
Vodnogospodarske ureditve na odseku skozi Dolenjo Brezovico
Ureditev Kobile skozi Dolenjo Brezovico se izvede tako, da bo bistveno povečana varnost pred visoko vodo in da bo hkrati zagotovljeno napajanje Radkovičeve mlinščice. Most v pr. 101 se nadomesti z novim mostom minimalne širine 5 m, spodnji rob mostu pa se prilagodi na višinsko koto 208,85. Niveleta dna struge se poglobi.
11. člen
Vodnogospodarske ureditve na odseku od Dolenje Brezovice do Rimskega mostu
Odsek Kobile, ki teče vzporedno z Zalokarjevo mlinščico, se le vzdržuje, po potrebi se izvedejo manjše korekture trase in stabilizacije z biotehničnimi ukrepi. Odvzem za mlinščico se popolnoma preuredi. Nad odvzemom se Kobila v celotni dolžini do ceste proti Šmarju poglobi. Zamenja se prepust pri Matajclu, prepusta v prerezih 112 in 116 pa se podbetonirata. Na celotnem odseku se izvede razgibana zožitev struge Kobile. Vtok v Rimski most se očisti in se ga spelje z ugodnejšimi hidravličnimi elementi.
12. člen
Sistem razbremenjevanja Kobile
Kobila se razbremenjuje na odseku med Vrhpoljem in Rimskim mostom. Ker del Kobile preliva cesto na levi strani tik nad mostom, se ohranja sedanja kota vozišča, brežine pa se ne nadvišajo, saj bi to lahko preprečilo odtok meteornih vod, ki se zbirajo ob cesti in pritečejo z Žvabovega v času nalivov. Prav tako ni dopustno nadvišanje križišča cest proti Vrhpolju, Šmarju in Brezovici, saj se na tej točki po predvidevanjih vrača v Kobilo del vod, ki se prelivajo desno nad Rimskim mostom. Če bi nadvišali to križišče, bi ogrozili zahodni del Šmarja ter še dodatno obremenili sedanji odtok ob vzhodnem robu te vasi.
13. člen
Novogradnje in ureditve po posameznih ureditvenih enotah
Vzdolž Kobile in mlinščic je na celotnem odseku urejanja treba zagotoviti možnost dostopa do vode bodisi zaradi vzdrževanja vodotokov bodisi zaradi drugih razlogov (rekreacija, sprehodi ipd.). Zato vzdolž potoka in mlinščic ni dovoljena postavitev ograj, zidov in drugih objektov, ki bi tak dostop preprečevali. V skladu s tem je treba tudi odstraniti obstoječe ograje in zidove ter druge objekte, ki že danes preprečujejo dostope do vode in prost prehod po obrežju ter so postavljeni brez ustreznih dovoljenj (Dolenjka, Mercator, Kušljan).
Pri gradnji novih in prenovi obstoječih objektov (hiše, pomožni objekti, zidovi, nadstrešnice, drvarnice, garaže in podobno) je treba zagotoviti, da bodo vsi posegi in ureditve načrtovani in izvedeni z vsaj 3-metrskim odmikom od zgornjega roba brežine. V primerih, ko so obstoječi objekti že umeščeni v ta 3-metrski pas ob vodi, je njihova prenova dovoljena le s pogojem, da se z novimi ureditvami objekti ali njihovi deli ne bodo še bolj približali zgornjemu robu brežine.
14. člen
Novogradnje
Za izvedbo novogradenj veljajo pogoji, prikazani v preglednicah a, b, c, d in e.
a) Trije stanovanjski objekti na levem bregu Kobile v Šmalčji vasi:
------------------------------------------------------------------------------
           Dim. objektov v m   Kota pritličja n.m.    Etažnost
------------------------------------------------------------------------------
st. objekt št. 1   8,5 m x 13 m     178,00 +/ – 0,50       P + M
st. objekt št. 2   8,5 m x 13 m     178,50 +/ – 0,50       P + M
st. objekt št. 3   8,5 m x 13 m     178,50 +/ – 0,50       P + M
------------------------------------------------------------------------------
Dovoljeno odstopanje je 10%.
b) Objekti v centru Šentjerneja:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                Dim. objekta v m         Kota pritličja n.m.    Etažnost
----------------------------------------------------------------------------------------------------
posl. stan. objekt št. 4    8,5 m x 16 m + 8,5 m x 5 m in  183,50 +/– 0,50      P + 1 + M
prizidek            7 m x 3 m            183,20 +/– 0,50      P + 1 + M
posl.-st. objekt št. 5     21 m x 7 m            186,00 +/ – 0,50       P + M
st. objekt št. 6        8 m x 12 m + 7 m x 6 m      184.80 +/ – 0,50         P
pom. objekt št. 7        13,8 m x 14,3 m
  (skrajni koti neprav. gabarita)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoljeno odstopanje je 10%.
c) Sedem stanovanjskih objektov med Kobilo in Kušljanovo mlinščico:
-----------------------------------------------------------------------------------
           Dim. objektov v m      Kota pritličja n.m.   Etažnost
-----------------------------------------------------------------------------------
st. objekt št. 8   8 m x 13 m + 6 m x 7 m    187,00 +/ – 0,50      P + M
st. objekt št. 9   8,5 m x 13 m + 6 m x 7 m   187,00 +/ – 0,50      P + M
st. objekt št. 10   8,5 m x 13 m + 6 m x 7 m   187,50 +/ – 0,50      P + M
st. objekt št. 11   8,5 m x 13 m +6 m x 7 m   187,50 +/ – 0,50      P + M
st. objekt št. 12   8,5 m x 13 m + 6 m x 7 m   187,00 +/ – 0,50      P + M
st. objekt št. 13   8,5 m x 13 m + 6 m x 7 m   187,50 +/ – 0,50      P + M
st. objekt št. 14   8,5 m x 13 m + 6 m x 7 m   187,50 +/ – 0,50      P + M
-----------------------------------------------------------------------------------
Dovoljeno odstopanje je 5%.
d) Osem stanovanjskih objektov na desnem bregu Kobile vzhodno od Jereletove domačije:
----------------------------------------------------------------------------------
           Dim. objektov v m   Kota pritličja n.m.     Etažnost
----------------------------------------------------------------------------------
st. objekt št. 15   8,0 m x 12 m      195,00 +/ – 0,50        P + M
st. objekt št. 16   8,5 m x 13 m      194,00 +/ – 0,50        P + M
st. objekt št. 17   8,5 m x 13 m      194,50 +/ – 0,50        P + M
st. objekt št. 18   8,5 m x 13 m      194,50 +/ – 0,50        P + M
st. objekt št. 19   8,5 m x 13 m      194,50 +/ – 0,50        P + M
st. objekt št. 20   8,5 m x 13 m      194,50 +/ – 0,50        P + M
st. objekt št. 21   8,5 m x 13 m      195,00 +/ – 0,50        P + M
st. objekt št. 22   8,5 m x 13 m      196,00 +/ – 0,50        P + M
----------------------------------------------------------------------------------
Dovoljeno odstopanje je 10%.
e) Stanovanjski objekt – nadomestna gradnja namesto objekta Hribar
------------------------------------------------------------------------------------
            Dim. objektov v m    Kota pritličja n.m.     Etažnost
------------------------------------------------------------------------------------
st. objekt št. 23    8 m x 12 m       208,00 +/ – 0,50        P + M
------------------------------------------------------------------------------------
Dovoljeno odstopanje je 10%.
15. člen
Ureditveni pogoji v UE Šmalčja vas
V območju obstoječih kmetij se praviloma razvija kmetijska dejavnost. Osnovni urbanistični vzorec je kmetija z vmesnimi postavitvami individualnih stanovanjskih hiš.
Pomožni objekti so pritlični, lahko so namenjeni tudi storitveni dejavnosti in proizvodni obrti, vendar pod pogojem, da ne bodo povzročili negativnih vplivov na okolje in da bodo vsebinsko in oblikovno ohranjali značaj tega območja.
V tem območju so dovoljene dejavnosti (razen centralnih), ki ne vežejo nase večjega dodatnega motornega prometa (več kot dva dodatna osebna oziroma dostavna avtomobila na dan).
Ob novih posegih (dozidavah, prenovah, sanacijah) se morajo uporabljati avtohtoni gradbeni materiali, fasadni elementi ter način členitve fasadnih elementov in obdelave fasade.
Pri vseh novih posegih v grajeno strukturo se upoštevajo obstoječe gradbene linije znotraj parcele in sosednjih objektov. Upoštevajo se tudi obstoječi gabariti objektov, ki ne smejo biti bistveno preseženi. Poleg tega se morajo strešine predvidenih novih posegih z nagibom in smerjo slemena podrejati enoviti strukturi streh obstoječe pozi-dave.
Vse premostitve Kobile so oblikovno poenotene, razlike v oblikovanju posameznih mostov in brvi so dovoljene le kot posledica različnega pomena oziroma namena. Pri zunanjih ureditvah se morajo uporabljati avtohtoni sadilni materiali (hidrofilne drevesne in grmovne vrste ob potoku), eksote niso dovoljene. Oporni in podporni zidovi so dovoljeni na odsekih, kjer druge oblike utrjevanja brežin tehnično niso izvedljive. Nove vrtne ograje naj povzemajo značilnosti obstoječih kovinskih in lesenih ograj ter živih mej, betonske ograje niso dovoljene.
16. člen
Ureditveni pogoji v UE Center Šentjerneja
Območje jedra je še naprej namenjeno javnim dejavnostim in stanovanjem. Javne dejavnosti se umeščajo v območje bivšega kompleksa Iskre. Obstoječi javni program se ohranja tudi v objektu Dolenjske banke in v objektu Mercatorja na južni strani glavne cestne povezave Novo mesto–Šentjernej. Južno od poslovnega kompleksa Mercator so stanovanjski objekti.
V obstoječem grajenem tkivu, ki ga sestavljajo trške gradbene enote s poslovno stanovanjsko ali poslovno trško stavbo, so dovoljene spremembe gabaritov le do obsega P + 1 + M. Ob novih posegih (dozidavah, prenovah, sanacijah) se morajo uporabljati avtohtoni gradbeni materiali, za to območje značilni fasadni elementi ter način členitve fasadnih elementov in obdelave fasade.
Na prostoru med občinsko stavbo in objektom Dolenjske banke se na mestu obstoječega pomožnega gospodarskega objekta zgradi nov poslovno-stanovanjski objekt, ki bo zaključeval trg med bivšimi poslovnimi objekti Iskre, občinsko hišo in Kobila na zahodu.
Ob objektu trgovine Mercator je predvidena postavitev prizidka, v katerem bodo skladiščni prostori in ki bo nadomestil sedanjo nadstrešnico na platoju med objektom trgovine in potokom Kobila. Objekt je nepravilne oblike in se približa zgornjemu robu brežine Kobile na razdaljo najmanj 1.2 m. Oblikovanje objekta in materiali se prilagodijo obstoječim kvalitetnejšim objektom v jedru Šentjerneja.
Obstoječi objekt Dolenjka na levem bregu Kobile ob Novomeški cesti se preuredi in se mu da mestotvoren značaj. Skladišče neposredno ob Kobili se odstrani in s tem zagotovi možnost prehoda ob potoku. Izvede se prenova objekta Novomeška cesta 4, tako da bo ta skupno z objektom Dolenjke, Novomeška cesta 2, tvoril oblikovno in programsko skladno celoto (javni program v pritličju in stanovanja v zgornjih etažah). Pomožni gospodarski objekti na notranjem dvorišču se odstranijo, uredi se poljaven prostor z možnostjo peš prehoda do objektov bivšega kompleksa Iskre.
Vse premostitve Kobile so oblikovno poenotene, razlike v oblikovanju posameznih mostov in brvi so dovoljene le kot posledica različnega pomena oziroma namena. Pri zunanjih ureditvah se morajo uporabljati avtohtoni sadilni materiali (hidrofilne drevesne in grmovne vrste ob potoku), eksote niso dovoljene. Oporni in podporni zidovi so dovoljeni na odsekih, kjer druge oblike utrjevanja brežin tehnično niso izvedljive. Nove vrtne ograje naj povzemajo značilnosti obstoječih kovinskih in lesenih ograj ter živih mej, betonske ograje niso dovoljene. Ograje ne smejo preprečevati dostopov do vode in prehoda vzdolž potoka in mlinščic.
17. člen
Ureditveni pogoji v UE Šentjernej
Osnovni urbanistični vzorec je kmetija. Načrt predvideva obnovo obstoječih domačij in obstoječih stanovanjskih objektov. Sedanji gabariti se ohranjajo z manjšimi odstopanji, uporabljajo se avtohtoni materiali in za to območje značilni fasadni elementi, členitev fasad in površinske obdelave.
V notranjosti območja je predvidena zgostitev pozidave s postavitvijo 7 novih stanovanjskih objektov na severnem delu ureditvene enote na travniku med Kobilo in Kušljanovo mlinščico. Na zemljišču med novo pozidavo in obstoječim objektom na jugu se uredi zelena površina z zasaditvijo parkovnega drevja in grmovnic, eksote niso dovoljene. Zemljišče se uredi kot poljavna zelena površina, namenjena otroški igri in drugim aktivnostim, npr. rekreaciji in piknikom za prebivalce iz neposredne bližine.
Drugi sklop nove pozidave (8 stanovanjskih objektov) se izvede med Cesto oktobrskih žrtev na vzhodu ter Kobilo in Jereletovo domačijo na zahodu. Pri tem se izvede nova cestna povezava in rekonstrukcija obstoječih dovoznih cest.
V kompleksu Jereletove domačije se ribnik med Kobilo in mlinščico uredi tako, da bo za rekreacijske namene bolj dostopen širšemu krogu obiskovalcev. Ureditev se izvede z novimi peš potmi in brvmi za peš prehode prek Kobile do nove pozidave vzhodno od Kobile.
Vse premostitve Kobile so oblikovno poenotene, razlike v oblikovanju posameznih mostov in brvi so dovoljene le kot posledica različnega pomena oziroma namena. Pri zunanjih ureditvah se morajo uporabljati avtohtoni sadilni materiali (hidrofilne drevesne in grmovne vrste ob potoku), eksote niso dovoljene. Oporni in podporni zidovi so dovoljeni na odsekih, kjer druge oblike utrjevanja brežin tehnično niso izvedljive. Nove vrtne ograje naj povzemajo značilnosti obstoječih kovinskih in lesenih ograj ter živih mej, betonske ograje niso dovoljene. Ograje ne smejo preprečevati dostopov do vode in prehoda vzdolž potoka in mlinščic.
18. člen
Ureditveni pogoji v UE Brezovica – Šmarje
Osnovni urbanistični vzorec je kmetija, ki se mu pridružujejo individualne stanovanjske hiše. Pomožni objekti so pritlični, lahko so namenjeni tudi storitveni dejavnosti in proizvodni obrti, vendar pod pogojem, da ne bodo povzročili negativnih vplivov na okolje in da bodo vsebinsko in oblikovno ohranjali značaj tega območja. Na območju omejene rabe (prikazana je na ureditveni situaciji) ni dovoljena postavitev pomožnih objektov, ki bi lahko bistveno spreminjali vodni režim.
V tem območju so dovoljene dejavnosti, ki ne vežejo nase večjega dodatnega motornega prometa (več kot dva dodatna osebna oziroma dostavna avtomobila na dan).
Ob novih posegih (dozidavah, prenovah, sanacijah) se morajo uporabljati avtohtoni gradbeni materiali, za to območje značilni fasadni elementi ter način členitve fasadnih elementov in obdelave fasade.
Pri vseh novih posegih v grajeno strukturo se upoštevajo obstoječe gradbene linije znotraj parcele in sosednjih objektov. Upoštevajo se tudi obstoječi gabariti objektov, ki ne smejo biti bistveno preseženi. Poleg tega se morajo strešine predvidenih novih objektov z nagibom in smerjo slemena podrejati enoviti strukturi streh obstoječe pozidave.
Vse premostitve Kobile so oblikovno poenotene, razlike v oblikovanju posameznih mostov in brvi so dovoljene le kot posledica različnega pomena oziroma namena. Pri zunanjih ureditvah se morajo uporabljati avtohtoni sadilni materiali (hidrofilne drevesne in grmovne vrste ob potoku), eksote niso dovoljene. Oporni in podporni zidovi so dovoljeni na odsekih, kjer druge oblike utrjevanja brežin tehnično niso izvedljive. Nove vrtne ograje naj povzemajo značilnosti obstoječih kovinskih in lesenih ograj ter živih mej, betonske ograje niso dovoljene. Ograje ne smejo preprečevati dostopov do vode in prehoda vzdolž potoka in mlinščic.
19. člen
Odstranitve objektov
V sklopu urejanja Kobile se odstrani objekt Karoline Hribar, Dolenja Brezovica 6.
Poleg tega se v jedru Šentjerneja odstranijo:
– skladišče trgovine Dolenjska ob Kobili,
– pomožni objekti pri objektu Novomeška cesta 2, ki se preuredi v poslovno-stanovanjski objekt.
III. POGOJI ZA PROMETNE, KOMUNALNE IN DRUGE UREDITVE
20. člen
Ceste
V območju urejanja se ohranja obstoječe prometno omrežje vključno s premostitvami Kobile, ki bodo dimenzionirane v skladu z novimi ureditvami struge. Na treh odsekih se obstoječa cestna mreža dopolni z novimi stanovanjskimi ulicami oziroma dovoznimi cestami:
– cesta 1: dovozna cesta do dveh stanovanjskih objektov v Šmalčji vasi, dolžina 30 metrov, vozišče je v asfaltni izvedbi;
– cesta 2: dovozna cesta do stanovanjske pozidave med Kušljanovo mlinščico in Kobilo, dolžina 130 metrov, vozišče je v asfaltni izvedbi. Obstoječe križišče s Cesto oktoberskih žrtev se rekonstruira, tako da se izvede razširitev in omogoči dvosmerni promet. Za premostitev mlinščice je predvidena izgradnja novega mostu. Cesta se slepo zaključi na poljavni površini.
– cesta 3: dovozna cesta do stanovanjske pozidave med Cesto oktobrskih žrtev in Jereletovo domačijo, dolžina 75 metrov. Cesta predstavlja podaljšanje obstoječe makadamske ceste, ki se ustrezno razširi, vozišče pa se izvede v asfaltu.
Širina vozišč znaša najmanj 5 metrov.
21. člen
Peš poti
Na obrežju Kobile in mlinščic se uredijo utrjene pešpoti, široke 1,20 m, ki so v poseljenih območjih tlakovane (v skladu z značilnostmi okoliških ureditev) in predvsem v območju kmetijskih zemljišč zunaj poselitve v makadamski izvedbi. V sklopu ureditve peš poti se izvedejo nove premostitve – brvi.
22. člen
Kanalizacijsko omrežje
Na območju osrednjega dela Šentjerneja se ohranja kanalizacija v mešanem sistemu, za območje naselij ob Šentjerneju pa je predvidena vzpostavitev ločenega sistema kanalizacije.
Novogradnje bodo priključene na dopolnjeno kanalizacijsko omrežje na kanal S. Na mestih priključitve kanalizacijskih vodov iz območja predvidene pozidave se izvede gradnja novega vzporednega kanala profilov 300 mm, 500 mm in 600 mm z upoštevanjem enakih padcev.
Odpadne vode bodo speljane v čistilno napravo, ki bo nameščena severno od območja urejanja (in ni predmet tega dokumenta), meteorne vode pa bodo speljane v Kobilo. Pred izlivi meteornih vod s cestišč in manipulacijskih površin bodo nameščeni peskolovi in lovilci olj.
Pri projektiranju in izvedbi kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati:
– odlok o javni kanalizaciji (Skupščinski Dolenjski list št. 10/84),
– tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Skupščinski Dolenjski list št. 7/87)
– uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96),
– uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96),
Kanalizacijo je potrebno izvesti z vodotesnimi cevmi iz sodobnejših materialov PVC, TESAL, ki se spajajo z gumijastimi tesnili. Cevi je potrebno polagati po navodilih proizvajalcev v pesek ali betom na osnovi statičnih presoj na temensko obremenitev cevovoda. Revizijski jaški so tipske montažne izvedbe iz cevi profila 100 cm, ki se prekrijejo z litoželeznimi pokrovi premera 600 mm in nosilnosti 250 kN.
23. člen
Odvoz odpadkov
Ohranja se sedanji način zbiranja in odvoza odpadkov. Sanitarni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih na dostopnih mestih znotraj območja urejanja. Odpadki se bodo redno odvažali na sanitarno deponijo v Leskovcu.
24. člen
Vodovodno omrežje
Novogradnje bodo priključene na obstoječe vodovodno omrežje. Projektirano vodovodno omrežje se izvede iz duktilne litine ustreznega profila. Cevi je potrebno polagati in spajati po navodilih proizvajalca. Hišni priključki se izvedejo iz PE cevi profila 1”.
Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati:
– odlok o javnem vodovodu in oskrbi prebivalcev z vodo Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list št. 13/87),
– tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/87).
25. člen
Ogrevanje
Ogrevanje predvidenih novih stanovanjskih objektov bo individualno z uporabo lahkega kurilnega olja ali trdih goriv.
26. člen
Elektroenergetsko omrežje
Novogradnje bodo priključene na obstoječe elektroenergetsko omrežje z izgradnjo samostojnega tokokroga iz obstoječe TP Center in Sejmišče oziroma nove TP Center II.
Ob izvedbi predvidenih ureditev Kobile bodo izvedena tudi križanja z objekti in napravami elektroenergetskega omrežja. Pri izvedbi križanj elektro omrežja s Kobilo in z drugimi novimi ureditvami bo potrebno upoštevati zahteve Elektro Ljubljana, PE Elektro Novo mesto.
27. člen
Omrežje zvez
Novogradnje bodo priključene na obstoječe telefonsko omrežje z ATC. Pri izvedbi križanj TK omrežja s Kobilo in z novimi ureditvami bo potrebno upoštevati zahteve Telekoma Slovenije, PE Novo mesto.
IV. FAZE IZVEDBE
28. člen
Predvideni posegi se bodo izvedli v štirih fazah in sicer v prvi fazi vodnogospodarske ureditve, v drugi fazi gradnja objektov, ki jih je možno priključiti na obstoječe komunalne vode in naprave, v tretji fazi izgradnja komunalnega omrežja in v četrti fazi izgradnja predvidenih preostalih stanovanjskih objektov.
V. PREHODNA DOLOČBA
29. člen
V območjih, kjer se dela po tem ureditvenem načrtu še ne bodo izvajala, se ohranja sedanja raba prostora.
VI. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati določba 2. člena odloka o PUP za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91), in sicer določila za dele morfoloških enot na območju tega ureditvenega načrta.
31. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ureditvenega načrta opravlja MOP, Inšpektorat RS za okolje in prostor Ljubljana, enota Novo mesto.
32. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled v prostorih Občine Šentjernej.
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-38/95
Šentjernej, dne 2. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

AAA Zlata odličnost