Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2255. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (Žalec), stran 3742.

Na podlagi 3. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 6/97), 20. in 104. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96, 1/97) je Občinski svet občine Žalec na 24. seji dne 16. junija 1997 sprejel
O D L O K
o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
Za zagotavljanje in razvoj gospodarnega, sodobnega in varnega ravnanja z odpadki v Občini Žalec, se uvede prispevek za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Prispevek plačujejo vsi lastniki, najemniki oziroma drugi uporabniki objektov bivanja, proizvodnih in storitvenih dejavnosti na območju Občine Žalec, ki so kot povzročitelji odpadkov, po odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Uradni list RS, št 19/97), vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
Prispevek znaša mesečno 5,50 SIT na m2 uporabnih površin ali 1.100 SIT na m3 odpadkov, odvisno od načina obračuna odvoza odpadkov.
Plačila prispevka so začasno oproščeni upravičenci, ki prejemajo denarno pomoč, kot edini vir preživljanja in denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu. Začasna oprostitev plačevanja se uveljavlja z odločbo Centra za socialno delo, ki se vloži pri Oddelku za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki izda odločbo o oprostitvi plačevanja prispevka.
2. člen
Prispevek zaračunava in zbira izvajalec odvoza in deponiranja odpadkov, Javne naprave Javno podjetje Celje, vsak mesec ob ceni odvoza odpadkov. Višina prispevka se trimesečno revalorizira v skladu z dvigom maloprodajnih cen v RS v preteklem trimesečnem obdobju. Izvajalec zbrana sredstva izloča redno za vsak mesec na žiro račun proračuna Občine Žalec, razen stroškov za opravljanje storitve, kar se določi s posebno pogodbo.
3. člen
Namen porabe sredstev je poravnava obveznosti po pogodbi o skupnem ravnanju s komunalnimi odpadki z Mestno občino Celje, sanacija komunalne deponije Ložnica, akcija čiščenja okolja, uvajanje ločenega zbiranja odpadkov in sanacija divjih odlagališč, po programu, ki ga potrdi občinski svet.
4. člen
Prispevek se uvede za dobo treh let, velja pa od 1. julija 1997.
5. člen
Odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35300/0001/97
Žalec, dne 16. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost