Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2183. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1997, stran 3608.

Na podlagi 43. in 44.b člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90) ter 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Podčetrtek na 17. redni seji dne 19. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1997
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 1997 za območje Občine Podčetrtek znaša 100.000 SIT.
2. člen
Cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša 0,9% povprečne gradbene cene.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 1997 15.000 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 6.750 SIT na m2 koristne stanovanjske površine
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 8250 SIT na m2 koristne stanovanjske površine.
4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se letno valorizirajo v skladu z določili zakona o stavbnih zemljiščih.
5. člen
Občani lahko izjemoma uveljavljajo oprostitev plačila komunalnega prispevka v višini do 25% na podlagi predložitve dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v preteklih letih.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 26/96).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-156/97
Podčetrtek, dne 22. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.