Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2174. Odlok o dimnikarski službi Občine Ljutomer, stran 3598.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in na podlagi statuta Občine Ljutomer je Občinski svet občine Ljutomer na 29. seji dne 28. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o dimnikarski službi Občine Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija in način izvajanja dimnikarske službe na območju Občine Ljutomer.
2. člen
Občina zagotavlja organiziranje in izvajanje dimnikarske službe, kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov ter zračnikov zaradi varstva zraka, požarnega varstva in preventive na območju Občine Ljutomer (v nadaljevanju: dimnikarska služba), s podelitvijo koncesij.
II. PREDMET DIMNIKARSKE SLUŽBE
3. člen
Izvajanje dimnikarske službe zagotavlja občina na naslednjih napravah:
– male in srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/93);
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav (npr. naprave za pripravo goriva, naprave za odvod ostankov zgorevanja);
– naprave za prezračevanje prostorov v katerih so kurilne naprave.
Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimnikarske dejavnosti opravljal:
– preglede (prve, občasne in letne) in izdelal strokovna mnenja o skladnosti izvedbe s projektom in predpisi naprav;
– požarne preventivne preglede na dimovodnih, prezračevalnih ter kurilnih napravah v kurilni in nekurilni sezoni (kurilna sezona se šteje od 1. 1. do 31. 5. in od 1. 10. do 31. 12.);
– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;
– meritve (prve, občasne in letne) emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak in naprav navedenih v drugem odstavku tega člena;
– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja zraka;
– izdajanje soglasij k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih kurilnih naprav;
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih;
– ostale dejavnosti, ki jih določajo predpisi o izvajanju dimnikarske službe.
III. KONCESIJSKI AKT
4. člen
(področja izvajanja dimnikarske službe)
Dejavnost dimnikarske službe, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske službe za celotno območje ali za posamezno funkcionalno zaokroženo področje, ki dosegajo minimalno 2000 lastnikov kurilnih naprav v Občini Ljutomer.
5. člen
(podelitev koncesije)
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa za posamezno področje iz prejšnjega člena najboljšemu ponudniku.
6. člen
(dodatni pogoji za koncesionarja)
Na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev dimnikarske službe, se lahko prijavi fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
– da se izkaže v finančnem stanju;
– da predloži ustanovitveni akt;
– da pripravi program izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije na področju (območju), za katerega prosi za podelitev koncesije;
– da predloži reference o dosedanjem delu;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnih kadrov za učinkovito opravljanje storitev dimnikarske službe na področju (območju), za katerega se prosi za podelitev koncesije.
7. člen
(javna pooblastila)
Na področjih Občine Ljutomer iz 2. člena tega odloka je koncesionar izključni izvajalec dimnikarske službe s pravico zaračunavanja plačil za vse storitve dimnikarske službe. Obseg storitev dimnikarske službe je določen v zakonu o dimnikarski službi (Uradni list RS, št. 16/74 in 14/90) ter drugih spremljajočih normativnih aktih.
Izvajalec dimnikarske službe zaračunava uporabnikom storitev dimnikarske službe svoje storitve po ceniku določenem z veljavnimi predpisi.
8. člen
(obveznosti koncesionarja)
Kot izključni izvajalec dimnikarske službe na področjih iz 2. člena te uredbe koncesionar opravlja storitve pod naslednjimi pogoji:
– da opravlja storitve dimnikarske službe v svojem imenu in za svoj račun;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev v zadosten obseg tehničnih sredstev, kot je to opredeljeno v programu izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije iz 4. člena tega odloka;
– da se pri vseh rizičnih posegih na dimovodnih napravah (izžiganje katranskih oblog ipd.) obvesti občinski gasilski center zaradi pripravljenosti;
– da na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpektoratov omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za opravljanje storitev dimnikarske službe.
9. člen
(višja sila)
Koncesionar je dolžan opravljati storitve dimnikarske službe v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
10. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesija za vsako posamezno področje iz 2. člena tega odloka začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe ter je podeljena za najmanj 10 let.
Koncesionar je na dodeljenem področju občine dolžan pričeti opravljati storitve dimnikarske službe v roku 30 dni po podpisu koncesijske pogodbe.
11. člen
(viri financiranja dimnikarske službe)
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene za storitve dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
12. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plačati koncedentu plačilo za koncesijo v višini 5 odstotkov od plačane realizacije.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna občine in se uporabijo za razvoj lokalnih javnih služb varstva okolja.
13. člen
(postopek javnega razpisa)
Javni razpis za pridobitev koncesionarjev objavi občinski upravni organ Občine Ljutomer v Uradnem listu RS.
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisanega roka, ki ni krajši od 60 dni.
Razpis je neuspešen:
– če do poteka razpisanega roka ni predložena nobena veljavna prijava;
– če posamezen v razpisu zahtevan pogoj ni vsebovan v nobeni od pravočasno prispelih prijav.
Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje za veljavnost prijave v razpisu določenih vsebin ali če ni prispela v razpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel se ponovi najkasneje v 30 dneh po poteku razpisanega roka neuspelega razpisa.
14. člen
(postopek javnega razpisa)
Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije in izbiro koncesionarja izvede komisija, ki jo imenuje občinski svet.
Komisijo sestavljajo:
– dva člana občinskega sveta,
– dva člana kot zastopnika območja, za katero se podeljuje koncesija,
– en član iz Združenja dimnikarjev Slovenije,
– predstavnik struktur zaščite in reševanja.
15. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja upravni organ občinske uprave, pristojen za javne službe varstva okolja, kateremu mora koncesionar, kadarkoli med delovnim časom, posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem pristojnega upravnega organa občinske uprave vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe.
Delavci upravnega organa občinske uprave, pristojnega za javne službe varstva okolja, ki izvajajo nadzor, so dolžni podatke o poslovanju obravnavati kot poslovno tajnost.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor izvajanja dimnikarske službe pooblasti tudi druge organe občinske uprave.
16. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Razmerja med koncedentom in koncesionarjem preneha zaradi neopravljanja storitev dimnikarske službe v skladu s predpisi ali kršenja določil koncesijske pogodbe.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju, če sprejme odlok o načinu izvajanja dimnikarske službe, da se na posameznem področju preneha izvajati dimnikarska službe kot koncesionirana javna služba.
Odpovedni rok za razdrtje pogodbe v tem primeru je 6 mesecev po uveljavitvi odloka iz prejšnjega stavka.
Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas sporazumno prekiniti. V koncesijski pogodbi se določijo razlogi za sporazumno prekinitev, odpovedni rok ter medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.
17. člen
(odgovornost za škodo)
Odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
18. člen
(določila koncesijske pogodbe)
Za vprašanja v zvezi s koncesijsko pogodbo se uporabljajo določbe zakona.
19. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-4/97
Ljutomer, dne 4. junija 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.