Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2151. Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci naročnikov ter o načinu plačevanja RTV - naročnine, stran 3539.

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 18. člena zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94), je Svet RTV Slovenija na 34. redni seji dne 29. maja 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci naročnikov ter o načinu plačevanja RTV – naročnine
I. PRIJAVA SPREJEMNIKOV
1. člen
Za radijski ali televizijski sprejemnik se šteje vsaka naprava, ki omogoča sprejem javnih radijskih in televizijskih programov.
2. člen
Kdor kupi ali na kakšen drugačen pravni način pridobi televizijski ali radijski sprejemnik ga mora najpozneje v 30 dneh po pridobitvi prijaviti javnemu Zavodu RTV Slovenija na naslov: RTV Slovenija, Služba naročnin, 1550 Ljubljana, Kolodvorska 2.
3. člen
Lastnik oziroma imetnik sprejemnika lahko prijavo poda z osebnim pisnim sporočilom ali pa z izpolnitvijo prijavnega obrazca RTV Slovenija, ti so na voljo na vseh poštah v državi.
4. člen
V prijavi je potrebno navesti:
1. Podatke o naročniku:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in enotna matična številka občana;
– za pravne osebe: ime in sedež ter št. žiro računa;
– za samostojne podjetnike: ime in sedež ter št. žiro računa.
2. Podatke o sprejemniku:
– vrsto sprejemnika (RA, AR, TV) in znamko;
– datum pridobitve sprejemnika.
5. člen
Če naročnik spremeni sedež ali prebivališče, mora najpozneje v 15 dneh po preselitvi sporočiti svoj novi naslov Službi naročnin RTV Slovenija.
II. EVIDENCA NAROČNIKOV
6. člen
Za izvrševanje nalog obračuna RTV – naročnine JZ RTV Slovenija vodi in vzdržuje:
– evidenco naročnikov TV sprejemnikov;
– evidenco naročnikov RA sprejemnikov.
7. člen
Evidence iz prejšnjega člena, ki se nanaša na fizične osebe vsebujejo naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov (ulica, kraj, hišna številka),
– rojstne podatke;
– EMŠO;
– zaposlitev;
– datum vnosa podatkov;
– označba sprejemnika.
Evidence pravnih oseb in samostojnih podjetnikov pa vsebuje naslednje podatke:
– naziv firme, oziroma s.p.;
– naslov;
– žiro račun;
– označba sprejemnika.
8. člen
Lastnik oziroma imetnik sprejemnika je uvrščen v evidenco naročnikov na podlagi prijave sprejemnika(-kov).
Z uvrstitvijo v naročniško evidenco RTV Slovenija lastnik oziroma imetnik sprejemnika pridobi pravico do namenske uporabe sprejemnika.
III. NAČIN PLAČEVANJA RTV NAROČNINE
9. člen
Naročnina je posebna oblika javne dajatve za pridobljeno pravico do namenske uporabe televizijskega ali radijskega sprejemnika.
10. člen
Zavezanec za plačilo RTV – naročnine je naročnik, ki ima na območju svojega prebivališča (sedeža) možnost, da s standardno antensko napravo sprejema najmanj en televizijski in en radijski program RTV Slovenija, in sicer:
– neposredno prek oddajniškega in pretvorniškega omrežja RTV Slovenija;
– prek priključka na lokalni kabelskodistribucijski sistem;
– prek satelita.
11. člen
Naročnik, ki ima več kot en televizijski in en radijski sprejemnik plačuje eno mesečno naročnino v pavšalnem znesku le pod pogojem, da sprejemnike uporablja osebno ali skupaj s člani družine oziroma gospodinjstva v okviru enega stanovanja oziroma enodružinske stanovanjske enote.
12. člen
Naročniki plačujejo naročnino mesečno v zneskih, ki so določeni v javno objavljeni naročniški tarifi.
13. člen
Pravne osebe in zasebniki s področja gospodarske in storitvene dejavnosti, ki imajo RTV – sprejemnike v javni rabi, plačujejo za vse te sprejemnike naročnino v višjem pavšalnem razredu. Sprejemniki za javno rabo so zlasti tisti, ki so nameščeni v:
– lokalih (gostilne, trgovine, obratovalnice, bistroji...);
– delavnicah;
– sobah, namenjenih oddajanju;
– avlah in recepcijah;
– restavracijah, jedilnicah in pivnicah;
– klubskih prostorih;
– sejnih dvoranah;
– kampih in kopališčih;
– diskotekah;
– barih;
– igralnicah;
– postajah (avtobusna, železniška, na letališču);
– v vozilih za prevoz potnikov;
– v prostorih zasebne zdravniške prakse;
– stalnih razstaviščnih prostorih;
– agencijah;
– centrih za nego in razgibavanje ali krepitev telesa.
Za sprejemnike, ki niso v javni rabi, se prizna nižji pavšal.
14. člen
Uporabnik začne plačevati naročnino naslednji mesec po pridobitvi sprejemnika, ter jo plačuje do konca tistega meseca, v katerem predpisano odjavi sprejemnik.
Naročnino se plačuje mesečno, in sicer do 15. v mesecu za tekoči mesec;
– z računom za RTV naročnino na vseh poštah v Republiki Sloveniji;
– z virmanskim nakazilom prek žiro računov;
– s trajnim nalogom prek tekočih računov;
– s splošnimi položnicami.
15. člen
Naročnik ne plačuje naročnine v času, ko:
– ima sprejemnik zapečaten;
– je sprejemnik v popravilu;
– nima zagotovljenih tehničnih možnosti za sprejem vsaj enega programa RTV S.
16. člen
Uporabnik je oproščen plačila naročnine za čas, ko je sprejemnik v popravilu v servisni delavnici nad 30 dni. Prekinitev plačevanja se uveljavlja na podlagi predloženega potrdila o trajanju popravila, ki ga izda servisna delavnica.
17. člen
Naročnik, ki ugovarja plačilu naročnine iz razloga, da ne more sprejemati nobenega programa RTV Slovenija, posredovanega prek zemeljskih mrež, je oproščen plačevanja naročnine, če se z meritvami ugotovi, da prebiva na področju, kjer sprejemne razmere ne zadoščajo minimalnim zahtevam sprejema, podanim v ustreznem pravilniku, izdanem s strani Ministrstva za promet in zveze.
Meritve po naročilu opravi strokovna služba RTV.
Naročnik iz prvega odstavka tega člena ni oproščen plačevanja naročnine, če je v kraju možen satelitski sprejem z vsaj enim programom RTV Slovenija ali priključek na lokalno kabelskodistribucijsko omrežje, če to prenaša tudi TV – programe RTV Slovenija.
18. člen
Plačila naročnine so oproščene naslednje skupine naročnikov:
– invalidi s 100% telesno okvaro,
– invalidi z manj kot 100% telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za postrežbo in pomoč,
– osebe, ki so trajno izgubile sluh,
– ustanove za varstvo otrok, šole, bolnišnice, domovi za ostarele, invalidske organizacije in invalidske delavnice za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu procesu oziroma razvedrilu varovancem, učencem, oziroma bolnikom,
– diplomatska in konzularna predstavništva na podlagi recipročnosti.
Naročniki, navedeni v prvih treh alineah prejšnjega odstavka, lahko uveljavljajo oprostitev naročnine le na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
IV. ODJAVA SPREJEMNIKA
a) Začasna odjava (pečatenje sprejemnika)
19. člen
Začasna odjava sprejemnika oziroma sprejemnikov je možna le v primeru, da naročnik privoli v pečatenje sprejemnika oziroma sprejemnikov.
20. člen
Pečatenje sprejemnika lahko naroči RTV – naročnik pri najbližjem pooblaščenemu servisu za popravilo RTV sprejemnikov.
Servis opravi pečatenje potem, ko naročnik podpiše nalog za pečatenje, v katerem navede, za koliko časa naroča pečatenje sprejemnika, ter se zaveže, da bo dovolil najmanj na vsakih 6 mesecev nadzor nad pečatenjem sprejemnika(-kov). Nadzor opravlja javni Zavod RTV Slovenija oziroma od njega pooblaščena oseba.
V času, ko je sprejemnik zapečaten, naročnik ne plačuje mesečne naročnine.
V primeru pavšalne mesečne naročnine je naročnik oproščen plačila te naročnine, če naroči zapečatenje vseh televizijskih in radijskih sprejemnikov, ki jih ima v lasti.
Če naročnik naroči pečatenje samo TV sprejemnika(-kov), se mu pavšalna naročnina zniža na radijsko naročnino.
21. člen
Odpečatenje opravi pooblaščeni servis ali kontrolor RTV Slovenija.
Stroške pečatenja in odpečatenja poravna naročnik.
Če naročnik ne dovoli nadzora nad zapečatenim sprejemnikom ali so podani znaki, da je naročnik sam odpečatil sprejemnik, se šteje, da do začasne odjave sploh ni prišlo.
b) Trajna odjava
22. člen
Naročnik odjavi sprejemnik in s tem preneha plačevati naročnino:
– če je sprejemnik uničen,
– če postane sprejemnik trajno neraben,
– če ga odtuji.
Uporabnik odjavi sprejemnik pri Službi naročnin RTV Slovenija neposredno ali po pošti.
Rok za odjavo je 30 dni.
23. člen
Če je sprejemnik uničen oziroma postane trajno neraben, mora lastnik predložiti k odjavi ustrezno potrdilo pooblaščenega servisa.
Ob odtujitvi sprejemnika mora lastnik Zavodu RTV Slovenija predložiti podatke o novem imetniku (priimek in ime ter bivališče).
Odjavo lahko naročnik opravi po enakem postopku, kot velja po tem pravilniku za prijavo sprejemnika.
V. KONČNI DOLOČBI
24. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci naročnikov ter o načinu plačevanja RTV – naročnine (Uradni list SRS, št. 38/1986 z dne 10. 10. 1986).
Predsednik
Sveta RTV Slovenija
Vojko Stopar l. r.