Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2227. Sporazum o delitvi premoženja (Novo mesto), stran 3710.

Na podlagi 14. člena statuta KS Žužemberk in 14. člena statuta KS Dvor sta Svet KS Žužemberk dne 11. 6. 1997 in Svet KS Dvor dne 6. 6. 1997 sprejela
S P O R A Z U M
o delitvi premoženja
1. Krajevna skupnost Žužemberk, ki jo zastopa predsednik sveta KS Franc Škufca (v nadaljevanju: KS Žužemberk)
in
2. Krajevna skupnost Dvor, ki jo zastopa predsednik sveta KS Janez Hrovat (v nadaljevanju: KS Dvor).
1
KS Žužemberk in KS Dvor kot nesporno ugotavljata:
– da je na območju prejšnje KS Žužemberk nastala nova KS Dvor na podlagi odločitve krajanov na referendumu;
– da se je s tem območje KS Žužemberk zmanjšalo, saj se je KS Dvor izločila iz KS Žužemberk;
– da je namen sporazuma dokončna rešitev premoženjsko-pravnih vprašanj med KS Dvor in KS Žužemberk.
2
KS Žužemberk in KS Dvor soglašata, da je kriterij za delitev nepremičnin sedež nepremičnine, zato se prenesejo parc. št. 425, mrtvašnica v izmeri 26 m2, parc. št. 2401/6, pokopališče v izmeri 15 a 23m2, parc. št. 2401/7, travnik v izmeri 4 a 75 m2, parc. št. 2381/2 travnik v izmeri 14 a 75 m2 in parc. št. 2406/2, njiva v izmeri 48 m2, vse vl. št. 420 k.o. Dvor , ki so zemljiško-knjižno splošno ljudsko premoženje, imetnik pravice uporabe Občinski ljudski odbor Novo mesto, v upravljanje KS Dvor s takojšnjo izročitvijo ključev. Parcelna št. 2407/2, parkirišče v izmeri 2 a 33m2 vl. št. 836 k.o. Dvor, ki je družbena lastnina, imetnik pravice uporabe KS Žužemberk se prenese tako, da je imetnik pravice uporabe KS Dvor. Avtobusna čakalnica v Dolnjih Kotih ob cesti Dvor-Soteska, postavljena na podlagi dogovora št. 1-10/96 z dne 16. 10. 1996, postane last KS Dvor.
3
Predmet delitve so tudi sredstva samoprispevka, ki se zbirajo na podlagi sklepa o uvedbi samoprispevka na območju KS Žužemberk (Uradni list RS, št. 27/94).
Pogodbeni strani soglašata, da krajani obeh KS (Dvor in Žužemberk) samoprispevek še naprej nakazujejo na žiro račun KS Žužemberk št. 52100-842-037-88203.
KS Žužemberk pa prevzame obveznost, da KS nakaže sredstva samoprispevka v višini 9,299.595,00 SIT na žiro račun KS Dvor št. 52100-842-085-82378, in sicer:
v letu 1997:
– 2,000.000 SIT v roku 8 dni po podpisu sporazuma,
– 1,000.000 SIT do 1. 9. 1997,
– 1,000.000 SIT do 31. 12. 1997,
v letu 1998:
– 3,000.000 SIT do 30. 6. 1998,
– 1,000.000 SIT do 31. 12. 1998,
v letu 1999:
– 1,299.595 SIT do 30. 6. 1999.
4
Obračuni in poračuni se opravijo letno po sprejetju zaključnega računa za preteklo leto.
5
Več oziroma manj zbrana sredstva samoprispevka se delijo med KS Žužemberk in KS Dvor v razmerju 70% : 30%.
6
Obe KS si medsebojno dovoljujeta vpogled na žiro računa v zvezi s sredstvi samoprispevka.
7
KS Žužemberk omogoči KS Dvor vpogled v arhiv za zadeve, ki se nanašajo na KS Dvor.
8
KS Dvor ne prevzema nikakršnih obveznosti, ki jih je pred sklenitvijo tega sporazuma prevzela KS Žužemberk.
9
Sporazum je sestavljen v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka KS po dva izvoda.
10
Ta sporazum ima moč izvršilnega naslova.
11
Sporazum je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta sveta KS Žužemberk in KS Dvor, velja pa naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dvor, dne 6. junija 1997.
Predsednik
Sveta KS Dvor
Janez Hrovat l. r.
Št. 93/97
Žužemberk, dne 11. junija 1997.
Predsednik
Sveta KS Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost