Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2221. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija, stran 3702.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) ter 25. člena statuta Občine Cerkno sta Občinski svet občine Idrija na seji dne 3. 6. 1997 in Občinski svet občine Cerkno na seji dne 17. 6. 1997 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občini Idrija in Cerkno (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljici) ustanavljata na področju glasbenega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Idrija.
Ustanoviteljske pravice občin izvršujeta občinska sveta.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda je: Glasbena šola Idrija.
Skrajšano ime: GŠ Idrija.
Sedež zavoda: Idrija, Prelovčeva 9.
V sestavo GŠ Idrija sodi tudi Podružnična glasbena šola Cerkno.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljicama organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to dani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je pravni naslednik glasbene šole, ki je vpisana v sodni register pri okrožnem sodišču v Novi Gorici na registrskem vložku št. 1-45-00 in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.
4. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Podružnična šola v pravnem prometu nima pooblastil.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga v skladu z zakonom in tem odlokom.
2. Šolski okoliš
5. člen
Zavod je ustanovljen za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje občin Idrija in Cerkno.
3. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in 20 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Glasbena šola Idrija, Prelovčeva 9.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
7. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.421 dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
– K/70.20 dajanje nepremičnin, s katerimi upravlja zavod, v najem,
– K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– O/92.31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O/92.32 obratovanje objektov za kulturne prireditve (posredovanje, organiziranje gledaliških, glasbenih in drugih kulturnih dejavnosti),
– DE/22.15 drugo založništvo (izdajanje fotografij, grafik, obrazcev).
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
Svet zavoda
9. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanoviteljic, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljic imenujeta občinska sveta izmed občanov naselij šolskega okoliša in sicer dva Občinski svet občine Idrija in enega Občinski svet občine Cerkno. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok in sicer štiri izmed delavcev oddelkov Idrija, Spodnja Idrija in Črni Vrh in enega izmed delavcev podružnične glasbene šole Cerkno. Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev in sicer dva predstavnika staršev oddelkov Idrija, Sp. Idrija in Črni Vrh in enega predstavnika staršev podružnične glasbene šole Cerkno.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
10. člen
Postopek volitev predstavnikov delavcev zavoda:
Kandidate lahko predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev;
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta;
– je odpoklican;
– mu preneha delavno razmerje v zavodu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
11. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
12. člen
Ustanoviteljici in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda.
Ustanoviteljici zagotavljata zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje.
Zavod nepremičnine, ki so mu dane v upravljanje, ne more odtujiti in obremeniti brez soglasja ustanoviteljic.
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz državnega in občinskih proračunov v skladu z zakoni, iz prispevkov učencev, iz sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
14. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
15. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
Zavod je dolžan vsako leto posredovati ustanoviteljicama program dela, finančni načrt, zaključni račun in poročilo o izvrševanju dela.
VII. JAVNOST DELA
16. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti lahko prisostvujejo sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu v primerih, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
17. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno urejati z internimi akti, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V zadevah, ki niso posebej urejene s tem odlokom se uporabljajo določbe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in zakona o glasbeni šoli.
19. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o uskladitvi aktov o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, ki je bil sprejet na seji Skupščine občine Idrija 14. 4. 1992 (Uradni list RS, št. 21/92).
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60111-4/97
Idrija, dne 3. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.
Št. 611-01/97
Cerkno, dne 17. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost