Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2236. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, stran 3719.

Na podlagi 100.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95) ter 21. člena statuta Občine Ribnica je Občinski svet občine Ribnica na seji dne 17. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Občina Ribnica ustanavlja s tem odlokom javni zdravstveni zavod (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti za občini Ribnica in Loški Potok.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime ustanovitelja zavoda je Občina Ribnica, s sedežem Ribnica, Gorenjska cesta 3.
3. člen
Zavod posluje pod imenom: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica.
Sedež zavoda: Ribnica, Majnikova 1.
Skrajšano ime zavoda: Zdravstveni dom Ribnica.
4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
5. člen
Zavod ima organizirano zdravstveno postajo v Sodražici – Občina Ribnica in zdravstveno postajo v Občini Loški Potok.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Dejavnost zavoda Zdravstvenega doma Ribnica je:
– osnovna zdravstvena dejavnost v skladu s 7. členom zakona o zdravstveni varnosti (Uradni list RS, št. 9/92),
– specialistično ambulantna dejavnost v skladu z 9. členom zakona o zdravstveni dejavnosti in v skladu s potrebami prebivalstva.
Ta dejavnost se izvaja v zdravstvenem domu v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.
V. ORGANI ZAVODA
7. člen
Zavod opravlja in vodi posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določita ta odlok oziroma statut zavoda:
– sveta zavoda,
– direktor zavod,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
1. Svet zavoda
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavnik delavcev zavoda, zavarovancev in drugih uporabnikov in ustanovitelja in Občine Loški Potok.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– štiri delavci zavoda,
– dva predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov,
– dva predstavnika ustanovitelja,
– en predstavnik Občine Loški Potok.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in načinu, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
V statutu zavoda se določi, da so med člani sveta predstavniki zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnika ustanovitelja in Občine Loški Potok imenujeta oba občinska sveta v skladu s statutoma občin.
9. člen
Mandat članom sveta traja štiri leta. Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.
10. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov,
– daje soglasja k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– na predlog glavnega direktorja imenuje in razrešuje pomočnika glavnega direktorja za medicinske zadeve,
– imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, komisije II. stopnje, izvršilnih organov in stalnih ali občasnih komisij,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem aktom.
2. Direktor
11. člen
Direktorja imenuje svet zdravstvenega doma v soglasju z ustanoviteljem.
12. člen
Direktor zdravstvenega doma:
– predstavlja in zastopa zdravstveni dom,
– organizira in vodi delo in poslovanje zdravstvenega doma,
– odgovarja za zakonitost dela,
– vodi strokovno delo zdravstvenega doma,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe do višine, ki jo določa statut,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
– sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.
3. Strokovni svet
13. člen
Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
VI. DELOVNA RAZMERJA
14. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.
VII. SREDSTVA ZA DELO ZDRAVSTVENEGA DOMA
15. člen
Zdravstveni dom pridobiva sredstva:
– s plačili za opravljanje zdravstvene dejavnosti,
– iz proračuna ustanovitelja in Občine Loški Potok,
– iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci, zasebnimi zdravstvenimi sodelavci in koncesionarji.
16. člen
Ustanovitelj in Občina Loški Potok iz občinskih proračunov zagotavljata sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene z zakonom in tem odlokom na osnovi sprejetega programa zdravstvenega varstva v občini.
17. člen
Zdravstveni dom lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične ali nadstandardne opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada, ustanovljenega na ravni občin.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
18. člen
Zdravstveni dom samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki ga ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za razvoj, medicinsko-tehnološko posodobitev in opravljanje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zdravstveni dom nameni za investicije v opremo ali za obnovo in vzdrževanje opreme. Del presežka pa se po predhodnem soglasju ustanovitelja lahko nameni za stimulativno nagrajevanje delavcev.
19. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zdravstvenega doma, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu, krije ustanovitelj in Občina Loški Potok le, če zdravstveni dom z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico dispariteto med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zdravstveni dom dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občin ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
20. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljenih iz naslova preveč izplačanih plač, krije zdravstveni dom.
21. člen
Če zdravstveni dom v medletnem ali letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače, najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju, razen če dokaže, da financer še ni izpolnil svoje obveznosti v celoti.
22. člen
Realizacija prihodkov zdravstvenega doma iz dejavnosti, ki ni predmet osnovnih dejavnosti (lastne realizacije), je prihodek zdravstvenega doma, s katerim samostojno razpolaga, če v celoti in realno pokrije stroške take dejavnosti, ki bremenijo osnovno dejavnost.
Prihodke in prvega odstavka tega člena zdravstvenega doma se ne more razporejati v investicije ali za druge namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ne da soglasja ustanovitelj.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA V PRAVNEM PROMETU
23. člen
Zdravstveni dom odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga.
Zdravstveni dom je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
24. člen
Zdravstveni dom lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
25. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zdravstveni dom direktor neomejeno.
26. člen
Zdravstveni dom je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih je v soglasju z ustanovitelji oddal v najem ali v zakup koncesionarjem ter vzdrževati in obnavljati opremo v teh prostorih, v skladu s pogodbo.
27. člen
Zdravstveni dom je dolžan dati koncesionarju možnost najema prostih prostorov in opreme, ki jih ne potrebuje za opravljanje javne zdravstvene službe ter omogočiti vlaganje lastnih najemnikovih sredstev v prostore in opremo.
28. člen
Zdravstveni dom je dolžan koncesionarja na njegove stroške vključiti v strokovno izpopolnjevanje, ki ga organizira za svoje zdravnike in zobozdravnike oziroma za druge svoje zdravstvene delavce.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOST ZDRAVSTVENEGA DOMA
29. člen
Ustanovitelj skupaj z Občino Loški Potok odgovarja za obveznosti zdravstvenega doma, ki jih zdravstveni dom prevzame ali se zanje obveže le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zdravstvenega doma, določene s tem odlokom ter na osnovi programa dela zdravstvenega doma, h kateremu so dali predhodno soglasje.
XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZDRAVSTVENEGA DOMA
30. člen
Zdravstveni dom je dolžan ustanovitelju in Občini Loški Potok najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zdravstvenega doma ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanovitelja.
31. člen
Ustanovitelj je skupaj z Občino Loški Potok dolžan zdravstvenemu domu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa po dinamiki, ki jo z zdravstvenim domom dogovorijo ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zdravstvenega doma zagotavlja ustanovitelj skupaj z Občino Loški Potok.
Zdravstveni dom ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
32. člen
Zdravstveni doma mora od ustanovitelja:
– pridobiti soglasje k določbam statuta,
– pridobiti soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– pridobiti soglasje k statutarnim spremembam in
– pridobiti soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti.
Če ustanovitelj ne odloči o izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka, se šteje, da je soglasje izdal.
XII. PREHODNI DOLOČBI
33. člen
Prebivalci vseh občin, za katere je zdravstveni dom izvajal zdravstveno varstvo do uveljavitve tega odloka, ohranijo enake pravice pri uveljavljanju zdravstvenega varstva.
34. člen
Občina Ribnica in Občina Loški Potok skleneta pogodbo, ki ureja njune medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
XIII. KONČNI DOLOČBI
35. člen
Ustanovitelj mora pridobiti od Občine Loški Potok soglasje k temu odloku v roku 30 dni od vložitve zahtevka.
36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-523-1/97
Ribnica, dne 17. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

AAA Zlata odličnost