Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2224. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 1996, stran 3706.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popr. in 23/97) je Občinski svet občine Kočevje na 27. redni seji dne 9. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 1996, katerega sestavni del je tudi podračun rezervnega sklada Občine Kočevje.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu so naslednji:
I. Sredstva proračuna                    SIT
– prihodki                   1.015,713.107,29
– odhodki                    1.004,905.739,33
– presežek prihodkov nad odhodki          10,807.367,96
II. Sredstva rezervnega sklada
– prihodki                     5,000.000,00
– odhodki
– presežek prihodkov nad odhodki          5,000.000,00
3. člen
Del presežka prihodkov nad odhodki proračuna se prenese namensko v proračun za leto 1997 in sicer:
– presežek v višini 10,091.031,00 SIT se namensko razporedi za stanovanjsko področje v letu 1997,
– presežek v višini 716.336,96 SIT se razporedi v prihodke proračuna Občine Kočevje za leto 1997.
4. člen
Ostanek sredstev rezervnega sklada v znesku 5,000.000 SIT se prenese v korist rezervnega sklada Občine Kočevje za leto 1997.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-3/97-0121
Kočevje, dne 9. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

         Bilanca prihodkov in odhodkovPrihodki

Zap.                      Realizacija    Realizacija   Delež v  Indeks
št.  Namen                 31. 12. 1995    31. 12. 1996   sk. por.   4/3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
I.   Prihodki za zagotovljeno porabo   663,563.708,59   680,223.182,53     67,0  102,5

II.  Prihodki za druge naloge       227,233.019,81   235,300.190,43     23,2  103,6

III.  Prenos prihodkov iz preteklega leta 129,725.255,41   100,189.734,33     9,9   77,2

    Skupaj (I+II+III)         1.020,521.983,81  1.015,713.107,29    100,10   99,5


Odhodki 

Zap.                     Realizacija     Realizacija   Delež v  Indeks
št.  Namen                 31. 12. 1995    31. 12. 1996   sk. por.   4/3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Požarna varnost           17.562.307,00    15.263.000,00     1,5   86,9

2.   Zaščita in reševanje         3.329.995,80    4.427.907,75     0,4  133,0

3.   Kultura               40.904.783,60    57.796.948,62     5,8  141,3

4.   Izobraževanje            249.910.054,58   110.113.991,61     11,0   44,1

5.   Socialno varstvo           30.056.202,81    36.965.169,70     3,7  123,0

6.   Otroško varstvo 1          32.818.287,00   142.156.061,80     14,2  107,0

7.   Šport                25.138.258,60    27.264.500,00     2,7  108,5

8.   Zdravstvo              21.636.069,50    24.590.545,10     2,4  113,7

9.   Cestno gospodarstvo         108.814.861,20   140.672.666,82     14,0  129,3

10.  Občinski organi in UO        83.490.201,74   117.397.834,70     11,7  140,6

11.  Komunalno gosp.           96.064.953,02   112.665.212,65     11,2  117,3

12.  Stanovanjsko gosp.          31.144.091,80    61.638.181,05     6,1  197,9

13.  Urejanje prostora           5.821.726,40    9.048.304,78     0,9  155,4

14.  Poslovni prostori          22.503.653,48    74.088.663,70     7,4  329,2

15.  Sklad stavbnih zemljišč        7.173.036,19    16.574.469,93     1,7  231,1

16.  Kmetijstvo               675.621,00    1.119.965,90     0,1  165,8

17.  Turizem                2.810.667,90    7.681.754,53     0,8  273,3
 
18.  Malo gospodarstvo          10.267.562,50    7.480.830,32     0,7   72,9

19.  Drugi odhodki            23.700.843,37    28.828.003,57     2,9  121,6

20.  Obresti                 287.832,24      66.929,00     0,0   23,3

21.  Tekoča rezerva            2.001.598,75    3.282.354,80     0,3  164,0

22.  Rezervni sklad            3.500.000,00    5.000.000,00     0,5  142,9

 

    Skupaj odhodki           919.612.608,48  1.004.123.296,33    100,0  109,2

    Račun financiranja           719.641,00     782.443,00         108,7

    Skupaj               920.332.249,48  1.004.905.739,33         109,2
---------------------------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost