Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2212. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990, stran 3689.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 4. alinee 4. odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 21. seji dne 29. 5. 1997 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000
ter
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990
v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Občine Bled (v nadaljevanju: PPOB)
I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev PPOB, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PPOB, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave PPOB ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave PPOB, ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
II. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
Spremembe in dopolnitve se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju ZUPr), Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), v nadaljevanju NPA, zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93), v nadaljevanju: ZUNDPP.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na nova izhodišča, ki bodo pridobljena z analizo obravnavanega prostora.
1. Obseg priprave zajema:
– izdelavo in proučitev variant,
– izdelavo osnutka in predloga,
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage,
– obstoječa planska dokumentacija,
– PUP za območje planske celote Bled (Uradni list RS, št. 23/91),
– vsi veljavni prostorsko izvedbeni načrti na območju Občine Bled,
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– izdelovalec bo izbran na podlagi javnega razpisa (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94);
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi:
– župan Občine Bled oziroma pooblaščeni predstavnik – Irena Černigoj Rus,
– odbor za prostor in varstvo okolja.
IV. ORGANI IN ORGANIZACIJE, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV PPOB
Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje za pripravo POB ter soglasja in mnenja k predlogu PPOB
Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom priprave ZN podati pogoje za njegovo pripravo:
1. Elektro Gorenjska p.o. Kranj, poslovna enota Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
2. Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica:
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj, Tomšičeva 44, Kranj;
4. Telekom Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj ;
5. Cestno podjetje Kranj p.o., Jezerska cesta 20, 64000 Kranj;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Vodnogospodarski oddelek Kranj.
Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi pooblastili podati soglasje k predlogu ZN:
1. Elektro Gorenjska p.o. Kranj, poslovna enota Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
2. Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica:
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj, Tomšičeva 44, Kranj;
4. Telekom Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
5. Cestno podjetje Kranj p.o., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Vodnogospodarski oddelek Kranj.
Organi in organizacije, ki podajo mnenja k predlogu zazidalnega načrta
1. vse KS
Organi in organizacije določijo pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev PPOB pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev upoštevati pri njegovi pripravi.
V. TERMINSKI PLAN
Glej grafični prikaz terminskega plana, ki je sestavni del tega programa
Opomba: Terminski plan bo pripravljen naknadno po izbiri izdelovalca.
VI. SREDSTVA
Za pripravo sprememb in dopolnitev PPOB predvidevamo naslednja sredstva:
– za pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv 9,500.000 SIT.
Št. 014-15/97
Bled, dne 29. maja 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Matjaž Završnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost