Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2261. Odredba o pogojih za odkup pšenice in rži letine 1997, stran 3748.

Na podlagi druge točke sklepa o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1997 (Uradni list RS, št. 39/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o pogojih za odkup pšenice in rži letine 1997
1. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: zavod) v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1997 (Uradni list RS, št. 39/97) odkupi vse ponujene količine v Sloveniji pridelane pšenice in rži letine 1997, ki ustrezajo kakovostnim zahtevam v veljavnem predpisu, na način, določen s tem predpisom.
2. Zavod odkupuje pšenico in rž iz prve točke te odredbe do 30. 9. 1997.
3. Vsa operativno-tehnična dela pri odkupu pšenice in rži letine 1997 opravljajo izvajalci odkupa neposredno ali preko zbirnih centrov. Izvajalce odkupa, to so mlinsko predelovalna in druga podjetja in zbirne centre, izbere zavod v skladu z določbami zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
4. Cena odkupljene pšenice in rži se ugotovi pa na podlagi tretje, šeste in sedme točke sklepa o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1997 in s to odredbo.
5. Zavod odkupi le pšenico in rž, katere lastnosti ustrezajo zahtevam predpisov o kakovosti. Poleg tega zavod ne odkupuje pšenice, ki ne vsebuje manj kot 10% surovih beljakovin.
Pšenico, ki odstopa od zgoraj navedenih lastnosti, zavod odkupi izjemoma v primeru, ko se z analizo po že opravljenem prevzemu ugotovi, da prevzeta pšenica ne ustreza predpisani kakovosti. Tako pšenico zavod plača po ceni 20,70 SIT/kg.
6. Lokacije odkupnih mest so:
a) Pomurje:
– Mlinopek Murska Sobota – silosi v Murski Soboti,
– KZ Gornja Radgona – TMK Črnci,
– KG Rakičan – TMK Lipovci,
– KK Ljutomer – TMK Ljutomer.
b) Štajerska:
– Intes Maribor, silosi v Mariboru,
– Klasje MPP Celje, silosi v Celju,
– Kmetijski kombinat Ormož, Središče ob Dravi,
– KK Ptuj v Dražencih,
– Agrokombinat Maribor v Mariboru.
c) Ljubljansko območje:
– Žito Ljubljana, silosi v Ljubljani.
d) Primorska:
– Mlinotest Ajdovščina – silosi v Ajdovščini.
Kakovostni prevzem vse oddane pšenice in rži se opravi na odkupnem mestu. Na teh mestih se ugotavlja tudi teža oddane pšenice in rži, razen tiste, ki se je predhodno zbirala na zbirnih mestih
7. Lokacije zbirnih centrov so:
– Lendava: Kmetijstvo Lendava, KZ Hotiza, SKZ Črenšovci, KZ Lendava, KZ Dobrovnik, KZ Turnišče, SKZ Panonka Petrovci v Šalovcih, SKZ Klas Križevci, mlin Korošec, Zabovci, KZ Radgona Videm ob Ščavnici, SSC Ramšak Spuhlja pri Ptuju,
– Žitni silosi Brežice,
– Novo mesto.
Zbirni centri morajo za opravljanje del pri odkupu pšenice in rži izpolnjevati minimalne tehnične in ostale pogoje, ter biti ustrezno opremljeni. Pooblaščeno podjetje iz osme točke te odredbe pred pričetkom odkupa pšenice in rži preveri ali posamezni zbirni center izpolnjuje pogoje in je ustrezno opremljen ter mu o tem izda pisno potrdilo, na podlagi katerega lahko zbirni center prične z delom.
Na zbirnih centrih se ugotavlja teža, izvede vzorčenje in organoleptični pregled pšenice in rži. Analize vzorcev se opravijo naknadno na odkupnih mestih. Stroške prevoza pšenice in rži do odkupnega mesta nosi zavod. Fizični prevzem pšenice in rži izvede organizator zbiranja in transporta do odkupnih mest, ki v ta namen sklene pogodbo z zavodom.
Prevozne stroške plača zavod v višini 0,99 SIT/kg za 100 km. Pri obračunavanju prevoza se uporablja odstotek razmerja iz cenika prevoznih storitev v cestnem tovornem prometu.
8. Vsa dela v zvezi z vzorčenjem, kontrolo kakovosti in analizami oddane pšenice in rži opravlja neodvisna in nevtralna inštitucija oziroma podjetje. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj za ta dela pooblašča podjetje Inspect, p.o., Ljubljana, Jakšičeva 5. Kakovost pšenice in rži se ugotavlja z analizo odvzetih vzorcev, ki se izvaja po enotni metodi (vsebnost surovih beljakovin v pšenici se določa z IR analizatorji proizvajalca Perten instruments, ki jih umeri po enotni metodologiji živinorejsko-veterinarski zavod za Pomurje, oddelek za kmetijsko raziskovanje Murska Sobota, Š. Kovača 40).
Stroške analiz (ugotavljanje količine vlage, primesi, hektolitrske mase in surovih beljakovin) plača zavod.
V izogib prevzemu pšenice z vsebnostjo pod 10% surovih beljakovin lahko prodajalec na odkupnih mestih zahteva predhodno analizo vsebnosti surovih beljakovin. Predhodno analizo plača prodajalec izvajalcu analize vnaprej.
9. Kupec in prodajalec priznavata javno registrirano tehtnico na odkupnem mestu oziroma zbirnem centru. Ugotovljena teža velja za prodajalca in zavod. Za pošiljke, prispele z železnico, velja teža uradnega železniškega tehtanja. Stroške tehtanja plača zavod.
10. V primeru, da pšenica in rž, ponujena v odkup, vsebuje nad 13% vlage, jo mora prodajalec predhodno osušiti, oziroma plača stroške sušenja pšenice in rži ter nosi količinsko razliko osuška pšenice in rži do 13% vlage ugotovljeno po formuli:
teža x (vhodna vlaga v % – izhodna vlaga v %)
                 -----------------------------------------------
                       100 – izhodna vlaga v %
11. Zavod plača prodajalcu oddano pšenico in rž v roku 15 dni po prejemu računa, kateremu mora biti priložen analizni izvid o kakovosti skupaj z obračunskim listom, vendar najkasneje v roku 30 dni po prevzemu pšenice in rži na odkupnem mestu.
Če zavod v roku 30 dni ne prejme vseh v prejšnjem odstavku navedenih dokumentov, plača prodajalcu akontacijo na podlagi začasnega obračunskega lista v višini 20,7 SIT/kg pšenice, razliko pa najkasneje v roku 45 dni po prevzemu pšenice na odkupnem mestu.
12. Ta odredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 334-02-001/97-30/07
Ljubljana, dne 3. julija 1997.
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske
odnose in razvoj
Soglašam!
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost