Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2141. Zakon o slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranj podjetij (ZSRDPP)
2142. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavni, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2143. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2162. Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvih devetih mesecih leta 1997

Sklepi

2163. Sklep o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1997

MINISTRSTVA

2144. Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo
2145. Odredba o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
2146. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2147. Pravilnik o požarnem redu
2148. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
2190. Pravilnik o spremembah pravilnika o načinu izplačevanja denarnih prejemkov in vodenja evidenc o izplačilih
2191. Pravilnik o določanju, razvrščanju in varovanju zaupnih podatkov Ministrstva za zunanje zadeve
2192. Navodilo o spremembi navodila o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno lastnino
2193. Količnik za preračun katastrskega dohodka

USTAVNO SODIŠČE

2149. Odločba o razveljavitvi četrtega in petega odstavka 3. člena in dela četrtega odstavka 22. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
2150. Sklep o sprejemu pobude in o začasnem zadržanju izvrševanja odloka o ureditvenem načrtu za območje Čezsoški most v Čezsoči Občine Tolmin

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2151. Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci naročnikov ter o načinu plačevanja RTV - naročnine
2152. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. junija 1997
2153. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2154. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2155. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2156. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2157. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
2158. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
2159. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1997
2160. Spremembe in dopolnitve tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah
2161. Volitve članov sveta sodnikov za prekrške

OBČINE

Kidričevo

2164. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kidričevo
2165. Pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Kidričevo

Kočevje

2166. Odlok o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka

Kungota

2167. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Litija

2168. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2169. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2170. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Litija
2171. Pravilnik o nabavi vozil za potrebe zaščite in reševanja v Občini Litija

Ljutomer

2172. Odlok o simbolih Občine Ljutomer
2173. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Ljutomer prešel na naslednjega kandidata
2174. Odlok o dimnikarski službi Občine Ljutomer

Logatec

2175. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za drugo polletje 1997

Mežica

2176. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica
2177. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Murska Sobota

2178. Odlok o proračunu Mestne Občine Murska Sobota za leto 1997
2179. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota - sever
2180. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (Agroservis, SCT)

Novo mesto

2181. Sklep o višini prispevka
2182. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev Mestne občine Novo mesto, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero

Podčetrtek

2183. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1997
2184. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Podčetrtek
2185. Sklep o taksi, s katero se plačuje organizirano delo z odpadki

Radeče

2186. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
2187. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Radeče

Šentjur pri Celju

2188. Odlok o komunalnih taksah v Občini Šentjur pri Celju
2189. Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda
AAA Zlata odličnost