Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2220. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Novine (Gornji Petrovci), stran 3701.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 17. junija 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila NOVINE
1. člen
(uvodna določba)
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila Občine Gornji Petrovci.
2. člen
(ime občinskega glasila)
Ime občinskega glasila je: NOVINE.
3. člen
(ustanovitelj in izdajatelj)
Ustanovitelj občinskega glasila je: Občina Gornji Petrovci.
Izdajatelj glasila je: Občina Gornji Petrovci.
4. člen
(izhajanje)
Občinsko glasilo NOVINE izhaja trimesečno, torej najmanj štirikrat letno.
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Gornji Petrovci.
5. člen
(naslov uredništva)
Naslov uredništva je: Gornji Petrovci 31/d.
6. člen
(jezik)
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
7. člen
(namen in cilji)
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v Občini Gornji Petrovci, lahko pa tudi s širšo problematiko. Obenem pa je tudi informator ter prostor objav in razpisov, za potrebe Občine Gornji Petrovci
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij.
8. člen
(programska zasnova)
Programsko zasnovo sprejme občinski svet na predlog uredniškega odbora. S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja glasila in temeljna vsebinska izhodišča glasila.
9. člen
(uredniški odbor)
Po sprejetju odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, imenuje občinski svet uredniški odbor za izdajanje glasila.
Uredniški odbor sestavljajo predstavniki vseh strank, ki so zastopane v občinskem svetu in predstavnika neodvisnih članov občinskega sveta kot izdajatelja glasila ter župan občine, ki zastopa interese občine. V uredniškem odboru so lahko tudi drugi zunanji sodelavci, ki odgovarjajo za posamezna strokovna področja.
Uredniški odbor šteje sedem članov in ga občinski svet imenuje za štiriletno mandatno obdobje.
Mandat prvega uredniškega odbora, traja do konca mandata sedanjega občinskega sveta.
10 člen
(pristojnosti uredniškega odbora)
Uredniški odbor, obravnava programsko zasnovo glasila in najmanj enkrat letno obvešča občinski svet z njenim uresničevanjem ter ga seznanja z ekonomskimi in drugimi vprašanji v zvezi z glasilom.
Uredniški odbor ovravnava tudi pobude in predloge občinskega sveta, sodelavcev glasila in bralcev.
11. člen
(odgovorni urednik)
Odgovornega urednika občinskega glasila imenuje občinski svet na predlog uredniškega odbora. Mandat odgovornega urednika traja štiri leta. Mandat prvega odgovornega urednika traja do konca mandata sedanjega občinskega sveta.
Občinski svet lahko odgovornega urednika razreši na predlog uredniškega odbora ali po lastni presoji, če ugotovi, da le-ta opravlja svoje delo v nasprotju z zakonom, programsko zasnovo ali uredniško politiko občinskega glasila.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– pripravlja in ureja besedila,
– sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– enkrat letno poroča občinskemu svetu o uresničevanju uredniške politike.
12. člen
(tehnična in organizacijska opravila)
Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko prenesejo pogodbeno tudi na zunanjega izvajalca.
13. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva ustanovitelja,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
14. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave,
– materialne stroške,
– druge stroške, ki so povezani s pripravljenjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
15. člen
(volilna kampanja)
V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev, glasilo namenja del prostora za predstavitev kandidatov in kandidatnih list. Objave v zvezi z volitvami določa zakon o volilni kampanji, kandidatom vseh kandidatnih list, pa morajo biti zagotovljeni enakovredni pogoji predstavitve v občinskem glasilu.
16. člen
(prehodna določba)
Občinski svet mora imenovati uredniški odbor in odgovornega urednika v roku 30 dni po sprejetju in objavi tega odloka.
Do imenovanja novega uredniškega odbora ter odgovornega urednika, opravljata te naloge dosedanji uredniški odbor in dosedanji odgovorni urednik.
17. člen
(komu je glasilo namenjeno)
Občinsko glasilo NOVINE se tiska v 850 izvodih in je namenjeno vsem gospodinjstvom Občine Gornji Petrovci, ki se jim tudi brezplačno razdeljuje. Ker glasilo ni namenjeno prodaji, ne dosega nobenih komercialnih učinkov, zato je tudi oproščeno plačila prometnega davka.
18. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati in se uporabljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1732/97
Gornji Petrovci, dne 23. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost