Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2215. Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Bled, stran 3691.

Na podlagi druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 21. seji dne 29. maja 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, kriteriji in postopki za razdelitev sredstev, namenjenih za financiranje programov dejavnosti športa v Občini Bled.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine Bled.
Predlog razdelilnika pripravi Športna zveza Radovljica (v nadaljnjem besedilu: zveza), na predlog komisije za šport, župan odobri izplačilo sredstev klubom in društvom.
2. člen
(uporabnik)
Pravico do financiranja športnih programov imajo športna društva, šole, vzgojno-varstvene organizacije in podjetja, ki v svojih programih izvajajo športne aktivnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;
– da imajo organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov;
– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti;
– redno letno dostavljajo občini in zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih.
3. člen
(programi financiranja)
Pogoji in kriteriji financiranja, določeni s tem pravilnikom, so namenjeni za naslednje vsebine športnega programa:
– šport otrok in mladine,
– vrhunski in tekmovalni šport,
– športno rekreacijo,
– športne prireditve,
– strokovne kadre in
– športne objekte.
Poleg financiranja navedenih športnih programov se bo financiral tudi dogovorjeni program in stroški delovne skupnosti zveze.
Občinski svet občine Bled vsako leto posebej sprejema delitev proračunskih sredstev za področje športa.
4. člen
(predlagatelji programov)
Predlagatelji posameznih športnih programov so: športna društva, vzgojno-varstvene ustanove, šolska športna društva, druge organizacije, ki se ukvarjajo s športom in Športna zveza Radovljica (v nadaljnjem besedilu: osnovne organizacije).
5. člen
(predložitev dokazil)
Poročila in programi športne dejavnosti, ki jih predlagatelji športnih programov dajo na oceno, morajo biti ob izpolnjevanju pogojev iz 2. člena dopolnjeni z dokazi, če to zahteva strokovna služba občine ali zveza.
6. člen
(vrednotenje programov)
Poročila in programe športne dejavnosti osnovnih organizacij pregleda in točkovno ovrednoti strokovna služba Športne zveze, predlog vrednotenja programov pa potrdi župan na predlog komisije za šport.
Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki so namenjena za posamezne programske naloge.
II. POGOJI, KRITERIJI IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
1. Šport otrok in mladine
7. člen
(šport otrok in mladine)
Sofinancirajo se naslednji programi:
1. Šport predšolskih otrok (do 7. leta)
1.1. Vadba predšolskih otrok, ki vadijo v osnovnih organizacijah (40 tednov po 3 ure), interesna vadba ostalih otrok, tudi planinstvo, taborništvo (40 tednov po 2 uri),
1.2. Izvajanje programa športne značke I. stopnje v VVZ (material za športno značko).
2. Šport osnovnošolskih otrok (od 7. do 15. leta)
2.1. Vadba šolskih otrok, ki vadijo v osnovnih organizacijah (40 tednov po 4 ure), interesna vadba ostalih otrok, tudi planinstvo, taborništvo (40 tednov po 2 uri),
2.2. Športna vadba, ki se izvaja v šolskih športnih društvih (40 tednov po 2 uri). Zahtevo po izplačilu izda šolsko športno društvo.
2.3. Vrednotenje tekmovanj ŠŠD:
A) Organizacija medobčinskih tekmovanj:
– organizacija tekmovanj (sodniški stroški),
– kolajne za posamične uvrstitve od 1. do 3. mesta in pokal skupnemu zmagovalcu,
– pokale od 1. do 3. mesta pri ekipnih tekmovanjih.
B) Vrednotenje šolskih tekmovanj na ravni območja, regije in države: športnim panogam, ki imajo ekipna in posamična tekmovanja se priznajo prijavnine in potni stroški za ekipo (zmagovalna na medobčinski ravni) in posameznikom, ki so se uvrstili na tekmovanja višjega ranga. Če se tekmovanje višjega ranga prireja doma, pripadajo organizatorju sredstva za:
– organizacijo tekmovanja (sodniški stroški),
– kolajne za posamične uvrstitve od 1. do 3. mesta in pokal skupnemu zmagovalcu,
– pokale od 1. do 3. mesta pri ekipnih tekmovanjih.
2.4. Izvajanje programa športne značke II. stopnje v ŠŠD (material za športno značko).
3. Smučarski, plavalni tečaji
Za izvedbo smučarskih in plavalnih tečajev se financirajo stroški za strokovni kader in stroški prevozov.
Tabela točk za programe športa otrok in mladine
------------------------------------------------------------------------
Starost          Organizator  Število treningov    Točke
------------------------------------------------------------------------
predšolski – do 7 let   društva    40 tednov x 3 ure    120
------------------------------------------------------------------------
predšolski – do 7 let   ostali     40 tednov x 2 ure    80
------------------------------------------------------------------------
predšolski – do 7 let   VVZ      material        stroški
------------------------------------------------------------------------
šolski – 7–15 let     društva    40 tednov x 4 ure    160
------------------------------------------------------------------------
šolski – 7–15 let     ostali     40 tednov x 2 ure    80
------------------------------------------------------------------------
šolski – 7–15 let     ŠZ, ŠŠD    tekmovanja ŠŠD     stroški
------------------------------------------------------------------------
šolski – 7–15 let     ŠŠD      material        stroški
------------------------------------------------------------------------
2. Vrhunski in tekmovalni šport
8. člen
(vrhunski šport)
Za sredstva za vrhunski šport lahko kandidirajo tiste osnovne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so njihovi športniki v zadnjem olimpijskem obdobju dosegli vrhunske rezultate in so kategorizirani po kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez,
– da se ukvarjajo z olimpijskimi športi ali športi, ki jih priznava mednarodni olimpijski komite,
– da so v občini naravni in materialni pogoji za ukvarjanje s tem športom,
– da se za dosego vrhunskih rezultatov zahteva zgodnji začetek treniranja,
– da za ta društva nastopajo tekmovalci, vzgojeni v matičnem klubu ali iz območja, katero gravitira na osnovno organizacijo, ki je nosilec najvišje kakovosti na tem območju.
Klubom v športnih panogah, ki izpolnjujejo gornje pogoje, se prizna:
– skupino starejših dečkov in deklic,
– skupino mlajših dečkov in deklic,
– športno šolo – skupino cicibanov.
Število tekmovalcev za vsako stopnjo razvoja na osnovi strokovnega predloga zveze potrdi (komisija za šport) strokovna služba občine, ostali vrhunski športniki v otroških, mladinskih in članskih kategorijah morajo izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v 9. členu.
9. člen
(vrhunski posamezniki)
Evidentirani bodo tisti vrhunski posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
1. Otroške kategorije – kategorija cicibanov, mlajših in starejših dečkov in deklic:
– v prvi polovici uvrščenih na državni rang lestvici ali državnem prvenstvu – najmanj 16 nastopajočih,
– do 3. mesta na državni rang lestvici ali državnem prvenstvu – najmanj 8 udeležencev,
– državni prvak – najmanj 4 udeleženci.
2. Športniki mladinskega in državnega razreda, perspektivni športniki, športniki mednarodnega in svetovnega razreda. (Po kriterijih in seznamih Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ Slovenije).
Tabela točk za programe vrhunskega športa
Individualni športi:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Člani      Mladinci     Otroci
Panoga                    SR   MR   DR   PŠ   MLR  SDI  MDI    CI
                      100   80   50   70   40   20   10     5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
alpsko smučanje               650  520  325  455  260  130   65     33
----------------------------------------------------------------------------------------------------
veslanje, kolesarstvo, smučarski teki,
smučarski skoki, atletika          500  400  250  350  200  100   50     25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
plavanje, tenis, namizni tenis,
gimnastika                 400  320  200  280  160   80   40     20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
alpinizem, prosto plezanje,
jadranje, karate,              200  160  100  140   80   40   20     10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
golf, kasting, streljanje,
podvodne dejavnosti, konjeništvo      150  120   75  105   60   30   15     8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
balinanje,
lokostrelstvo, šah             100   80   50   70   40   20   10     5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabela: SR – svetovni razred, MR – mednarodni razred, DR – državni razred, PŠ – perspektivni športniki, MLR – mladinski razred, SDI – starejši dečki-deklice MDI – mlajši dečki-deklice, CI – cicibani.
10. člen
(vrhunske ekipe)
Evidentirane bodo tiste ekipe, ki tekmujejo v državnih ligah. Če je ekipa na osnovi rezultatov doseženih v državni ligi uvrščena v mednarodno ligo, ki jo organizira oziroma priznava svetovna panožna zveza, ima pravico do financiranja po ene ekipe v vsaki kategoriji.
Kolektivni športi:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            Člani, mladinci           Otroci
Panoga                    MED. L  I. DL  II. DL  III. DL-ML  SDI   MDI
----------------------------------------------------------------------------------------------------
odbojka, nogomet, košarka, hokej,
rokomet                   1500   1200   600    500      250   200
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabela: MED. L. – mednarodna liga, I.DL – I.državna liga, II. DL – II. državna liga, III. DL-ML – III. državna liga – mlajši dečki–deklice, SDI – vadbene skupine starejših dečkov-deklic.
11. člen
(tekmovalni šport)
Vse skupine v športnih organizacijah, ki redno vadijo in se udeležujejo tekmovanj na nižjih nivojih.
Tabela točk za programe tekmovalnega športa
------------------------------------------------------------------------------------
Starost         Organizator   Število treningov           Točke
------------------------------------------------------------------------------------
šolski – 15–19 let   društva     40 tednov x 2 uri            160
mladin. – 19–25 let   društva     40 tednov x 2 uri            160
ostali – starejše    društva     40 tednov x 2 uri             80
tekmovanje       društva     min. 40 tekm., 5 organizacij       40
------------------------------------------------------------------------------------
12. člen
(vrhunski športniki)
Status vrhunskih športnikov se nagradi z:
– štipendijami za športno izpopolnjevanje,
– nagradami za dosežene rezultate,
– nezgodnim zavarovanjem,
– dokupom delovne dobe,
– reševanjem zdravstvenega varstva.
13. člen
(stimulacija, nagrade in nezgodno zavarovanje)
Stimulacija za dosežene rezultate se izraža v obliki štipendije za športno izpopolnjevanje, ki se podeljuje športnikom mladinskega razreda, perspektivnim športnikom, športnikom državnega, mednarodnega in svetovnega razreda. Višino štipendije določi v sodelovanju s strokovno službo občine, izvršni odbor zveze in zavisi od razpoložljivih sredstev proračuna za ta namen. Kolikor športnik prejema športni dodatek iz proračunskih sredstev, se mu štipendija ne dodeljuje.
Nagrada za vrhunske športne rezultate se podeljuje v skladu z določili posebnega pravilnika Športne zveze, ki je priloga teh kriterijev.
Nezgodno se zavaruje vse kategorizirane športnike, ki niso zavarovani iz drugih proračunskih sredstev, če so za to predvidena sredstva.
Kolikor so na razpolago finančna sredstva, se po oceni strokovne službe občine na predlog zveze financira dokup pokojninske dobe le tistim športnikom, ki predložijo uradna potrdila o dokupu pokojninske dobe na osnovi statusa vrhunskega športnika.
3. Športna rekreacija
14. člen
(športna rekreacija)
To dejavnost si občani plačujejo sami. Občina v okviru danih možnosti zagotavlja pogoje za izvajanje dejavnosti v osnovnih organizacijah in določenih športnih objektih – lokacijah.
15. člen
(tekmovanja)
Tekmovanja na ravni občine ali več občin (medobčinska prvenstva):
– kolajne za posamične uvrstitve od 1. do 3. mesta in pokal skupnemu zmagovalcu,
– pri ekipnih tekmovanjih pokale za uvrstitev od l. do 3. mesta.
16. člen
(športna rekreacija v osnovnih organizacijah)
Za občane nad praviloma 18 let starosti, si morajo osnovne organizacije same zagotavljati sredstva za izvajanje športnih programov. Za vsako skupino, ki redno vadi vsaj 2 uri tedensko in 40 tednov v letu dobi organizacija 40 točk.
V okviru sprejetih kriterijev je lahko zagotovljen del sredstev le za tekoče vzdrževanje, amortizacijo in investicijsko vzdrževanje objektov ter za šolanje ustreznih strokovnih kadrov.
17. člen
(športna rekreacija v delovnih organizacijah)
Organizirana rekreacijska tekmovanja delovnih organizacij na ravni občine se financirajo s prijavninami.
18. člen
(individualna ali družinska oblika športne rekreacije)
Sofinanciral se bo propagandni material športno-rekreativne ponudbe, ki zagotavlja občanom celovit pregled možnosti koriščenja uslug športne ponudbe.
19. člen
(športna dejavnost invalidov in upokojencev)
Program invalidske športne dejavnosti in športne dejavnosti upokojencev se na predlog invalidskih organizacij oziroma društev upokojencev lahko financira iz proračunskih sredstev.
4. Športne prireditve
20. člen
(vrhunske športne prireditve)
Za vrhunske športne prireditve veljajo naslednji kriteriji:
– da je organizirana s soglasjem občine,
– da je prireditev navedena v mednarodnem (izjemoma v državnem) koledarju tekmovanj,
– da na njej nastopajo domači športniki,
– da se je udeležijo športniki z mednarodno veljavo,
– da je odmevna v širšem prostoru,
– da ima tržni pomen.
O financiranju vrhunskih športnih prireditev odloča na predlog komisije za šport župan, v skladu s proračunskimi sredstvi, na predlog organizatorja.
21. člen
(organizacija meddruštvenih tekmovanj)
Za vsako izvedeno meddruštveno tekmovanje, kjer je nastopilo najmanj 30 tekmovalcev iz 5 športnih organizacij, dobi klub organizator 20 točk.
22. člen
(proglasitev športnikov leta)
Posamezni športnik lahko dobi priznanje za športne uspehe v Občini Bled. Pogoj za dodelitev tega priznanja je:
– nastop v mladinski ali članski državni reprezentanci,
– osvojitev kolajne na državnem prvenstvu v vseh kategorijah,
– odmeven mednarodni dosežek,
– drug pomemben športni dosežek po oceni strokovne službe občine.
Na predlog komisije za šport se lahko podeljujejo tudi druga priznanja.
5. Strokovni kadri
23. člen
(kriteriji za financiranje profesionalnih trenerjev)
Za financiranje stroškov zaposlitve profesionalnih trenerjev lahko kandidirajo društva, ki izpolnjujejo kriterije iz 8. člena ter dosegajo vrhunske rezultate.
O zaposlitvi profesionalnih trenerjev na predlog zveze in komisije za šport odloča Občinski svet občine Bled.
24. člen
(kriteriji za honoriranje dela amaterskih trenerjev)
Amaterskim trenerjem se honorar za delo dodeli samo v okviru programa športa mladih v ŠŠD.
25. člen
(kriteriji za sofinanciranje šolanja strokovnih kadrov)
Iz proračuna občine se na predlog Zveze ali komisije za šport lahko sofinancirajo stroški šolanja naslednjih strokovnih kadrov:
– amaterskim trenerjem,
– študentom športne fakultete pod pogojem, da vlogo posreduje osnovna organizacija.
Pogoji za financiranje šolanja so naslednji:
– da vlogo posreduje osnovna organizacija,
– da kandidat aktivno sodeluje na področju športa.
Financirajo se stroški prijavnine ali kotizacije. Ostale stroške krije posameznik ali organizacija, ki ga prijavlja.
Študentom športne fakultete se lahko dodeljuje finančna pomoč za financiranje dogovorjenih študijskih programov.
26. člen
(izpopolnjevanje strokovnega kadra)
Iz proračuna občine se na predlog Zveze in komisije za šport lahko sofinancira izpopolnjevanje strokovnega kadra in sicer:
– seminarji za pridobitev licence,
– ostali strokovni seminarji.
Za udeležbo na teh seminarjih se po oceni strokovne službe financirajo naslednji stroški:
– kotizacija,
– stroški organizacije izpopolnjevanja, če je organizirano v lastni režiji.
6. Športni objekti
27. člen
(investicijsko vzdrževanje)
Za sredstva, ki se namenjajo za tekoče vzdrževanje ali investicijsko vzdrževanje lahko kandidirajo samo tiste osnovne organizacije, ki objekte uporabljajo same ali pa za odstotni del uporabe za svoje potrebe.
Za sredstva za tekoče vzdrževanje objektov lahko kandidirajo organizacije, ki svoje objekte tudi uporabljajo.
28. člen
(kriteriji za koriščenje sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov in nakup opreme)
Za koriščenje sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov in nakup opreme mora prosilec izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima prosilec status osnovne športne organizacije,
– osnovna športna organizacija mora biti upravljalec športnega objekta in naprav,
– obvezna lastna udeležba sredstev v višini najmanj 30% predračunske vrednosti.
Pri tem se upošteva tudi namembnost sredstev. Sredstva se lahko koristijo za:
– manjše adaptacije in rekonstrukcije objektov in športnih naprav,
– posodobitev objektov in športnih naprav,
– racionalizacijo stroškov (ekološki, tehnični in tehnološki vidiki),
– ostala dela, ki so nujna za nemoteno izvajanje dejavnosti in niso predmet tekočega vzdrževanja,
– nakup opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje programa.
Na razpis se lahko prijavijo društva in klubi s sedežem v občini. Posamezne osnovne organizacije, ki se prijavljajo na razpis, morajo sama v okviru svojih potreb pripraviti prioritetni vrstni red del.
29. člen
(odobritev sredstev, nadzor, sankcije)
Pripadajoča sredstva na osnovi vlog na predlog Zveze in komisije za šport, potrdi župan.
Koriščenje sredstev mora biti v skladu z namenom in terminskim planom izvajanja del. V primeru neopravičenega koriščenja sredstev (dela se ne izvajajo) se valorizirana sredstva odtegnejo iz naslova redne dejavnosti. Po opravljenih delih se poda poročilo o opravljenih delih skupaj s fakturami na strokovno službo občine.
III. IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
30. člen
(izvajanje programov)
Koristniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom.
Strokovna služba občine bo na predlog zveze in na osnovi pravilnika izdala sklep o številu točk za vrednotenje športnih programov.
Osnovna organizacija lahko v roku 15 dni vloži pritožbo na sklep o številu točk pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.
Kolikor izvajalci ne izvajajo odobrenih programov, župan s sklepom ukine financiranje odobrenega programa.
Kolikor se ugotovi, da koristniki ta sredstva nenamensko uporabljajo, se jim program v naslednjem letu za ta del sredstev zmanjša.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
31. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
32. člen
S sprejetjem tega pravilnika v Občini Bled prenehajo veljati vsi doslej veljavni kriteriji in pogoji za vrednotenje športnih programov.
Št. 026-1/97-2
Bled, dne 29. maja 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Matjaž Završnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost