Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2166. Odlok o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, stran 3585.

Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 RS, št. 14/90), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95), 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/95) in 10. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95), je občinski svet občine Kočevje na 27. redni seji dne 9. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Kočevje, kot koncedent določa predmet koncesije, pogoje za podelitev koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način financiranja, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja način izvajanja gospodarske javne službe in drugo v zvezi s koncesijo za izvajanje obvezne lokalne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov z namenom varstva zraka (v nadaljevanju: dimnikarska služba).
3. člen
Uporabniki storitev dimnikarske službe, so fizične in pravne osebe na območju Občine Kočevje, ki so lastniki oziroma neposredni uporabniki naprav iz 5. člena tega odloka.
4. člen
Gospodarska javna služba iz 2. člena tega odloka, se na podlagi koncesije opravlja v dveh dimnikarskih okoliših, ki skupaj zajemata področje celotne Občine Kočevje:
I. dimnikarski okoliš obsega:
A) KS Kočevska Reka,
B) KS Kostel,
C) KS Ivan Omerza,
D) levi del KS Kočevje mesto (gledano v smeri proti Ljubljani), ki je razmejeno po naslednji liniji: od meje s KS Ivan Omerza po reki Rinži do mostu na Roški cesti, po Roški c. do križišča s Tomšičevo, po Tomšičevi in Kolodvorski cesti do križišča z Ljubljansko ter naprej po Ljubljanski cesti do meje s KS Stara cerkev.
II. dimnikarski okoliš obsega:
A) KS Stara cerkev,
B) KS Šalka vas,
C) KS Poljanska dolina ter
D) desni del KS Kočevje mesto.
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa samostojno za posamezni dimnikarski okoliš najboljšemu ponudniku.
5. člen
Dimnikarska služba se izvaja na naslednjih napravah:
– male in srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94);
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav;
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave;
– druge naprave povezane z delovanjem kurilnih naprav.
6. člen
(1) Roki in način čiščenja in pregledovanja kurilnih in prezračevalnih naprav ter dimnih vodov se določijo in opravljajo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76), (v nadaljevanju: pravilnik).
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se vse naprave iz 5. člena tega odloka čistijo najmanj enkrat letno.
7. člen
(1) V času od 1. junija do 30. septembra mora koncesionar opraviti strokovni pregled kurilnih naprav, dimnih vodov, dimnikov prezračevalnih naprav in drugih naprav iz 5. člena tega odloka v objektih.
(2) Koncesionar mora o ugotovitvah pregleda iz prvega odstavka tega člena pisno seznani uporabnika naprav iz 5. člena tega odloka.
(3) Koncesionar je za pregled iz prvega odstavka tega člena upravičen zaračunati ceno pregleda kurilnih, dimovodnih naprav in drugih naprav iz 5. člena tega odloka.
8. člen
Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimnikarske dejavnosti opravljal:
– preglede naprav iz 5. člena tega odloka;
– vodenje evidenc o napravah iz 5. člena tega odloka;
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz malih kurilnih naprav;
– priprava mnenj k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih naprav iz 5. člena tega odloka;
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih.
II. POGOJI ZA IZBOR KONCESIONARJA
9. člen
(1) Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati predvsem naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma ima obrtno dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da predloži registracijski izpisek registrskega sodišča oziroma obrtno dovoljenje;
– da ni v postopku stečaja oziroma likvidacije;
– da se izkaže v svojem finančnem stanju;
– da pripravi in predloži program izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije;
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki so predmet koncesije ter s tem v zvezi predloži ustrezna priporočila;
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov;
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije;
– da pripravi in predloži ceno za svoje storitve, v nominalnem znesku;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki bi jo lahko z opravljanjem dimnikarske službe povzročil tretji osebi, državi ali občini.
(2) Koncedent lahko v javnem razpisu poleg pogojev iz prejšnjega odstavka določi tudi druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
III. POOBLASTILA KONCESIONARJA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
10. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesionirane javne službe naslednja pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesije na območju dimnikarskega okoliša, za katerega mu je podeljena koncesija,
– določa ceno svojih storitev, v soglasju z županom Občine Kočevje in v skladu z veljavno zakonodajo,
– druga javna pooblastila v skladu z zakonom.
11. člen
Koncesionar, kot edini izvajalec koncesionirane dejavnosti, na območju dimnikarskega okoliša za katerega mu je podeljena koncesija izvaja svojo dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa Republike Slovenije in usmeritev občine Kočevje;
– da opravlja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe;
– da prodaja svoje storitve v skladu s ceno, h kateri daje soglasje župan Občine Kočevje;
– da na zahtevo koncedenta oziroma pristojne inšpekcije omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
– da občinski upravi Občine Kočevje predloži kopijo letne bilance;
– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalne, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za izvajanje koncesionirane javne službe;
– da zagotovi zadostno število strokovnih kadrov za izvajanje storitev dimnikarske službe;
– da zagotovi zadosten obseg tehničnih sredstev za izvajanje storitev dimnikarske službe.
12. člen
(1) Koncesionar mora izvajati koncesionirano javno službo tako, da zagotavlja uporabnikom svoje storitve neprekinjeno in kvalitetno, da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje vseh kurilnih naprav, dimnih vodov, zračnikov in drugih naprav povezanih z delovanjem kurilnih naprav, v skladu s pogoji, ki jih predpiše koncedent in zakonom.
(2) Koncesionar je dolžan o pomanjkljivostih na napravah iz 5. člena tega odloka, ki jih ugotovi pri opravljanju dimnikarske službe in zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom, zdravstvena varnost oziroma obstaja druga nevarnost, obvestiti uporabnika in mu določiti rok za odpravo pomanjkljivosti. Po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti, je koncesionar dolžan preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene ter kolikor le-te niso odpravljene o tem obvestiti koncedenta in pristojno inšpekcijsko službo.
IV. TRAJANJE KONCESIJE
13. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo petih let.
(2) Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesijska pogodba se po poteku časa, za katerega je bila sklenjena lahko izjemoma podaljša za eno oziroma največ dve leti, pod pogoji določenimi v koncesijski pogodbi.
14. člen
Koncesionar je dolžan začeti z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet koncesije z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
V. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
15. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– z odkupom koncesije;
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
16. člen
(1) Koncesijska pogodba preneha z iztekom časa za katerega je bila sklenjena.
(2) Koncesijska pogodba preneha tudi z razdrtjem ali odpovedjo.
(3) Razlogi in pogoji za prenehanje koncesijske pogodbe, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi, razdrtju ali drugem prenehanju koncesijske pogodbe se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(1) Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če koncesionar ne začne z izvajanjem koncesionirane javne službe v roku 30 dni od podpisa koncesionarske pogodbe,
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih oziroma nekvalitetnih storitev, nastalih po izključni krivdi koncesionarja;
– v primeru stečaja oziroma likvidacije koncesionarja;
– v primeru neizpolnjevanja enega ali več pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti.
(2) Pogoje o odvzemu koncesije se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
18. člen
(1) Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati gospodarsko javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse naprave koncesionarja za opravljanje dimnikarske službe.
(2) Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
VI. FINANCIRANJE
19. člen
(1) Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene za opravljene storitve, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
(2) Cena iz prejšnjega odstavka tega člena se določa ločeno za storitve čiščenja in pregleda naprav iz 5. člena tega odloka.
20. člen
(1) Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije plačati koncedentu plačilo za koncesijo v višini 3% od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z izvajanjem dimnikarske službe v preteklem letu.
(2) Podrobnejše pogoje plačila iz prejšnjega odstavka tega člena se določi v koncesijski pogodbi.
(3) Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek občine in se uporabljajo za razvoj lokalnih javnih služb varstva okolja.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
21. člen
Nadzorstvo nad opravljanjem dimnikarske službe imajo v okviru svojih pristojnosti pristojni inšpektorati ter pristojne organizacije oziroma službe, ki jih za to lahko pooblasti Občina Kočevje.
22. člen
(1) Koncesionar mora Nadzornemu odboru občine Kočevje, na njegovo vsakokratno zahtevo omogočiti vpogled v poslovne knjige v smislu kontrole fakturirane realizacije od opravljenih storitev koncesionirane gospodarske javne službe.
(2) Člani Nadzornega odbora Občine Kočevje morajo podatke o poslovanju koncesionarja za katere so izvedeli med opravljanjem nadzora iz prejšnjega odstavka tega člena, varovati kot poslovno skrivnost.
VIII. IZBOR KONCESIONARJA
23. člen
Javni razpis za pridobitev koncesionarja izvede na podlagi tega odloka oddelek občinske uprave Občine Kočevje, ki je pristojen za področje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
24. člen
Za javni razpis za pridobitev koncesionarja se smiselno uporablja zakonodaja Republike Slovenije, ki ureja izvajanje javnih naročil, kolikor s tem odlokom ali z drugim predpisom Občine Kočevje ni drugače določeno.
25. člen
O najboljšem ponudniku s sklepom odloči Občinski svet občine Kočevje, na podlagi poročila strokovne komisije in mnenja pristojnega odbora občinskega sveta.
26. člen
O izbiri koncesionarja izda župan Občine Kočevje upravno odločbo.
IX. UPORABNIKI STORITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE
27. člen
(1) Uporabniki imajo naslednje pravice in dolžnosti:
– pravico do rednih in kvalitetnih storitev dimnikarske službe;
– redno plačevati dimnikarske storitve;
– pritožbe na kakovost storitev;
– kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev, ki je predmet javne službe;
– zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih naprav (v nadaljevanju: kataster) in ostalih evidenc, ki se nanašajo nanj;
– dovoliti prost dostop do naprav, ki se čistijo;
– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski službi in nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe;
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spremembi na napravah iz 5. člena tega odloka in vrsti goriva, ki ima za posledico spremembo emisij v zrak;
– za nove in rekonstruirane naprav iz 5. člena tega odloka ter v skladu z veljavno zakonodajo, naročiti pri koncesionarju izdelavo strokovnega mnenja, t.i. prvega pregleda in prve meritve o primernosti le-teh.
(2) Če uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, je koncesionar dolžan o tem takoj obvestiti koncendenta in pristojni inšpektorat.
28. člen
Uporabniki morajo uporabljati storitve, ki so predmet koncesije na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, pravilnikom in tem odlokom.
29. člen
(1) Koncesionar mora najmanj petnajst dni pred posameznim čiščenjem oziroma pregledom naprav iz 5. člena tega odloka, o tem obvestiti uporabnika.
(2) Uporabnik mora koncesionarju omogočiti čiščenje oziroma pregled naprav najkasneje po tretjem prejetem obvestilu.
30. člen
Koncesionar je dolžan na vsakokratno zahtevo uporabnika opraviti storitev koncesionirane gospodarske javne službe, v najkrajšem možnem času.
X. DRUGE DOLOČBE
31. člen
Koncesionar mora pred pričetkom izvajanja koncesionarske javne službe obvestiti uporabnike o pogojih uporabe storitev, rokih in načinih čiščenja oziroma pregledovanja, določenimi z zakonom, pravilnikom in tem odlokom.
32. člen
(1) Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijsko dejavnost tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe, v nepredvidljivih okoliščinah.
33. člen
(1) Koncesionar je uporabnikom storitev dimnikarske službe ali drugim osebam odgovoren za škodo, ki jo je zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem te gospodarske javne službe.
(2) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali Občini Kočevje, zaradi nevestnega izvajanja dimnikarskih storitev.
(3) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Kočevje, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi koncesionarja. Zavarovanje lahko koristi tudi Republika Slovenija, v primeru, da mora sama zagotoviti izvajanje dimnikarske službe, namesto Občine Kočevje.
34. člen
(1) Koncesionar vodi kataster v skladu s pravilnikom.
(2) Obseg in način vodenja katastra ter način zbiranja podatkov predpiše oddelek občinske uprave Občine Kočevje, ki je pristojen za področje dejavnosti javne službe, ki je predmet tega odloka, če z zakonom oziroma pravilnikom ni drugače določeno.
(3) Kataster je last koncedenta.
(4) Koncesionar mora koncedentu sproti pošiljati ažurirane podatke, ki so predmet katastra.
35. člen
Vprašanja v zvezi z izvajanjem koncesionirane javne službe ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, odgovornostjo koncesionarja za škodo, prenosom koncesije in druga vprašanja, pomembna za ureditev medsebojnih razmerij, se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
36. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja le s soglasjem koncedenta.
37. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu in za račun koncedenta podpiše župan Občine Kočevje.
XI. KAZENSKI DOLOČBI
38. člen
Če uporabnik, ki je fizična oseba ob tretjem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav iz 5. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 sit (29. člen).
39. člen
(1) Če uporabnik, ki je pravna oseba ob tretjem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav iz 5. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se kaznuje za prekršek v skladu z četrto alineo druge točke 14. člena zakona o dimnikarski službi (29. člen).
(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se v skladu z četrto alineo druge točke 14. člena zakona o dimnikarski službi, kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki je storila prekršek (29. člen).
XII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
40. člen
Določbe tega odloka o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja se pričnejo uporabljati z dnem, ko preneha z delom dimnikarske službe v Občini Kočevje pooblaščena oseba, ki je to službo opravljala na dan uveljavitve tega odloka.
41. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 223-2/97
Kočevje, dne 10. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.