Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2226. Odlok o lokacijskem načrtu za bencinski servis v Metliki, stran 3707.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine Metlika na seji dne 12. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za bencinski servis v Metliki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz dolgoročnega plana Občine Metlika za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1993 (Uradni list RS, št. 63/93), v skladu z določbami družbenega plana Občine Metlika za obdobje 1986–1990, dopolnjen 1993 (Uradni list RS, št. 63/93) sprejme lokacijski načrt za bencinski servis v Metliki, ki ga je izdelal Projektivni atelje – Prostor, d.o.o. Ljubljana v aprilu 1997 pod št. 1081/97.
2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena tega odloka vsebuje naslednje sestavine:
A) Tekstualni del
B) Soglasja organov, organizacij in skupnosti
C) Grafični del
1. Izsek iz planskih dokumentov v M 1 : 5000
2. Kopija katastrskega načrta M 1 : 1000 in 1 : 2880
3. Geodetski načrt obstoječega stanja M 1 : 500
4. Ureditvena situacija M 1 : 500
5. Idejne rešitve infrastrukture M 1 : 500
6. Situacija požarnih con M 1 : 500
7. Načrt gradbenih parcel M 1:1000
8. Tehnični elementi za zakoličbo M 1 : 500.
II. MEJA OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Območje lokacijskega načrta obsega jugovzhodni del parcele št. 402 k.o. Metlika ter obsega površino 4515 m2, za odstavni uvozni pas pa del parcel št. 4052 in 224/2 k.o. Metlika.
Območje je omejeno na jugozahodni strani z magistralno cesto Novo mesto–Metlika, na jugovzhodni strani s poljsko potjo parc. št. 4052 k.o. Metlika, na drugih dveh straneh pa meji na njivske površine.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje lokacijskega načrta je namenjeno gradnji bencinskega servisa in avtopralnice s prodajalno plina in drugimi objekti, napravami in komunalno opremo potrebnimi za obratovanje servisa.
5. člen
Površine v ureditvenem območju bencinskega servisa so namenjene:
1. objektom
2. prometnim površinam:
a) uvozna in izvozna cesta
b) manipulativne in parkirne površine
3. zelenim površinam.
IV. FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV TER DOVOLJENE TOLERANCE
1. Objekti
6. člen
Lokacijski načrt predvideva gradnjo naslednjih objektov:
– prodajni objekt
– objekt avtopralnice
– kontejnersko skladišče gospodinjskega plina
– nadstrešnica.
Prodajni objekt:
– tloris: 23,40 m x 10,60 m
– višina: 3,90 m (svetla višina 3 m)
– streha: ravna plošča s termo in hidro izolacijo prekrita s prodcem
Objekt avtopralnice:
– tloris: 10,60 m x 7,20 m
– višina: 4,80 m (svetla višina 4,25 m)
– streha: ravna plošča s termo in hidro izolacijo prekrita s prodcem.
Kontejnersko skladišče gospodinjskega plina bo locirano na uvozni strani ob mimobežnem pasu in ga sestavljajo trije tipizirani kovinski kontejnerji max. 3 x 960 kg. Streha iz trapezne pločevine na kovinskih nosilcih.
Nadstrešnica: bo locirana nad pretakalno ploščadjo do prodajnega objekta:
– tloris: 26,90 m x 18,10 m
– višina: 5,80 m (4,60 m svetle višine)
– kritina: pločevina zakrita s spodnje strani z okrasno masko.
Nadstrešnica leži na kovinskih stebrih višine 4,60 m in na dveh stebrih oprtih na prodajni objekt.
Dostopi do objektov morajo biti urejeni tako, da omogočajo komuniciranje invalidnim osebam.
Rezervoarji za gorivo bodo vkopani v zelenici vzporedno s cestiščem oziroma vzporedno s prodajnim objektom, skupne prostornine 200 m3 in sicer:
– 1 x 50 m3 za EL (10 m3) in D2 (40 m3)
– 1 x 50 m3 za MB 98
– 1 x 50 m3 za NMB 91
– 1 x 50 m3 za NMB 95.
Rezervoarji morajo biti dvoplaščni s po dvema vstopnima odprtinama, opremljeni s kontrolno napravo, ki opozarja na tesnost.
2. Prometne površine
7. člen
Uvoz na servis je predviden z vzhodne smeri iz magistralne ceste po odstavnem prometnem pasu za zavijanje na servis, izvoz pa je predviden v smeri proti Novemu mestu. Promet znotraj površin servisa bo potekal enosmerno z mimobežnima prometnima pasovoma za avtopralnico in polnjenje rezervoarjev.
Sočasno z izgradnjo novega bencinskega servisa se ukine levi uvoz na stari servis in levo zavijanje ob izvozu iz bencinskega servisa.
8. člen
Manipulativne in parkirne površine:
Pretakalna ploščad in vse površine za mirujoči promet v območju bencinskega servisa predstavljajo manipulativne površine.
Vse prometne površine izven pretakalne ploščadi je treba asfaltirati in od peš površin ter zelenic ločiti z dvignjenim robnikom.
Vse prometne površine v območju pretakanja goriva morajo biti izvedene z vodotesnim in oljeodpornim betonom.
Vse površine v neposredni okolici jaškov je treba tlakovati z zalikanimi armiranobetonskimi ploščami.
Pohodne površine so tlakovane.
Parkirne površine za potrebe obiskovalcev in zaposlenih so urejene zahodno od prodajnega objekta, kjer je urejen tudi prostor za notranje čiščenje vozil, menjavo olja in nakup gospodinjskega plina.
3. Zelene površine
9. člen
Vse parterne ureditve, zelenice in brežine se izvedejo z izbranimi avtohtonimi vrstami grmovnic in visokoraslega drevja po posebnem načrtu zunanje ureditve.
Enako pozorno je treba urediti brežine, ki nastanejo s preoblikovanjem reliefa, zaradi izravnave servisnega platoja. Premagovanje višinskih razlik s podpornim zidom ni dovoljeno.
10. člen
Tolerance
Možna so minimalna odstopanja od zakoličbenih elementov in horizontalnih gabaritov, če se s tem ne spreminja funkcija prostora. Kolikor se pri izdelavi projektne dokumentacije in pri sami gradnji ugotovi, da je z manjšimi spremembami mogoče doseči tehnično in ekonomsko ugodnejšo rešitev, je treba skupaj s pristojnimi soglasodajalci sprejeti optimalno rešitev, ki ne prizadene drugih varovanih območij.
V. ETAPE IZVAJANJA
11. člen
Realizacija posega bo v eni etapi.
VI. REŠITVE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA
12. člen
Prometna ureditev območja
Območje lokacijskega načrta se navezuje na magistralno cesto M-4, odsek št. 256 Novo mesto–Metlika–meja z Republiko Hrvatsko.
Pred uvozom v smeri Metlika–Novo mesto je predviden odstavni prometni zavijalni pas.
V območju bencinskega servisa je promet urejen enosmerno po šestih voznih pasovih, od tega služi eden kot mimobežni prometni pas za dovoz do avtopralnice.
Peš promet v območju bencinskega servisa je urejen po dvignjenem hodniku, ki se izvede ob objektu.
13. člen
Vodovod
Oskrba z vodo bo zagotovljena s priključitvijo na javni vodovod na glavni cevi pri starem bencinskem servisu. Vodomerni jašek mora biti izveden z ločenim odčitavanjem za avtopralnico in bencinski servis.
14. člen
Kanalizacija
Vse odpadne vode iz bencinskega servisa se vodijo v glavno kanalizacijsko mestno mrežo s priključkom na jašku J446.
Pred izpustom je treba:
– meteorne strešne vode speljati preko peskolovov v odvodnik
– površinske vode predhodno očistiti v lovilcu olj in maščob ter peskolovu
– odpadne vode iz avtopralnice speljati preko usedalnika in regeneratorja nazaj v proces, ostanek pa v odvodnik.
Izvedba kanalizacije mora biti v obbetoniranih zaščitnih ceveh in oljeodpornih, vodotesnih jaških. Na mestih, kjer kanalizacija poteka v cestišču ali ga prečka, se mora ta zaščititi ob upoštevanju mehanskih obremenitev.
15. člen
Elektrika
Priključek je treba izvesti z izgradnjo lastnega tokokroga iz TP s podzemnim kablom.
Meritve morajo biti vgrajene v priključni omarici z ločenim odčitavanjem za avtopralnico in bencinski servis.
Zunanji in glavni notranji razvodi morajo biti izvedeni v PELD ceveh.
16. člen
Javna razsvetljava
Razsvetljava okolice servisa bo izvedena s kandelabrskimi svetilkami, razvod do svetilk in priključek na električno omrežje bo izveden s podzemnimi kabli.
17. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Bencinski servis se navezuje na telefonsko omrežje. Izvedbo priključka je treba projektno obdelati po navodilih in v sodelovanju z upravljalcem omrežja.
18. člen
Ogrevanje
Ogrevanje servisa bo centralno iz kotlovnice, vezano na lasten rezervoar.
19. člen
Odpadki
Komunalni odpadki se zbirajo v premičnih kovinskih kontejnerjih z zagotovljenim odvozom in deponijo na odlagališče odpadkov.
Zbiranje odpadkov nevarnih snovi, odpadnih olj in naftnih derivatov se uredi v posebnih kontejnerjih z odvozom v rafinerijo.
VII. VARSTVO OKOLJA
20. člen
Bencinski servis je lociran ob magistralni cesti Novo mesto–Metlika nasproti obstoječega servisa, ki sedaj oskrbuje vozila iz obeh smeri vožnje. Zemljišče je s treh strani obdano z obdelovalnimi površinami in se rahlo vzpenja proti severu. Najbližji objekti so od predvidene lokacije oddaljeni ca. 200 m.
Za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje, ki bi jih poseg utegnil povzročiti se zahteva:
– za varstvo zraka
  – zaprt sistem pretakanja
  – ugašanje motorjev pri postankih na pretakalni ploščadi
  – pri ogrevanju objekta nastavitev naprav in ustreznih dimnikov
– za varstvo voda
  – oljetesne in vodonepropustne manipulacijske površine z odvodom meteornih vod preko
   lovilca olj
  – dimenzioniranje oljnih lovilcev po prispevnem območju, intenziteti padavin in 
   možni količini razlitih naftnih derivatov
  – dvoplaščni podzemni rezervoarji z opozorilno tekočino in optično- akustičnim 
   signalom
  – izvedba tehnoloških inštalacij v olje in vodonepropustnih ceveh z avtomatsko 
   prekinitvijo pretakanja v primeru poškodbe
  – priključek sanitarno-fekalnih odplak preko vodotesne kanalizacije
  – vodenje odpadne vode avtopralnice preko pravilno dimenzioniranih usedalnikov in
   preko ustreznega regeneratorja v ponovno uporabo
– za varstvo tal
  – ločeno zbiranje posebnih odpadkov z obvezno evidenco in odvozom
  – zbiranje odpadkov onesnaženih z naftnimi derivati v zaprtih kovinskih zabojnikih
    postavljenih na nepropustni podlagi
  – zbiranje odpadnih olj v dvoplaščni posodi
  – zbiranje navadnih odpadkov v kovinskih zabojnikih z odvozom na deponijo
– za varstvo pred hrupom
  – izvedba zvočnoizolativnih dvižnih vrat avtopralnice, ki so med pranjem zaprta.
V primeru suma prekoračene obremenitve okolja je potrebno opraviti ustrezne meritve in ustrezno ukrepati, če
se ugotovi preseganje z veljavno zakonodajo predpisane ravni.
Plodno zemljo, ki se odstranjuje, se uporabi za sanacijo bližnjih kmetijskih površin oziroma za lastne potrebe, soglasju z občinskim organom pristojnim za kmetijske zadeve.
VIII. VARSTVO PRED POŽAROM
21. člen
V grafičnih prilogah so prikazane cone nevarnosti za izbruh požara, v katerih ne smejo biti snovi ali priprave, ki utegnejo povzročiti požar ali omogočiti njegovo širitev.
Varstvo pred požarom obsega gasilsko opremo, katera vključuje ročne gasilske aparate na prah, ki morajo biti ob vsakem drugem avtomatu za iztakanje, in v prostorih, kjer so uskladiščene vnetljive snovi oziroma se zadržujejo zaposleni ter zunanji prevozni aparat nameščen na ploščadi.
Dostop gasilskih vozil je omogočen po dovozni oziroma izvozni cesti.
Nadstrešnica mora biti zasnovana kot lahka streha.
IX. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
Lokacijski načrt je na vpogled občanom, organizacijam in podjetjem na Občini Metlika in pri Upravni enoti Metlika.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-8/97
Metlika, dne 12. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti