Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2160. Spremembe in dopolnitve tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah, stran 3544.

Na podlagi 171. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) ter tretjega odstavka 124. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94 in 25/97) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev v soglasju z Vlado Republike Slovenije
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E T A R I F E
o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah
1. člen
V tarifi o taksah in nadomestilih za odločanje o zadevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah (Uradni list RS, št. 19/94) se za 6. členom dodata nova 6.a in 6.b člen, ki glasita:
“6.a člen
Nadomestilo za nadzor
Nadomestilo za nadzor se plača:
– za vzajemni sklad 0,05% povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada,
– za investicijsko družbo 0,12% povprečne letne čiste vrednosti sredstev investicijske družbe,
– za pooblaščeno investicijsko družbo 0,12% razlike med osnovnim kapitalom pooblaščene investicijske družbe in povprečnim stanjem neizkoriščenih lastninskih certifikatov, revalorizirani za čas od 1. 1. 1993 do 31. 12. preteklega leta.
6.b člen
Odločanje o drugih posamičnih zadevah
Za odločanje agencije v posamični zadevi se plača taksa:
– za odredbo iz 36., 63., 64., 103. in 140. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev in iz 112. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, v višini:
– 500.000 SIT, če je bilo v nadzoru porabljenih do 50 ur,
– od 500.000 SIT do 1,000.000 SIT, če je bilo v nadzoru porabljenih od 51 do 100 ur,
– od 1,000.000 SIT do 1,500.000 SIT, če je bilo v nadzoru porabljenih od 101 do 150 ur,
– od 1,500.000 SIT do 2,000.000 SIT, če je bilo v nadzoru porabljenih več kot 150 ur,
– za odločbo o odvzemu dovoljenja borznoposredniški družbi iz 70. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev oziroma družbi za upravljanje iz 121. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, 2,500.000 SIT.”
2. člen
Za 8. členom tarife se doda nov 8.a člen, ki glasi:
“Zneski taks in nadomestil za odločanje, določeni v 1. členu, drugem, tretjem in četrtem odstavku 2. člena, v 3., 5. in 6. členu te tarife, se povečajo za 33%.”
3. člen
Te dopolnitve tarife začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 51/97
Ljubljana, dne 7. maja 1997.
Predsednik
strokovnega sveta Agencije
za trg vrednostnih papirjev
dr. Dušan Mramor l. r.