Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2188. Odlok o komunalnih taksah v Občini Šentjur pri Celju, stran 3624.

Občinski svet občine Šentjur pri Celju je na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72 ter Uradni list RS, št. 18/91), 3. ter 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 6/93) ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95 na seji dne 2. junija 1997 sprejel spremembe in dopolnitve odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 2/96), ki v prečiščenem besedilu glasi
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Šentjur pri Celju
1. člen
Odlok predpisuje vrste in višine komunalnih taks na območju Občine Šentjur pri Celju.
2. člen
Komunalne takse so predpisane za:
1. glasbene avtomate in igralna sredstva v javnih lokalih,
2. začasno uporabo javnega prostora (kioski, stojnice, šotori ipd.),
3. začasno uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev,
4. začasno uporabo javnega pločnika,
5. reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih na območju Občine Šentjur pri Celju in za vitrine, v katerih se blago ali dejavnost predstavlja zunaj poslovnega prostora.
Komunalna taksa se ne plača:
– za taksne predmete in površine iz prejšnjega odstavka, ki se uporabljajo izključno za humanitarne namene,
– če je tako določeno v tarifi komunalnih taks.
3. člen
Komunalne takse se plačujejo po tarifi komunalnih taks.
Višina taksne obveznosti se določi v točkah.
Vrednost točke znaša 10 SIT.
Občinski svet lahko v primerih, ko gre za širši javni interes, poleg oprostitev iz tarife komunalnih taks tega odloka, oprosti posameznega taksnega zavezanca plačila komunalne takse.
4. člen
Taksni zavezanci so pravne in fizične osebe, ki imajo od uporabe taksnih predmetov, površine in storitev koristi.
Komunalna taksa za določeni taksni predmet se lahko odmeri le enemu taksnemu zavezancu.
V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje in odvajanje pobrane takse dolžna zagotoviti pravna oseba ali posameznik, ki ni taksni zavezanec.
5. člen
Če v taksni tarifi ni drugače določeno, nastane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe površine iz drugega člena odloka, preneha pa s potekom dneva, v katerem je zavezanec obvestil Davčno upravo Republike Slovenije – izpostavo Šentjur pri Celju (v nadaljevanju: DURS) oziroma Oddelek za okolje in prostor Občine Šentjur pri Celju o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta oziroma površine zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Zavezanec je dolžan DURS oziroma Oddelku za okolje in prostor Občine Šentjur pri Celju v 15 dneh prijaviti nastanek taksne obveznosti, če ni v taksni tarifi drugače določeno.
Prijava mora vsebovati:
– podatke o taksnem zavezancu,
– podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov,
– opis taksnega predmeta (površina, število itd.).
6. člen
Komunalno takso plačujejo taksni zavezanci v gotovini in vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno.
Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu predpiše s posebno odločbo, katero izda DURS, oziroma Oddelek za okolje in prostor Občine Šentjur pri Celju. Takso je dolžan plačati v osmih dneh po prejemu odločbe.
Taksa, za katero je v taksni tarifi določena letna tarifa, se plačuje polletno vnaprej in zapade v plačilo 1. januarja in 1. junija v letu.
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku oziroma, ko gre za začasno namestitev in uporabo taksnega predmeta, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta, o tem obvestiti DURS – izpostavo Šentjur pri Celju oziroma Oddelek za okolje in prostor Občine Šentjur pri Celju in plačati predpisano takso razen, če je v tarifi drugače določeno.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo dovoljenja.
7. člen
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse vrednost točke na dan nastanka obveznosti.
Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka se za izračun komunalnih taks, ki jih zavezanec ni plačal vnaprej, uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje odločbe o odmeri takse.
8. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb, se opravlja po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, od pravnih oseb pa po splošnih predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih obveznosti pravnih oseb.
Pravica izterjati komunalno takso zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
9. člen
Komunalne takse obračuna z izdajo ustrezne odločbe Oddelek za okolje in prostor Občine Šentjur pri Celju, razen taks iz 1. točke 2. člena tega odloka, ki jih obračunava DURS.
Izterjavo vseh neporavnanih taksnih obveznosti opravlja DURS.
10. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna Občine Šentjur pri Celju.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Oddelek za okolje in prostor Občine Šentjur pri Celju oziroma davčna inšpekcija.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v določenem roku ne prijavi predmeta ali storitve, za katero je predpisano plačilo komunalne takse ali ne ravna v skladu z določilom četrtega odstavka 5. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik.
13. člen
Taksni zavezanci, ki so na dan uveljavitve tega odloka uporabljali taksne predmete, pa niso prijavili nastanka taksne obveznosti, so dolžni to storiti v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka.
14. člen
Vrednost točke se poveča vsako leto v skladu z indeksom rasti cen na drobno, ki ga objavi Urad za statistiko Republike Slovenije.
Valorizirano višino točke določi s sklepom Občinski svet občine Šentjur pri Celju.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 2/96).
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-6/97-115
Šentjur pri Celju, dne 3. junija 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.
           TARIFA KOMUNALNIH TAKS

              Tar. št. 1

Za vsak glasbeni avtomat v javnem lokalu se plača letno 8.000 točk.

Pojasnilo:

1. Taksa se plačuje le od uporabe glasbenih avtomatov, ne pa od uporabe drugih
naprav, ki s pomočjo električne energije ali na drug mehanični način
reproducirajo glasbo (gramofoni, magnetofoni, skrinje ipd.). Med glasbene
avtomate se po tej tarifi ne štejejo radijski in televizijski sprejemniki,
nameščeni v javnih lokalih.

2. Javni lokali so poslovni lokali (gostilne, restavracije, menze, bifeji itd.),
kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih
se zadržujejo gosti. Javni lokali so tudi društveni prostori, ki so namenjeni za
shajanje članov društva zaradi zabave oziroma razvedrila.

3. Za uporabo glasbenih avtomatov v društvenih prostorih se plača polovica
predpisane takse.

              Tar. št. 2

Za igralna sredstva v javnih lokalih se plača letna taksa

- za biljard (navaden in avtomatski) 3500 točk.

- za avtomatsko kegljišče od steze 5000 točk,

- za druga igralna sredstva 1500 točk.

Pojasnilo:

1. Za igralna sredstva se štejejo naprave, kot so: biljardi, elektronska in
video igralna sredstva, namizni nogomet, košarka in podobne naprave, ne glede na
vrsto pogona in način plačevanja uporabe teh sredstev.

2. Ta taksa se ne plačuje za uporabo balinišč in kegljišč, razen avtomatskih.

3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se plačuje polovica
predpisane takse.

4. Glede opredelitve javnega lokala se uporablja pojasnilo pod točko 2 tar. št.
1.

              Tar. št. 3

Za začasno uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorenje ali druge začasne
namene, znaša taksa:

- od javnega prostora, ki je rezerviran za parkiranje vozila določenega
uporabnika dnevno 100 točk za m2 uporabne površine,

- za postavitev kioska, šotora, stojnice, točilnice ali drugo začasno uporabo
javnega prostora, ki zavzema do 10 m2 površine 120 točk dnevno, za vsak
nadaljnji m2 pa 12 točk dnevno.

Pojasnilo:

1. Za javne površine se štejejo urejene in neurejene površine, ki so namenjene
javnosti (npr. ceste, ulice, pločniki, trgi, zelenice, parkirišča). Urejene
javne površine so tiste, ki so protiprašno zaščitene.

2. Taksni zavezanec je uporabnik prostora. Če je uporaba javnega prostora v
namen iz druge alinee te tarifne številke organizirana, obračunana in pobere
takso organizator (npr. sejma), ki je pobrano takso dolžan v petih dneh vplačati
na ustrezen račun.

3. Taborniška organizacija je oproščena plačila takse za šotorenje.

              Tar. št. 4

Za začasno uporabo trgov in drugih prostorov, razen pločnikov, za razstavljanje
predmetov, prirejanje razstav in zabavnih prireditev, znaša taksa dnevno:

- do 20 m2 zavzete površine 80 točk,

- za vsak nadaljnji m2 po 4 točke.

Pojasnilo:

1. Taksni zavezanec je uporabnik prostora.

              Tar. št. 5

Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori za opravljanje gostinsko
turistične dejavnosti na njem, se plača za vsak m2 površine dnevno 20 točk.

              Tar. št. 6

Za reklamne napise, objave in oglase na transparentih, ki so pritrjeni na javnih
mestih znaša dnevna taksa 10 točk od m2.

Za reklamne napise, objave in oglase, ki so izobešeni in pritjeni kot plakati na
javnih mestih, znaša taksa od vsakega izvoda dnevno:

- do 1m2 - 6 točk,

- za vsak nadaljnji m2 - 7 točk.

Za vitrine, postavljene za predstavljanje blaga in dejavnosti zunaj poslovnih
prostorov na javnih površinah znaša taksa dnevno 8 točk od m2 površine vitrine.

Pojasnilo:

1. Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma javni površini, kadar
je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor,
ne glede na lastništvo nepremičnine, na kateri je taksni predmet nameščen.

2. Taksni zavezanec je fizična ali pravna oseba, za katero se objavlja reklamni
napis, objava ali oglas. Zavezanec je dolžan namestitev taksnega predmeta zaradi
pridobitve dovoljenja predhodno prijaviti Oddelku za okolje in prostor Občine
Šentjur pri Celju. V prijavi mora navesti kvadraturo taksnega predmeta. Površina
taksnega predmeta se računa tako, da se okoli napisa zariše četverokotnik, ki
zajema še največji in najširši del predmeta.

3. Takse po tej tar. št. so oproščeni reklamni napisi v zaprtih prostorih
(izložbah, avlah, ipd.), ki se nanašajo na blago, ki ga v teh prostorih
prodajajo ali na dejavnost, ki se v zgradbi odvija.

4. Takso po tej tar. št. se ne plača za napise firm na zgradbah, ki so po zakonu
ali odloku občinskega sveta obvezni ter za znake usmerjevalne vsebine, ki se
postavljajo pred pričetkom ceste k pravni osebi, če je zaradi njene dejavnosti
pričakovati večji obisk udeležencev v prometu.

5. Plačila komunalne takse po tej tar. št. so oproščena podjetja in organizacije
oziroma skupnosti pri opravljanju turistične, kulturne in humanitarne
dejavnosti, objave zaradi zaščite zdravstvenega varstva ljudi in živali, objave
zavodov s področja vzgoje, izobraževanja in kulture in objave upravnih organov
Občine Šentjur pri Celju.