Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2178. Odlok o proračunu Mestne Občine Murska Sobota za leto 1997, stran 3603.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 103. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96, 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 16. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1997
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1997 (v nadaljevanju: proračun mestne občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter s premoženjem.
2. člen
Proračun mestne občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi odhodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja s premoženjem mestne občine in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Prihodki proračuna mestne občine za leto 1997 se določajo v višini 2.054,659.000 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti 1.367,599.000 SIT
– investicijske obveznosti 687,060.000 SIT
Pregled prihodkov proračuna mestne občine in njihove razporeditve sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna mestne občine. Račun financiranja proračuna mestne občine izkazuje neto zadolžitev v višini 82,519.000 SIT.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna mestne občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali aktom mestnega sveta oziroma če v pogodbi med mestno občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna mestne občine.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno zagotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi republiška vlada, dodatno obremenjenost, osnovno uspešnost in delovno dobo.
9. člen
Uporabniki proračuna mestne občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu za finance mestne občine predložiti finančne načrte za leto 1997 ter zaključne račune za leto 1996 do 15. aprila 1997.
11. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
12. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1997, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v rezerve mestne občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom mestne občine.
13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
14. člen
Za izvrševanje proračuna mestne občine je odgovoren župan.
15. člen
Župan mestne občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna mestne občine, določenim v bilanci odhodkov,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati mestnemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v mestnem svetu.
16. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča mestni svet.
17. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest, lokalnih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih objektov se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna, ali pa jih v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme mestni svet.
18. člen
Krajevna skupnost in mestna četrt, na območju katere se gradi oziroma izvaja preplastitev občinske ceste, mora iz lastnih sredstev zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije. Krajevna skupnost je upravičena tudi do sofinanciranja izgradnje pločnikov ob občinskih cestah in pomembnejših vaških cestah (skozi naselja), kolikor zagotovi svoj delež sredstev v višini 50% predračunske vrednosti investicije. Za preplastitev dotrajanih pomembnejših vaških asfaltnih cest se sofinancira v višini 50% predračunske vrednosti investicije s strani krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost oziroma mestna četrt je upravičena do sofinanciranja izgradnje vaških cest oziroma mestnih ulic sekundarnega značaja, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, kolikor sama zagotovi najmanj 50% sredstev od predračunske vrednosti investicije.
Pri investicijah v primarno komunalno omrežje mora krajevna skupnost oziroma mestna četrt, na območju katere se to izgrajuje, zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj 50% od predračunske vrednosti investicije. Za primarno vodovodno omrežje pa delež krajevne skupnosti oziroma mestne četrti znaša 200 DEM v tolarski protivrednosti po posameznem priključku, za večje uporabnike pa proporcionalno glede na povprečno uporabo posameznega individualnega priključka.
Mestni svet lahko udeležbo krajevne skupnosti oziroma mestne četrti v specifičnih primerih spremeni.
19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, dokler ni sprejet ustrezen predpis.
20. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.
Pri ugotovitvi nepravilnega trošenja sredstev je potrebno obvestiti mestni svet.
II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Finančna računovodska opravila za krajevne skupnosti in mestne četrti se tudi za leto 1997 vodijo v okviru oddelka za proračun in finance mestne občine.
Krajevne skupnosti se pa lahko odločijo, da še naprej vodijo finančno računovodske posle samostojno, za kar se zagotavljajo dodatna sredstva v proračunu.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 401-1/97
Murska Sobota, dne 16. junija 1997.
Predsednik
Mestnega sveta mestne občine
Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 1997





PRIHODKI                                v SIT
-------------------------------------------------------------------------------
1. Prihodki za zagotovljeno porabo               1.228,886.000

2. Prihodki za druge naloge                   671,509.000

3. Republiška sredstva za investicije in ostale namene      154,264.000

  Skupaj prihodki                       2.054,659.000
-------------------------------------------------------------------------------




ODHODKI                                v SIT
-------------------------------------------------------------------------------
1. Sredstva za delo občinskih organov              235,400.000

2. Izobraževanje                         369,173.000

3. Socialno varstvo                        59,914.000

4. Otroško varstvo                        277,934.000

5. Kulturna dejavnost                      163,293.000

6. Športna dejavnost                       78,000.000

7. Zdravstvo                           36,300.000

8. Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem              36,390.000

9. Cestno komunalna infrastruktura in varstvo okolja       452,800.000

10. Varstvo pred naravnimi nesrečami               26,930.000

11. Prostorsko planiranje                     11,000.000

12. Druge javne potrebe                      41,510.000

13. Sklad stavbnih zemljišč                   154,515.000

14. Stanovanjski sklad                      68,000.000

15. Odplačilo obresti in kreditov                 24,000.000

16. Sredstva rezerv                        19,500.000

  Skupaj odhodki                       2.054,659.000
-------------------------------------------------------------------------------






RAČUN FINANCIRANJA                           v SIT
-------------------------------------------------------------------------------
1. Zadolžitev proračuna                     104,519.000

2. Vračilo kredita                        22,000.000

  Neto zadolžitev                        82,519.000
-------------------------------------------------------------------------------






RAČUN FINANCIRANJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 1997



                                    v SIT
-------------------------------------------------------------------------------
                        Odplačilo     Zadolžitve
-------------------------------------------------------------------------------
1. Prenos obveznosti iz leta

  1996 - SSZ                           22,000.000

2. Odplačilo obveznosti SSZ          22,000.000

3. Kredit izvajalca del - telovadnica

  OŠ I.                              8,500.000

4. Kredit izvajalca del - telovadnica

  OŠ II.                             15,000.000

5. Kredit izvajalca del - OŠ III.                 35,000.000

6. Kredit za ostale investicijske

  odhodke                            24,019.000

7. Skupaj                   22,000.000    104,519.000

8. Neto zadolžitve za leto 1997        82,519.000

9. Skupaj                   104,519.000    104,519.000
-------------------------------------------------------------------------------