Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2213. Program priprave sprememb in dopolnitev (CTP) prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990, stran 3690.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 4. alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 21. seji dne 29. 5. 1997 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev (CTP) prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000
ter
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990
v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Občine Bled (v nadaljevanju: PPOB)
I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na načine urejanja središča Bleda. Spremenili se bodo načini urejanja, kjer bo sedaj uveljavljeni zazidalni načrt prešel na nivo prostorsko ureditvenih pogojev.
S tem programom priprave se nadomesti prvotni program priprave, ki je bil sprejet na 13. seji občinskega sveta, dne 22. 2. 1996.
II. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
Spremembe in dopolnitve se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju ZUPr), navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS št. 20/85), v nadaljevanju NPA, zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93), v nadaljevanju ZUNDPP.
Spremembe in dopolnitve se bodo nanašale izključno na območje središča Bleda in sicer glede načina urejanja. Središče Bleda naj bi se v bodoče urejalo s prostorsko ureditvenimi pogoji.
PUP naj vsebuje podrobne pogoje glede vrste dejavnosti, glede oblikovanja, glede infrastrukturnega opremljanja in prometnega urejanja, tako, da bo akt dovolj podrobno zavaroval javni interes.
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– Urbanistični inštitut RS, ki je bil izbran na podlagi javnega razpisa (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94);
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi:
– župan Občine Bled oziroma pooblaščeni predstavnik: Irena Černigoj Rus,
– posebna komisija za pridobitev prostorskega dokumenta za CTP.
IV. ORGANI IN ORGANIZACIJE, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV PPOB
Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje za pripravo PPOB ter soglasja in mnenja k predlogu PPOB
Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom priprave ZN podati pogoje za njegovo pripravo:
1. Elektro Gorenjska p.o. Kranj, poslovna enota Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
2. Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica:
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj, Tomšičeva 44, Kranj;
4. Telekom Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj ;
5. Cestno podjetje Kranj p.o., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj;
7. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Kranj, izpostava Jesenice;
8. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
9. Zavod za gozdove, Območna enota Bled.
Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi pooblastili podati soglasje k predlogu ZN:
1. Zavod za gozdove, Območna enota Bled;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
3. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Kranj, izpostava Jesenice;
4. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, veterinarska inšpekcija;
5. Slovenske železnice, d.d. Ljubljana, Infrastruktura, služba za nepremičnine.
V. TERMINSKI PLAN
---------------------------------------------------------------
začetek sprememb
in dopolnitev
plana in PUP         župan        maj 97
---------------------------------------------------------------
osnutek sprememb
in dopolnitev plana,     str. org.      že pridobljena
osnutek                     PUP
---------------------------------------------------------------
sklep o javni razgrnitvi   župan        maj 97
---------------------------------------------------------------
javna razgrnitev       občina       junij 97
---------------------------------------------------------------
javna razprava        občina       junij 97
---------------------------------------------------------------
pripombe, predlogi,
opredelitev         župan        julij 97
---------------------------------------------------------------
stališča do pripomb
in predlogov         str. org.      avgust 97
---------------------------------------------------------------
dopolnitev osnutka
sprememb
in dopolnitev        str. org.      september 97
plana in PUP
---------------------------------------------------------------
obvestilo MOP        župan        september 97
---------------------------------------------------------------
obravnava
in sprejem          občinski svet    september 97
---------------------------------------------------------------
objava
v Uradnem listu RS                september 97
---------------------------------------------------------------
končni elaborat       str. org.      po objavi
                    v Uradnem listu RS
---------------------------------------------------------------
Št. 014-15/97
Bled, dne 29. maja 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Matjaž Završnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost