Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2265. Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah, stran 3752.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena zakona o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (Uradni list RS, št. 40/97) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
N A V O D I L O
za prikazovanje podatkov o plačah
1. člen
Obrazce v skladu s tem navodilom so dolžne predložiti domače in tuje pravne osebe in fizične osebe, ki zaposlujejo delavce v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: delodajalci). Vsi delodajalci predložijo obrazce Agenciji za plačilni promet Republike Slovenije razen delodajalcev – fizičnih oseb, ki predložijo obrazce Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pristojnemu organu).
2. člen
Podatki o plačah se prikazujejo ločeno, in sicer za:
– zaposlene, za katere veljajo določila kolektivnih pogodb,
– zaposlene, za katere ne velja tarifni del kolektivnih pogodb.
Delodajalci predložijo podatke iz prejšnjega odstavka za obdobje od 1. junija do izteka veljavnosti zakona.
3. člen
Ob mesečnem izplačilu plač predložijo delodajalci pristojnemu organu Obrazec 1, ki vsebuje naslednje podatke:
----------------------------------------------------------------
Zap.
št.  Opis
----------------------------------------------------------------
A)  ZAPOSLENI, ZA KATERE VELJAJO DOLOČILA KOLEKTIVNIH POGODB
1.  Število zaposlenih, izračunanih iz ur v mesecu, za katere 
   je bila obračunana plača oziroma nadomestilo.
2.  Znesek izplačanih plač na podlagi kolektivne pogodbe in 
   zakona za tekoči mesec.
3.  Izplačana najnižja plača za tekoči mesec (plača za poln
   delovni čas).
B)  ZAPOSLENI, ZA KATERE NE VELJA TARIFNI DEL KOLEKTIVNE 
   POGODBE
4.  Število zaposlenih, izračunanih iz ur v mesecu, za katere
   je bila obračunana plača oziroma nadomestilo.
5.  Znesek izplačanih plač v skladu z zakonom za tekoči
   mesec.
C)  VSI ZAPOSLENI
6.  Kumulativni znesek izplačan na podlagi 5. člena zakona.
7.  Razmerje med zneskom iz zap. št. 6 in povprečno mesečno 
   plačo za obdobje, izraženo v indeksu (zap. št. 6: 
   povprečno plačo za obdobje izplačila) X 100.
----------------------------------------------------------------
Podatki pod zap. št. 6 in zap. št. 7 se vpisujejo samo ob izplačilu plač na podlagi 5. člena zakona.
Delodajalci podpišejo na obrazcu izjavo, da izplačujejo plače v skladu z določbami kolektivne pogodbe in zakonom.
4. člen
Ob izplačilu plač na podlagi 5. člena zakona, delodajalci ugotavljajo pozitivni poslovni rezultat na podlagi podatkov, ki se izkazujejo na obrazcu statistični podatki iz bilance uspeha (Uradni list RS, št. 8/95). Podatki se vpišejo v Obrazec 2, ki vsebuje naslednje podatke:
v 000 SIT
--------------------------------------------------------------------------------
Zap.
št.  Postavka           Oznaka za AOP             Znesek
--------------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ            (1+2+3)
1.  Prihodki od poslovanja    050+057+058
2.  Prihodki od financiranja   074
3.  Izredni prihodki       081
--------------------------------------------------------------------------------
II.  SKUPAJ            (4+5+6)
--------------------------------------------------------------------------------
4.  Odhodki
   poslovanja          060+064+068+069+070+071-055+056
5.  Odhodki financiranja     077+078
6.  Izredni odhodki       084
--------------------------------------------------------------------------------
III. CELOTNI DOBIČEK I.–II.    087
--------------------------------------------------------------------------------
7.  Odstotek celotnega dobička (III), ki se nameni za plače 
   (25% ali manj)
8.  Masa sredstev, ki se nameni za plače na podlagi 5. člena 
   zakona.
   (III celotni dobiček × zap. št. 7) : 100
--------------------------------------------------------------------------------
Delodajalci, ki ne sestavljajo obrazca Statistični podatki iz bilance uspeha, vpišejo v obrazec ustrezne podatke iz poslovnih knjig.
5. člen
Ob izplačilu regresa za letni dopust predložijo delodajalci pristojnemu organu Obrazec 3, ki vsebuje naslednje podatke:
1. Dejansko število zaposlenih po KP, katerim se izplačuje regres.
2. Že izplačan obseg sredstev za regres za zaposlene po KP.
3. Obseg sredstev za regres, ki se izplačuje zaposlenim po KP v tem mesecu.
4. Dejansko število zaposlenih po individualnih pogodbah, katerim se izplačuje regres.
5. Že izplačan obseg sredstev za regres zaposlenim po individualnih pogodbah.
6. Obseg sredstev za regres, ki se izplačuje zaposlenim po individualnih pogodbah v tem mesecu.
Pod zap. št 1 in zap. št. 4 se vpiše število zaposlenih, ki so v tekočem letu upravičeni do regresa za letni dopust.
6. člen
Obrazci 1, 2 in 3 iz 3., 4. in 5. člena tega navodila so sestavni del tega navodila in so objavljeni skupaj z njim.
7. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-003/96-003
Ljubljana, dne 3. julija 1997.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost