Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2209. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Trnovo-Tržaška cesta (Ljubljana), stran 3681.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 22. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Trnovo-Tržaška cesta
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Trnovo-Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95) se 1. člen spremeni tako, da se pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Trnovo-Tržaška cesta, ki jih je izdelal Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, pod številko 31/95 v maju 1996.”
2. člen
4. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
“Za območje urejanja VM 2/3 Parkirišče-servis se uporablja regulacijska karta v merilu 1:1000 in karta meja morfoloških enot v merilu 1:1000, ki ju je izdelal Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, pod št. projekta 31/95 v maju 1996.”
3. člen
63. člen se spremeni tako, da glasi:
“Območje urejanja VM 2/3 Parkirišče-servis
Morfološka enota 3C/1
Dopustni posegi:
Dovoljene so poslovno-trgovske dejavnosti.
Izraba prostora:
Pozidanost območja je določena z gradbenimi linijami in gradbenimi mejami.
Kota zaključnega venca je maksimalno 12 m, na posebej označenem delu 16 m.
Oblikovanje:
Višinski poudarek (V 16 m) na križišču Tržaška cesta in Fajfarjeva ulica mora smiselno upoštevati gradbeno linijo, označeno na regulacijski karti.
Morfološka enota 3C/2
Dopustni posegi:
Dopustne so samo ureditve objektov in naprav za potrebe prometa in komunale.
Izjemoma je dovoljena dopolnilna gradnja pritličnih objektov k objektom v morfoloških enotah 3C/1 in 3C/3.
Posebni pogoji:
Za vse posege je potrebno soglasje upravljalca daljnovoda, ki poteka preko območja.
Morfološka enota 3C/3
Dopustni posegi:
Dovoljene so poslovno-trgovske dejavnosti.
Izraba prostora:
Pozidanost območja je določena z gradbenimi linijami in gradbenimi mejami.
Kota zaključnega venca je maksimalno 12 m.
Morfološka enota 3C/4
Dopustni posegi:
Dovoljene so poslovno-trgovske, servisne in prometne dejavnosti.
Izraba prostora:
Pozidanost območja je določena z gradbenimi mejami.
Kota zaključnega venca je maksimalno 6 m.
Morfološka enota 3C/5
Dopustni posegi:
Dopustne so samo ureditve objektov in naprav za potrebe prometa in komunale.
Izraba prostora:
Parkirne površine je možno urediti v kleteh ter na nivoju terena.
Merila in pogoji za spremembe namembnosti
Dovoljene so spremembe namembnosti, če je nova namembnost navedena med dopustnimi posegi v posamezni morfološki enoti.
Merila in pogoji za prometno urejanje
Ceste
Območje se na Tržaško cesto navezuje preko obstoječega križišča pod nadvozom.
V morfološki enoti 3C/2 je možna izvedba dodatnega priključka po sistemu “desno-desno”.
Nove ali obstoječe prometnice, ki bodo rekonstruirane, imajo določene regulacijske linije, ki obsegajo zemljišče, potrebno za izvedbo bodoče prometnice-cestni svet.
V območju cestnega sveta so dovoljene prometne ureditve, za druge posege je treba pridobiti soglasje upravljalca ceste.
Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča.
Pri novogradnjah ali spremembi namembnosti obstoječih objektov je treba zagotoviti zadostno število novih parkirnih mest na funkcionalnih površinah objekta.
Javne ceste:
C1 Tržaška cesta: prečni profil 42 m, štirje vozni pasovi, mestna železnica s postajališči na južni strani, obojestranska kolesarska steza, obojestranska zelenica, obojestranski pločnik
C2 iztek regionalne ceste R376 pod železniško progo.
Interne dostopne ceste:
C3 dostopna cesta območja: prečni profil 13 m, dva vozna pasova, enostranski pločnik, zelenica, parkiranje.
Interne ceste C3 prometno ni možno navezati na iztek regionalne ceste R376.
C4 dostopna cesta območja: prečni profil 8 m, dva vozna pasova, obojestranski pločnik. V podaljšku možna peš navezava na Tržaško cesto.
Prečni profili cest so določeni z regulacijskimi linijami.
Kadar gre za ureditev obstoječih cest, se pri določanju profila ceste upoštevajo tudi razmere na terenu.
Železnica
Železniška proga ima določene regulacijske linije znotraj katerih so dovoljene prometne ureditve, skladno z zakonom o varnosti v železniškem prometu. Za druge posege je potrebno soglasje Slovenskih železnic.
Celotno območje leži v 200-metrskem varovalnem pasu železnice, v katerem je potrebno pri odmikih novozgrajenih objektov, gradnji protihrupne zaščite ter zaščite morebitnih kovinskih delov nad ali pod terenom, proti vplivu blodečih tokov zaradi elektrificirane železniške proge, upoštevati navedeni zakon in pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov in drugih objektov v varovalnem pasu železnice.
Merila in pogoji za komunalno urejanje
Vse obstoječe objekte in novogradnje je treba priključiti na javno vodovodno, kanalizacijsko, električno in plinsko omrežje.
Pri načrtovanju novih objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od primarnih komunalnih vodov.
Vodovod
Vodovodi naj potekajo po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje omrežja in priključkov.
Vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov. Pred zasipom novo zgrajenih vodovodov mora biti izvršen tlačni preizkus. Vodovodi morajo biti zgrajeni v skladu z geotehničnimi pogoji.
V skladu s posameznimi posegi v prostor v posameznih morfoloških enotah je treba obnoviti in dopolniti obstoječe vodovodno omrežje tako, da bo nudilo zadostno požarno zaščito, omogočalo neposredno priključevanje porabnikov, zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov, komunalnih naprav, vodov in drevja. Pri nadaljnjem načrtovanju je treba upoštevati obstoječe primarne vodovode in jim zagotoviti varovalni pas 3 m obojestransko, oziroma 5 m do bodočih objektov.
Obstoječe hidrantno omrežje je interno, vezano na javni vodovod preko obračunskega vodomera.
Pri servisnih in storitvenih dejavnostih je treba za uporabo tehnološke vode načeloma predvideti in uporabljati zaprte sisteme.
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije je treba, z upoštevanjem predhodnih pogojev, pridobiti programske rešitve za obnovo oziroma gradnjo vodovodov in priključitev novih porabnikov na omrežje. Programske rešitve izdela javno podjetje Vodovod-Kanalizacija.
Kanalizacija
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo.
Kanalski sistem območja je ločen.
Vse padavinske vode se odvajajo v meteorno kanalizacijo. Padavinske vode iz utrjenih površin in cestišč naj se preko požiralnikov opremljenih s peskolovi in lovilci olj odvaja v padavinsko kanalizacijo.
Tehnološke odpadne vode, ki vsebujejo mastne, strupene, vnetljive ali agresivne snovi, se morajo pred priključkom na javno kanalizacijo očistiti do dovoljene stopnje onesnaženosti, po veljavni zakonodaji.
Priključevanje objektov je možno z direktnim priključkom za odtoke iz pritličij in nadstropij, odtoki iz kleti se priključujejo preko črpališč.
Kanalizacija naj poteka po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje javnih kanalov in čiščenje hišnih priključkov.
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije je treba, z upoštevanjem predhodnih pogojev, pridobiti programske rešitve, ki bodo upoštevale obstoječe stanje in novopredvidene posege v prostor. Programske rešitve izdela javno podjetje Vodovod-Kanalizacija.
Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno iz atestiranih materialov in v skladu z geotehničnimi pogoji. Pred zasipom novozgrajenih kanalov mora biti izvršen preizkus vodotesnosti.
Uporabniki prostora, ki skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja, kemikalije), lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da razlitje ni možno.
Površinske vode
Pred posegom v prostor mora investitor pridobiti rešitev poplavne ogroženosti območja. Vsi objekti morajo biti varni pred 100-letno poplavno vodo Malega Grabna.
Električno omrežje
V morfološki enoti 3C/1 je zgrajena TP10kV. Za nove posege v prostor bo treba na isti lokaciji zgraditi novo TP ustrezne moči.
Oskrba s plinom
Predvidena je oskrba območja s plinom. Za oskrbo objektov je potrebno zgraditi sekundarni plinovod od obstoječega plinovoda DN200, ki poteka po južnem delu Fajfarjeve ulice.
Varstvo pred požarom
Upoštevati je treba določila zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Merila in pogoji za varstvo okolja
Za ekološko zahtevne posege v prostor mora investitor predhodno, pred izdelavo lokacijske dokumentacije, pridobiti presojo vplivov na okolje. Vrsto strokovnih presoj določi Mestna občina Ljubljana, pristojna služba za urbanizem.
Potresna varnost
Objekti morajo biti dimenzionirani na intenziteto potresa 9.3 po MSK lestvici.
Varstvo pred hrupom
V območju je določena III. stopnja zahtevnosti po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
Merila za oblikovanje objektov in zelenih ureditev
Pojavnost novozgrajenih objektov in njihovo arhitekturno oblikovanje morata poudarjati lego ob pomembni mestni vpadnici.
Dopustna je pozidava z objekti P+2 (12 m) razen objekta v 3C/1, kjer je dovoljen vertikalni gabarit do P+16 m. Vzdolž Tržaške ceste in železnice je treba zasaditi drevored.
V postopku priprave lokacijske dokumentacije pridobi investitor vsaj tri idejne rešitve objektov ob Tržaški cesti, ki jih izdelajo različni avtorji, izbor najustreznejše rešitve pa opravi Mestna občina Ljubljana, pristojna služba za urbanizem, oziroma izvede javni natečaj.
Posebni pogoji
Sprememba današnje rabe prostora, namenjenega sistemu javnega potniškega prometa “parkiraj in se pelji”, je dopustna šele po pridobitvi nadomestnega zemljišča za te potrebe. Nadomestno zemljišče je treba pridobiti na območju med Tržaško cesto in južno obvozno cesto ter njenim priključkom.
4. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik,
– krajevni skupnosti, za katero veljajo določbe tega odloka.”
5. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30-13/97
Ljubljana, dne 22. maja 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost