Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2184. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Podčetrtek, stran 3609.

Na podalgi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 4. in 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93) 3. in 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 26/96) in 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Podčetrtek na 17. redni seji dne 19. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Podčetrtek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja vrsta, zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju občine, obračunavanje stroškov teh storitev ter določa prekršek pri ravnanju s komunalnimi odpadki.
2. člen
Na celotnem območju Občine Podčetrtek je obvezno zbiranje, odstranjevanje in deponiranje komunalnih odpadkov.
V sistem ravnanja s komunalnimi odpadki so vključeni vsi lastniki, uporabniki, oziroma upravljalci stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju občine, ne glede na njihovo stalno oziroma začasno prebivališče, oziroma sedež.
3. člen
Na območju urbanih naselij so uporabniki storitev (povzročitelji) dolžni odlagati komunalne odpadke v lastne tipizirane posode, v vseh ostalih naseljih in zaselkih pa v skupne tipizirane kontejnerje.
Seznam naselij in delov naseljih, kjer je urejen individualni odvoz komunalnih odpadkov in lokacije postavitve tipiziranih kontejnerjev v ostalih delih naselij in zaselkih določi občinski svet s sklepom.
II. VRSTE ODPADKOV
4. člen
Komunalni odpadki so gospodinjski in jim podobni odpadki, ki nastajajo v proizvodnji in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih v javni rabi, ki so pretežno trdi in po svoji sestavi heterogeni.
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.
1. Komunalni odpadki, primerni za odlaganje v tipizirane posode za odpadke:
– odpadki iz gospodinjstva – trdni organski in anorganski odpadki (ostanki hrane, ohlajen pepel, ohlajeni ogorki, konzerve, steklo, keramika, porcelan, manjši kovinski, tekstilni, papirni in plastični odpadki)
– odpadki iz poslovnih prostorov, skladišč, igrišč, avtobusnih postaj in postajališč, parkov in parkirišč ter drugih javnih površin
– odpadki iz gostinskih lokalov, trgovskih poslovalnih in podobno.
2. Komunalni odpadki, ki jih zaradi velikosti, teže in podobnih lastnosti ni mogoče ali smotrno zbirati v tipizirane posode za odpadke:
– kosovni odpadki: pohištvo, gospodinjski stroji,
– ostanki vozil in koles
– drugi kosi stanovanjske in hišne opreme
– večji predmeti iz pločevine, kovine, lesa, gume, steklovina in podobno.
5. člen
V tipizirane posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. večje kosovne odpadke
2. večje količine gradbenega materiala, kamenja ali zemlje
3. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov
4. odpadke v tekočem stanju
5. kužen odpadni material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov
6. tleče lako vnetljive, eksplozivne snovi, posebne odpadke ter druge nevarne snovi
7. neohlajene ogorke
8. večje vejevje
9. poginule živali ali dele živali in kože
10. embalažo sredstev za varstvo rastlin (embalažo zbirajo trgovci, kje je bilo sredstvo nabavljeno).
V primerih iz prvega odstavka tega člena, izvajalec ni dolžan odpeljati odpadkov, pač pa je dolžan napisati prijavo pristojnemu inšpekcijskemu organu.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
6. člen
Uporabniki storitev (povzročitelji) v urbanih naseljih so dolžni odlagati komunalne odpadke iz 1. točke 4. člena tega odloka v tipizirane posode za odpadke.
Uporabniki stroritev (povzročitelji) v ostalih naseljih in zaselkih so dolžni odpadke iz 1. točke 4. člena tega odloka odlagati v tipizirane kontejnerje oziroma zabojnike. Kontejnerje je dolžan postaviti izvajalec na posebna, za ta namen urejena mesta.
7. člen
Zbirna mesta za postavitev kontejnerjev določi občina v soglasju s krajevno skupnostjo. Tipizirane posode za odpadke v urbanih naseljih morajo zagotoviti uporabniki storitev. Kontejnerje za zbiranje komunalnih odpadkov v vaških naseljih in zaselkih mora zagotoviti občina. Nabava kontejnerjev se financira iz prispevka gospodinjstev.
V primerih povečanja količin komunalnih odpadkov, ki jih ni mogoče odložiti v posode na zbirnih mestih, lahko povzročitelji odložijo v biološko razgradljive plastične vrečke, vendar na način, ki ne bo moteče vplival na okolje.
Izvajalec je dolžan vreče odpeljati ob prvem odvozu.
8. člen
Če so komunalni odpadki iz drugih virov taki, da jih ni možno odlagati v tipizirane posode ali kontejnerje, mora pravna oseba ali posemeznik, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost skleniti pogodbo z izvajalcem za odvoz odpadkov, v kateri se določi drug način odlaganja.
Dogovorjeni način odlaganja ne sme biti v nasprotju s sanitarnimi in higiensko-tehničnimi predpisi.
9. člen
Za odlaganje večjih kosovnih odpadkov iz 2. točke 4. člena se dvakrat letno organizira pobiranje. V ta namen se določijo zbirna mesta, na katera izvajalec postavi kontejnerje. O času takega odvoza se uporabnike obvesti najmanj 5 dni pred odvozom.
10. člen
Uporabniki so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih mestih in dovoznih poteh do odjemnega mesta. Uporavniki oziroma KS so tudi v zimskem času dolžni omogočiti izvajalcu dostop do odjemnih mest.
11. člen
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posode ali okolice, kjer se opravlja delo. Kadar izvajalec pri praznjenju posod za odpadke onesnaži odjemno mesto, ga je dolžan takoj očistiti.
Skupna zbirna in odjemna mesta je dolžan vzdrževati in čistiti izvajalec.
12. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem, morajo pri prijavljanju prireditve priložiti dokazilo o opremljenosti prireditvenega prostora z ustreznimi posodami za smeti in o odvozu smeti.
Po končani prireditvi, najkasneje do 7. ure zjutraj, morajo poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpelje na odlagališče pooblaščeni izvajalec za ravnanje z odpadki.
IV. ODVAŽANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV
13. člen
Komunalne odpadke, zbrane v posodah na odjemnih mestih, odvaža izvajalec v skladu z razporedom odvoza.
Razpored odvoza pripravi izvajalec in ga pošlje občinskemu svetu v potrditev.
Vozni red mora biti takšen, da je optimalen glede stroškov odvoza, vendar s takšno tehnologijo in frekvenco, ki bo zagotavljala, da ne bo motečih vplivov na okolje.
Razpored odvoza mora biti objavljen v javnih občilih ter na krajevno običajen način.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd.), je izvajalec dolžan opraviti odvoz odpadkov najkasneje v neslednjih dveh dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
14. člen
Izvajalec mora odvažati komunalne odpadke s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno, higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
15. člen
Izvajalec in povzročitelji morajo odlagati odpadke na odlagališče odpadkov, določeno za to dejavnost.
16. člen
Kdor odloži odpadke izven odlagališča, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče odpadkov pod pogoji in na način, ki ga predpišejo pristojne inšpekcijske službe.
V. NAČIN OBRAČUNAVANJA RAVNANJA Z ODPADKI
17. člen
Stroške za ravnanje z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov.
18. člen
V urbanih naseljih se cena ravnanja s komunalnimi odpadki iz stanovanjskih prostorov obračunava po številu oseb v gospodinjstvu.
Cene za ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev se določajo na osnovi stroškovnih kalkulacij izvajalca skladno z veljavnimi predpisi in v soglasju z Občinskim svetom občine Podčetrtek oziroma na osnovi določil pogodbe med občino in izvajalcem.
V ostalih naseljih in zaselkih kjer bodo nameščeni kontejnerji se za ravnanje z odpadki plačuje v pavšalnem znesku, in sicer mesečno. Znesek določi občinski svet enkrat letno s posebnim sklepom. Cena ravnanja z odpadki iz poslovnih površin se obračunava po enoti uporabne površine.
Cena za ravnanje z ostalimi komunalnimi odpadki iz drugega odstavka 4. člena in posebnimi odpadki iz industrije, obrti in drugih dejavnosti, se formirajo na podlagi pogodbenega odnosa med povzročitelji odpadkov in izvajalcem.
Občinski svet občine Podčetrtek lahko po elementih za določitev stroškov cen ravnanja z odpadki določi odškodnine, nadomestila in takse v zvezi z ravnanjem z odpadki, ki so tudi namenska. V tem primeru mora izvajalec ravnanja z odpadki voditi posebno evidenco zbranih sredstev za ta namen in jih namensko tudi uporabljati oziroma se vodijo v proračunu občine za namensko rabo.
19. člen
Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke sami na odlagališče se stroški odlaganja odpadkov zaračunajo po m3 ali kg pripeljanih odpadkov po veljavni ceni, ki je določena za odlaganje brez javno organiziranega prevoza.
20. člen
Povzročitelji so dolžni (pridobivanje evidenc in podatkov) v roku 30 dni sporočiti izvajalcu zahtevane podatke za obračun stroškov zbiranja, odvažanja odpadkov in sprememb, ki se nanašajo na prvi, drugi in tretji odstavek 18. člena.
21. člen
Če povzročitelji v roku 30 dni od sprememb ne sporočijo spremenjenih podatkov, si izvajalec pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc na stroške povzročiteljev.
22. člen
Vsaka pravna oseba in fizična oseba, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost, je dolžna pred pričetkom opravljanja dejavnosti skleniti pogodbo z izvajalcem o ravnanju z odpadki.
Če ne sklenejo pogodbe v roku 30 dni, nadomesti to pogodbo odločba upravnega organa občine.
VI. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja komunalni nadzornik Občine Podčetrtek ter pristojni inšpekcijski organ. Komunalni nadzornik je dolžan kršitelja najprej opozoriti, mu določiti rok za odpavo pomanjkljivosti, šele nato ukrepati s kazenskimi sankcijami.
24. člen
Izvajalec in povzročitelj so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka so dolžni kršitelja prijaviti pristojni inšpekciji.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec, ki stori prekršek, če:
1. ne počisti odjemnega mesta, če so ga pri praznjenju posod za odpadke onesnažili ali če so pri praznjenju poškodovali posode 11. člen)
2. ne praznijo posod za odpadke, skladno z razporedom odvoza (prvi odstavek 13. člen)
3. ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (peti odstavek 13. člena)
4. ne odvažajo kosovnih in posebnih odpadkov iz posebnih odjemnih mest (9. člen)
5. odlagajo odpadke izven odlagališča (16. člen)
6. ne ugotavljajo nepravilnega ravnanja z odpadki in kršitelja ne prijavijo pristojni inšpekciji (24. člen)
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, če stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če kot povzročitelji:
1. ne vzdržujejo zbirnega in odjemnega mesta (10. člen)
2. ne odlagajo odpadkov v posode za odpadke
3. odlagajo odpadke izven posod za odpadke ali izven odlagališča odpadkov
4. odlagajo odpadke v nasprotju s 5. členom
5. ne vzdržujejo čistoče na zbirnih in odjemnih mestih, dovoznih poteh ali v zimskem času ne omogočijo dostopa do posod za odpadke (10. člen)
6. ne sklene pogodbe za odvoz komunalnih odpadkov.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost organizatorja kulturne dejavnosti, športnih ali drugih prireditev, če ne skrbi, da so prireditveni prostori v času prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke, po končani prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in za odvoz odpadkov na odlagališče.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
28. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se na kraju samem kaznuje delavec pravne osebe – izvajalec, če takoj ne očisti odjemnega mesta, ki ga je pri praznjenju posod za odpadke onesnažil (11. člen).
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Izvajalec je dolžan vzpostaviti in voditi evidenco vseh povzročiteljev komunalnih odpadkov iz 2. člena tega odloka v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Do takrat se zbiranje komunalnih odpadkov, odvažanje in obračunavanje opravlja po starem.
30. člen
Podrobnejša določila ravnanja z odpadki v Občini Podčetrtek se določijo v posebnem pravilniku.
31. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 11/95).
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-158/97
Podčetrtek, dne 22. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.